എന്‍റെ കലാലയത്തിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര 4 [രേഖ]

Posted by

എന്‍റെ കലാലയത്തിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര ( REKHA ) 4

ENTE KALALAYATHILEKKULLA MADAKKA YATHRA PART-4 bY REKHA

[http://Muthuchippi.net/wp-content/uploads/2018/04/kalalayam.jpg]

കഴിഞ്ഞഭാഗം സപ്പോർട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി …

കഴിഞ്ഞഭാഗം എഴുതിയത് വായിക്കാത്തവര്‍ ഉണ്ടങ്കില്‍ വായിക്കുവാന്‍ ക്ലിക്ക്
[http://kambikuttan.net/?s=ente+kalalayathilekkulla+madakka+yathra]

N`m`]¯ns` ]m{S¡v Np_¨p Nm`SmfhsfXp¯p F¶pÅSv hSyfm\v , Nm^\§sa]pw SXʧsa]pw Mm³
Wn§apsX fp¼n Wn^¯n]n«p H^p Nm^ykpw Cà .bns¶ ASnWnX]n`pw Mm³ tks_ H^p NT FjpSn
CXpN]pw sI]vSp , At¸mÄ Cu Nm`Smfh¯nWp Mm³ F¶ kyàn Ss¶]m\v {bVmW Nm^\w ,
sI]vSSnWp FÃmkt^mXv thm_n , Cu emPw Wn§Ä¡p Cãs¸Xptfm CÃt]m F¶_n]nà ,
tfmlfm]n^ps¶¦n Sn^p¯m³ Mm³ dmVyØ]m\v , ko*pw FÃmkt^mXv £ftImUn¡p¶p :
Hm\bSn¸n FjpSm³ B{Pin¨n^p¶p bän]nà ,AXp¯ {bmklysf¦n`pw tWm¡\w
A§nsW FÃmkÀ¡pw hvtWit¯msX ASntW¡mapb^n dipfmWt¯msX
hhvtWiw :þ t^O

^*ptb^pw H¶pw WX¡m¯tbms` k^p¶SpN*t¸mÄ M§Ä¡v In^n]m\v k^p¶Sv

_nimW : F´m]n FÃmw b_ªp l^n]m¡nt]m

ko\ : l^n]m¡n ,

M§tamXv H^p fXn]pwNqXmsS AkÄ NÅw b_ªp ,….

Aksa FÃmwsNm*pw h½Sn¡\w C{Ss¡Ãmw WX¶n«p, H¶pw WX¡m¯tbms`]tà AkÄ CknsX k¶p
b_]p¶Sv

Nm^yw hmVyfm]SnWptlgw H^p ht¦mIfnÃmsS M§tamXv ]m{S b_ªp Ak³ tbmNpt¼mÄ…..
^*ptb^pw bYn¨ NÅWpw NÅn]pfm\v F¶v FWn¡v fWÊn tSm¶n

dm¡n]pÅk^psX Nm^yw FWn¡_n]nà , AksW b_ªpknXm³ FWn¡v tSm¶n]nà , AkÄ AWpekn¨sSÃmw
FWn¡pwNqXn AWpekn¡\w F¶ In´ Fs¶ fmXnknan¨psNmt*]n^p¶p ,bpSpSm]n A_n]m¯ b`Spw
Nm\pt¼mÄ ASntWmXv A_n]msS Ss¶ Cãw tSm¶pftÃm

ko\¡v £o\w Nm^\kpw , FWn¡v ASv N*SnWm`pw C{S]pw tW^w AXn¨psbman¨n^p¶ FWn¡ptbm`pw
H^p fqZv tSm¶p¶nà , bns¶]mt\m CsSÃmw Njnªpk^p¶ ko\]psX Nm^yw

AsS AkØ Ss¶ B]n^p¶p fäp ^*ptbÀ¡pw .M§Ä Wm`pw H^pfn¨p NnX¶p ,sI_n] Ft´m ldUwtN«p
Mm³ D_¡¯nÂWn¶pw F\o¡p¶Sv. F\oät¸mÄ , _oW Wà D_¡¯n`m\v.

bs£ ko\]pw _nimW]pw AknsX]nà . Mm³ tWm¡pt¼mÄ ^*ptb^pw A¸p_s¯ _qfn`n^p¶v e]¦^
Iˬ]n`m\v

IÀ¨ F´ms\¶_nªt¸mÄ MmWpw sM«n , Mm³ F´mt\m B{Pin¨Sv ASpSs¶]m\v _nimW]pw
B{Pin¡p¶Sv , ASnWptk*n ko\]pw KokWpw S½n WX¶ Nm^y§Ä FÃmw M§Ä Ns*¶p b_ªp.

AksW ko\¡v knt^mVfnsæn AkntX¡p ko*pw knan¨pk^p¯mWpÅ sS¿ms_Xp¸n`m\v _nimW

ASptN«p ko\ b_ª f_pbXn]m\v Fs¶ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ko*pw A¼^¸n¨Sv , AkÄ AksW sNm*pWX¡p¶Sv CSnWptk*n Ss¶]m\v ASv AkWpw
A_n]mw . ASpsNm*p Wo]pwNqXn AksW Dbt]mPn¡p¶SpsNm*v FWn¡v H^p Npj¸kpfnÃ

AkÄ b_ªp, AktWmXp b_ªm AkWpw Wq_pk«w h½SfmNpw F¶v .

ko\ : Nm^yw MmWpfm]n«pÅSv Unky]pw _oW]pw N*Sm\v bs£ _nimW Wo sI]p¶Sv N*mÂ
Unky]pw _oW]pw CSptbms` ht¸mÀXv sI¿psf¶v N^ptS* , ^*ptb^pw Wns¶ HäsbXp¯pw

_nimW : ASv FWn¡v Sm§m³ bänÃ

ko\ : F¦n AkÀ CsSm¶pw A_n]msS tWmt¡*Sp*v .ASv Wnsâ D¯^kmUnSzfm\v

_nimW : AsS§nsW

ko\ : AkÀ NnX¡p¶ _qw Wo bp_sfWn¶pw t`m¡v sI¿m³ tWm¡v , H^p bs£ AkÀ D\À¶m`pw Wo
Fs´¦n`pw Nm^\w b_ªp B ho³ fmän]m fSn .bns¶ Wo H^n¡`pw bnXn¡s¸Xpw F¶ tbXn]pw
tk*tÃm

_nimW : AkÀ A_n]msS Fsâ KoknS¯ns` BUys¯ Nů^fm\v

ko\ : Mm³ Wns¶ WnÀdÔn¡nà , WnW¡v Sm`vb^yfps*¦n fm{Sw fSn

_nimW : Wo b_]pwtbms` sI¿mw

ko\ : Aksâ tcm\nt`¡p knan¡pt¼mÄ Hmcv Bs\¶m\v b_]p¶Sv , Ak³ CknsX Wn¶pw tbmNp¶Sv
B^pw A_nt]* F¶v N^pSn Hmcv sI]vSSm]n^n¡pw

WnW¡v A{S¡pw Sm`vb^yfms\¦n AkntX¡p k^mfm]n^p¶ntà ..

_nimW : Unky]pw _nWn]pw DÅt¸mÄ Mm³ A§nsW k^p¶Sv l^n]ÃtÃm

ko\ : At¸mÄ Unky¡pw , _nWn¡pw CãftÃ

_nimW : Cãfà ! Fs¶m¶pw b_ªn«nà , bs£ FWn¡v Akt^mXp ASp tImUn¡m³ Njn]nÃ

ko\ : hm^fnà , WnW¡v ASnWpÅ Akh^w Mm³ tkPw Ss¶ D*m¡n S^mw

B Unkh§Ä Njn]pt¼mÄ M§Ä MRapsX tNmtaKns` BÀXv schnänWpÅ sS¿ms_Xp¸nt`¡m]n M§apsX
In´Napw H^p¡§sa]pw ASnt`¡p fm{Sfm]n fmänsk¨p

FWn¡v Zm³hv Nan¡pkm³ H¸¯nWv H^mav tk\sf¶SnWm Mm³ ko\s]]pw Nq«n Zm³hv Wp
tb^psNmXp¯p

QWlymf krµm^\yw F¶ PmWw MRÄ Sn^sªXp¡pN]pw ASv Nan¡m³ So^pfmWn¡pN]pw sI]vSp .
_nimW H¸W]n DÅSnWm AkÄ ASnsâ Sn^¡n`pw B]n^p¶p

MmWpw ko\]pw Np_¨p ASnNw Nãs¸«p. Mm³ ko\s] bYn¸n¡mWpw , ko\¡v ASv bYns¨Xp¡pkmWpw
. AkhmW Wnfngw tbXn¨n«p ssNNm`pNÄ kn_¡pkmXn F¶v b_ªSv Mm³ C¶pw HmÀ¡p¶p ,

bs£ SpX§n]t¸mÄ B {blvWsfm¶pw AkÄ¡p*m]nà . M§Ä fWÊ_nªp Nan¨SnWm sI_n] sSäpNÄ
k¶Sv B^pw A_nªSpfnà . M§apsX Zm³hv Nm\mWm]n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv KokWpw H¸w _oW]pw fp³Wn^]n Ss¶ D*m]n^p¶p

Zm³hv Njnªt¸mÄ Xot¨jvhpw H¸fpÅk^pw MRsa AenWÔn¨p , hSy¯n FWn¡pw Nan¨¯nÂ
BßhwSrbvSn S¶n^p¶p , bs£ Mm³ B{Pin¨n^p¶p Koksâ]pw _oW]psX]pw _nimW]psX]pw
Aen{bm]§apw , AenWµW§apw FÃmw…

Mm³ tÌKnWp bn³emP¯pw Wn¶v bp_t¯¡p k¶t¸mÄ , SNÀ¯tÃm I¡s^ F¶v b_ªp H¸W]psX
khv{S¯n sN«nbnXn¨p _nimW FWn¡v fp¯w S¶p. ,bns¶ ko\s]]pw ,_nimW]psX B fp¯w FWn¡v
H^p hfmVmWw Ss¶¦n`pw Aks^ Mm³ Sn^ªp .As¸m Mm³ tImUn¨p FknsX W½psX _oW]pw ,
KokWpw .

_nimW : AkÀ tÌKnWp fp³emP¯p*v , In`t¸mÄ NmâoWn Im] NpXn¡mtWm kÃSpw tbm]SmNpw .
, Mm³ tbmNm³ tWm¡s« tfmsa ,H¸W]psX hf]fmNm_m]n F¶v tSm¶p¶p

ko\ : Wo NmâoWnsâ AknsX tWm¡v , Mm³ tbm]n tÌKnsâ AknsX tWm¡mw

Mm³ NmâoWnsâ AknsX tWm¡n]t¸mÄ AknsX Ak^nà , bs£ A_n]p¶kt^mXv Mm³ Aksa bän
tImUn¨t¸mÄ B^pw N*n«nà , tbm^m³ tW^w FÃmk^pw knan¨p b_ªp Unky hq¸_m]n^p¶p Zm³hv

Sm¦vhv F¶v b_ªp Mm³ AknsX Wn¶pw tbm¶p

^*ptbs^]pw H^pfn¨p Nm\mSm]t¸mÄ FWn¡v ASn Ft´mDÅSptbms` , b`S^¯n`pÅ sSäm]
In´Napw Fsâ fWÊn k^m³ SpX§n . C¶pks^ Fsâ FÃm b^nbmXn¡pw BUyw Aen{bm]w S^p¶Sv
_oW]pw _nimW]pfm\v , C¶v ASn H^mÄ Fs¶ f_t¶m ? …

BUyw _nimW H¶pw WX¶ntÃ`pw b`Spw f_¡m³ {lfn¨p , C¶v _oWs] Nm\pkmWpw CÃ,

ko\ k¶Smt\m M§Ä S½n C§nsW AN`m³ Nm^\w ? ,

Fsâ N®v Wn_sªmjpNm³ SpX§n ,MmWpw Fsâ fWÊn k¶Sv Akt^mXpw b_ªnà . At¸mÄ MmWpw
Akt^mXp sSäv Ss¶]m\v sI]vSSv ,

B hf]¯m\v ko\ k¶Sv , ,Mm³ tkPw AkÄ Nm\msS N®pNÄ SpX¨p .AkÄ {l²n¨nà F¶v tSm¶p¶p
ASpsNm*p Mm³ N^ªSv AkÄ A_nªnà .

Aks^ AknsXs]m¶pw Nm\mWnà ,CWn FknsX]m tWm¡p¶Sv

FWn¡v Np_¨p GNmUS tk\w , Mm³ H¶v W½psX ¢mhv _qfn tbm]n C^n¡s« Wo Fs´¦n`pw Bklyw
Ds*¦n AknsX k¶p knan¨m fSn ,

ko\ : £o\fps*¦n Wo AknsX C^pt¶m , Mm³ knan¡mw

Mm³ AknsX Wn¶pw M§apsX ¢mhv _qw fpNans` H^p Aä¯m\v Mm³ AkntX¡p F¯n. Mm³ MRapsX
¢mÊns` H^p sd©n C^p¶p S` Zh-vNnÂsk¨p NnX¶p ,F´ms\¶p A_n]nà fWÊn`pÅSv fpO¯p
k^p¯mSn^n¡m³ Njnsª¦n`pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv N®n H^p Woä`m]n N®pWoÀ sbmXnªp ,B N®pWo^nsâ WWkv Fsâ Nkna¯p Mm³
AWpekn¨p

Mm³ A§nsW NnX¶p sNm*v sIknt]mÀ¯t¸mjm\v _nimW B³Zv Xofnsâ H¸W F¶p ssf¡n`qsX
AWu¬hv sI]p¶Sv tN«Sv ,

CWn MmWpwNqXn AknsX Nm\mSn^p¶m _nimW¡v kngffmNpw F¶SnWm Mm³ ¢mhv _qfn Wn¶pw
kmgv _qfnt`¡v tbm]n fpOs¯ Im]kpw H¸w N®pWo^pw NjpNn Naªp, Mm³ bp_¯n_§n

H¸W]psX cÌv NmÄ k¶t¸mÄ AknsX FÃmwsNm*pw WnlÐfm]n , B hf]¯m\v _nfn]psX
ldUwtN«tbms` FWn¡v tSm¶n , Mm³ BUyw N^pSn]Sv FWn¡v tSm¶n]SmNpw F¶p

M§apsX ¢mhv _qw Njnªp. AXp¯ cvt`mÀ D*m¡mWm]n hmVW§Ä FÃmw ASnWpfpNan`m\v
hq£n¨n^n¡p¶ Ø`¯nWXpt¯¡p F¯n , AkntX¡p M§Ä B^pw tbmNm_nà , ASnWp Nosj F¯n]t¸mÄ
NqXpS`m]pw lÏw tN«tbms` ,Mm³ lÐfp*m¡msS Hmt^m sÌbv sk¨v fpNant`¡p N]_n

fpNant`¡p N]_pwtSm_pw _nWn AknsX Hä¡Ã F¶p FWn¡v D_¸m]n ,AkapsX In^n FWn¡v
tNÄ¡mfm]n^p¶p ,Mm³ F¯n tWm¡pt¼mÄ H^pXpSp\n]pw CÃmsS B sbmXnbnXn¨ tfl]n AkÄ
f`À¶p NnX¡p¶p Ak³ bmâv Ajn¨p AXnkhv{Sw fm{Sfn«v A§nsW Ss¶]m\v Ak³ Wn¡p¶Sv

_oW]psX fp`]ns`Ãmw Aksâ DfnWo^nsâ WWkmt\m AtSm kn]À¸nsâ WWkmt\m F¶_n]nà ,Kok³
AkapsX Nm`N¯n]t¸mÄ bp¡nÄ Ipjn]psX AknsX Wn¶pw H^p k^ntbms` C_§n bqÀSXw
F¯m_mNpt¼mta¡pw b^¶p NnX¡p¶ sI_p t^mf§am h¼¶fm\v AkapsX t]mWoSXw ,

Ak³ B SX¯n kn^`psNm*v AknsX St`mXn, AkapsX B Im`n kn^`psNm*v Ca¡m³ SpX§n…
F¶n«p bSns] Aksâ kn^ ASnt`¡p AfÀ¶p

_oW b`S^¯n lÐ§Ä {bNXn¸n¡p¶p*v

Kok³ : Wo CSn kn^s`m¶pw CXm_nÃtà , Wnsâ _nimWs] sSm«t¸mÄ CSnsâ A{S fp_p¡fnÃ

_oW : Wo F¶m\v At¸m Aksa sI]vSSv ,

Wn§Ä A¶v AknsX Wn¶v tbm¶t¸mÄ ko\]m\v b_ªSv _nimW¡v Fsâ]pw ko\]psX]pw b¦nXÂN*p
bnXnskt«Npkm F¶p

bs£ C¶v CknsX F¯pwks^ Wns¶ Nn«pw F¶v Mm³ H^n¡`pw N^pSn]nà ,bns¶ WnW¡pw
Sm`vb^yfm\v F¶v b_ªm Mm³ bns¶ knXptfm . Mm³ N^pSn]Sv Wns¶¡mÄ BUyw B Unkys]
Nn«psf¶m\v .

hm^fnà CWn FWn¡ptk*n AktamXv b_]m³ Wo]pw _nimW]pwNqXn]p*tÃm

_oW : Aksa WnW¡v Nn«m³ Mm³ him]n¡nà , AkÄ Fsâ Nq«pNm^n]m\v ,AkapsX CãfnÃmsS Aksa
H^n¡`pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Wnsâ fp¼n Mm³ F¯n¸n¡nà ,

Kok³ : ASv Wfp¡v bns¶ Bt`mIn¡mw

ko*pw Kok³ AkapsX bq_nSanWpÅnt`¡p Ca¡m³ SpX§n , Koksâ kn^`pNapsX I`W¯nWv
AWphrSfm]n _nfn]psX A^s¡«nsâ I`Wkpw NqXn ,bns¶ kn^`pNÄ fmän Aksâ Ip*p AknsX
ImÀ¯n Ak³ ASnsW Wp\ªpsNm*n^p¶p

_oW hN` Wn]{´\kpw kn«p

bns¶ Kok³ Ssâ AXnkhv{S¯nÂWn¶pw Aksâ `nwPs¯ tfmIn¸n¨p _oWs] Nm\n¡msW¶tbms` ASnsW
Aksâ ssNsNm*p St`mXn ASnsâ fpNÄklw Ak³ H¶fÀ¯n ,

_oW]psX N®pNÄ b_]p¶p ASv WpN^Wm]n AkÄ sS¿m_ms\¶v, Ak³ AkapsX t]mWoSX¯nt`¡v–sk¨p
,

Kok³ : CWn]pw sI¿mSn^p¶m Bs^¦n`pwk^pw , H^p bs£ W½Ä bnXn¡s¸Xpw

_oW : F¦n tkPw sI¿q Kok³

Kok³ ASnt`¡p ASv AfÀ¯n , Kok³ FWn¡v tkUWn¡p¶p

Kok³ : BUyfm]SnWm`m\v Np_¨p Njnªm ASpfm_pw

_oW :tk* Kok³ tkUWn¡p¶p

Kok³ : F¦n tk* …. F¶v b_]p¶p F¦n`pw Ak³ ASnt`¡p Hmt^m¶v b_ªpsNm*v bSpsN bSpsN
AfÀ¯n

_oW : CÃ F¶v b_ªn«v… N]äns¡mt* C^n¡p¶p ,FWn¡v tbXn]mNp¶p Kok³

Kok³ :tbXnt¡* F¶v b_ªp AkapsX Ip*¯p ssNsk¨p lÐw bp_¯pk^m¯ S^¯n AfÀ¯n¸nXn¨p Ak³
A^sN«p I`n¸n¡m³ SpX§n ,AkÄ FSnÀ¸v Np_ªp k^p¶p F¶v FWn¡v fWÊn`m]n ,

Kok³ :BUy Sk\ Mm³ _nimWs] sI]vSt¸mjpw CSp Ss¶ B]n^p¶p AkØ , F¶n«m\v bNpSn¡psk¨p
Mm³ WnÀ¯p¶Sv , CWn Mm³ WnÀ¯t\m

AkÄ¡p tkUW bqÀ®fm]pw fm_n]n«ntÃ`pw AkÄ Ct¸mÄ B hpOw BhzUn¡m³ SpX§n]n^n¡p¶p

_oW]pw Aksâ Sma¯nWp AWph^n¨p A^sN«p I`n¸n¡m³ SpX§n ,Ak^psX ssNNÄ b^hvb^w tNmÀ¯v
l^o^§Ä S½n tIÀ¶v FÃmwsNm*pw AkÀ H¶m]ns¡mt*]n^p¶p ,Kok³ Akant`¡v– Bjv¶n_§n
…l^o^§Ä S½n Sma¯n tIÀ¶v AN¶psNmt*]n^p¶p .

Ft¸mtjm AkWnÂWn¶pw sbm«ns¯_n]p*m]n Ak³ AkapsX l^o^¯nt`¡v ImªpNnX¶p ,Aksa
Smt`m`n¡p¶SpN*t¸mÄ MmWpw H^p B\nsâ hmfobyw B{Pin¡mSn^p¶nà bs£ ASv Ct¸mÄ Kok³
BN^pSv F¶v FWn¡v D_¸n¨n^p¶p

_oW :Kok³ Bs^¦n`pw k^pw ,F\o¡m³ tWm¡v

_oW AksW]pw fmän AkapsX khv{Sw AknsXsk¨p fmäm³ SpX§n

Mm³ AkÄ A_nt]* F¶v N^pSn bSpsN bXnNÄ C_§m³ SpX§n

Kok³ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv : F§nsW]p*v tkUWf_nt]m

_oW : tkUW]p*v ,bs£ BUyw Kok³tbm]tbms` tSm¶n bns¶ ASpfm_n

Kok³ : F¦n Cu hpOw Wn§apsX {c*v Unky¡pNqXn H¶v sNmXp¡m³ tWm¡v

_oW : Mm³ Wnt¶mXv BUy Ss¶ b_ªntà Mm³ ASnWp Nq«pWn¡nà F¶v

Kok³ : Wo fm{Sfà , Wnsâ _nimWNqXn CWn Wn¡pw

_oW : km«v

Kok³ sfmssd FXp¯pNm\n¨p CSnt`¡v H¶v tWm¡n]mÂfSn Wo ASnWp h½Sn¡pw , ASnWp fp¼s¯
koZnt]m N*m Wnsâ _nimW]pw h½Sn¡pw

_oW : Wo M§sa ISn¡pN]m]n^p¶tà Wms]

Kok³ : Wo F´v tk\sf¦n`pw N^pSnt¡m …

ASv b_ªSpw Koksâ Nknant`¡p FknsXWnt¶m F¯n] fm`mOs]t¸ms` _nimW]psX ssNNÄ bSnªp ,
{bSo£n¡m¯ AXn B]SnWm Ak³ kojpN]pw H¸w sfmssd N¿n Wn¶pw sS_n¨p ,

_oW tkPwtbm]n tcm¬ ssN¡`m¡n , Kok³ _nimWs] AXn¡mWm]n AknsX Wn¶v F\oäv k^p¶Sv
N*t¸mÄ ,Mm³ F´v sI¿pw F¶v Ipäpw tWm¡n]t¸mÄ Nm\p¶Sv H^p f^ b`N]m\v ,

Kok³ _nimW]psX fpXn]n bnXn¨t¸mÄ _oW Aksâ N¿n bnXn¨p NXn¨p Aksa tfmIn¸n¡m³
{lfn¨p ,ASnWnX]n _nimW¡v AXnNn«n , AXp¯ ssNsNm*p Ak³ _oW]psX]pw fpXnNp¯nÂ
bnXn¨p ,tkUWt]msX ^*ptb^pw tS§n …

Fsâ KokWm] Fsâ {c*vhnsW AXn¡pt¼mÄ hin¡m³ FWn¡pw B]nà , Bt^m bNÀ¶ ssV^ywtbms`
…Nn«n] f^ b`Ns]Xp¯p AkWp FSnÀ¡mWpÅ hf]wsNmXp¡msS Sn^nªp Wn¡p¶ Aksâ S`¡Xn¨p…

A¶s¯ B Unkhkpw B ^m{Sn]pw Bt`mIn¡pt¼mÄ Ct¸mjpw tbXn]m\v . B Nm^y§Ä
Bt`mIn¨n^n¡pt¼mÄ Ss¶ kmSn`n Bt^m S«p¶p … sM«nt¸m]n

Fsâ In´NÄ Fsâ bj]Nm`¯nt`¡p h©^n¡pt¼mÄ ASnsW SXÊsbXp¯msW¶tbms` , NSNn A½]psX
knan

F´m\v

H^p Np«n Wns¶ Nps_ tW^fm]n knan¡p¶p , Wo tcm¬ FXp¡p¶nà . ASpsNm*p `m³Zv ss`WnÂ
knan¨p Wnt¶mXv tcm¬ FXp¡m³ b_ªp .

F´nWm\v Cu tW^¯p Fs¶ knan¡p¶Sv

ASv Akt^mXtà tImUnt¡*Sv AÃmsS FWn¡_n]nÃ

‘A½ b_tªm Mm³ knan¡mw F¶v

Mm³ tcm\n tWm¡pt¼mÄ 17 fnÊvZv NmÄ , B^m\v C{S¡pw Sn^¡v bnXn¨p knan¡p¶Sv

imt`m

MmWm\v fnhv t^gvf

F´m\v t^gvf Cu tW^¯p

t^gvf : fnhv H^p Nm^yw b_ªm Ft¶mXv tUgyw bnXn¡^pSv

ASnWptk*n]mt\m Cu N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv W«¸mSn^¡p Fs¶ knan¨Sv

t^gvf : CâÀ thm¬ fÕ^¯nWv FWn¡v bs¦Xp¡\w , ASnWp fnhv knIm^n¨m fm{Stf WX¡p

Wo tbmNp¶Spw Mm³ F§nsW]m\v So^pfmWn¡pN , Wnsâ ko«n knan¨p h½Sw km§n¡pkm³
tk*n]mt\m

t^gv–f : ASpw tk\w NqXmsS , gi`t]]pw h½Sn¸n¡\w

Wo Cu Nm^y¯nWmt\m Fs¶ Cu hf]¯p knan¨Sv , F´v Ss¶ B]m`pw Wfp¡v Wmsa hwhm^n¡mw

Mm³ Nm`¯p hmVm^\s¯tbms` Ss¶ tNmtaKnt`¡ptbm]n , Mm³ tNmtaKns` tPäv F¯n]Spw bpSn]
shNyq^nän tI«³ ssNsNm*p Nm\n¨p ,B bmkw fWpgysâ B In^nN*m In^n¡m¯k^vtbm`pw
In^n¨ptbmNpw , Mm³ F¶pw Fs´¦n`pw B bmkw fWpgytWmXv hwhm^nt¨ tbmNm_pÅq ,

Mm³ bmÀ¡n§n NmÀ WnÀ¯n]Spw , t^gvf AkntX¡p F¯n

F´m\v t^gvf Fs¶ Nm¯n^n¡pN]m]n^pt¶m

t^gvf : AsS fnhv, fnhv knIm^n¨m fm{Stf FWn¡v ASn bs¦Xp¡m³ bäq

F´m\v t^gvf Wo b_]p¶Sv , A§nsW tbmN\sf¦n tWs^s¯ tWm¡\w ,ASptbm^msS W½psX
tNmtaKns` B^v«v scÌn cÌv Nn«n]m`tà ASnWptbmNm³ bäq

t^gvf : ASv W½psX _qÄ AsÃ

FÃm¯nWpw ASnsâSm] In«NÄ D*v

t^gvf : ASnWp fnhv B^v«v tZ Cu k^p¶ ss{ctZ AsÃ

AsS

t^gvf : At¸mÄ F´v sI¿pw

ASv Wo fp³Nq«n So^pfmWn¡\fm]n^p¶p

t^gvf : bvaohv fnhv si`vbv sI¿q

t^gvf ,Mm³ F´v si`vbv sI¿\w F¶m\v b_]p¶Sv ,

CWn fq¶p UnkhwsNm*p Wn§Ä¡p bYns¨Xp¡\w , ASpNqXmsS gi`s] h½Sn¸n¡\w , FÃmwNqXn
tWm¡pt¼mÄ AXp¯ kÀgw Wà ^oSn]n tbmNmw

t^gvf : A§nsW b_]tà fnhv

F´nWm AkÄ Ss¶ tk\w F¶v b_]p¶Sv

t^gvf : AkÄ¡p ¢mhnNv Zm³hv A_n]mw , bns¶ FWn¡pw A_n]mkp¶SnWm tkPw BNmftÃm

shfn ¢mhnNv Zm³hv Bs\¦n W¶m]n sbÀtcmw sI]vSmÂfSn ,

t^gvf : hoWnt]jvhv NqXmsS Npt_t¸^p*v fÕ^¯nWv

Wn§Ä W¶m]n Nan¡psf¶v knlzmhfps*¦n bns¶ F´nWm\v tbXn¡p¶Sv , bns¶ Mm³ Cs¸m ssh³
sI¿m³ tbmNpkm , 2þ)fsS ikÀ Mm³ {co B\v ^*ptb^pwNqXn Hmcohv _qfn k¶m fSn

F´m\v ^*ptb^psX]pw Dt±lw

gi` : t^gvf b_ªt¸mÄ Nan¡mw F¶v N^pSn

CWn F{S Unkhfp*v F¶v A_n]mtfm

t^gvf : fq¶v Unkhw

At¸mÄ {bmÎohv H¶pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tkt*

t^gvf : tk\w , fnhv him]n¡mWm]n Ds*¦n M§Ä sI¿pw

Mm³ D*mNp¶Sp k`n] Nm^yfà , ¢mhv ssXw Njnªp Wfp¡v tWm¡mw ,

t^gvf : ¢mhv ssXw Njnªp MRÄ fnÊnsâ ko«nt`¡p k^s«

k^p¶SnsWm¶pw t{bm»w Cà , bns¶ H^p Nm^yw Wn§Ä Fsâ ko«n k^p¶Sv CknsX B^pw
A_n]^pSv , Nm^\w Zm³hv KZvKvsfân`v MmWpw H^p AwPfm\v , H^p bs£ Wn§am\v cÌv
k^p¶sS¦n Mm³ fWxbqÀkw S¶Sm\v F¶v b_]pw

tbmNm³ tW^w gi` Ft¶mXv b_ªp Mm³ F¶v fnÊnsâ ko«n Wnt¶ms«

Wnt¶m

Mm³ ko«n F¯n]n«v A½t]mXv b_ªp C¶v A¶v k¶Np«n]pw H¸w t^gvf F¶ Np«n]pw k^pw
AkÀ¡pÅ cpZv N^pS\w F¶p

F´pbän

AkÀ¡p Zm³hv {bmÎohv sI¿\w ASnWp Ft¶mXv si`vbv sI¿m³ b_ªn«p knXp¶nÃ

AkÀ¡p tks_ Bs^]pw Nn«mªn«mt\m Wnsâ AXp¯v k^p¶Sv

As½ … tk* ,,,

AkÀ k¶p

gi` b_ªp Mm³ C¶v tbmNp¶nà , Wmta¡pÅ {ZÊv FXp¯n«m\v k¶Sv CknsXWn¶pw tNmtaKnt`¡v
tbmNmft`m

t^gvf : A§nsWs]¦n WnW¡v Fs¶mXpwNqXn b_]mfm]n^p¶ntà MmWpwNqXn Wn¡pfm]n^p¶tÃm ,
^*p fnWnäp Mm³ ko«n H¶v knan¨ptWm¡s« f½n AWn]sâ ssN]n {ZÊv sNmXp¯]¡ptfm F¶v–

CWn SÃpNqX* {bmÎohv sI¿m³ tWm¡v

t^gvf : AWn]³ sNm*v S^mw F¶v– b_ªn«p*v

B]nt¡ms« At¸m ^*ptNmXn {bmÎohv SpX§p , Mm³ tNmtaKn tbmNpt¼mÄ DXp¯ hm^n fmän
Ip^nUmÀ A\nªpk¶p gmÄ FXp¯p Fsâ A^]n Ipän ….

B thmRv sk¨v FsâSm] ^oSn]n Mm³ Zm³hv sI]vSp Nm\n¨psNmXp¯p , At¸mÄ ^*pw Fsâ
l^o^¯nt`¡m\v tWm¡p¶Sv F¶v– FWn¡v fWÊn`m]n^p¶nà ,Mm³ Nm\n¨ sÌbv Akt^mXp Nm\n¡m³
b_ªt¸mÄ ^*pw sSän¨p ,

Mm³ b_ªsSm¶pfÃtÃm Wn§Ä Nm\n¡p¶Sv , bns¶ Wn§Ä FknsX tWm¡n C^nNmÀ¶p

t^gvf : H^p fXn]pw CÃmsS t^gvf f_pbXn S¶p ,fnhv C§nsW Zm³hv sI]p¶Sv N*t¸mÄ
A_n]msS ASv tWm¡n Wn¶v tbm]n .

bs£ gi`]psX N®n tks_ F´ntWm DÅ Sna¡fm\v Nm\p¶Sv , ASmt\m CWn t^gvf¡pw DÅSv

AÃ H^n¡`pw A§nsW ANm³ kjn]nÃ

Mm³ b^fmkVn Zm³hv sI¿pt¼mÄ Fsâ fp`NapsX]pw A§nsW FÃm¯nsâ]pw I`Ww H¶v Np_¡m³
b^fmkVn tWm¡n ,bs£ Mm³ sÌbv sk¡p¶SnWp AWph^n¨p ASv CaNn

M§apsX N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ss{bkhn¡ptk*n MRÄ fpNan Wn¶m\v Nan¨Sp , fNsa ASpsNm*pSs¶ ‘A½
Smsj]m\v D_¡n]Sv .

tW^w kjpNpw F¶v– fWÊn`m]SnWm ‘A½ fpNant`¡v cpZv F¯n¨p , ‘A½ NnX¡m\v F¶v– b_ªp
Smtj¡p tbm]n ss`äv A\¨p

Mm³ BsN kn]À¯p Npan¨p H¸w Ak^pw , Mm³ fpNans` AXp¯ _qfn tXm]v`äv AkÀ¡p
Nm\n¨psNmXp¯p , tbm]n Npant¨m F¶v– b_ªp.

t^gvf ASnt`¡p N]_n .

Mm³ AXp¯ t_mfn`pw N]_n Npan¨p , Cu hf]w gi` Fs¶]pw Nm¯p bp_¯n^p¶p , Mm³ k¶Spw
AkÄ NqXpS hzmS{´yt¯msX Éokv–s`hv ssWän¡v fpNan`qsX tSman C« Fsâ Xkn FXp¯p AkÄ
tkPw dmSv–_qfn N]_n

gi` Npan Njnªp bp_¯p k¶p .

B hf]w t^gvf bp_¯p B^pfm]nt«m tcm¬ knan]n`m\v , ASpsNm*pSs¶ Mm³ fm{Sfm]n^p¶p
_qfnÂ

B hzmS{´yw fpSs`Xp¯p gi` Fs¶ bn¶n Wn¶pw sN«nbnXn¨p , F¶n«p Nkna¯p H^p D½]pw S¶p
, C¶v FWn¡v Cu hpµ^n Xo¨_pfm]n sN«nbnXn¨p NnX¡\w,

bSpsN b_ B t^gvf kÃSpw tN«n«pk¶m BsN Npj¸fmNpw

tbmNp¶ tbm¡n hzmS{´t¯msX fp`]n H^p bnXp¯kpw H¸w N®n_¡n Nm\n¨p

Mm³ AXn¡msW¶tbms` ssN Hm§n

gi` AknsXWn¶pw tkPw bp_t¯¡p tbm]n

t^gvf Bt^mXm\v ^m{Sn Cu b©m^]Xn¡Â , FWn¡v Wmsa tNmtaKn tbmN\w , cpZv Njn¨p
NnX¡m³ tWm¡v

M§Ä cpZv Njn¨p Mm³ k¶p CknsX Wn§Ä NnXt¶m F¶p b_ªp Mm³ B _qw Nm\n¨p sNmXp¯p

gi` : Mm³ fnÊnsâ H¸tf NnX¡p¶pÅp

F¦n Wn AknsX NnXt¶m

t^gvf : F¦n MmWpw fnÊnsâ H¸w Ss¶]m\v

gi`]psX fpOs¯ B sSan¨w f§n]t¸mÄ FWn¡v In^n]m\v k¶Sv

Mm³ NnX¶t¸mÄ Fsâ CXtSkl¯m]n gi`]pw , k`Sp emP¯m]n t^gvf]pw NnX¶p

M§Ä fq¶ptb^pw bSns] D_¡¯nt`¡p ko\ptbm]n , Np_¨p Njnªt¸mÄ CSm gi` Fs¶ knan¡p¶p

fnÊv– F\o¡p

Mm³ bmSn D_¡¯n`m\v F¶p Sn^n¨_nªkÄ K¤nÂWn¶pw skÅsfXp¯p Fsâ fpOw SpX¨p F¶n«p B WWª
Ip*¯p gi` Ip*p tIÀ¯v D_n©nk`n¨t¸mÄ Mm³tbm`pw A_n]msS Aksa Mm³ bp\À¶p , B hf]¯p
AkapsX l^o^¯n H^p Sp\n]psX f_tbm`pw CÃmsS Ft¶mXv tIÀ¶v NnX¡p¶Sp F¶v

Mm³ t^gvf F¶p b_]pt¼mta¡pw AkÄ Ip*¯p kn^ sk¨v Fsâ Nknan fp¯w S¶p , Fsâ
fmN-vhn]psX NpXp¡nsW N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AkÄ ssNsNm*p tks^Xp¯n Fsâ {dm]n HSp§nNnX¶n^p¶ fp`Nsa AkÄ AfÀ¯n ASv
ko*pw ko*pw SpXÀ¶v Mm³ Akant`¡v– NqXpS`m]n sI^nªp NnX¶p

gi` Fsâ ssN sbm´n¨p Fsâ fmN-vhn AkÄ k`ns¨Xp¯p ,bn¶nt`¡p ssNNavsNm*psI¶p B
ip¡nsW]pw tkÀsbXp¯n F¶n«p Fsâ fp`Nsa AkÄ ssNNavsNms*Xp¯p H¶nsW ssNNÄsNm*pw
AXp¯SnsW Ip*pw bÃpNapw GsäXp¯p … kn^`pNÄ Fsâ k]_n`pw bp¡nĨpjn]n`pw
C¡nan]m¡p¶p*v Fs¶ C¡nansbXp¯nsNm*p Fsâ AXnkhv{S¯nsâ C`mÌnNv AN¯n ASnWpÅnt`¡v
NX¶t¸mjm\v Mm³ H^p Nm^yw tWm¡n]Sv ,gi`]psX ^*p ssNNapw Fsâ fp`]n`m\v ,bns¶ CSm^v
?

In´n¨ptWm¡p¶ hf]wsNm*v Fsâ bq_nSan B kn^ bnXp¯fn«n^p¶p , Mm³ Fsâ ssN F¯n¨p B
ssN bnXn¨t¸mÄ , sIkn]n IqtXmXpNqXn lzmhw bSn¡p¶p F¶n«p FWn¡pw WpN^\w fnÊnsW F¶p
b_]pN]pw Fsâ sIknXnWv fpNan`m]n t^gvf H^p sI_n] NXn]pw S¶p

inhv hv hv ..

Njp¯nWv bn¶n`pw Nkna¯pw t^gvf]pw H¸w kn^Â SpX]nXp¡n`pw Af^pt¼mÄ ,CsSm¶pw A_n]msS
Fsâ fm_nsW fp¯n WpNÀ¶psNm*n^p¶t¸mÄ MmWpw ASntW¡mapw k`n] AWpeqSns]¦nt`¡m\v
tbmNp¶Sv

t^gvf Fsâ AXnkhv{Sw AkÄ¡p SXÊfm\v F¶p N*SnWm`ms\¶p tSm¶p¶p AkÄ Ss¶ ASv
Du^ns]Xp¯p , gi`]psX ssNNÄ k]_n St`mXn Smtj¡v tbmNmWpÅ H^p¡¯n`m\v , H^pbs£
AknsX tks_ H^p ssN ØmWw bnXn¨n«p*v F¶p AkÄ CSpks^ A_nªn^p¶nÃ

t^gv–f]psX ssNNan gi`]psX kn^ bSnªt¸mjpÅ H^p sM«Â gi`]psX {bNXW¯n FWn¡v
fWhn`m]n

gi` F¶nÂWn¶pw tkPw ssNNÄ bn³k`n¨p , MmWpw N^pSn]Sv AkÄ¡p ASv Cãfm]nà ASpsNm*m\v
bn³k`n¨Sv F¶m\v

AkÄ tbm]n _qfns` ss`äv Hm¬ B¡pN]pw ,Fsâ H¸w t^gvf]psX sNXp¯w N*p gi` sM«n ,
t^gvf]psXSv N*p MmWpw . gi`]pwNqXn AXp¯v k¶p NnX¶t¸mÄ tNmkaw do¨n FÃmw fUm½NÄ
l^o^w IqXm¡m³ NnX¡p¶tbms`]m\v M§Ä fq¶pw NnX¡p¶Sp . bs£ M§Ä fq¶ptb^psX]pw l^o^¯p
Wm\w f_¡mWpÅ H¶pw Ss¶]nÃ

t^gv–f Fs¶ bnXn¨p AktamXv tIÀ¯v NnX¯n Fsâ Ip*nsW AkÄ NkÀs¶Xp¯p ,M§apsX fp`¡®pNÄ
b^hvb^w sSm«p ,gi` Fsâ l^o^t¯mXv tIÀ¶pNnX¶p bn¶n Wn¶pw fp`Nan bnXn¨p sM^n¨p
,H¸w t^gvf]psX fp`Nsa]pw AkÄ St`mXmSn^p¶nà .

AkapsX l^o^¯nWv AWnt]mKyfm] tbmÀ fp`NÄ Ss¶]m\v t^gvf]psXSv SpXp¯ SpXNapw ASnsWm¯
k]_pw bnWv N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv emPkpw ,M§Ä fq¶pw C§nsW sNXp¡p¶Sp N*m GSp PÔÀkWptbm`pw H¶nsW
Sn^sªXp¡m³ b_ªm Np_¨p Nãs¸Xpw

t^gvf : CSp C§nsW Nn«psf¶v MmWpw N^pSn]nà , fnÊnsW N*SpfpS SpX§n]Sm fnÊnsW H^p
Sp\n]pw CÃmsS Nm\\w F¶p , bs£ N*t¸mÄ CSp WpN^\w F¶pw

Wo CSpks^ D_§n]n^p¶ntÃ

gi` kmgv–_qfn Wn¶pw C_§p¶ lÐw tN«m\v MmWpw D\À¶Sv , bs£ ASv Njnªp AkÄ khv{S§Ä
FÃmw Du^p¶Sv kmgv–_qfns` skan¨¯n N*t¸mÄ FWn¡v tSm¶n Ft´m CknsX WX¡m³ tbmNp¶p
F¶p ,ASpsNm*m\v MmWpw £fn¨p Nm¯n^n]p¶Sp

Cu hf]w gi` Fsâ bn¶n ssNsNm*p AXn¨p ,

AXn¡s` gi`

tkUWn¸n¡m³ tk*n]Ã , ASptf AXn¡pt¼mÄ ASv CaNp¶Sv Nm\m³ WÃ tI`m\v

bns¶ ASnsW Smt`m`n¡pN]pw H¸w gi` Smtj¡v NnX¶psNm*v Fsâ bq_nsâ AXnemPw WmkpsNm*v
H¶v Wp\ªp …Êv hv …

t^gvf :fnÊnWv Cu DÅkapsX bq_v Sn¶t\m ?

t^gvf Fsâ AXp¯v Wn¶v F\oäv Fsâ S`]psX AXpt¯¡v A^sN«p sNm*pk¶p

Fsâ Ip*nsW fp«p¶ S^¯n C^p¶p ,Akan Wn¶pw Fs¶ D·mUfm¡p¶ H^p f\w FWn¡v Nn«p¶p ,
MmWpw ASnsW WmkpsNm*v F¯n¨p H¶v Wp\ªp ,B `i^n]n t^gvf Fsâ CXp¸n AkapsX kn^Â
AfÀ¯n , MmWpw bns¶ bns¶ ASv Wp\]p¶Snsâ tkPSNq«n , ASv hin¡mWmNp¶nà F¶ S^¯n AkÄ
NnX¶p gi`]psX A^s¡«nsW bnXn¨p bp\À¶p , AkÄ gi`]psX SpX]nXp¡nt`¡p Ip*Xp¸n¡pN]pw
ASnsW W¡ns]Xp¡pN]pw sI]pt¼mÄ ,gi` Fsâ AknsX b`t¸mjpw WmknsW C_¡n N_¡nsNm*p AkÄ
kn^`nsW C_¡mWpw f_¡p¶nà ,gi`]psX kn^`pNÄ tbm^manNsa tbms` F¶nt`¡n_§n ,

Xo¨_ms\¦n`pw gi` bYn¸n¨p S¶Sv MmWpw t^gv–f]psX bq_nSan`pw Fsâ kn^`pNsa
C_¡nsNmXp¯t¸mÄ ,t^gvf]pw hpOwsNm*v Fsâ kn^`nsW C_p¡n , C{S¡pw bnXnkÅn
sbm«n¡pt¼mÄ t^gvf]pw gi`s] sk_psS knXptfm Akapw CSpSs¶ gi`]n`pw sI]vSp ,

M§Ä b^hvb^w tbm^mXn , FWn¡v b`t¸mjpw ssNNÄ Nj¨t¸mÄ hin¨psNm*pSs¶ MmWpw WnÀ¯msS
t^gvf]nt`¡v C_¡n N]än , gi` Fsâ bq_nSansW CX¡v NXn¨p ^hn¨p kn^`nsW C_¡n Ca¡pt¼mÄ
MmWpw tSmäptbmNpw F¶p FWn¡v D_¸m]n

bs£ bq_n Wn¶pw tS³ sbm«ns¯_n¨p HjpNn]Sv BUyw t^gvf]n Wn¶m\v , Fsâ Ip*nt`¡pw
km]]nt`¡pw ASn_§n ,ASv k^p¶ hf]w SpXNÄ sNm*v Fsâ S`s] AkÄ AfÀ¯n …

AkÄ tSmäSnsâ £o\w N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AkÄ gi`]n`pw SoÀ¯p … gi`]psX SpXNsa fmän WnÀ¯m³ tbm`pw hf]w WÂNmsS
t^gvf Aksa NojvsbXp¯n sI]vSpsNmXp¯t¸mÄ Akapw SaÀ¶n^p¶ptbm]n

^*ptb^pw SaÀ¶pÅ B fpOw N*t¸mÄ MmWpw In^n¨p , bns¶ Fsâ In^n fmämWpÅ bp_¸mXm\v
Ak^n Wn¶pw D*m]Sp , ^*p sI¶m]v¡apsX fp¼n H^p fp]`pwNp«n ANs¸« AkØ]n`m]nt¸m]n
Mm³

^*ptb^pw F¶nt`¡p ImXn ko\p , bs£ Cu hf]w Fsâ SpX]nXp¡nsW GsäXp¯v t^gvf]m\v , gi`
Fs¶ bp\À¶p Fsâ fp`s] sM¡n¸njnªpsNm*p Fsâ Ip*nsW WpNÀ¶p , ASnWp SmatfNm³ F¶tbms`
Fsâ bn¶n sM¡p¶Sp Ct¸mÄ t^gvf]m\v ,t^gvf]psX kn^`pNapsX I`W¯nWv AWph^n¨p Fsâ
A^sN«p Mm³ D]À¯n¸nXn¡m³ SpX§n .

GSp Wnfng¯n`pw Mm³ sbm«ns¯_n¡pw F¶p FWn¡v D_¸m]n ,Mm³ FSnÀ¡mWm]n Wn¶t¸mÄ gi` Fsâ
^*pssNNapw AfÀ¯n C^pklt¯¡pw bnXn¨p fp`]n AkapsX bÃpNsa AfÀ¯n ,t^gfm]pw Fsâ
Nm`nsW AN¯nbnXn¨p fpNan NnX¶p AknsX W¡pNN]pw H¸w kn^Ât{bt]mPwsNm*p FWn¡v H¶v
FSnÀ¡m³tbm`pw bämsS Mm³ bnXªp , AkhmWw F¶n Wn¶pw H`n¨n_§n]t¸mÄ hÀÆWn]{´\kpw
kn«p Mm³ lÐfp*m¡m³ SpX§n]t¸mam\v gi` AkapsX H^p ssN FXp¯p Fsâ km]]n AfÀ¯n]Sv ,
B hpO¯n Wn¶pw Mm³ H¶v AX§m³ Np_¨p tW^sfXp¯p , H¸w AkÀ¡pw

M§Ä ASptbms`Ss¶ b^hvb^w km^nbp\À¶psNm*p AknsX NnX¶p , Nm`¯p H¶pw
hwekn¡m¯ks^tbms` Npan¨p Smtj¡n_§n .

l^o^w CaNm¯SpsNm*p H¶v Zm³hv {bmÎohv sI]vSt¸mtj¡pw fq¶nsâ]pw fpO¯p e]¦^
£o\fm\tÃm F¶p ‘A½ b_ªt¸mÄ , CSp Zm³hv {bmÎnhnsâ £o\fà tks_ b`Snsâ]pfm\v F¶p
t^gvf M§Ä fm{Sw tNÄ¡mWm]n b_ªp

M§Ä fq¶ptb^pw tNmtaKn F¯p¶Spks^ C¶`s¯ ^m{Sn]ns` Nm^y§sa bän IÀ¨sI¿m³ Wn¶nÃ

C¶v FWn¡v Ak^psX ¢mÊn AkhmWs¯ bn^oZnWv fp¼s¯ ik_n`m\v ¢mhv ,

Mm³ ¢mhv FXp¯psNm*n^n¡pt¼mÄ Wà ^oSn]n Ss¶ ¢mhv FXp¯p ,AkhmW A©p fnWnän Mm³
t^gvfs] tWm¡n In^n¨t¸mÄ , AkÄ AkapsX kn^`nsW H¶v f\¯psNm*p ASnsW AkapsX km]nt`¡v
sk¨t¸mÄ FWn¡pw ASpks^ Mm³ bnXn¨psk¨ Wn]{´\w Wãsb«tbms` ,bns¶ Fs¶ tWm¡n In^n¨n«v
AkÄ gi`s] tWm¡n , At¸mÄ gi`]psX kN]pw B^pw Nm\msS fWhpsNm*v H^p fp¯kpw S¶p

hhvtWiw : t^O

Leave a Reply