ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 7 [ANOOP SS]

Posted by

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 7 

BALYATHILE ORMAKAL PART 7 BY ANOOP SS | PREVIOUS PART
[https://Muthuchippi.net/?s=BALYATHILE+ORMAKAL]

fUy`i^n]n fWp Aksâ A¸¨n]psX (Aѳs_ htimU^n) Nm^y§Ä b_]pkm³ SpX§n.
fWp:FXm AWp WnW¡_n]mtfm, Fsâ AÑsâ Gäkpw Ca] sb§am\v ^f]psX A½. FWn¡pw NqXn Nnt«*
khvSpkNNÄ Aѳ Ak^psX N`ym\w WX¡mWm]n hz´w sb§Ä¡v FjpSnsNmXp¯p. bs£ Ct¸mÄ k`n]
BÄ¡m^m\v. A¸¨n]psX eÀ¯mkv Cu ^f]psX Aѳ H^p tim«`ns` tKm`n¡m^Wm]n^p¶p Cu
AXp¯Nm`w ks^. ASn Wn¶p F{S k^pfmWw Nm\psf¶p Wfp¡p A_n]mftÃm. AÃmsS tks_ k`n]
k^pfmWsfm¶pw AkÀ¡nÃ, Np_¨p bp^]nXfÃmsS. F¶m WnW¡_n]mtfm AkÀ ^fs] sN«n¨pkn«t¸mÄ
A³bSpbksâ hzÀ®fn«m\]¨Sv. C^pbSpsNmÃw fpt¶ b¯pbk³ tbm`pw SnN¨nÃm¯ A¸¨n Cu b\sfÃmw
FknXp¶p*m¡n, AsS§sWs]¶p FWn¡p WÃSptbms`]_n]mw, FWn¡p fm{Sfà W½psX dÔp¡Ä¡pw
AknsX]pÅ A]`vb¡¡mÀ¡psfms¡ Nps_ A_n]mw.
Wo Ak^psX ko«n tbm]n«nÃtÃm,AsSm^p Nm«pfp¡m\v ,H^p Np¶nsâ Smsj]m\nk^psX koXv.
b*v AkntX¡p k*n tbm`pw tbmNnÃm]n^p¶p.Ct¸mÄ bp^]nX¯nsâ A^nNn`qsX H^p SXfp*v.
ASn`qsX Nms_ms¡ ko«n tbmNpw. Fsâ Np«n¡m`¯p Ck^psX koXnWp bn¶ns` Np¶pN]_n A¸p_¯p
sshZn tbm]m`m\v Wà t_mZv DÅSv. B Np¶pfpjpk³ H^p SXn¡¨kX¡m^³ fpS`man]psX kN]m\v.
Np_¨p emPw _º_pfm\v dm¡n emP¯p k`n] f^§sams¡]m\pÅSv. AknsX]p*m]n^p¶ BÄ¡m^psX
khvSp¡Ä FÃmw A]mÄ Wà kn`sNmXp¯p km§n]Sm\v. A¸¨n A]mÄ¡p kas^ tk*s¸«]mam]SnWmÂ
A]mÄ Ak^psX km§n]nsöp fm{Sfà ASnsâ Nm^y§sams¡ GÂbn¨n^p¶Sv Aks^ B]n^p¶p. A]msa
bän¨p*m¡n] b\¯n`m]n^p¶p Aksa sN«n¨pkn«Sv. Ak³ C{S]pw b_ªt¸mÄ AksW sImXn¸n¡mWm]n
MmsWm^p W¼_n«p. ASp AkÀ khvSp tWm¡n WX¯p¶SnWpÅ Nq`n sNmXp¯SmkntÃ?
ASptN« fWp AkÚt]msX Nq`n Nn«n]Sv Ss¶ Ak^psX NqSn sNmXp¯SnWms\¶p fm{Sw.
fWq Wo Nm\m¯ Nm^y§Ä Bs^ Np_n¨pw b_]^pSv.
FXm Mm³ N*«pÅSv tbms` B^pw N*n«p*mknà Ak^psX NÅskXn, WnW¡_n]mtfm. tk* MmsWm¶pw
b_]p¶nÃ. AtSmsX AkWn Wn¶pw B hwek§Ä A_n]m³ Fsâ fWÊv sk¼Â sNm*p. ASnWm]n
MmWktWmXv tUgys¸Xpt¼ms` Wo F´pNs*¶ b_]p¶Sv A]mÄ Wnsâ A¸¨ns] bqlp¶tSm, F¶n«p
Wo]Sv tWm¡n Wnt¶m? NÅnsâ bp_¯v Ak³ FÃmw sk«n¯p_¶p b_]m³ SpX§n. AWq MmWpw ^f]psX
AWn]³ ^mtKgpw Ht^ {bm]fm\v. AkÄ¡p W½sa¡mÄ fq¶p k]Êp NqXpS B\v. h-vNqÄ AkVn¡m`¯p
Mm³ At§m«pw Ak^nt§m«pw k¶p Wn¡m_p*v. A§sW AknsX Wn¡p¶ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv hf]§an b`t¸mjpw fpS`man k^p¶ Unkh§an A¸¨n Fs´¦n`pw Nm^y§Ä b_ªp
W½sa AknsX Wn¶p fmäpw. BUysfm¶pw FWn¡p H^p hwl]kpw CÃm]n^p¶p. bn¶oXv A¸¨n]pw
fpS`man]pw S½n`pÅ tWm«kpw hwhm^kpsfÃmw F¶n hwl]w KWn¸n¨p. AtSmsX Mm³ Aks^
Wn^o£n¡pkm³ SpX§n, A§sW]m\v fpS`man k^p¶ Unkh§an A¸¨n M§sa AknsX Wn¶pw
fmänWnÀ¯p¶Sv {l²]n sb«Sv. B Unkh§an D¨ Njn]pt¼mjm\v Ck^psX N`mb^nbmXn F¶p
FWn¡p fWÊn`m]n. H^n¡Â D¨¡p tIm_p®pN]m]n^p¶ Ft¶mXpw ^mtKgntWmXpw ASp Njnªn«p
Np_¨Ns` Nk`]n tbm]n A^n]pw hmVW§apw km§nk^m³ AkÀ b_ªp, hmVWw km§n Sn^n¨pk^pt¼mÄ
ATkm A¸¨n]knsX Csæn bn_Nns` sgZv–Zn k¨n«p Nan¡pkm³ tbmNpkm³ AWpkUn¨p, Nm^\w
fpS`man k¶SnWm A]mtamXp tImUn¨n«p Np_¨p kn_Npsk«m³ AkÀ tbmNpsf¶p b_ªp. FWn¡p
ASp A{S knlzmhw k¶nÃ. F¦n`pw Mm³ AktWmsXm¸w NX]nt`¡p tbm]n, bs£ kjn]n k¨p Mm³
AktWmXp fW¸qÀkw DX¡n F¶n«p bn\§n Sn^n¨pt¸m¶p. Mm³ ko«n F¯n]t¸mÄ A¸¨ns]
AknsXs]§pw N*nÃ, fp¶ns` kmSn AX¨n^ps¶¦n`pw bn¶ns` NSNp Im^n]nt«]pÅ]n^p¶p Mm³
sfsà ko«n N]_n ANs¯knsXs]¦n`pfpt*ms]¶p tWm¡n bs£ N*nÃ. AkÀ kn_sNXp¡m³
tbm]n«p*mNpsf¶p N^pSn Mm³ skan]nt`¡n_§n]t¸mÄ _º_nsâ CX]n`qsX fpS`man Smtj¡p
k^p¶SpN*p, A]mapsX bn_sN S`]n Np_¨p kn_Npfm]n A¸¨n]pw. Mm³ AkÀ Nm\mSn^n¡mWm]n
koXnsâ ANt¯¡p Ss¶ tbm]n. AXp¡a]psX emP¯p Wn¶v AknXps¯ sI_n] KWm`]n`qsX Aks^
Wn^o£n¨p. A`vbw Njnªt¸mÄ AkÀ ^*pw koXnsâ bn³emPs¯¯n. A¸¨n kn_Np S_]n C«n«p fm_p
f_¨n^p¶ tSmÀs¯Xp¯v fpOkpw Njp¯psfÃmw SpX¡pkm³ SpX§n. At¸mÄ Ak^psX k`n] fp`NÄ
»uhnWp skan]nt`¡p SÅn Wn¶p , skap¯ fm_nXkpw CXp§n] fp`¨m`pw N*]pXsW Fsâ Np«³
N¼n]Xn¨p. ASnt`¡p N®nf]v¡msS tWm¡n Wn¡p¶ fpS`mans] tWm¡n CsS´m fpS`man Fs¶
BUyfm]n Nm\p¶tbms` tWm¡p¶Sv, FÃmw tW^t¯]pÅSv tbms` Ss¶fmäsfm¶pfnà Mm³ H¶v N¿pw
Nm`pw NjpNn]n«p k^s« F¶p b_ªpsNm*v Np*n]pw Np`p¡n A¸p_t¯¡p tbm]n. ASptN«p
In^n¨psNm*p fpS`man bn¶n`qsX ko«nt`¡p N]_n A¸¨n]psX NnX¸p fp_n]nt`¡v tbm]n.
sSm«pbn_sN Ak^pw At§m«p tbm]n. Mm³ Np_¨ptW^w Njnªp fp_n]psX kmSn`nWXpt¯¡p sfsÃ
sI¶ptWm¡n. At¸mÄ AkÀ N«n`n C^p¶psNm*p Ssâ fp¶n Wn¡p¶ fpS`man]psX NXt¡mÂ
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ssNsNm*p SjpNn]p\À¯p¶p, A]mÄ Ssâ C^p ssNNapw Ak^psX tSman k¨psNm*p
Njp¯n`pw sW©n`psfÃmw SjpNp¶p.A]mapsX ssNNÄ sfsà Smtj¡v k¶p »uhnWv fpNan`qsX
A¸¨n]psX fp`Nsa sM¡n]pX¡pkm³ SpX§n, AtSmsX Ak^psX lzmhPSn]n fmäw k¶pSpX§n, AkÀ
tkPw Np®]n Wn¶pÅ bnXnkn«n«p hz´w »uhmjn¡pkm³ SpX§n, Hmt^m ip¡pNÄ Ajn¡pt¼mapw Ak
NqXpSÂ NqXpSÂ skan]nt`¡p SÅnk¶p, F¶n«kÀ ssN bn¶nt`¡v sNm*ptbm]n {dm]psX
sNmap¯pNÄ Ajn¨tSmsX dÔW¯n Wn¶pw tfmInS^m] B NpKpNpwe§Ä BXn¡an¨p , Ak A]mapsX
SpXNan AfÀ¶n^p¶p ,DXsW A]mÄ B fp`Nsa sM¡pkmWpw SjpNpkmWpw SpX§n,F¶n«p fp`¡®pNsa
làfm]n sM^Xn]pX¨tSmsX AkÀ¡p sI_n]tkUWs¡m¸w Nmfw C^¨pN]_n. AkÀ A]mapsX Np«sW
NX¶pbnXn¨p ASnsâ fNpXw Ssâ WmkpsNm*p Djnªp.At¸mÄ Ak^psX DfnWo^psNm*p `nwPm{Pw
Sna§n. WnSymeymhns]t¸ms` AkÀ B N^n¦p®s] Ssâ A®m¡nt`¡p N]än AÂbtW^w k¨tW^w
Du^ns]Xp¯p.F¶n«p kas^ tkP¯n km]vsNm*p AXn¡pkm³ SpX§n .A]mÄ CX]v¡nX]v¡v
ssNbn¶nt`¡p sNm*v tbm]n Ak^psX fpSpNpklw SjpNns¡m*n^p¶p ,A`vbw NjnªSpw fpS`man
Np® Ak^psX km]n Wn¶pw Du^ns]Xp¯p F¶n«p Aks^ N«n`n Wn¶pw Fjpt¶`vbn¨pWnÀ¯n]n«p
Ak^psX fp`¡\pNsa Du¼n¡pXn¡pkm³ SpX§n.H^pssN sNm*v sM¡n]p*m¡pN]pw ftä fp` NXn¨p
k`n¡pN]pw sI]pt¼mÄ AkÀ knNm^w sNm*v fpNant`¡p]^pkm³ SpX§n. Ak^n Wn¶pw CX]v¡nsX
ho`vNm^§Ä k^p¶p*m]n^p¶p, Cu hf]w A]mapsX ssNNÄ Ak^psX `p¦n]jn¡p¶
Sn^¡n`m]n^p¶p,`p¦n]jnªpko\Spw AkÀ bqÀ\WPvW]m]n fm_n. Ak^psX k`n]Np*n]pw SXn¨
SpXNapw A]mapsX N^hvbÀl¯m Ipk¶p SpXp¯p. A]mÄ fp`Nan Wn¶pw tfmIn¸n¨ Ssâ WmknsW
Ak^psX kX]nt`¡p N]än ,AksX WmkpsNm*]mÄ In{S§Ä k^¨p. Cu hf]¯p A]mapsX H^p ssN
Ak^psX NmXpbnXn¨ Nk]v¡nX]nt`¡p N]_n. CXSq^v¶pWn¶ fpXnNsa SjpNns¡m*p Wos^m`n¡p¶
A^pkn]nt`¡p Duan]n« B kn^`pNÄ Ak^psX bq_n N]_n]n_§ns¡m*n^p¶p.AtSmsX bq_ns`
tSWp_k]psX Hjp¡v NqXn¡qXn k¶p A]mÄ CX]v¡nX]v¡v B t]mWo{hks¯ Ak^psX SpXNan`pw
k]_n`pw fp`]n`psfÃmw tS]v¡p¶p*m]n^p¶p. Cu hf]¯p {em´fm] Btklt¯msX AkÀ A]mapsX S`
Ssâ k]_nt`¡v tIÀ¯pbnXn¨p, At¸mÄ A]mÄ AknsX Wn¶pw Fjpt¶äp Aks^ N«n`n Np_psN
f`À¯n¡nX¯n Nm`pNÄ C^pklt¯¡pw ANän AtSmsX t_mhm¸qWn_fpÅ B fUWNkmXw ^*m]nbnaÀ¶p
k¶p .A`vbw {du¬ Wn_¯n H^p sI_pkn^`nsâ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv k`p¸¯n f\nN´p skan]nt`¡p k¶p A]mÄ ASnsW kn^`pNÄ sNm*p
sM¡nk`n¨p,At¸mÄ A¸¨n hpOw sNm*v bq_p NqXpS bnaÀ¯nk¨p. Cu hf]w A]mÄ bqÀ®d`kmWm]n
Wn¶ Ssâ N^nko^sW Ak^psX fUWNkmX¯n D^]v¡pkm³ SpX§n, F¶n«p Np® bq_nt`¡v sfsÃN]än,
Ak^psX tft`¡v N]_n¡nX¶psNm*p Du^n]Xn¡pkm³ SpX§n. A`vbw Njnªt¸mÄ A¸¨n A]msa
sshZnt`¡n_¡nNnX¯n A]mapsX bp_t¯¡p k`nªpN]_n, A^]psX C^pkl§an`pw Nm`p
Nk¨pk¨psNm*p A]mapsX Np® bnXn¨p Ssâ kjpkjp¸pÅ bq_nt`¡v tIÀ¯pk¨p F¶n«p hmkVmWw
ASnWp fpNant`¡n^p¶p. WÃk`n¸fpÅ B NXt¡m Ak^psX bq_nsâ DÅn A{bSy£fm]n, F¶n«kÀ
Ssâ k`n] I´n sbm¡n AXn¡pkm³ SpX§n, Ak^psX Np*n k¶p A]mapsX SpXNan AXn¡p¶ lÐw
tN«m Bt^m ssNsNm«p¶Sp tbms` tSm¶pfm]n^p¶p. Cu lÐtNm`mi`§sam¶pw Ak^psX ssfTpWs¯
H^pS^¯n`pw dmVn¨tS]nà ,A¸¨n AWpWnfngw sNmXp¦mäptbms` A]mapsX fpNan SmÞkfmXn.
GNtUlw C^pb¯pfnWp«p tW^s¯ tS§sbmSn¡`nsWmXpkn AkÀ A]mapsX fpNant`¡v SaÀ¶p ko\p.
AtSmsX Ak^psX skXnsbm«n]Sm]n FWn¡p fWÊn`m]n, F¶m fpS`man]psX ko^³ At¸mjpw
S`s]Xpt¸msX bXsk«pkm³ s_Zn]m]n Wn¶XnsNm*n^p¶p. A]mÄ Aks^ Smtj¡nX¯n Ak^psX
C^pNm`pNapw D]À¯n Ssâ tSmant`¡v k¨psNm*p N^nko^sâ ko*pw Spa]nt`¡p Np¯n¡]än,F¶n«p
Ak^psX fp`Nsa NX¶pbnXn¨p sM^n¨fÀ¯nsNm*p ASnlàfm]n BªXn¨p,Hmt^m AXn]n`pw A¸¨n]psX
l^o^w BXns¡m*n^p¶p. A`vbtW^s¯ kWyfm] AXn]psX d`fm]n A]mapsX Np® Ak^psX bq_nt`¡v
Wn^kVn Sk\ Wn_s]mjn¨p AtSmsX fpS`man A¸¨n]psX Nan]nX¯n Wn¶pw Ssâ NXt¡m`nsW
Du^ns]Xp¯p. Cu NmjvINÄ Fsâ Np®¸m`nsW B Ipk^pNan F¯n¨n«p hf]w H^pbmXp Njnªn^p¶p.
AtSmsX CSp Ck^psX Øn^w b^nbmXn]ms\¶p FWn¡p fWÊn`m]n. FWn¡pw H^p Akh^w
`en¡pkmWm]n Mm³ H^pbmXp {lfn¨n«p*v. bs£ tW^n«p tN_nfp«pkm³ H^p e]w. Asæn Mm³
Fs¶ Ak^psX bq_p sbmant¨sW. Fsâ N¼n¡p® b`t¸mjpw Mm³ Ak^psX fp¶n A_n]m¯Sptbms`
{bUÀln¸n¨n«ps*t¶m bs£ AWpNq`fmt]m {bSnNq`fmt]m H^p {bSnN^\kpw k¶nÃ. FWn¡p
tSm¶p¶p Ak^psX tfmWpfm]pÅ Fsâ Nq«psN«m]n^n¡pw Fs¶ ANänWnÀ¯pkmWpÅ Nm^\sf¶m\v.
F´m]m`pw Mm³ tSmäp bn·m_nsÃXm Akh^w Nn«n]m A½s]]pw tfmsa]pw Mm³ H^pfn¨p
b®n]n^n¡pw Wo tWm¡nt¡m.
fv fv ^ftI¨n]psX fp¶n Wo sI¶mÂfSn Ak^p Wnsâ hmfmWw A^n]pw .
F´mXm N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AkapsX bqänt`¡v Fsâ Np® tN_n]m skÅw tbmNntÃ, AkapsX bq_pfm{SfÃ
Np*n]pw Mm³ sbman¡pw. AkÄ sbsä\oäp k^pt¼mÄ Fs¶]nknsX WnÀ¯n]m ASpWX¶n^n¡pw.
Hmiv lbTw sI]vSSmt\m, F´m]m`pw H^pbmXpNm`sfm¶pw CÃtÃm Wfp¡p Nm\mw SSvNm`w
NnX¶p_§m³ tWm¡p F¶p b_ªpsNm*p Mm³ tbm]n¡nX¶p_§n.
BjvINÄ b`SpNjnªp, ^ftI¨n {bhkn¨p, B¬Np«n. ^*pfmhw Njnªt¸mÄ tI¨n Np«n]pfm]n
ko«nt`¡p k¶p. NqsX Ak^psX A½]pw D*m]n^p¶p. tI¨n fp¶s¯SntW¡mÄ SXn¨p sNmjp¯p
NqXpS hpµ^n]m]n fm_n]n^p¶p. k]_p bqÀ®fm]n Smjv¶n^p¶nsæn`pw AsSm¶pw Ak^psX
huµ^ys¯ H«pw Np_¨n^p¶nÃ. fmÀ¡pX§Ä ^*pw N¼nanWm^§m]psX k`p¸¯n Ak^psX skap¯fm_nÂ
Sq§n]mXp¶Sp N*m¯s¶ Np«³ N¼n]Xn¡pkm³ SpX§pw. NpªnWp bm`psNmXp¡pkmWm]n fp³emPw
Sp_¡pkm³ Njn]p¶ fnN-vhn]nÂ, AXn]n {dm]psX him]fnÃmsS sS_n¨pWn¡p¶ fp`NanÂ
sI_pkn^¯p¼nsâ k`p¸¯n fp`¡m¼p bp_t¯¡p SÅnWn¡p¶p B emPw NqXpS tW^kpw bm¯pÅnNÄ
bän WWªpWn¡p¶p*v. fWptkm ftäS¦n`pw B\p§tam DÅ hf]¯p fm{Stf tI¨n Ak^psX WPvWfm]
fp`Nsa Np_n¨p In´n¨n^p¶pÅp.ASnWm fäp hf]§ans`ms¡ Fsâ N®nWp kn^ps¶m^p¡pkm³
Ak]psX UÀlWw Vm^mafm]n^p¶p. Nn«p¶ huemPyw Wãs¸Xptfm F¶ e]¯m Mm³ NqXpS tW^w
AkntX¡p tWm¡pkm³ {lfn¨n^p¶nÃ. ASnsâ Bklykpfnà Nm^\w Ak^psX A½]pw FWn¡p UÀlWhpOw
WÂNp¶Sn H^p bnlp¡pw Nm«n]n^p¶nÃ. ko«n t»mhpw `p¦n]pw V^n¡p¶SpsNm*p SXn¨
fp`NapsX sM^p§n]pÅ AkØ W]WftWmi^fm]n^p¶p. fp`]nXp¡n N]_n]n^n¡p¶ fm`]ns`
Sm`n]m]n fm_m³ hmVn¡ptfm F¶p Mm³ b`t¸mjpw In´n¨n«p*v. fn¡km_pw sbm¡nanWp
Smsj]m]n^n¡pw Ak^psX `p¦n. ASnWm Ss¶ Ak^psX b^¶ k]_nWp WXpkns` BjfpÅ kX]nt`¡p
WmkpNX¯p¶Sv Mm³ H^pbmXp hzbvWw N*p. Ft¸mjpw kn]À¯p WWªn^n¡p¶ Ak^psX N£§apw
`p¦n]psX fpNan sSanªp Wn¡p¶ k`n] Np*nNapw FÃmw Aks^]pw Fsâ fWÊn H^p
NmftUkS]m¡n fmän]n^p¶p. Cu hwek§sams¡ ^m{Sn]n Mm³ fWpkntWmXp b_]pfm]n^p¶p.
AtSmsX AkWp Akt^mXpÅ Sm`vb^yw NqXn¡qXn k¶p. F¶m tW^n«p N]_n fp«pkm³
ssV^ykpfnÃm]n^p¶p. A§sW Unkh§Ä NX¶ptbm]n. F¶pw ^m{Sn]n AknXps¯ Wm]Nsa
Ajn¨pknXp¶Sv Fsâ tKm`n]m]n^p¶p. Nm^\w fWpkpw tI¨n]psXA½]pw Wm]NÄ WÃtbms`
C\§n]n^p¶nÃ. ASpfm{Sfà fWpknWp Wm]Nsa CãkpfÃm]n^p¶p. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv H^p Unkhw ^m{Sn ko«n Wn¶p k^p¶ kjn¡p Mm³ Wm]Nsa Ajn¨pkn«p.
CS_n]msS bp_¯p bm{Sw NjpNpN]m]n^p¶ tI¨oX½]psX AXpt¯¡p Ak Np^¨psNm*p HmXns¨¶p,
ASpN* AkÀ tbXn¨p ANt¯¡v HmXp¶SnWnX]n Nm`psSän ko\p , fp«nXnXn¨p ko\ Ak^psX
bp_¯p Np_¨p tbm_`pw ISkpsfms¡ D*m]n. Mm³ HmXns]¯n Aks^ bnXns¨jpt¶`vbn¨p.
AN¯ptbm]n tWm¡n]t¸mÄ Nm`nsâ]pw N¿psX]pw fp«nsâ sSm`n tbm]n ^àw sI_pSm]n
k^p¶p*m]n^p¶p. CSpN* fWp tkPw skÅsfXp¯p AknXw NjpNn fp_nknWXn¡p¶ hvt{b
AXn¨psNmXp¯p. CSnWnX]n Aksâ tWm«w Ak^psX WPvWfm] SpX]n`pw BjfpÅ sbm¡nÄNpjn]n`pw
sS_n¨pWn¡p¶ fp`]n`psfms¡ tbmNp¶Sv Mm³ Nm\p¶p*m]n^p¶p. AsSms¡ FWn¡pw A`vbw
UrlyhpOw W`vNp¶p*m]n^p¶p. ASpNjnªp ^m{Sn]n NnX¡pt¼mÄ Ak³ S³s_ Np® bp_s¯Xp¯p
sSm`n¨psNm*p Cu hwek§Ä A]kn_¡m³ SpX§n.

FXm AWp Wo A¸¨n]psX SpXNt*mXm, F´p skap¸m\SnWp, Wà sNmjp¯ Nm`pN*t¸mtj Fsâ hfWn`
sSän]Sm, Nn«n] Akh^¯n Mm³ ASns`ms¡s]m¶p SXkntWm¡n. bs£ Ak^psX bq_p Nm\m³ bän]nÃ
Nms`ms¡ C§sW]mt\Â B Nm`nsâ CX]n`pÅ bq_nsW¡p_n¨p Wos]m¶p Bt`mIn¨ptWm¡nt]X WÃ
skap¯p SXn¨p´n] AÊÂ hmVWfm\v tfmsW Wos]m¶p Nm\\w Mm³ b*p Ak^psX NÅskXn WX¡p¶
hf]¯p sI_pSm]n N*nt«]pÅp. C¶v Wnsâ ØmW¯p MmWm]n^p¶p skan]ns`¦n Ak^psX
^*pfp`]n`pw sM¡n¸nXn¨psNm*p Mm³ FXp¯psbm¡nt]sW.AÃmsS Wns¶t¸ms` N¿n bnXn¡msWm¶pw
Mm³ tbmNnÃ. F´psI¿mw F_n]p¶ksâ N¿n ssUkw sNm\n sNmXp¡nÃtÃm. WsÃm^kh^fm\v Wo
NaªpNpan¨Sv. AkÀ¡p {bm]w NqXpwtSm_pw huµ^yw NqXn k^pt¼ms` B k]_pw sbm¡napsfms¡
N*n«p NXn¨pb_n¡m³ tSm¶ns]Xm, F¶mXm CWn B bq_ns`m¶p tN_m³ CkWp bäp¶Sv, Cu
hwek§saÃmw NqXn b_ªpÅ ssN¸\n Nm^\w Aksâ Np«³ ASntkPw skXnsbm«n¨p, A§sW M§Ä
NnX¶p_¡fm]n. ^mkns` F\oät¸mÄ tI¨oX½ F´nt]´n WX¡p¶Sv N*p, tImUn¨t¸mÄ fp«nWp WÃ
tkUW]ps*¶p b_ªp. ssS`fn«p SXkn]m fm_psf¶p b_ªp Mm³ ko«nt`¡p tbm]n.
A¶p ^m{Sn]n Mm³ tI¨n]psX ko«nt`¡p tbm]n tPäv NX¶Spw fWp AknsX Fs¶]pw
Nm¯pWn¡p¶p*m]n^p¶p. N*Spw ht´mgt¯msX HmXnk¶p sN«n¸nXn¨p, Mm³ Nm^yw Sn^¡n]t¸mÄ
Ak³ b_ªp “”Wo Nm^\ftà A¸¨n C¶s` D^p*pko\Sv ASnWm Ak^psX Nms`Ãmw Wà Wo^m]n^p¶p
^mkns`, MmWm\v ssS`w sNm*p SXkn]Sv.sbm¶ptfmsW FWn¡nWn f^n¨m`pw tk*nÃ.
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Ak^psX SpX]pw Nm`nsâ k®]psfÃmw MmWn¶p DjnªpsNmXp¯p, F´v bSpbSp¸Xm
AknsXs]ms¡ HmÀ¡pt¼mtj Np«³ N¼n]Xn¡p¶p. C¶p ^*pSk\ AXn¨pNaªSm F¶n«pw H^p^£]pfnÃ.
Ak^psX bqs_mjnsN Smtj¡v FÃmw Ns*Xm AknsX AkÀ `p¦nsNm*p f_¨pbnXn¨p. F¶n«pw H¶p^*p
Sk\ Mm³ At§m«p ssN N]äpkm³ tWm¡n AkÀ h½Sn¨nà ^mfm]pÅSnWm NqXpS MmWpw fpt¶m«p
tbm]nÃ. bs£ Nans¡m^p Akh^w Nn«psf¶v FWn¡nt¸mÄ tSm¶p¶p. C¶p^m{Sn H¶pNqXn ssS`w
SXk\sf¶p b_]mWp*v, ASpsNm*p Wo AknsX k¶p km]nÂtWm¡n Wn¡^pSv. Mm³ bn¶oXv FÃmw
knlUfm]n b_ªp S^mw. H^n¡Â Nn«n]m bns¶ WnW¡pw Mm³ s_Zn]m¡mw””.
CsSÃw tN« Mm³ AktWmXp Hmt¡ b_ªp. ko«nWN¯p N]_n]t¸mÄ tI¨n Ak^psX fp_n]n NpªnWp
bm`psNmXp¡p¶p*m]n^p¶p. tI¨n]psX A½t]mXp Mm³ tkUWs]¡p_n¨p Sn^¡n]t¸mÄ AkÀ `p¦n
A`vbw fmän Wo^pÅ Nm`pNm\n¨n«p sI_n] tkUW]pw Wo^pfps*¶p b_ªp. MmWpXsW D_¡w k^p¶p
F¶p b_ªp tbm]n¡nX¶p. GNtUlw A^f\n¡qÀ Njnªt¸mÄ tI¨n]psX A½ fp_n]psX kmSn`n k¶p
ANt¯¡v F¯ntWm¡n]n«psfsà kmSn AX¨n«p tbmNp¶SpN*p. fWpknsâ km¡pNÄ tN«p D_¡w Wãs¸«
FWn¡p Ak^psX tWm«w NqXn N*t¸mÄ BNmwg NqXn k¶p. Np_¨ptW^w AknsX¡nXs¶¦n`pw AknsX
WX¡p¶Sv Nm\mWpÅ tfmiw Fsâ fWÊnsW NojX¡n. AtSmsX Mm³ N«n`n Wn¶pw F\oäp fp_n]ns`
C^p«n`qsX sfà kmSn Sp_¶t¸mÄ iman`pw ss`äv Hmcv B¡n]n^p¶p. bs£ AXp¡a]ns` {bNmlw
imant`¡p k^p¶p*m]n^p¶p. Mm³ sfsà AXp¡a]nt`¡p tbm]n AknsX]pw Bs^]pw Nm\mWnÃ.
At¸mÄ kÀNv G^n]]n tI¨n]psX A½]psX sI_n] lÐw tN«p. Mm³ AXp¡a]n Wn¶p skan]nt`¡pÅ
kmSn`nWXpt¯¡p sI¶p AS`vbw Sp_¡pkm³ {lfn¨p bs£ ASv bp_¯pWn¶p bq«n]n^n¡p¶Sm]n
FWn¡p fWÊn`m]n. Mm³ tkPw AknsXWn¶p tbm]n fp³kmSn Sp_¶p skan]n`n_§n, koXnsâ
sshZn`qsX AXp¡a]psX emPt¯¡p tbm]n. AknsX bp_s¯ ss`äv N¯p¶p*m]n^p¶p. kÀNv G^n]]nÂ
Wn¶p skan]nt`¡pÅ {Pn AX¨n^p¶p. AtSmsX At§m«p tbm]m AkÀ Fs¶ Nm\ptfm F¶
tbXn]ps*¦n`pw fpt¶m«p tbmNpkm³ Ss¶ So^pfmWn¨p. Mm³ koXnsâ Ipk^ntWmXp tIÀ¶p
AkntX¡p tbm]n {PnÃnsâ CX]n`qsX tWm¡n]t¸mÄ tI¨n]psX ‘A½ Ipk^nt`¡p Im^n Nm`pw
Wo«n]n^n¡p¶p H^p Wo` `p¦n]pw N_p¯ »uhpw B\v tkgw `p¦n SpX]psX fpNant`¡v
D]À¯n]n^n¡p¶SnWm Ak^psX skap¯ Nm`pNÄ WPvWfm]n^p¶p.N_p¯»uhnWpÅn N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv skap¯ fp`NÄ Sn§nWn_ªp Wn¡p¶p¶p,Ak^psX lzmhPSn¡Wph^n¨p Ak D]À¶p
Smjp¶p*m]n^p¶p WPvWfm] k]_n k`n] sbm¡nÄ¡pjn sSanªp Nm\mfm]n^p¶p. fWp Ak^psX
CXSv sshZn Np¯n]n^p¶p Ak^psX CXSpNm`n ssS`w tS]v¨p fpNan Wn¶v Smtj¡p
SXkns¡m*n^p¶p. Ak³ AfÀ¯n SXkpt¼mÄ AkÀ CX]v¡nX]v¡v sM^§p¶p*m]n^p¶p. Aksâ {bkÀ¯n
hmkVmWw C^pNm`pNan`pw SpXÀ¶p. ASnWptlgw Ak³ Ak^psX Nm`nsâ fp«pNÄ sfsà fX¡pkmWpw
Wq¡pkmWpw SpX§n. At¸mÄ AkÀ¡p sI_n] tkUW]pÅSptbms` tSm¶n. Ak³ Ak^psX k`SpNm`nsâ
fp«pfX¡n k¨psNm*p SpX]psX AXnemP¯p SXkn, F¶n«p SpX]nXp¡nt`¡p ssN N]äpkm³
tWm¡ns¡m*n^p¶p bs£ AkÀ H¶pw b_ªnsæn`pw ssNsNm*p SX]p¶p*m]n^p¶p. AtSmsX Ak³ A¸¨n
F´m]nSv sNm¨pNp«nNsat¸ms` ssS`w tS]v¡mWpw h½Sn¡ntÃ
FXm FWn¡SnWp AknsX Npj¸sfm¶pfnÃtÃm.
Ct¸mÄ A§sW]mt]m ^mkns` b_ªSp fqXnXn¨m\v ko\Sv ASpsNm*p A^s¡«pfpSÂ tkUW]p*v F¶tÃ?
tfmsW ASpl^n]m Ct¸mjpw WXptkUW]p*v ,ASnWp SpX]nXp¡n ssS`w tS]v¡p¶sS´nWm?
F¦n A¸¨n Nfnjv¶p NnX¡p Mm³ WXp SXkn¯^mw.
At¸mÄ AkÀ sfsà bm]nt`¡p Nfnjv¶p NnX¶p. Ak³ Ak^psX `p¦n A^]n Wn¶v A`vbw Smjv¯n
k¨n«p AknsX ssS`w tS¨pSXkm\v SpX§n Aksâ ssNNÄ Ak^psX fmwhafm] A^s¡«n`pw »uhnWv
Smsj fpSpNn`psfÃmw HmXnWX¶p.CX]v¡nsX `p¦n]psX ANt¯¡v ssNNÄ
N]_p¶p*m]n^p¶p.ASnWWph^n¨p `p¦n Smtj¡p fm_pN]pw skap¯psNmjp¯p D^p*n^n¡p¶
k`n]Np*n]psX sk«pNÄ Nm\pkm³ SpX§n.Ak³ Aksâ kn^`pNÄ I´n¸´pNÄ¡nX]nt`¡p
C^n¡p¶p*m]n^p¶p.At¸mÄ AkÀ C¡nans]Xp¯Sptbms` In^n¨p.F¶n«p FXm AknsXs]m¶pw SXk* Wo
fpNant`¡v SXkn]m fSn F¶pb_ªp.
A¸¨n Ws«Ãn SXkpt¼mÄ ASp Smsj ASnsâ Aäwks^ sNm*ptbmN\w F¶pb_ªpsNm*p Ak³ ASp
SpX˦v.
FWn¡p Npj¸fnà Np*n]n kn^`n«m Wnsâ kn^`pWm_psf¶p b_ªpsNm*p AkÀ In^n¨p.
ASpMm³ hin¨p F¶p b_ªpsNm*k³ Ak^psX I´n¸´pNan NqXpS Btklt¯msX SjpNn]pX¨p.
FXm sfà bnXn¡p FWn¡knsXs]ms¡ tkUW]p*v F¶kÀ sM^§ns¡m*p b_ªp.
tkUW Np_]mWtà SXkp¶Sp A¸¨n fn*msSNnXt¶ F¶p b_ªpsNm*p Ak³ NqXpS hzmS{´yt¯msX
AknsX sM¡pN]pw SXkpN]pw sI]vSp.
tfmsW SXkn]Sp fSn dm¡n Wmsa fSn F¶pb_ªpsNm*kÀ Fjpt¶än^p¶p.
ASnWp tkUW fm_nt]m F¶p h¦Xt¯msX tImUn¨psNm*p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Ak³ AknsXWn¶p ssNs]Xp¯p.
AtS]v Wo NqXpS SXkn]m FWn¡v Ct¸mjpÅSn NqXpS`tkUWs]Xp¡m³ hmVyS]p*v F¶v
b_ªpsNm*kÀ In^n¨p. F¶n«p bm]n F\oäv Nm`pw Wo«n]n^p¶p At¸mÄ Ak³ H¶pNqXn Nm`pNanÂ
SXkn.
At¸makÀ sbm«nIn^n¨psNm*p fSns]Xm F¶pb_ªp.
F´nWm A¸¨n In^n¡pt¶ ?
H¶pfnà Wnsâ `p¦n¡nX]n`qsX Ft´m Fsâ Nm`n k¶p Np¯p¶p*v WnW¡p ANs¯s´¦n`pw C«qsXXm
tbm¯ptbms` kaÀ¶p.
Cu {bm]¯n A¸¨n]pw AXn]n H¶pw C«n«nÃtÃm.bns¶ FWn¡p fm{Ssf´m {btSyNS.
ASnWp Fsâ H¶pw CSptbms` F§pwtbm]n fp«p¶nÃtÃm.
ASp {bm]¯nsâ A¸¨n]§p £fn¡p.
fv Cu {bm]sfms¡ NjnªpSs¶]m MmWpw k¶Sv A¸¨n]ms\¶p f_¡*. F¶v b_ªkÀ AX¡nIn^n¨p.
Culz^ him]n¡m³ k¶Sp Npäfmt]m Mm³ WnÀ¯n. F¶p b_ªpsNm*k³ Fjpt¶äpWn¶p.At¸mÄ Aksâ
`p¦n]psX fp¶n Np«³ N¼n]Xn¨p Wn¡p¶Sv Nm\mfm]n^p¶p.
ASpN* tI¨n]psXA½ In^n¨psNm*p “”Mm³ b_ªSp l^n]tà Wo tbm]n Wnsâ A^s¡«p SXkn
l^n]m¡p FWn¡p Np_kp*v.””F¶p b_ªpsNm*p Fjpt¶äp.
Nt*m Nm^yw Njnªt¸mÄ Npäw fpjpk³ FWn¡m]n Asæn Sn^n¨p H^p ssN him]w
A§sWs]m¶pfnÃ, N®nÂt¨m^]nÃm¯ H^p A¸¨n F¶p b_ªpsNm*mkm³ Ssâ `p¦n Ajn¨pXp¯p .At¸mÄ
Aksâ N¼n¡p® AkÀ¡p kyàfm]n Nm\pkm³ Njnªp.
bnt¶ tWs^ WX¡m³ k¿m¯ MmWnWn WnW¡p bnXn¨pS^m³ tbmNpktà Aksâ Hmt^m tfmi§ta AS§p
fWÊn k¨n^p¶m fSn. S`v¡m`w Wnâ ssN¡p Npj¸sfm¶pfnÃtÃm Wo Ss¶]§p sI]vSm`vfSn.
Wm\fnÃm¯k³ Np`¸n¨psNm*p Wn¶p b_]p¶ tN«ntà tks_ B^pw tNÄ¡* .
Hmiv Mm³ t_mZn C_§nWn¶sà b_]p¶Sv FÃm^pw tNÄ¡m³.
CknsX ^f]pw B sI¡Wpsfms¡]pÅSv WnW¡_n]nÃtÃm.
ASnWp Aks^ms¡ D_§n]ntà AStà b_ªSp .
F´m]m`pw H¶pw tk* Fsâ tfm³ tbm]n¡nX¶p_§m³ tWm¡p
Fsâ FÃmw N*n«p N®pknXmSn^n¡m³ ASns`m¶v sSm«n«p tbm]m fSns]¶v b_ªpsNm*v Ak³
Ak^psX fp¶n N]_n Wn¶p Ssâ `p¦n C^pkl§ant`¡pw fmän.
Cu sI_p¡sâ H^p Nm^yw tf`n CSpw sbm¡n bnXn¨psNm*p Fsâ fp¶n k^^pSv F¶pb_ªpsNm*p
Aksâ sk«nkn_¡p¶ NXt¡m`nsW k`Sv ssNsNm*p Ipän¸nXn¨p
DXsW]k³ Ak^psX ssN]pw Ssâ Np«sW]pw Ipän¸nXn¨psNm*p km\fXn¡m³ SpX§n.
At¿ fSns]Xm dm¡n Wo Hä]v¡v sI]vtSm F¶p b_ªpsNm*kÀ ssNknXpkn¡m³ tWm¡n
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv .bs£ Ak³ làn]m]n bnXn¨psNm*p sSm`n¨Xn¨psNm*n^p¶p. AtSmsX AkÀ
ASntWmXv hiN^n¡pkm³ SpX§n At¸mak³ Ak^psX k`Spfp`s] CXSpssNsNm*v »uhnWv fpNan`qsX
sM¡n]pX¨p, At¸makÀ Aksâ ssNS«nfmän]n«p AsSm¶pw tk* tkPw k^p¯m³ tWm¡p F¶p sfÃ
b_ªp. F´m]m`pw NqXpS hf]w fpt¶m«p tbm`pw fpt¶ Aksâ Np«³ Ak^psX N¿n C^p¶p
skXnsbmXn¨p. lp¢w skXn]p*NÄ tbms` Ak^psX WPvWfm] k]_n`pw sbm¡nÄNpjn]n`pw
`p¦n]n`psfÃmw sS_n¨pko\p.
At¸makÀ ‘At¿ kr¯ntNXm¡nt]m Wm_o”” F¶p sNm©n¸_ªpsNm*p bn¶nt`¡p fm_n.
hm^fnà Mm³ SpX¨pS^mw F¶p b_ªpsNm*k³ Ak^psX skap¯k]_n`pw sbm¡nan`psfÃmw Aksâ
t^Shnsâ tS]v¨p bän¨p .
fSn fSn F¶p b_ªpsNm*kÀ Ssâ `p¦n]psX B{PsfXp¯p AknsXs]Ãmw SpX¨n«v AktWmXp
tbm]nNjpNm³ b_ªp.F¶n«p CsSm¶pw Bt^mXpwtbm]n b_]^psS¶pw b_ªp. Mm³ tkPw AknsX
Wn¶v,Ø`w Nm`n]m¡n Nm^\w AkÀ skan]nt`¡n_§n]m Mm³ sb«ptbmNpfm]n^p¶p
SpX^pw……

Leave a Reply