സജീല എന്റെ അമ്മ 1 [ApPooSS]

Posted by

സജീല എന്റെ അമ്മ

SAJEELA ENTE AMMA BY APpoSS

im]v, Fsâ BUys¯ NT]m\v CSv. Np®]n bm sk¨t¸mÄ fpSÂ

A½t]mXv tSm¶n] AX§m¯ sNmSn]pw, BUyfm]n A½ A_n]msS A½]psX l^o^¯t`]v¡v Fsâ lp¢w
Hjp¡n]Spw B\v Fs¶ C§sW H^p cmâhn NT FjpSm³ t{b^n¸n¨Sv.

H^p Wm«n³ bp_¯m\v M§apsX koXv. ko«n Mm³ A½ A½p½ fm{Sw B\v Smfhw. AÑsW tW^n«p
F¶Ã H^p tcmt«m]n tbm`pw Mm³ N*n«nÃ. Mm³ KWn¡pw fp¼v A½s] Dtb£n¨p tbm]Sm\v Fsâ
Aѳ. H^p bmks¸« NpXpwdw B\v M§apsX. A½ AXp¯pÅ H^p sIfo³ N¼nWn]n sIfo³ NnÅmWv
tbmNpw, B H^p k^pfmWw B\v M§Ä¡v DÅSv. A½s] bän b_Mm H^p Wm«n³bp_¯pNm^n.k]Êv 45
D*v. skap¯ Ipk¶ fpOw. »uhvDw fp*pw B\v tkgw CX]v¡v hm^n]pw. ko«n fm{Sw B\v A½
»uhv DXp¡p¶Sv. Csæn A½]psX skap¯ sNmjp¯ k]À FÃmks^]pw BNÀgn¡pw. A½]psX k]_pw
Np*n]pw B\v {bVmW BNÀg\w. Wm«n A½]psX AjNsW skÃm³ A½]psX N¼nWn]psX fpS`man
gwhpknsâ Wm`mfs¯ em^y OUoK Sm¯ fm{Stf D*m]n^p¶pÅq. F¶m`pw Np*n]psX Nm^y¯n A½
Ss¶ fp¼nÂ. k^vg§am]n Aѳ tbm]n«v F¦n`pw A½]psX fp`NÄ DXªSm\v. skap¯ k`n] fp`]nÂ
k`n] kr¯mNrSn]n DÅ N_p¯ fp` sM«v.H^p bªns¡«m\v A½]psX l^o^w. CWn A½]psX tb^v
b_]s«.. hKo`.

Fs¶ bän]pw Mm³ NT]n tIÀ¡p¶p. Fsâ tb^v A¸p. Fsâ WXpkv b*v H¶v Dap¡n]Sv sNm*v
WX¡m³ dp²nfp«v B\v. sI_p¸¯n h-vNqan tbmNm³ fXn¨p Wn¶ Fs¶ A½ A_n]msS H¶v SÅn]Sm
Mm³ f_nªp koXnsâ fpäs¯]v¡v ko\p, A¶v WXpknWp tkUW k¶Sm bns¶ WX¡mWpw dp²nfp«v
B]n. A½ Nm^\w B\t`m k¶Sv Ft¶mÀ¯v A½]v¡pw h¦Xw D*v. ASv sNm*v Ss¶ Fsâ FÃm Nm^ykpw
A½ Ss¶ B\v tWm¡p¶Sv.^mkns` Fs¶ Npan¸n¡pw.MmWpw A½]pw H^pfn¨m\v Npan¡p¶Sv, Fs¶
Npan¸n¡pt¼mÄ A½]pw NqsX Npan¡pw ASv sNm*v Ss¶ A½]psX l^o^w sfm¯w FWn¡v fWxbmYw
B\v. Npan¡pt¼mÄ Fsâ Np® N¼n B]n^n¡pw, F¦n`pw A½]v¡v AsSm¶pw {blvWw AÃ. ASnNw k®w
CÃm¯ WÃ WoafpÅ Fsâ Np® A½]psX Hmt^m hvbÀlW¯n`pw NnX¶p bpa]pw.

H^p Unkhw kÃm¯ WXptkUW Nm^\w M§Ä tZmÎs_ Nm\m³ tbm]n, sI¡¸v Njnªp MmWpw A½]pw
tZmÎ_psX fp_n]n C^p¶p. sb«¶v tZmÎÀ ANt¯¡v k¶p

A½ :F´m]n tZmÎÀ? Npj¸w kÃSpw Dt*m?

tZmÎÀ:WXptkUW NqXn]Sv Ck³ sk_psS C^n¡p¶ sNm*m\v. CksW CX]v¡v bnXn¨p WX¯n¡®w..
NqXmsS shN-vhpw WXptkUW N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Np_¡m³ him]n¡pw, In`t¸mÄ Cu t^mPw AkØ Ss¶ fm_ns]¶p k^mw.

Mm³ :ASnWp tZmÎÀ FWn¡v….. {bm]w…. ASptbms`.

tZmÎÀ :AsS, Wo b_ªp k^p¶Sv FWn¡v fWhn`m]n, N`ym\w Njn]msS shN-vhv, AStÃ… CSnWp
Ht^ H^p kjnt] DÅp… ASv H^`vbw NX¶ kjn]m\v.. Wfp¡v Cs¸m AsS fmÀPw DÅp..

A½ :ASv F´m\v tZmÎÀ?

tZmÎÀ :Wn§Ä Ss¶, A½s]¶ Wn`]v¡v, fNsâ t^mPw fm_m³, Wn§Ä Cksâ NqsX ss`wPnN dÔ¯nÂ
GÀs¸X\w.

CSv tN«Spw A½ sM«n S^n¨p tbm]n. ko«n F¯n]n«pw A½ Ft¶mXv H¶pw fn*n]nÃ. ^m{Sn
e£\w Njnªp NnX¶t¸mÄ bSnknÃmsS A½ Fs¶ sN«nbnXn¨p Ft¶mXv tIÀ¶v NnX¶p, A½]psX fp`NÄ
Fsâ ssN]n S«n, sb«¶m\v fWhn`m]Sv A½ {dm C«n«nà F¶v. Fsâ gÀ«v– Ajn¨p sNm*v A½
b_ªp.

A½ :A¸pth… tZmÎÀ b_ªSv Wo HmÀ¡p¶ntà Xm…

Mm³ :ASnWp..

A½]psX skap¯ Sj¼v DÅ ssN¸¯n Fsâ sW©n NqsX HjpNn WX¶p Fs¶ N¼n B¡n]n^p¶p.

A½ :tfmWp tk*n A½ F´v SymPkpw sI¿pw.

CSpw b_ªp A½]psX SpXp¯ Ip*pNÄ Fsâ Ip*pNant`¡v tIÀ¯v Fsâ Ip*v A½ I¸n k`n¨p.

A½ :Npan¡pt¼mÄ Wnsâ hmVWw sbm§n Wn¡p¶ Nm\pt¼mÄ Ss¶ Fsâ AXn]n skÅw Hjp¡n
SpX§pw..

Mm³: At½….

Mm³ A½]psX Njp¯n H^p D½ sNmXp¯p.. bSns] A½]psX fp`NÄ »uhv sâ bp_¯p FXp¯p sM¡n
bnjnªp, WÃ frUp`fm] fp`… A½ Ss¶ »uhv Ajn¨p fp` ^*pw bp_¯p FXp¯p. Fsâ fpOw
fp`Nan AfÀ¯n..

A½ :tfmsW… Cu A½t]mXv Wo sgfn¡\w.. Wnsâ A½ H^pbmXv sSäv sI]vSn«p*v.. Biv..
tfmsW…

Mm³ bSns] Fsâ fp*v fmän gZv[n Smjv¯n Np® bp_¯v FXp¯p, F¶n«v A½]sX fp`Nan Wn¶pw
d`fm]n S` fmän ^*p ssN sNm*pw A½]psX ^*p fp`]pw Nl¡n, C^p« B]n^p¶ sNm*v FWn¡v
fp` Nm\m³ hmVn¨nÃ.

A½ :tfmWp Nm\t\m At½sX fp`?

CSpw b_ªp A½ Fjpt¶äp tbm]n ss`äv C«p. A½]psX AÀ² WPvW l^o^w Fsâ fp¶n skankm]n,
BUyfm]n Asæn`pw Cs¸m H^p t{btSyN AWpekw B]n ASv. bs£ A½]psX {l² Fsâ sNmXnf^w
tbm`s¯ Np®]n B]n^p¶p. N«n`n NnX¶p A½ Fsâ Np®]n SjpNn km]n sk¨v Du¼n. BUyfm]n
hv{So hpOw AWpekn¡p¶ FWn¡v ASv hzÀP Sp`yw B]n^p¶p. Du¼Â WnÀ¯n A½ S` D]À¯n.

A½ :tfmsW CSptbms` H^p Np® N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Du¼p¶Sv Mm³ BUyfm]n Bs\Xm.. b` Np® Nn«n]n«p*v, bs£ C{S ^pIn H¶nWpw
CÃXm Np«m… CSv CWn FWn¡v F¶pw tk\w, S^ntà Xm Np«m Wo A½]v¡v? sbm¶ptfmsW…

A½]n Nmfw kÀVn¨p k^p¶Sv Mm³ N*p. FWn¡pw Nmf hpOw Nn«n SpX§n]n^p¶p.

Mm³ :At½,.. A½ As¸m CSptbms` BÀs¡ms¡ sI]vSp sNmXp¯n«p*v?

sb«¶v A½ Du¼Â WnÀ¯n, Pu^kt¯msX Fs¶ tWm¡n.

A½ :tfmsW.. WnW¡v tUgyw tSm¶ntÃÂ H^p Nm^yw A½ b_]mw. F´m]m`pw Wo A_nt]* Nm^yw
Ss¶ B\v CSv.

Mm³ :F´m At½ C{S k`n] Nm^yw?

A½ :Wnsâ Aѳ W½sa kn«p tbm]Sv F´v sNm*ms\¶p WnW¡v A_n]mtfm?

Mm³ :CÃ.

A½ :Wnsâ AÑsâ hmVWw H^p sI_p bj¯nsâ At{S DÅp. At§À¡p Bt\ fnWpäv sNm*v skÅw
tbmNpw. sI_p¸w AÃm]n^pt¶m Mm³, bq_p S^n¨p Wn¡p¶ hf]w, ssbh¡v dp²nfp«v DÅks^
N¼nWn]ns` fpS`man A_nªp him]n¡p¶p*v F¶v dnµp b_ªp Mm³ tN«p, bN^w sb®p§Ä A]mapsX
Cã¯nWv AWph^n¨p Wn¶p sNmXp¡m_p*v F¶pw. A]mapsX Np®s] bän fäpÅk^v b_]p¶Sv tN«t¸mÄ
Wnsâ A½]pw ko\p tbm]n.

Mm³ :At¿… B Nnaksât]m?.. A]mÄ As¸m A½s]…..

tUgyw k¶p F¦n`pw A½]psX Nans] bän tN«t¸mÄ Fsâ Np® sk«n kn_¨p , A½]psX bnXp¯kpw
fp_pNn.

A½ :A]mapsX hmVWw WÃ skap¯n«v sSm`n H«pw CÃ. Nj¸v N]_n WX¡p¶ Fs¶ tbms` H^p¯n¡p
{bm]w H^p {blvWw B]n^p¶nÃ.

Mm³ :F¶n«v?

A½ :A]mÄ¡v– Cãw tbms` NnX¶p sNmXp¯p, A]mÄ b_]p¶ Ø`¯p FÃmw Sp\n Ajn¨p, Ht^ hf]w
b` b` B\p§Ä Fs¶ temPn¨p. Nmfw fq¡pt¼mÄ b` kr¯ntNXpw Mm³ Nm\n¨p Nq«n.

Mm³ :tim….

Fsâ Np® C^p¼v tbms` B]Sp A½ {l²n¨p.

A½ :Hm….. At½sW b®p¶ NT tN«p AkWp sbm§n]Sp N*ntÃ..

CSpw b_ªp A½ Fsâ Np® WnÀ¯msS D½sk¨p

Mm³ :fSn At½ BUyw dm¡n b_, F¶n«v I¸p… AÑWv F´m W½sa kn«p tbms]?

A½ :tlm… Mm³ CsSm¶p f^ymU¡p I¸nt¡mt«… F¶n«v b_]mw dm¡n…

Mm³ :b_ªn«v I¸n]m fSn. b_s]s¶… I¡^ A½]tÃ…

A½ :B l^n… H^p Unkhw, A¶v iÀ¯m B]n^p¶p, N¼nWn]n tbm] Fs¶ Nm\msS Wnâ Aѳ
N¼nWn]n k¶p, A]mÄ AkpsX N*Sv H^p Sp\n tbm`pw tUi¯v CÃmsS S_]n NnX¡p¶ Fs¶
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv B\v. NqsX fpS`man]pw A]mapsX Nq«pNm^pw, FÃm^pw Sp\n H¶pw CÃmsS
Wn`vNp¶p. H¶pw fn*msS AknsX Wn¶pw tbm]Sm Wnsâ Aѳ.. bns¶ CSv ks^ N*n«nÃ. WnW¡v
tUgyw Dt*m Ft¶mXv? C§sW Hs¡ sI]vSSnÂ?

Mm³ H^`vbw fuWw bm`n¨p. F¶n«v A½]psX skap¯ Nknan St`mXn.

Mm³ :FWn¡v Fsâ A½ fm{Sw fSn. H^pbmXv Wmam]n A½s] Nan¡m³ DÅ B{Piw DÅn NqXn]n«p
bs£ ASv sSäm\p F¶pw b_ªp Mm³ fWxbqÀkw Hjnkm¡n.

A½ :tfmsW… A½]v¡v tfm³ fm{Sw fSns]Xm… Np«m.. A½]v¡v Umin¡ps¶Xm… A½]psX Umiw
SoÀ¯p Sm Np«m…

A½ Fsâ Np® bnXn¨p sSm`n Smjv¯n A½]psX sNmjp¯ Wm¡p sNm*v St`mXn.

A½ :Xm Wo CSnWp fp¼v kà km\fXnt]m ftäm WX¯n]n«pt*m?

Mm³ :CÃ At½. F´m?

A½:Duiviv F¦n Wà sNmjp¯ Np® bm NpXn¡mw C¶v FWn¡v.

A½ Fsâ Np® BÀ¯nt]msX I¸n, Fsâ fq{Sh©n A½ H^p ssN sNm*v bnjnªp Np*n]n kn^ tNän
S¶p, A½]psX sNmjp¯ skap¯ kn^ Fs¶ hzÀPw Nm\n¨p .ASnWp tlgw A½ Fjpt¶äp fp*v Ajn¨p
fmän bqÀ\ WPvW B]n Fsâ fpNan N]_n Np®]n bnXn¨p.

A½ :tfmWp A½]psX NqSn S^mw tNämWv, N®n¡* Wm]nsâ f¡Ä b®n b®n At½sX bq_p `qhv BXm…

Mm³ A½]psX bq_n BUyfm]n kn^ C«p, Wà kjpkjp¸v D*v A½]psX t]mWn]nÂ, Mm³ KWn¨p
t`mNw N* kjn]n`qsX Fsâ kn^`pNÄ ]m{S B^wen¨p, ASnsâ AN§ant`¡v, B ]m{S Fsâ A½]nÂ
In` I`W§Ä D*m¡n AN§ant`¡v, B ]m{S Fsâ A½]n In` I`W§Ä D*m¡n NqXmsS In` lЧapw,
Mm³ bSns] Fsâ kn^`pNÄ A½]psX t]mWn]psX DÅnt`¡v SÅn N]än, A½ H¶v kn_¨p. At¸mta¡pw
Fsâ ssN GtSm H^p {UkNw sNm*v WWªn^p¶p. bp_t¯¡p FXp¯ Fsâ kn^`pNÄ A½ bnXn¨p Fsâ
km]nt`¡v sk¸n¨p.

A½ :hz´w A½]psX l^o^w BhzUn¡m³ emPyw Nn«n] tfm³ Asà Wo, At¸mÄ At½sX bq_nsâ ^pIn
NqXn A_ntªm Fsâ tfm³.

Nmfw A½s] NojvsbXp¯n Njnªp.Fsâ fp¶n Fsâ A½]psX A½ F¶¯n Wn¶pw H^p sS^pkv
tkly]nt`¡v DÅ b^n\mfw B]n^p¶p ASv.

Cãs¸«p F¦n SpX^mw.

Leave a Reply