കിരാത ഫെറ്റിഷം 3 [ഡോ.കിരാതന്‍]

Posted by

കിരാത ഫെറ്റിഷം 3
KIRATHA FETISHM BY: ഡോ.കിരാതന്‍ | PREVIOUS PARTS
[https://Muthuchippi.net/?s=Kiratha+fetishm]

[http://kambikuttan.net/wp-content/uploads/2018/07/Kiratha-kambikathakal.jpg]

bmÀkSn]½ F¶ WmX³ I^¡pw, kµW F¶ Ak^psX fNapw NnX¡]n H^pfn¨v NnX¡p¶p. fNapsX
NmfmÀ¯n bq* A`À¨]n hSy¯n bmÀkSn]½ sM«nt¸m]n^p¶p. fNsa H¶pw sI¿^psSs]¶ Ak^psX
Atb£ B Wnfng¯n F³s_ fWÊn kWyfm] knNm^w DaskXp¯p.

F´m]m`pw Fsâ kn«pNms^ bän¨v Np_s¨ms¡ D*m¡n]StÃ. At¸mÄ Cu f²yk]ÊntWmXXp¯
bmÀÆSn]½]pw Ak^psX fNÄ kµW]pw F³s_ Nmf WnÀkrSn¡v h½Sn¨v Ss¶ fSn]mNq. Asæn`pw
CkÀs¡´m\v Wym]w b_]mWpÅSv. Cu kµWs]¶ bmÀkSn]½]psX fNapsX tUi¯v fpän NnX¡p¶
sWs¿ms¡ F³s_ S_kmXnsW bän¨p*m¡n]StÃ. F´nWv Cu bmÀkSn]½ SXn¨v sNmjp¯Spw B b\w
sNm*tÃ….

“”……^mKotk…..U]kv sI]vSv Wo F³s_ fNsa sk_psS knX\w….””

bmÀkSn]½ tN\tb£n¨p. Mm³ sI_n] bpJv–Iemkt¯msX Aks^ tWm¡nsNm*v kµW]psX AXp¯v
WnkÀ¶v NnX¶p. kµW Mm³ sNmXp¯ N©mkv k`n¨v Nn_p§n NnX¡pN]m]n^p¶p.

.””……Mm³ F´p tkt\`pw sI]vSv S^mw ..Wo b_]p¶sS´pw….ASnWv bN^fm]n F³s_ tfmsa Wo
sk_psS knXptfm…???….””

……bmÀkSn]t½…..Wo tW^s¯ hpOn¨v Cu tfmapsX fp¶n`tà A`_n knan¨Sv…..As¸m bmÀkSn]½¡v
hpOn¡mw….B hpOw tfmaWpekn¡m³ bmXnà AsÃ…..CsS´v Wym]fm bmÀkSn]t½……

…..^mKntk….ASv…ASv…

bmÀkSn]½ km¡pNÄ¡m]n b^¯n.

“”…FXo kµtW…..WnW¡v A½ hpOn¨ fmSn^n hpOn¡t\m…””

“”…B tk\w…^mKotk«m…..””.

“”.. ASnWv Wn³s_ A½ h½Sn¡p¶nsÃXo…..””

“”…A½t]mXv tbmNm³ b_…..^mKotk«³ F³s_ AXpt¯¡v km….””. kµW fmXn knan¨p.

B N^S`¯nWpÅnt`¡v Wqjv¶v Mm³ AkapsX fpNan N]_n NnX¶p. F³s_ em^w fpjpkWm]n AkapsX
fpNan k^mSn^n¡mWm]n ssNNÄ Wn`¯v Np¯n]n^p¶p.

“”….bmÀÆSn]t½….fnÃv Wn§Ä¡v bm«¯nWv tk\sf¦n Mm³ b_]p¶sSÃmw
sI]vSn^n¡\w….fWÊn`mt]m….””.

Mm³ k{Ndp²n]psX hwtQSfm] bmÀkSn]½]psX N®pNant`¡v Iqjv¶v tWm¡n sNm*v b_ªp. fnÃv
Nn«psf¶pÅ F³s_ D_¸v b_ªt¸mÄ Ak^psX N®pNÄ Sna§p¶Sv Mm³ N*p.

CSp Ss¶ Akh^sf¶v knIm^n¨v Mm³ kµW]psX tWÀ¡v Sn^nªp.

“”…F³s_ kµW Np«n….. Wo H^p hp´^n I^¡v Ss¶]mXo…Wn³s_ Ip*v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Ss¶Xo…..MmsWm¶v I¸s«……..””.

“”… Ip*v fm{SfÃm….. FÃmw I¸n k`n¡v F³s_ ^mKotk«m…..””.

“”… Fs´m^p BÀ¯n]m sbt® WnW¡v…… B Wn³s_ A½]psXStà Wo..H¶ntWm¶v sf¨w…….””.

MmWkapsX Ip*pNÄ I¸n NpXn¨p. ASnsWm¯v AkÄ km]n Wn¶pw DfnWoÀ F¶nt`¡v Hjp¡n.

“”…NpXn¡v ^mKotk«m….. NpXn¡v…..F¶o«v b_….F³s_ A½]psXtSm AtSm FsâtSm ^pIn¶v…… “”.

N©mknsâ `i^n]n AkÄ Npj¸n¡p¶ tImUyfm\v tImUn¨Sv. sb®tà kÀ¤w. H^msa Smjv–¯n b_ªmÂ
fsäm^mÄ¡v CãvXs¸«p F¶v k^nÃ.

“”… ASnt¸m Mm³ F§nsW]m b_]pNm….. Wnsâ]pw Cãfm … Wn³s_ A½]psXSpw CãvXfm……””.

N©mkn³s_ `i^n]n W¶m]n In´n¨v Mm³ D¯^w WÂNn. kµW¡v F³s_ D¯^w A{S¡v bnXn¨nÃ. AkÄ
Fs¶ ^q£fm]n tWm¡n.

“”…. Cu bnj¨ StÅsW F´nWm ^mKotk«m sNm\¸n¡ps¶….. Fs¶ sbj¸n¡v…..””.

“”…. As¸m Wo CSv ks^ bnj¨ntÃ……””.

“”… ivtim ….^mKotk«Wv Fs´ms¡ A_n]\w….. A{S¡pw knlUfm]n A_nªmtà Fs¶ b®m³
bäpÅq….””.

Nm`pNÄ b^kmkVn AN¯n AkÄ Fs¶ tWm¡n. B N®pNÄ So£\fm]n^p¶p. Nmf¯m AkÄ Wnld²fm]n
Fs¶ Fs´¦n`pw sI¿q F¶v b_]msS b_]p¶p*m]n^p¶p. Mm³ AkapsX A½ bmÀkSn]½s] tWm¡n.

F³s_ tWm«w AkÀ¡v Sm§p¶SnWpw A¸p_fm]n^p¶p. hz´w fNÄ SÅn b_]p¶Spw AtSmsXm¸w B
fmSmknsâ fp¶n NnX¶v NmftNan WX¯p¶Spw AkÀ¡v hin¡p¶SnWpw A¸p_fm]n^p¶p.

bs£ Ak^psX Smjv¨ F¶n k`n] Nmfw D\À¯n. Mm³ H^p {em´Wm]n fm_nsNm*n^n¡pN]m]n^p¶p.

“”….bmÀkSn]t½….. F³s_ Np®]n bnXn¨v hz´w tfmapsX bqän kt¨……””.

Mm³ BÚ hz^¯n B f²yk]h-vNt]mXv b_ªp. Ak^psX fWÊn ASv skÅnXn sk«n¨p.

“”… ^mKotk…Mm³…Mm³ F§nsW]m..hz´w tfmasÃXm ..””.

hz´w tfmapsX bqänt`¡v F³s_ Np®s] k]v¡m³ fXn Nm\n¨v AkÀ tN\sb£n¨p.

“”…FXp¯v k]v¡Xo….F³s_ bnj¨ SsÅ…. hz´w tfm³s_ Np® tNäm³ WnW¡v H^p Npj¸kpw
CÃtÃm……””.

N©mknsâ `i^n]n kµW A`_n. AkapsX DÅn hz´w A½t]mXpÅ bN bS]pN]m]n^p¶p. ASv tN«
bmÀkSn]½ sM«n. ^£]nà F¶v N* AkÀ F³s_ Np® hz´w fNapsX t]mWn]n AXp¸n¨p.

“”…sNmS¯n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Bt\mZo F³s_ sbj¨ SsÅ k]v¡ps¶…. bqänt`¡v k]v¡v StÅ…. Wn³s_ sNmSw
tbms` Adj§ tN_p¶ sNmSfÃm F³s_Sv….””.

“”… kµtW..F´v S_pS`]mXo Wo b_]pt¶…..””.

bmÀkSn]½ AktamXv– A`_n tImUn¨p. kµW B A`À¨]n e]s¸«tS CÃm]n^p¶p.

“”…. S_pS` Ss¶ b_]pw….. Hm kÃy lo`mkSn k¶o^n¡p¶p…. B b`nl¡m^³ Cu bqän tNä*m
F¶ps*¦n f^ymU¡v k]v¡v StÅ…. CãvXs¸«p bnj¡mWpw h½Sn¡ntÃ…..””.

kµW AkapsX A½ A`_n]SntW¡mÄ D¨¯n b_ªp. hin sN« bmÀkSn]½ F³s_ Np®s] hz´w fNapsX
bqän k¨p. Mm³ Np®]psX NXemPw sI_pSm]n SÅntNän.

“”…fpivi…””.

kµW sM^p§n.

“”… tkVWn¡p¶pt*m kµtW….””.

Mm³ AktamXv tImUn¨p.

“”… G]v– …Npj¸fnÃm….. CWn]pw H^pbmXv tI«sâ Np® tN_mWpÅStÃ… MmW§v
hint¨mamt½…..””.

AkÄ NÅN®nWm tWm¡nsNm*v b_ªp. Mm³ sshZn C^n¡p¶ bmÀkSn]½s] tWm¡n.

“”… N*ntà Wn³s_ tfmÄ b_]p¶Sv…… F´m]m`pw Wn³s_ tfmÄsX bqän F³s_ Np® N]_p¶Sv
l^ns¡m¶v Nm\v³s_ bmÀkSn]t½….””.

Mm³ A§sW b_ªks^ kµW]psX AXp¯v d`fm]n NnX¯n. CSm fp¶n ^*v Nn®³ I^¡pNÄ NnX¡p¶p.
ASns`m¶nsâ bqän F³s_ Np®S`¸v– N]_n Wn¡p¶p.

“”…. FXo bmÀkSn]t½…. Wn³s_ tfmÄsX bqän Np® N]_p¶Sv Wo tWms¡Xo….””.

Mm³ bmÀkSn]½]psX fpOw bnXn¨v F³s_ tWÀ¡v Sn^n¨p. B N®n NYnWfm] tUzgykpw
ssU]WoS]pw fm_n fm_n Sna¡p¶Sv N*t¸mÄ F³s_ DÅns` ^m£h³ BÀ¯v In^n¨p. Mm³
bmÀkSn]½]psX fpO¯v Wn¶v Ns®Xp¡msS Ss¶ Ak^psX fNapsX bqän F³s_ eof³ Np® BªfÀ¯n.

“”…B..As½…ivivi…””.

kµW tkUW]m N^tª¦n`pw ASn tkP¯n Ss¶ B tkUW AkÄ¡v ASv BhzUn¡m³ bäp¶p*m]n^p¶p.

“”…FXo bmÀkSn]½¸q_n…. Wn³s_ tfmÄsX bq_v Mm³ sbman¡pZo …. “”.

Mm³ kµW]psX bqän BªXn¡m³ SpX§n. AkapsX Npª³ fp`NÄ CaNn Nan¡m³ SpX§n. ASn³s_
tkPw Nq«mWm]n B A^s¡«n Mm³ BªXn¨p.

“”…tWms¡Xo Wn³s_ tfmÄsX sfm`NÄ CaNp¶Sv…..tWms¡Xo …””.

Mm³ U]mUm£n\yfnÃmsS Ak^psX fpOw ko*pw At§m«v– Sn^n¨v bnXn¨p.

“”…knsXXm S´¡v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv bn_¡mt¯mtW…..””.

bmÀkSn]½ F³s_ ssN S«n fmän sNm*v sS_n knan¨p. hz´w S´¡v knan¨ Akt^mXv FWn¡v N`n
N]_n.

“”… F´v b_tªZo tSknXnÈo…..””.

Mm³ bmÀkSn]½]psX fpO¯v btX bsX¶v ^s*®w fm_n fm_n sbm«n¨p. b\n bän¨v Njnªt¸mjm\v
tk*o^p¶nà Fs¶Wn¡v tSm¶n]Sv. Mm³ b^tklWm]n kµWs] tWm¡n. F³s_ fpOemkw N* AkÄ
In^n¨p. Nmf¯n Im`n¨ HXp¡s¯ In^n.

“”….. ^mKotk«m…. F³s_ A½]psX Nknan CWn]pw BªXn¡v….ASv Nm\ptdmÄ H^p hpOw…..F³s_
SŸq_osX Nknan BªXn¨v Fs¶ b®v tI«m…..””.

kµW b_]p¶Sv tN«v MmWpw bmÀkSn]½]pw H^pfn¨v sM«n. Mm³ ssN Hm§nsNm*v B bqän b®n.
AkapsX bqän fUW fj sb¿m³ SpX§n.

“”….Wn³s_ SsÅsX Nknav C¶p sbm¶m¡qXo…..kµW tfmsa….””.

CSv b_ªpsNm*v Mm³ bmÀkSn]½]psX Nknan BªXn¡m³ SpX§n. Bivi F¶ ho¡m^t¯msX kµW
AkapsX bqän H`n¡p¶ ^SnK`¯nsâ SÅn¨]n FÃmw BhzUn¨p. F³s_ b®Â làns¸«p. FWn¡v
bnXn¨v Wn¡m³ bäm¯ AkØ]m]n.

“”….kµsW…FWn¡nt¸mÄ k^pw…..DÅnt`mjn¨m Npj¸fmNptfm…..””.

“”…Mm³ thcv bn^nXm….F¶m`pwtk*m….””.

AkÄ Fs¶ kn`¡n. Mm³ ASokfm] h¦Xt¯msX F³s_ Np®s] bp_s¯Xp¯v AkapsX km]nt`¡v k¨p.
ASok tkP¯n AkaSnsW km]]psX DÅn k¨v Dudm³ SpX§n. Ht¶m ^t*m Dud Njnªt¸mtj¡pw
Mm³ sM^n¸n^nsNmÅm³ SpX§n.

“”…kµtW…..BªqºXo…..Bªqºv…..””.

Mm³ A`_n. kµW Dud`nsâ làn Nq«n. B tkPs¯]pw d`s¯]pw ASnKokn¡mWmNmsS F³s_ Np®
AkapsX km]nt`¡v lpNva fj kÀgn¨p. sI_ns]m^p Hm¡mWw Akan ks¶¦n`pw ASX¡n km]nÂ
F³s_ N«n¸m`nsW tlO^n¨p.

Mm³ SaÀ¨]m AkapsX fpOt¯¡v tWm¡n. km]n DÅ Np®¸m AkÄ C_¡ptfm AtSm Sp¸ptfm
F¶m]n^p¶p F³s_ {l². AkÄ Sn^nªv AXp¯v NnX¡p¶ AkapsX A½]psX fpO¯v Hä Sp¸m]n^p¶p.

“”…Sqtcm¸q…..””..

bmÀkSn]½]psX fpOw fpjpk³ AkapsX DfnWo^pw F³s_ Np®]psX N«n¸m`pw NqXn N`À¶ fn{lnSw
Wn_ªp NnX¶p. bmÀkSn]½ Aksa SÃm³ ssNt¿m§ns]¦n`pw Mm³ ASv SXªp.

“”… AtS]v…. hwPSn Hs¡ l^n]m kµW Wn§sX fNsams¡ Ss¶]m…bt£¦o ….³s_ fp¶n k¨v
SÃ*m….AsSWn¡v CãvXÃm….””.

Mm³ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv BMvKmbn¡p¶Sv tbms` bmÀkSn]½t]mXv b_ªp. AtSäv bnXn¡p¶Sv tbms` kµW]pw
fq^n WoÀ¯n N©mknsâ NYnWfm] `i^n]n hz´w fmSmknsW tWm¡n. ASv bmÀkSn]½¡v hin¡m³
bäp¶SnWpw A¸p_fm]n^p¶p.

“”… F´m]m`pw kµtW….. Wn³s_ bnj¨ SÅ¡v H¯n^n kngffms]¶p tSm¶p¶p……””.

“”…ivtim… AsSm¶pw Npj¸fnÃm ^mKotk«m……””.

“”… F´m]m`pw Wo Sp¸n] F³s_ Np®¸m`v Wo Ss¶ W¡n NpXn¡v….””.

Mm³ kµWt]mXv b_ªp. H^p fXn]pw NqXmsS hz´w fmSmknsâ fpO¯v bän NnX¡p¶ F³s_ Np®¸mÂ
W¡n NpXn¡m³ SpX§n. bmÀkSn]½ N^]t\m AtSm fNapsX {bkÀ¯n SX]t\m F¶ In´]n CX_n
Wn¡p¶p.CSnWNw kµW H^p sNmSn¨ns] tbms` F³s_ Np®¸m sfm¯w W¡n NpXn¨p. F¶o«pw fSn
k^m¯ AkÄ hz´w fmSmknsâ Ip*pNÄ NXn¨qºm³ SpX§n. Mm³ A¸w Wn^§n A^emPw ^*p
tb^psX]pw WXpkn k¨p. F³s_ A^s¡«v AkntX¡v Wo§p¶SnWWpÊ^n¨v kµW AkapsX sW©Nw
D]À¯n.

F³s_ Np® bmÀkSn]½]psX Ip*n sSm«p. kµW F³s_ Np®]n sM^p¡n ASn DÅ AkhmWs¯ bm`pw
bp_t¯¡v k^p¯n/ Np®]psX fpNan Du_n Wn¡p¶ Np®¸m`nsW AkÄ AkapsX fmSmknsâ Ip*nt`¡v
Hän¨p.

“”…. NpXn¡v StÅ…Wn§sX NmfNj¸v So^s«……””.

CSv b_ªpsNm*v kµW AkapsX WmknWm bmÀkSn]½]psX km]]psX DÅnt`¡v B Np®¸m`nsW SÅn.
kWyfm] Btklt¯msX AkÄ B Ip*nsW W¡m³ SpX§n. hvSwen¨v NnX¡p¶ bmÀkSn]½ SX]m³ tbm`pw
Wn¡msS fNapsX NmftNan¡v Nq«v Wn¡pN]m]n^p¶p.

Mm³ sI^nªv– NnX¡p¶ kµW]psX I´n F³s_ fpOt¯¡v bnXn¨p. Akapw ASnWm]n hiN^n¨t¸mÄ B
I´n F³s_ fpO¯nenfpOfm]n.

MmWkapsX I´n]n NXn¨pw W¡n]pw fpt¶_n. I´n Im`pNÄ AN¯n Du_n Wn¡p¶ AkapsX fUK`s¯
Wmkv k¨v W¡ns]Xp¯p. AkÄ H¶p kn_¨p.AtSmsX AkapsX A½]psX Ip*n H^p NXn]pw bmÊm¡n.

Mm³ AkapsX bqän W¶m]n W¡n. F³s_ Wmknt`¡v kjp kjp¸v HjpNn. MmWsSÃmw ^pIn¨p. kµW
NW¯ Wnlzmh¯n FÃmw BhzUn¡pN]m]n^p¶p. MmWkapsX NqSn]n fq¡v fp«n¨p. NW¯ f\w F³s_
fq¡nt`¡v N]_n]t¸mÄ F³s_ Np®Np«³ kÃmsS D\À¶p.

“”….. bmÀkSn]½¸q_o…. Wns¶ b®m³ tbmNpN]mXo…..””.

Mm³ Fjpt¶äv BMvKmbn¡p¶ hz^¯n b_ªp. Ak^psX N®pNan Ft´m H^p S^w knNm^w
N¯p¶p*m]n^p¶p. Mm³ bmÀkSn]½]psX N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Nm`pNÄ b^hvb^w AN¯n. A^ptS Ft¶m ftäm H^p km¡pw D^n]mXmsS AkÀ NnX¶p.

Mm³ Np`¨ F³s_ Np®s] B bm¸qän Np¯n N]än. AWm]mhw B bqän Np® tN_n. kn]À¯v
Npans¨¦n`pw Mm³ B bqän BªXn¨p. {Shn¸n¡p¶ bp^pg¯zw B bqän Np_¨v tW^w Nan
SpX§n]t¸mÄ Ak^psX fpOemk§Ä NqXpS kn^n]m³ SpX§n. CSmUyw N*pbnXn¨Sv kµWm]n^p¶p.

“”…. ^mKotk«m F³s_ A½¡v tI«sâ Np® C¡vtg bnXn¨p F¶v tSm¶p¶p…..””.

A_n]msS bmÀkSn]½]psX Ip*n sI_n] fµimhw kn^n]p¶Sm]n FWn¡v tSm¶n. Mm³ B k³
fp`Nan sM^p¡n sNm*v BªXn¨v NW¯n Wnlzhn¨psNm*n^p¶p. AkmKyfm] AWpeqSn]n FWn¡v
Npan^pt¶m F¶v tbm`pw tSm¶n SpX§n. F³s_ A^s¡«v H^p fngy³ tbms` ASn tkP¯n B
fVy¯n I`n¡m³ SpX§n. F³s_ {bkÀ¯n]psX tkP¯n Mm³ Ss¶ AÛpSs¸«ptbm]n.

“”…FXo bmÀkSn]½¸q_o……””.

Bªp knan¨Spw F³s_ Np®¸m B bqän JÀ±n¨Spw H¸fm]n^p¶p. Mm³ SaÀ¶k^psX fpNanÂ
NnX¶p. Fsâ]pw Ak^psX]pw kn]À¸v SpÅnNÄ b^hvb^w NT b_]m³ SpX§n.

F³s_ NnS¸v bSps¡ fm_m³ SpX§n. Mm³ Fjpt¶äv kµWm]psX bmkmX FXp¯v Np®s] kr¯n]m¡n.
khv{S§Ä V^n¡p¶ Fs¶ tWm¡n bmÀkSn]½]psX Ip*pNÄ Ft´m b_]p¶Sv tbms` FWn¡v tSm¶n. B
ld²w bp_t¯¡v HjpNm¯tbms`.

“”…. ^mKokm….AtS]v fnÃv M§Ä¡v Ss¶ S^pftÃm AsÃ….””.

U]Wo]fm]n bmÀkSn]½ Fs¶ tWm¡nsNm*v {b]mhs¸«p tImUn¨p.

“”…Dw…tWm¡s«…..””.

N«n`n Wn¶pw Fjpt¶ä kµW]psX Njp¯n IpänsNm*v Mm³ FknsX]pw sSmXmsS b_ªp.
bmÀkSn]½]psX N®pNÄ Wn_ªp. Mm³ ASv AVnNw {l²n¡msS kµWs]]pw Nq«n fp_n]psX bp_t¯¡v
WX¶p.

DÅn bmÀkSn]½ Wnld²]m]n NnX¶p.

f^tNm\n¸XnNÄ Wq dÔWw tbm`pfnÃmsS F³s_ bn¶ms` kµW C_§n. Smsjs]¯n]t¸mÄ AkapsX
Npª³ fp`Nan Mm³ sI_pSm]n NXn¨p.

“”..tÈm…³s_ ^mKotk«m…. “”.

“”…sWmt´m…..WnW¡v…..””.

“”..Dw…””.

“”…F¶m ASnWv Mm³ H^p {bSypbNm^w sI¿mw…..tkt\m….””.

“”…AsS´m ^mKotk«m…..””.

“”…fnÃv Wo WX¯nt¡m…..Nm^y§Ä FÃmw Wn³s_ A½ tWm¡nt¡mt«….bs£ N\¡v Wo Ss¶
tWm¡\w….FÃmw NrSyfmN\w tNt«m….””.

Mm³ b_]p¶Sv tN«kÄ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv H¶pw Du^n]mXmsS Wn¶p.

“”…. H^p sg]À skkØ]n fnÃnsW fpt¶m«v sNm*v tbmNmtfs¶…N\¡v Wo tWm¡pN]ms\¦n FWn¡v
ZdnÄ- Hs¡]m….tNt«m kµtW……””.

AkÄ ASnWv fqan]SÃmsS f_ns¨m¶pw b_ªnÃ.

“”… F´m kµW H¶pw b_]m¯Sv…..””.

“”….FÃmw ^mKotk«sâ CãvXw…. ASv tbms` Ss¶ Mm³ sI¿mw….””.

“”…At¸mÄ FÃmw b_ª tbms`….””.

MmWkapsX Nknan fp¯§Ä sNm*v fqXn. bSns] AkapsX I´n]n SXkn]t¸mÄ AkÄ Bªp
Wnlzhn¨p. B sW©N¯n Nmfw ko*pw bpN]p¶p Fs¶Wn¡v fWÊn`m]n. CSnWNw Mm³ F³s_ AXn
khv{Sw ks^ Smjv¯vSo^p¶p.

Mm³ AkapsX Nm`pNÄ AN¯n B A^s¡«nsW Ipf^nt`¡v Im^n k¨p. F³s_ Np`¨ Np® Mm³ AkapsX
bqän knSÅn tNän.. knNm^¯m AkÄ Njp¯ N^]p¶Sv tbms` N^]m³ SpX§n. Mm³ B A^s¡«nt`¡v
BªXn¨v sNmXp¯p.^Sn]psX fqÀ²mkn Wn¡p¶ AkapsX fpOt¯¡v Mm³ tWm¡n.

“”…I§mSnt]mXv– H^p NXw dm¡n]p*v….””.

MmWkapsX Nmfw SpXn¡p¶ Ip*n Bªp Ipwdn¨psNm*v F³s_ Np®s] B sNm¨p bqän Wn¶pw
AXÀ¯n FXp¯p . Mm³ b_]p¶Sv F´ms\¶v fWÊn`mkmsS AkapsX N®pNÄ knXÀ¶p.

sI_ns]m^p In^nt]msX AkapsX Ip*n Wn¶pw F³s_ Ip*nsW AXÀ¯ns]Xp¯v Mm³ B ssNNanÂ
d`fm]n bnXn¨v fpt¶m«v WX¯n.

AkapsX htimU^Wpw F³s_ Nq«pNm^Wpfm] ^tflsâ fp_n]psX bmSn]Xª kmSn SÅn Sp_¶v
MmWkapfm]n ANt¯¡v N]_n. M§apsX NmjvINÄ kmSn bmanNapsX CX]n Wn¶pw N*v ^hn¨v Np®
Np`p¡pN]m]n^p¶p ^tfl³ At¶^w. CXs¡t¸mtjm {l² sSän] tW^¯mkpw M§Ä fp_n]nt`¡v NX¶v
sI¶Sv F¶v tSm¶n.

Caney In^nt]msX ^tfl³ b^p§n. Mm³ In^n¨v Ss¶ kµWs] ^tflsâ A^nNnt`¡v BW]n¨p.

“”… kµtW…Mm³ b_ªm FÃmw AWph^n¡pw F¶tà b_tª Wo….””.

“”…Dw…””.

AkÄ fqan.

“”…F¶m sX B A^s¡«n H¶n^ps¶ Wo….””.

sI_n] fXnt]msX AkÄ AWph^\t]msX Nm`pNÄ b^hvb^w AN¯n Nm`pNapsX fpNan C^p¶p.

“”…A§sW]Ãm. kµtW…. B Np® Wn³s_ bqän N]änsNm*v C^n¡v…..””

bmkw kµW ASWpÊ^n¨v AkapsX htimU^sâ Np® AkapsX bqän N]än. F¶nt«³s_ fpOt¯¡v
F´ntWm tk*n tWm¡n.

Mm³ ASv N*nà F¶ emk¯m bp_t¯¡v NX¶p. kmSn Im^n bp_t¯¡v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv WX¡p¶ emk¯m Mm³ AknsX Ss¶ Wn¶p.

Mm³ NmSpNÄ NqÀ¸n¨p.

DÅn Wn¶pw fmwhafm] I´n A^sN«n BªXn¡p¶ ld²w D]À¶p. Nmtfm±obfm] fp^Ĩ]pw
ASnsWm¸w D]À¶p. B l^o^§Ä bm_{bw CjNÄ sW¿pN]m]n^p¶p.

Mm³ bSps¡ bp_t¯¡v WX¶p.

FWn¡v kÃms¯m^p BWµw tSm¶n. koXnsâ bp_¯v C_§n kjn]nt`¡v N]^ptdmÄ F¶n kµW]psX
fpOfm]n^p¶p.

AkapsX t{bfw…… hz´w htimU^³s_ Np® BhzUn¡p¶ AkÄ CWn Fsâ]Xp¯v t{bfw sNm*v
k^nN]nÃtÃm…… Nm^\w fnÃns` N\¡v tWm¡m³ tbmNp¶ AktamXv H^p S^¯n`pw NX¸mXv k¨v
bp`À¯m³ FWn¡v SmÂb^ykpw CÃm….dnÊnWÊv Cuhv dnÊnWÊv….

NX¸mXnÃmsS Mm³ B kjn]n`qsX H^p knK]ns] tbms` WnkÀ¶v WX¶p.

( AkhmWn¨p )

Leave a Reply