കാമദേവതമാർ

Posted by

കാമദേവതമാർ

KAMADEVATHAMAAR BY KUNJAN

Mm³ H^p SpX¡¡m^³ B\v.. BUyfm]n B\v .FjpSp¶Sv. sSäpNÄ £fn¡pN
Fsâ tb^v hn²mÀTv… k]hp 23. H^p tKm`n D*v. H^p {blhvS sXN-vhvssä tgm¸ns` sh]nÂhv
fm³ B\v. sbmSpsk Mm³ AVnNw hwhm^n¡m¯ Nq«¯n B\v. shN-vhn FWn¡v k`n] Sm`vb^yw
B]n^p¶p. bs£ e]¦^ tbXn]pw B\v. ASpsNm*p Ss¶ Mm³ Bs^]pw fp«m³ tbmkm_nÃ. F¶mÂ
Nm\p¶ I^¡pNta fWÊn DÄsNm*v km\w AXn¡Â bSnkm]n^p¶p. Wn§Ä¡_n]mftÃm Sp\n¡X]n WÃ
shm]¼³ I^¡pNÄ k^pw F¶pÅ Nm^yw. bs£ NÌtfjvhnsâ AXp¯v Wn`vNpt¼m Mm³ fmWyS ssN
kn«n^p¶nÃ.
CWn Mm³ Fs¶ l^o^ {bNrSns] Np_n¨ b_]mw. 23 k]hpÅ ASymklyw sbm¡kpw WÃ l^o^kpw DÅ
H^p Ipų F¶v tkt\ knan¡mw. bs£ hv{SoNapsX fWÊn F´m\v F¶v FWn¡_n]nÃ. Fsâ tSm¶Â
B\v.
Mm³ tKm`n sI]p¶ tgm¸v kas^ Wà Wn`]n {bkÀ¯n¡p¶ ØmbWfm\v. H^pbmXv sh]nÂhv WX¡p¶
Ø`fm\v. ASptbms` Ss¶ H^pbmXv sh]nÂhv tPÄhv D*v. Hmt^mt^m Znkng³ B]n«m\v M§Ä¡v
tKm`n. NqXpS`pw tKm`n sI]p¶Sv hv{SoNÄ B\v. Mm³ b«p hm^n ZnkngWn B]n^p¶p. Fsâ
NqsX Gjp tb^v D*m]n^p¶p. FÃmw hv{SoNÄ Ss¶. Mm³ fm{Stf B\]n«p DÅp. Fsâ tKm`n F¶v
b_ªm CkÀ b_]p¶ tfmZ`n`pÅ hm^nNÄ sNm*v k¶p sgÂcn At_©v sI]pN ASptbms` Ss¶
NÌtfjvhv tbm]n NjnMm fX¡n sk¡m³ him]n¡pN GsSms¡]m\v. ASymklyw Wà hm`_n
D*m]n^p¶p. ASpsNm*p Ss¶ AknsX Ss¶ Wn`v¡m³ Mm³ Cãsb«Sv.

CWn Mm³ NqsX]pÅks^ bän b_]mw. Gjp tb^n ^*p tb^p fm{Stf Fsâ k]ÊpÅkÀ DÅp. dm¡n
FÃmw tI¨nfmÀ B\v. ^fy, knWnS, gminW, km\n, doW, sXÊ bns¶ M§sX `oZÀ kÀg. kWnS]pw
^fy]pw Fsâ AsS F]v–Kn DÅk^m\v. ASpsNm*v Ak^psX Np_¨ N¼Wn B\v Mm³. AkÀ Sn^n¨pw.
kÀg tI¨ns] k`y tbXn]m]n^p¶p FÃm^v¡pw. Nm^\w AkÀ Nwss¹âv_v sI]vSm b\n tbmkpw.
bs£ hmVWw H^p I^¡p Ss¶]m]n^p¶p. H^p D^p¸nXn. N`ym\w Njnªp H^p Np«n D*v. H^p 30
Wp tf {bm]w k^pw. kÀg tI¨ns] kÀ®n¡m³ km¡pNÄ t`lw Np_km\p. F¶m`pw Fs¶sNm*v Bkp¶
^oSn]n b_]mw.
WÃ fp` k`n]Sm\v bs£ H^pbmXv k`n]SÃ. HSp§y ewPn]pÅ A^s¡«v. k`n] I´nNÄ. WÃ skap¯
Wn_w. WtÃm\w fpXn]p*. ASpsNm*v Ss¶ NÌtfjvhv k^pt¼m hzoN^n¡mWpw sNm©n Npj]mWpw
tI¨n B\v fp³bnÂ. k^p¶ sI_p¸¡m^m] NÌtfjvhv Ak^psX sb®p§sa him]n¡p¶ ^oSn]nÂ
tI¨n]psX I´n]n`pw fp`Nan`pw S«p¶Spw SXkp¶Spw bSnkm]n^p¶p.tI¨n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ASv ssf³Zv sI¿m_nÃ. FWn¡v e]¦^ tbXn B]n^p¶p tI¨ns]. b`t¸mjm]pw
tI¨n]psX Im`pw Spapdp¶ WnSwdkpw Fs¶ H^pbmXv BNÀgn¨n^p¶p. tbXn Nm^\w bp_¯p
Nm\n¨nÃ.
AknsX ]q\ntcmw D*m]n^p¶p. Hmt^m Unkhw kySyhvS NaÀ B\v. hm^n B\v. H^p skÅn]mjvI
]q\ntcmw bn¦v hm^n]pw IµW NaÀ »uhpw. FÃmks^]pw Nm\m³ AXnsbman. kÀg tI¨ns]
{btSyNn¨v.
B s{ZÊn tI¨n H^p ^Sn_m\n B]n tSm¶n. Mm³ tWm¡p¶Sv N*t¸m tI¨n tImUn¨p” F´mXm sI¡m
tWm¡t\ ”
Mm³ b_ªp ”G]v H¶pfnà tI¨n. tI¨n¡v Cu N`qÀ W¶]n tI^pw.” sk_psS H¶v thm¸v C«p.
”Bim Bt\m. FWn]v¡p Sos^ NaÀ B\v. ]q\ntcmf Asà F¶v knIm^n¨p CXp¶Sv ” F¶v tI¨n.
Mm³ sk_psS H¶v In^n¨p. sgÂcn hm^n]psX tcmÀtfg³ N_Nväv Bt\m F¶v sI¡v sI]p¶
tI¨n]psX k]_n B]n^p¶p Fsâ N®v. Wà H¯ k]_n hq¸À kX (sbm¡nÄ). tI¨n]psX »uhnÂ
Sn§n Wn¡p¶ fp`. Hmiv Fsâ Nt{*mÄ tbm]n. sNmt_ tW^w Mm³ AknsX Ss¶ Wn¶v. FWn¡v
As¸m¯s¶ bm Na]\w F¶v tSm¶n. ^mkns` Ss¶ Np® sbm´n Wn¡pkm. Mm³ Sn^nªp Wn¶v. As¸m
Fsâ bn¶n ^fy k¶p Wn`vbp*m]n^p¶p. AkÄ Fsâ sI]vSnNÄ tWm¡n Wn`vNpkm]n^p¶p.
‘As¸m Wo AÃp tfmlfà AtÃXm hn±p…” ”Bt]m ^fym.. Mm³ A§sW H¶pw Dt±ln¨nÃ.” Mm³ AsN
kn¡n kn]À¯p.
A§sW I½n tbm] Mm³ Fsâ b\nNan GÀs¸«p. Np_¨p Njnªt¸m fmtWKÀ {bUobv hÀ k¶p. M§sa
FÃmw knan¨p C³hv{X£³hv S¶p. F\näp MPsZ cvt`m_n DÅ Hmcohnt`¡v tbm]n. Np_¨
Njnªt¸m hm_pw kÀgt¨¨n]pw NqXn Smtj¡v tbm]n. M§sX tÌmÀ B dnFÂZn§n Ss¶ B]n^p¶p.
Ft¶mXv km\n tI¨n b_ªp Np_¨ tÌm¡v FXp¯v k^m³. A¶v Sn^¡v Np_km]n^p¶p. ASnWmÂ
Wmta¡pÅ A_t§sfâv WX¯m³ So^pfmWn¨Sm\v. Mm³ `ncvän N]_n Smsj F¯n. sSm«Xp¯pÅ
tÌm_nt`¡p N]_n. shNyq^nänNm^sW Nm\m_nÃ. DÅn tÌm¡v k¨n^n¡p¶ ePSv fpjpk³ Nmf_
D*v. ASpNjnªp bn¶n tÌmÀ _qw D*v. ASn`m\v N¼yq«_pw fäpw shäv sI]vSn^n¡ps¶. Mm³
tI¨n b_ª tfmZ`pNÄ k¨n^n¡p¶ emPt¯¡v tbm]n. ASv tÌmÀ Hmcohnsâ AXp¯m]n^p¶p. H^pbmXv
_m¡pNÄ DÅSnWm kas^ kngffm]n^p¶p tfmZ`pNÄ Sn^ªp bnXn¡m³. Mm³ AsN kn]À¯p. 5 tfmZÂ
hm^n]m]n^p¶p b_ªn^p¶Sv. AsSXp¯p Njnªt¸m Mm³ Hmcohn tbm]n _nt¸mÀ«v sI¿m³
So^pfmWn¨p. Hmcohnsâ AXp¯ F¯n]t¸mÄ H^p In^n tN«p. Mm³ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AknsX Wn¶p. Nm^\w H^p hv{So lÐfm]n^p¶p. tÌm_n hv{SoNÄ tKm`n¡p CÃ.
Mm³ bSps¡ lÐw D*m¡msS KWm`]psX DÅn`qsX ANt¯¡v tWm¡n. Fsâ N®pNsa knlzhn¡m³
hmVn¨nÃ. AknsX kÀg tI¨n]pw {bUobv hm_pw Wn¡p¶p. hÀ tI¨n]psX I´nNsa C^p ssN
sNm*pw Nlm¡pN]m]n^p¶p. Njp¯n Ipwdn¨psNm*v hÀ tI¨n]psX fp`Nant`¡v fpOw AfÀ¯n.
tI¨n knNm^w sNm*v Fs´ms¡t]m bp`¼p¶p*v. A]mÄ tI¨n]psX fp`NÅn AfÀ¯n sM¡n.
im..tI¨n]psX km]n Wn¶v ho¡m^w k¶p.Mm³ AsN N¼n]Xn¨p Wn¡pN]m]n^p¶p. tI¨n]psX
hm^n Ajn¡p¶ Sn^¡n`m]n^p¶p hÀ. tI¨n Cs¸m bmkmX]pw »uhpw B]n. A]mÄ tI¨ns] sN«n
bnXn¡pN]pw D½ sk¡pN]pw sI¿p¶p*m]n^p¶p. sbs«¶p tI¨nSs¶ tI¨n]psX »uhv Ahiniv Naªp.
bmkmX]psX kÅn]pw Ajn¨p. Fsâ N®nWp kn^p¶p Ss¶ B]n^p¶p. WÃ H¯ I^¡p bmân]pw {dm]pw
C«p Wn¡p¶p. tI¨n hm_nsâ bmânWp fpNan`qsX Djnªp. F\näp fp«n C^p¶p hm_nsâ bmâv
Smjv¯n . fpj¨p Wn¡p¶ hm_nsâ Np® gZv[n]psX fpNan`qsX D½ sk¨v. hÀ gÀ«v
Du^n]n^p¶p. gZn Smjv¯n hm_nsâ Np® ssN]n FXp¯ tI¨n ASv WtÃm\w Djnªp. hÀ Cs¸m
hzÀPw Nm\p¶p*mkpw. Mm³ tkPw sfmssd Hm¬ Nmf_ Hm¬ B¡n B Pym¸n`qsX sk¨p. DÅnÂ
WX¡p¶Sv fpjpk³ FWn¡v Nm\pN]pw sI]mw. s_t¡mÀZv sI]pN]pw sI]mw. bn¶oXv Bklyw k^pw
Fs¶m^p tSm¶Â.
tI¨n Np®]n D½ sk¨v Wm¡v Wo«n Np®¯p¼n fp«n¨p. bSps¡ Np®]psX fNpX¯n Wmkp sNm*v
H¶v Djnªp hmkUmWw Np® km]n FXp¯p. Np_¨ tW^w km]n sk¨ tI¨n bSpsN Du¼n SpX§n.
Mm³ Fsâ Np® FXp¯v bp_¯n«p. ssUktf Bt^`pw k¶mÂ… B] k^pkmt\Â lÐw tNÄ¡pw… As¸m
fm_mw. Mm³ Fsâ Np® CXSp sSm`n¨ km\fXn¡m³ SpX§n. DÅn tI¨n]psX Du¼Â W¶m]n WX¡p¶p.
Np® km]n`n«p I¸pN]m]n^p¶p tI¨n. hÀ tI¨n]psX km]nt`¡v WÃk®w AXn¨p sNmXp¯p
sNm*n^p¶p. hÀ tI¨ns] Fjpt¶Â¸n¨p Sn^n¨p WnÀ¯n. Np® bmân]v¡p fpNan`qsX tI¨n]psX
I´n]n AfÀ¯n. {dm]psX ip¡v Ajn¨p fp`Nsa hzS{Sfm¡n. At¸mjpw A]mÄ tI¨n]psX Np*n]nÂ
Np® D^¨p sNmt*]n^p¶p.fp`NÄ ssN]n FXp¯p sM^n¨p DX¨p. tI¨n hpOw sNm*v
bpa]pN]m]n^p¶p. tI¨n]psX WPvW tfWn N*v Fsâ N®v dÄdv B]n. Nm^\w As{S]pw ewPn
D*m]n^p¶p. knXÀ¶ SpXp¯ I´nNÄ skap¯p SpXp¯ k`n¸fpÅ fp`NÄ. NmftUkS Ss¶. BÀ¡pw
HätWm«¯n Ss¶ bm`v tbmkpw. A]mÄ tI¨ns] N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv hpOn¸n¡pN]m]n^p¶p. tI¨n A]mapsX Np®]n I´nNÄ sNm*v D^¨p. A]mÄ
tI¨n]psX fp¶n fp«v Np¯n C^p¶p bmân Smtj¡v fmän. D]À¶p SXn¨ sbm´n Wn¡p¶ AXnk]À.
ASnsW Smsj kXn¨p kr¯n]m¡n] skapskap¯ bqÀSXw. CSv N* Mm³ km\fXn hvboZn`m¡n.
BUyfm]n H^p sb®nsâ WPvWS Nm\p¶ GsSm^msa tbms` MmWpw bm Ioän. bs£ AN¯p A]mÄ
BhzUn¡pN]m]n^p¶p. A]mÄ tI¨n]psX k]_n D½ sk¨v. Biv H^p ho`vNm^lÐw tI¨n]psX km]nÂ
Wn¶v k¶p. sNm*v FÃm]nX¯pw W¡n. tI¨n Wn¶v sNm*v bpaªp. tI¨n]psX SpXNan A]mÄ fpOw
sNm*v D^¨p. A]mÄ kÃm¯ H^kØ]n Bs¶¶p tSm¶n. tI¨n Nm`pNÄ A`vbw knXÀ¯n. im… B
NmjvI… tim… hin¡m³ bäp¶nÃ. tI¨n]psX bqÀ A]mÄ Ipwdn¨p. A]mÄ tI¨n]psX Nm`nsâ CX]nÂ
fpOw AfÀ¯n. Wm¡v sNm*v SpX]nXp¡n W¡n. kÀgs] A]mÄ tXdnan N]än C^p¯n. tI¨n
Nm`pNÄ AN¯n. A]mÄ fUWNkmX¯nt`¡p Ip*pNÄ AfÀ¯n. bns¶ W¡n. bqÀ sbman¨p Wmkp NX¯n
Ipjän.
im]v {bUobv hin¡m³ bäp¶nÃ. Wà hpOw. WnÀ¯tÃ… tI¨n bp`¼pN]m]n^p¶p.
A]mÄ W¡Â SpXÀ¶p… Fsâ Np«³ ko*pw D\À¶p. Mm³ sSm`n¨p AXn¡m³ SpX§n.
bns¶]pw H^p 5 fnWn«v W¡Â b^nbmXn SpXÀ¶p. A]mÄ Fjpt¶äp. tI¨n ko*pw Smtj¡v tbm]n.
A]mapsX Np® ssN]n FXp¯p sSm`n¨ AXn¡m³ SpX§n. bns¶ km]n`n«p Du¼n. M¸n k`n¨p.
A]mapsX D*NÄ ssN]n`n«p M^Xn… l^n¡pw kÀg A]mapsX Np® W¡n tSmÀ¯n. A]mÄ tI¨ns]
Fjpt¶Â¸n¨p… tXdnan C^p¯n. tI¨n H¶v In^n¨p.. F¶n«v ssNNÄ sNm*v bqÀ¯Xw
sbm¯nbnXn¨p. A]mÄ In^n¨nsNm*v ssNNÄ fmän Nm ANän bnXn¨p Np® tN«mWpÅ b^nbmXn
tWm¡n. Np® FXp¯v bq_n D^¨p. tI¨n]psX km]n Wn¶v ho¡m^w k¶p SpX§n… NnS¡p¶p. S`
At§m«pfnt§m«pw In^n¡p¶p. A]mÄ Np® fNpXw AkapsX WWªp NpSnÀ¶ bqän D^¨p bSps¡
tNän. im.. At¿m… tI¨n Ip*v NXn¨p. bp_Nnt`¡v ssN Np¯n tXdnan Nm`N¯n sk¨v tI¨n
A]mapsX Np®s] bqänt`¡v Bkmin¨p… A]mÄ ^*p ssNsNm*pw AkapsX fpÃNan AfÀ¯n sM¡n.
knXÀ¯n bnXn¨p A]mÄ AXn]psX hvboZv Nq«n. tI¨n tXdnan NnX¶p. A]mÄ WnÀ¯msS AXn¨p.
¹Nv ¹Nv lÐw k^³ SpX§n.. tI¨n WtÃm\w H`n¸n¨p SpX§n F¶v FWn¡p fWhn`m]n.. A]mapsX
Np®]n tI¨n]psX bqÀtS³ D*m]n^p¶p. A]mÄ AXn¨p sNmt*]n^p¶p.. tI¨n sbs«¶v H¶v
kn_¨p. fp`NÄ bnXn¨p sM^n¨p.. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ssNNÄ sNm*v S`]n fpXn bnXn¨p k`n¨p.. tI¨n¡v tbm]n F¶v FWn¡v
fWhn`m]n.. A]mÄ ^*p fq¶v Sk\ làn]m]n DÅnt`¡v AXn¨p sNmXp¯p.. F\näp Np® tI¨n]psX
bqän Wn¶pw Du^n. Fjpt¶Â¸n¨p WnÀ¯n. Sn^n¨p WnÀ¯n. tXdnan ssN Np¯n Sn^nªp Wn¡m³
b_ªp. FWn¡v fWhn`m]n. A]mÄ tI¨ns] bn¶n Wn¶pw AXn¡m³ tbmks¶¶p.. tI¨n Nm`N¯n
NpWnªp tXdnan ssNNp¯n I´nNÄ SÅn¸nXn¨p Wn¶v. H^p Nm^yw D_¸m]n.. CSv BUyfm]n«Ã..
Wà FN-vhvbo^n]³hv D*v tI¨n¡v… A]mÄ bn¶n Wn¶pw tI¨n]psX bqän Bªp tNän.. tI¨n
Hman]n«p. A]mÄ tI¨n]psX tSman bnXn¨p b_¶p AXn¡m³ SpX§n..
¹Nv ¹Nv ¹Nv ¹Nv ….fp`NÄ Sma¯n Spap¼n…tI¨n]psX ho¡m^w tkP¯n`m]n…
”Nw Hm¬ {bUobv… c¡v fo imÀZv.. Hm ssf bpÊn Cuhv shm skäv…”
” im tkPw sI¿Xm.. WnÀ¯tÃXm..”.. ”WnÀ¯nsÃXn bq_n..” A§sW sbs«¶p WnÀ¯m³ bäptkmXn
bp`]mXn¨n…” A]mÄ sS_n b_ªp SpX§n..
A]mÄ hvboZn AXn SpXÀ¶p.. ”F´mXn bqän Na]s«. Wnsâ bqÀ C¶v Wn_]v¡pw Mm³ Fsâ bm`v
sNm*v”..
” NatªmXm.. Nps_ Unkhfm]n bqän skÅw tbm]n«v.. AXn¨p Na]mXm ssft^…”
A]mÄ AXn]psX hvboZv NqXn.. A]mapsX A^ tI¨n]psX sb«nNanÂ(I´nNÄ) AXn¡p¶ Èdv–Uw
NqXn NqXn k¶p.. A]mapsX M^¼pNÄ knNhn¨p.. A]mÄ H^p A`À¨t]msX kÀg]psX sb^pwbqänÂ
bm`v Naªp.. tI¨n¡pw tbm]n F¶v fWhn`m]n.. CsSms¡ N* Fsâ tkUn ko*pw sbm«n.. Mm³
AsN kn]À¯n.. AkÀ Ghn]n B] Nm^\w kn]À¸p Np_¨ Np_km]n^p¶p.. Mm³ tkPw Fsâ Np®
FXp¯v DÅn`n«p.. sfmssd A§sW Ss¶ sk¨p…
”tim C¶v tÌmÀ No¸À Hmcv FXp¯Sv sNm*v hfmVmWfm]n«p b\n]m³ bän” hÀ b_ªp… tI¨n
l^o^w SpX¨p {ZÊv CXpN]m]n^p¶p. Mm³ lÐfp*m¡msS hm^nNapw ssN]n FXp¯v Sn^n¨p
tbm¶p.
SpX^pw… kn`t]_n] NsfâpNÄ¡p tlgw…

Leave a Reply