എന്റെ വല്യമ്മ 1

Posted by

എന്റെ വല്യമ്മ 1

ENTE VALYAMMA MANUKUTTAN

Fsâ tb^v fWogv,fWp F¶v ko«n knan¡pw. Mm³ N¼n¡p«sâ B^mVNWm\v. fäp b` sshävNan`pw
FjpSn]n«ps*¦n`pw CSv N¼n¡p«Wns` Fsâ BUy NT]m\v. fsäm^p sshänWm]n Cw¥og FjpSn]
hwekw Mm³ f`]ma¯n AkS^n¸n¡p¶p. CSv Fsâ KoknSw B\v km]WhpO¯nWm]n Np_¨p fhm`tIÀ¯v
FjpSpN]m\v.

Cu hwek¯ns` fpOyNTmbm{Sw Fsâ k`y½]m\v, tb^v PoS. bm`¡mXnsâ H^pÄWmX³ {Pmf¯nÂ
koXntWmXv tIÀ¶v Im]N¨kXw WX¯p¶p. Mm³ AkVn¡m`§an AknsX tbmNm_p*m]n^p¶p. Ak^psX
f¡sa tW^s¯ N`ym\wNjn¨]¨Sv sNm*v k`y¨Wpw k`y½]pw fm{Stf ko«n`pÅp. Mm³ ¹hv Xp
Njnªp _nhÄ«nWp Nm¯n^n¡p¶p hf]¯m\v k`y½ AÑsW knan¨v k`yѳ In¡³ PpWn] bnXn¨p
NnX¸]SvsNm*v Fs¶ At§m«v– H^p him]¯nWp b_ªpknXm³ b_ªSv. A§sW Mm³ bm`¡mt«Nv
Sn^n¨p. kas^ hmVm^\¡mÀ Smfhn¡p¶ H^p sNm¨p{Pmfw. sskNnt«mXpNqXn Mm³ AknsXs]¯n.

k`y½ kas^ ht´mgt¯msX Fs¶ hoN^n¨p. k`y½s]¡p_n¨pb_]pN]ms\¦n 42 k]hp{bm]w, A¸w
SXn¨l^o^w, A^s¡«pks^F¯p¶ Wo* CXSqÀ¶ fpXn ewPn]m]n sN«nsk¨n^n¡p¶p. hm^n]m\v tkgw
ASpsfm^p¯^n l^o^w bp_¯v Nm\msS sbmSnªp DXp¯n^n¡p¶p. hÔyNjnªp NX]pfX¨p Aks^s¶]pw
Nm¯n^n¡pN]m]n^p¶p. k`yѳ Sos^ AklWm]n^p¶p. ASpsNm*v Du\pw Njnªp M§Ä tW^s¯ NnX¡m³
SpX§n. ^*p sdZv–_qfpÅ koXm]n^p¶p. k`yѳ Ft¶mXv k`y½t]msXm¸w Ak^psX _qfnÂ
NnXt¶mam³ b_ªp. A§sW M§Ä fp_n]nÂN]_n kmSn Im^n. H^p N«n`n B\v M§Ä NnX¶Sv. M§Ä
M§Ä NnX¶t¸mÄ N«n`n Wn_ªp l^o^§Ä b^hvb^wfp«n. Wo WÃtbms` k¶wsk¨tÃm fWpNp«m k`y½
Fsâ NpªpNpXk]_n SjpNnsNm*v b_ªp. MmWpw Wnsâ k`y¨Wpw NnX¶m`pw bns¶]pw H^mÄ¡pÅ
Ø`w Nm\pw. M§Ä Hmt^mt^m kntlg§Ä b_ªp Ft¸mtjm D_§n.

^mkns` AXp¡a]nÂWn¶pw lÐw tN«m\v Mm³ D\À¶Sv. Mm³ hf]w tWm¡n 4 f\n. k`y½
FjptWäptbm]n^n¡p¶p. sdZv_qfnsâ kmSn Im^n]n«n«p*v. AXp¡a]n ss`äv D*v. Mm³
NSNnsâ knXkn`qsX tWm¡n. k`y½ Npan¡mWpÅ S¿ms_Xp¸m\v. Ajn¨n« CXSqÀ¶ fpXn]nÂ
F®tS¨pbnXn¸n¡pN]m\v. AXp¯Sm]n Mm³ N*NmjvIfpSÂ Fsâ KoknSw fm_nf_n]pN]m]n^p¶p.
k`y½ hm^n Ajn¨pfmän. Fsâ KoknS¯n BUyfm]m\v Aks^ A§sW Nm\p¶Sv. »uhpw bmkmX]pw
fm{Sfn«v l^o^¯n F®tS¡p¶ k`y½s]N*t¸mÄ Fsâ Np«Wv AW¡wsk¨p. Cs{S]pw Nm`w B
hm^n¡pÅn Han¨psk¨n^p¶ B fmUN l^o^kXnkv Fsâ Wn]{´\w N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Wãs¸Xp¯n.N¿n`pw Njp¯n`pw F® tS¨pNjnMv k`y½ bmkmX fp«nWp tft`¡p]À¯n.
sk®¡`n sNm¯ns]Xp¯tbms`]pÅ B Nm`pNapw sIs´§n³ Np`NÄtbm`pÅ fp`Napw kn^nª WnSwdkpw
Fsâ hn^Nan`qsX ^àt]m«w Nq«n. Fsâ irU]w bXbXm fnXn¨p. k`y½ Nm`n`pw SpX]n`pw F®
tS¨pbnXn¸n¨p. dÄdnsâ skan¨¯n BNm`pNÄ Sna§n. sbm¡nanWpfpNan sN«nsk¨n^p¶
bmkXSmjv¯n dm¡n F® k]_n tS¨p bnXn¸n¨p. A`vbw ImXn] fmwhafm] k]_pw ASn H^pNpXw
skÅwsNmÅp¶ Npjnª sbm¡napw Fsâ fWÊn AkÀ¡m]n fsäm^p knNm^s¯ D\À¯n. F®tS¨pNjnªp
tSmÀ¯psfXp¯v AkÀ Npan¡m³ tbm]n. Mm³ N«n`nÂk¶n^p¶v Fsâ ASpks^]pÅ KoknS¯ns` Gäkpw
hpOfpÅ km\w kn«p. FWn¡v Npanfp_n]n tbm]n tWm¡\sf¶p*m]n^p¶p bs£ H^p e]w Fs¶
AknsX¯s¶ bnXn¨pNnX¯n.

Hmt^m¶mt`mIn¨p AknsX NnX¶p. Np_¨pNjnªv Npanfp_n]psX kmSn Sp_¶¡p¶ lÐw Mm³ tN«p.
Mm³ D_§p¶tbms` NnX¶p. bmSn N®pSp_¶vMm³ tWm¡pt¼mÄ tWm¡pt¼mÄ k`y½ fp_n]nt`s¡_nk¶p.
N_p¯ bmkmX]pw fª »uhpfm\v tkgw. tSmÀ¯psNm*v fpXnsN«nsk¨n^n¡p¶p. AkÀ fp_n]ns`
hot_mdÄdv Hm\m¡n. Fsâ NmjvINÄ¡v Np_¨pNqsXkyàSk¶p. B bqtfWn]n A§n§m]n skůpÅnNÄ
bän¸nXn¨n^n¡p¶p. bmkmX sbm¡nanWpfosS]m\v DXp¯n^n¡p¶Sv. DÅn C«n^n¡p¶ N_p¯ {dm B
fª »uhn`qsX Nm\mw. AkÀ N«n`nsâ S`¡`pÅ A`fm^]psX AXpt¯¡v k¶p. B Np*n]psX kn^nkv
Fsâ Wn]{´\w ko*pw Wãs¸Xp¯n. knNm^§sa Wn]{´n¡m³ Mm³ bmXpsb«p. Mm³ bSns]
S`I^n¨ptWm¡n. AkÀ Af`^n]n hm^nSn^]pN]m\v. bmkmX]psX sN«nWnX]n`qsX k`y½]psX
bmâohv Mm³ N*p. CawSkn«pWn_¯n sI_n] fªbq¡apÅ hm^ns]Xp¯v AknsXWn¶Xp¯p. H¶pw
bp_¯pNm\p¶nsöp N®mXn]n tWm¡n D_¸n¨n«v k`y½ Fsâ AXp¯pk¶p Wn_pN]n H^p D½S¶n«v
NX]nt`¡ptbm]n.

Mm³ fWhns`m^pSo^pfmWsfXp¯p tbmNp¶SnWpfp¼v F§nsWs]¦n`pw k`y½s] ka¡\w. FÃmk^pw
Aen{bm]§Ä b_]t\..

(SpX^pw)

Leave a Reply