എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 2

Posted by

എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 2 

ENTE INC*ST AMMAYIYAMMA 2 BY INC*STMAN | PREVIOUS PARTS
[https://Muthuchippi.net/?s=INC*STMAN]

A½m]n A¸³ D¨ f]¡¯nWv N]_n…inf ssN]v Hs¡ NjpNn

Xokn sX fp¶n B]n. A½m]n ‘A½ Fs¶ Soän¡p¶ Sn^¡n`m\v .

‘A½ Njn¡p¶ntà þ Xokn Nm\m³ k¶n^p¶ inf tImUn¨p

tfm³ Njn¨p Njn]s«. þ A½¨n b_ªp

A½¨n NqsX C^n¡v ..tI«Wv H^p Nq«v BNpftÃm . Mm³ kna¼n S^mw ..inf b_ªp

ASv sl^n]m. A½¨n C^n¡v. FWn¡v H^p N¼Wn Sm þ Fs¶ tIÀ¶v Wn¡p¶ A½¨ns] tWm¡n Mm³
b_ªp.

tk* tfm³ Njn¨n«p fSn .. þ A½¨n

Hm ..A½¨n Ct§m«p k¶p C^n¡v ..Mm³ CXSp ssN]v sNm*v Fsâ tSman fp«n¨p sk¨n^p¶
ssN]v kn^`pNan N]_n bnXn¨p . Ft´m H^p S^n¸v Smsj. Np® NqXpS WW]v¡pN B\tÃm .

irU]fnXp¸p C¯n^n NqXn]ntà ..Fs¶m^p tSm¶Â ….Fsâ BUy hvb^vlWw.

Mm³ CknsX C^n¡mw .. A½¨n

Fsâ CXSv kl¯p A¸w fm_n NnX¶ Nth^]n C^n¡msS Fsâ k`Sp kl¯p NnX¶ Nth^]n A½¨n
C^p¶p.

inf k¶p tIm_pw N_nNapw A½¨n ¡p tk*n kna¼n .

A½¨nsX f\w Fs¶ kÃmsS f¯p bnXn¸n¡m³ SpX§n]n^p¶p. Njn¸nWp CX]n fWÊn F{S Sk\ Mm³
Aks^ Nan¨p Njnªn^n¡p¶p . fWÊn A½¨n Ss¶ B\v .

Mm³ Njn¸v fSn]m¡n . Njn¡m³ bäp¶nà ..fq¯p Wn¡p¶ Np® kÃmsS WW]pNNqXn sI]vSn^n¡p¶p
.

Njn¸p tfm³ WnÀ¯nt]m? F¶ Fjpt¶täm þ A½¨n

F¶n¡p FjptW¡mWpw H^p fXn. `p¦nC B\v ..K«ns` WWkv CWn F§mWpw `p¦n]n bänt]m .
BsN H^p sk{bmaw .

A½¨n Njn¡v, A½¨n Fs¶ sNm*v Njn¸n¨Sv Asà .CWn ASv Sn^n¨p B]nt¡ms« Mm³ H^p N¼Wn
S^mw . þ þ Mm³ b_ªp

ASv b_ªn«v Mm³ Nth^]n k`Sp kl¯p C^n¡p¶ A½¨nsW tWm¡n Mm³ Sn^nªp C^n¶p . Np_p¡³s_
N®v Ct¸mjpw tNmjn¡q«n F¶tbms`. H^p Wnfngw Fsâ N®v tbm]Sp fp`]nt`¡v Ss¶ . H^p
sshZv kyq Nn«ptfm ..H¶v NqXn B Npwew H¶v Nm\m³ bäptfm . CÃ ..ssN]v Smjv¯n
Ct«¡pkm\v .

AXnfpXn Fs³_ N®v A½¨ns] H¶v Djnªp . sim ..Wà D_¸pÅ l^o^w ..N]_n H¶v bnXn¨mt`m?
fWÊn H^p tk`nt]äw. N®p FXp¡m³ tSm¶p¶nÃ. sb«¶v A½¨n Fs¶ H¶v tWm¡n . M§apsX N®pNÄ
H^p Wnfngw H¶v DX¡n .

A½¨n¡v fWÊn Bt]m Fsâ tWm«w . Mm³ sb«¶v tWm«w fmän . ssUktf..-

tIm_v Njn¡`pw sNm¨p kÀ¯fmW§apw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv SpXÀ¶p CSnWp CX]n`pw SpXÀ¶p.

inf]psX Xokn Nm\Â bpt^mPfn¡p¶p .

ssZWnRv tXdnÄan Np_¨p fm_n C^n¡p¶ skÅw FXp¡m³ tk*n sb«¶v A½¨n FjptWäp CXSp ssN
sNm*v F¯n FXp¡m³ H^p {lfw . Nn«n]nà sl^n¡pw.

Fâvs_ N®nWpw NpanÀ B]n B NmjvI. Nm\m³ sNmSn¨Sv . CXSp ssN]psX N£¯nsâ AXn]n`qsX B
NqÀ¯ fp` . Caw Wo` »uhv B\v A½¨n C«n^p¶Sv …ASnWp DÅnt` N_p¯ {dm]pw. ASn sbmSnªp
sk¨n^n¡p¶ skap¯ fp`]psX Wnj`pw. skap¯ AXnk]À …..

fp` sM«v sbm´n Wn¡p¶ntà …D*v….sim ..Mm³ Fs´¦n`pw NXpwssN]v sI¿pw .

CSpks^ fp«n¨p Wn¶SpsNm*v D*m] WWkv H¶v fm_m³ tk*n C^n¡v km\v . ASnsâ CX]nÂ
bns¶]pw.

Fs¶ Nm\n¡m³ tk*n sI]v-SSv Bt\m ?
Csæn F{S B]mhs¸«v FXpt¡* Nm^yw Dt*m ? H^p Wq_p tImUy§Ä fWhn`qsX fn¶n .

A½¨n AknsX C^n¡v..Mm³ FXp¯p S^ntà ? þ Mm³ sb«¶v ImXn FjptWäp.

skÅw FXp¯p ¥mhv CÂ Hjn¨v sNmXp¯n«p bns¶]pw C^p¶p .

C^p¶ Mm³ B Nmjv–I N*p H^p Wnfngw WnlI`Wm]n. A½¨n CXSp N¿v ssZWnRv tXdnÄ sbm¡n
sk¨n^n¡p¶p . CSpks^ SmjvSn fXn]n sk¨n^n¡pkm^p¶p.

A½¨nsX fp` Fsâ N¬ fp¶n NqÀ¯p Wn`vNp¶p .ssUktf FWn¡v hin¡m³ bäp¶nà . FWn¡v
tSm¶p¶p hm^n]psX sshZv `qsX hv{SoNapsX l^o^ kXnkv BhzUn¡p¶Sv B\v W½sa Gäkpw
AVnNw N¼nB¡p¶Sv .

CÃ CSv hin¡mkp¶SnWp A¸_pw B\v .
A½¨osX H^p IqXv PÔw F¶n¡v AWpekn¨p A_n]m³ bäp¶p .

Wà bpãn DÅ ssN]v S*p ..N£w..skap¯ k]À ..AXnk]än hm^n Np¯v …FÃmw sl^n]] ^oSn]nÂ
km]n¨p FXp¡mw .

B fp`]n Fsâ kn^`pNÄ sNm*v H¶v k^]v¡m³…fp`]psX sshZnÂ..kn^`pNÄ H¶v HmXn¨m fSn
…tk* k^]vt¡* ….H¶v St`mXn]m fSn …Asà tk* ..H¶v f\¸n¨m fSn …Asæn H^p thmcväv
D½.. B fp` N®n Wm¡v sNm*v H¶v fp«n¨m fSn …

B skap¯ k]À ..H^p D½…sim ASoWv Smsj As¸m F´v B]n^n¡pw …A½¨nsXk]_p skap¯v Bs\¦nÂ
bns¶ A¸w F§sW B]n^n¡pw. H¶v Nn«n]m W¡n sNmXp¡\w..

sb®nWv Gäkpw Cãw DÅ GÀ¸mXv . inf s] 3 Unkthmw W¡n sNmXp¯nsâ H^p Bßknlzmhw.

fWÊn In´NÄ NmXv N]_p¶p. Fsâ ssN]v Mm³ A_n]msS F§mWpw tbmNptfm..F¶n¡p
Nj¡p¶p..skÅw SWns] N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv F§mWw CWn tbmNptfm . A{S¡v imÀZv B\v . K«n Hs¡ WW]mkp¶Snsâ fN-vhnfw
B\v .

CSpks^ Njn¨p Njnªntà ^*p tb^pw þ inf]psX tImUy]w Fs¶ H¶v sM«n¨p ..

sl^n]m\tÃm CSpks^ Njnªntà ..Ct¸mjm\v ASv HmÀ¯vSv .

Mm³ Njnªp,A½¨n¡v Nq«v C^n¡pkm^p¶p . þþ Mm³ b_ªp.

A½¨n þ tfm³s_ ssN]v D\§n ..Fjpt¶täm. Mm³ Njn]^vB]n.

inf F¯n]Spw A½¨n ssN]v Hs¡ SmjvSn C«p tWs^ C^n¡p¶Sv CSnWnsX CX]n Mm³ {l±n¨p .

As¸m Ft´m H^p CSv D*v. l^n¡pw Dt*m ? k^s« tWmNmw.
At¸mjpw {blWw Nj¨n^n¡p¶ Np® Ss¶.

inf s] Xyq¬ sI]vSp H¶v knt« bäp. AÃsS H^p ^£]pw CÃ ..H^p b^pk¯nWv FjptWäp N¿v
Hs¡ NjpNn inf ]psX NqsX sI¶v C^p¶p .

Wn§av F¶ tbm]n NnXt¶m ..CSvHs¡ Mm³ FXp¯p sk¨psNmÅmw ..Njn¨ t¹ävhv Hs¡ FXp¡p¶
Nq«¯n A½¨n b_ªp .

Mm³ ImXn Fjpt¶äp…inf sW N®v sNm*v BwPyw Nm\n¨p . M§av fpt¶]pw bn_sN]pw B]n«v
fpNan`s¯ fp_n]ns` tbmNm³ sÌ]À tNhv C Nm`v sk¨Spw Bt^m NmanRv sd AXn¨p ..

A½m]n A¸sâ AWn]sâ em^y]pw fNapw B\v. sSm«p AXp¯ koXv Ss¶ B\v . M§av k¶Sv A_nªn«p
k¶Sv B\v .

Wmlw k^m³ N* hf]w . inf Sn^nªp WX¶p. Mm³ fpNant`¡v Ss¶ tbm]n. FWn¡v tbmNmsS
C^n¡m³ bänÃ. k¶k^v DXsW tbmNm³ k¶Spw Aà . _qfn N]_n t`m¡v sI]vSp . C«n^p¶Sv
Du^n sdZv CSv C«p ..dmSv–_qw CSv N]_n H¶v ssN]v bnXn¨p kn«t¸mÄ B\v H^p Blzmhw
k¶Sv .Np_¨p tW^w sNm*v fp«p¶p .

sskNn¡n«p In` dÔp koXpNan Hs¡ MmWpw inf]pw NqXn H¶v N_§n. F«p F«^ t]mXv NqXn
Sn^nsN F¯n . bp_¯p Wn¶v Njn¨ sNm*v bns¶ ko«n Wn¶v H¶v Njn¨nà . H¶v {cgv B]n
tWs^ NnX¶p ..D¨¡v WX¡msS tbm] H^p Nm^yw D*tÃm ..

inf s] Nn«n]Spw..B sb^p¸v A§v SoÀ¯p..Nan¨Sp infs] Bs\Nn`pw fWÊn hpKmS ½sX
fp`]pw bphypw B]n^p¶p fWhv fpjpk³ . ASv Bs\¶v N^pSn Ss¶ Aksa sI]vSSpw.

AXp¯v Unkhw ^mkns` {bmTfnN NÀ½§Ä Hs¡ NjnKªp H¶v {cgv B]n Smsj sI¶p . sÌ]À
C_§n]Spw A½ Nn¨³ C Wn¶v k^p¶p D*m^p¶p .

^mkns` Npan¨p hpµ^n]m]n^n¡p¶p. fm_¯p hm^n S`¸v bSnkv tbms` km^nk`n¨p Ct«¡p¶p .
WÃ N\n .

A½¨n þ tfm³ Fjpt¶täm .Mm³ knan¡m³ k^pkm^p¶p. tfmav AknsX tKm`n]n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv B\v .

slXm ..tfmlw B]n tbm]tÃm .ssXfnwPv sSän. Csæn _qw t`¡v N]_n kt¶sW. fWÊn H^p
Wn^ml .

A½¨n þ Im] NpXn¨nÃt`m. Mm³ FXp¯n«p k^mw.

Mm³ þ Aѳ FknsX tbm]n ?

A½¨n þ bp_¯p FknXt]m tbm]n . Cs¸m k^pw B]n^n¡pw

Mm³ þ b{Sw FknsX A½¨n ?

A½¨n þ M§sX sdZv– _qfn D*v tfmsW . Mm³ tWm¡n«p AknsX C«p . Mm³ FXp¯p S^mt\m ?

Mm³ þ tk* Mm³ FXpt¯mamw

_qwC B¡¸sX A½¨nsX H^p f\w. ^mkns` Ss¶ N¼n BkpN]mt\m . b{Sw FXp¯p thmc C k¶p
C^p¶p . b{Sw f_n¨p .

A½¨n þ tfmsW Im] .

bm{S¯n Wn¶v N®v FXp¯p tWm¡n]Sv bSnkv tbms` Aw½¨osX fm_t¯¡v Ss¶ . fpOt¯¡v bn¶oXv
. fWÊn ^mkns` Ss¶ N¼n..c`w Im] A½¨nsX ssN]n Wn¶v km§n]t¸mÄ Fsâ ssN]v H¶v
sI_pSm]n«v Énbv B]n .. Im] C¯n^n H¶v Spap¼n Fsâ tUi¯v ko\p .
tUi¯v F¶v b_ªm NmÂfp«nWv fpNan . C¯n^n IqXv D*m]n^p¶Sv sNm*v sb«¶v Ss¶ A½¨n
NpWnªp hm^n S`¸v sNm*v Ss¶ SpX¨p .

fp«n fm{Sw B\v SpX¨Sv F¦n`pw..B ssN]v Wo*p Sp*]n`qsX Fsâ Np®]n sSmt« H^p coÂ
B^p¶p .

N`ym\¯nWv fpt¶ ko«n Wn¶m K«n CXp¶ lo`w CÃm^p¶p . C¯n^n Nmäpw skan¨kpw Hs¡
N]t_* . Cs¸m B\v ko«n Bs\¦n`pw C«p Sp*m¡n]Sv .

sN«nt]mav DÅSv sNm*v Ct¸mjm N¼n F¶v b_]m³ bänÃmt`m . ASv F´m]`pw Cs¸m ^£n¨p .
Csæn Cs¸m Nm\mw B^p¶p .

Ft¶mXv AXp¯v sSm«p fp¶n NpWnªp Wn¶v SpX¡p¶ A½¨n. H^p N^km`]¯nWp AN¯m\v .H¶v
sN«n bnXn¡s« . A½¨n f\w C¶s` fpS Fs¶ NqXpS N¼n B¡p¶p

Mm³ þ A½¨nsX hm^n]n Hs¡ Im] B]tÃm .

A½¨n þ Hm , ASnWp F´m . AsSm¶pw hm^fnà tfmsW . Im]NpXn¡p

ASpw b_ªp H^p In^n]pw S¶p Sn^nN WX¡pt¼mÄ Fsâ N®v A½¨nsX I´n ]n B^p¶p .WÃ
ANm^kXnkv DÅSv sNm*v dm¡nWpw Wà tg¸v D*v . bn_Nn sI¶v H¶v fp«n¨p Wn`v¡m³ bm«n
C^p¶p F¦n .

b{Sw km]n¨p..Im]]pw NpXn¨p…A½m]n A¸³ k¶nà ..Hä]v¡v F{S tW^pw C^n¡pw .Nn¨³CÂ
A½]pw tfmapw Fs´ms¡ b\n]n B\v . F¶ H¶v tWm¡n Na]mw .

A½¨n tUml IpXp¶p . inf kÀ¡v A_n]n Wn`¯p sI_n] H^p ÌqÄ CSv C^p¶p b¨¡_n A^n]p¶p .
Hs¡ sk«n N*n]v¡p¶p. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ASm\v sl^n .

Mm³ Aksa Nan]m¡n sNm*v Nn¨\n Wn¶v kÀ¡v G^n] t`¡v DÅ bmXn kmSn Ss¶ Wn¶p .M§apsX
b^hvb^w DÅ Nan]m¡`pNÄ tN«v A½¨n]pw k¶p.^*p tbÀ¡v H^pfn¨p NX¶p tbmNm³ DÅ koSn
tZmÀ Wv CÃ. A½¨n k¶p Fsâ NqsX k¶p Wn¶p .sl^n¡pw fp«n]p^p½msS ^*p tbÀ¡pw Wn`v¡m³
Njn]nà . Fs¶ tIÀ¶vSs¶ k¶p Wn¶p .

ssN]vNav S½n D^hp¶p ..A½¨nsX l^o^¯nsW IqXv B D^h`n FWn¡v No«pWp*v . B f\w Fsâ
fq¡nt`¡v AXn¨p N]_p¶p …FWn¡v N¼n BNp¶p. CX]v¡p CX]v¡p A½¨n tUml tWm¡m³ tbmNpw
bn¶]pw k¶p fp«n Wn¡pw .

M§Ä fp¶v tb^pw A§sW sNm¨p kÀ¯fmW§Ä b_]p¶p G¦n`pw Fsâ {l² fp«n D^p½n Wn¡p¶ A½]nÂ
SmsW B\v.

A½¨nsX tUml IqXn FknXw ks^ B]n þ Mm³ tImUn¨psNm*v A½¨nsX bn_Nn sI¶v Wn¶p.

sim -B bp_w Nt*m… B I´n……BsN sfm¯w H¶p N®v HmXn¨p ….
N]_n bnXn¡m³ DÅ Nj¸v D*v. sN«n A§v bnXn¨mt`m?

fWÊn In´NÄ b`Sp B\v.

A½¨n sb«¶v Fs¶ Sn^nªp H¶v tWm¡n H¶v In^n¨p

A½¨n þ B]nà tfmsW. Njn¡m³ FXp¡t« .

Mm³ þ Cs¸m tk*. C¯n^n NqXn Njn]s« .

ASnWp CX]n A½¨n AXp¯v shäv tUml¡p DÅ fmkp Hjn¨v.. ASv F¶v B\v Hjn¡p¶Sv Nm\m³
Mm³ H¶v tIÀ¶p Wn¶v F¯n tWm¡n ..A½¨n Np_¨p fpt¶m«v Bªp Wn¡pN B]n^p¶p..Mm³ F¯n
tWm¡p¶Sv fWÊn B]t¸mÄ A½¨n bn_Nnt`¡v WnkÀ¶p .

Mm³ sfm¯¯n A½¨nsX bn_Nn AfÀ¶n^p¶p …Biviviv ..Fsâ Np® A½¨nsX Np*nÂ
fqXn]n^n¡p¶p.. ..fpXn Fsâ fpO¯p k¶p ko\n^n¡p¶p..sim Fs´m^p f\w . Smsj Np®
bnXn¯pw kn« ^oSn]n N¼n BNp¶p. F³s_ l^o^w fpjpk³ IqXv bnXn¡p¶p . H^p fpSnÀ¶
hv{So ]psX Iq^v F¶nt`¡v– AXn¨p N]_p¶p .

A½¨n fpOw Sn^n¨p Fs¶ tWm¡n ..Fsâ fpOw A½m]n¨qsX sSm«p fp¶n SmsW . A½¨n]psX
lzmhw ¯n³s_ IqXv Fsâ fpO¯p AXn¡p¶p . H¶v AW§n]m M§ÄsX Ip*pNÄ b^hvb^w fp«n
D^p½pw.

Fs¶ tWm¡n A½¨n bp©n^n¡p¶p.. B In^n]n Ft´m Ctà ?
Gs_ Np® N¼n BNp¶Sv A½¨ns] AWpekn¨p A_n]pt¶m ?

H¶v A§v sN«n bnXn¡pN NqXn sI]vSm h¼qÀ\w ..ssN]vNÄ ASnWp sk¼p¶p*v..tkt\m ? fWÊnÂ
H^p D¯^w Nn«p¶nÃ

Leave a Reply