ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ [സഞ്ജു സേന]

Posted by

ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ

EDEN THOTTATHINTE KAVALKKARAN BY സഞ്ജു സേന

[http://Muthuchippi.net/wp-content/uploads/2018/07/DZhiyGcUMAAlVGR.jpeg]hpir¯p¡sa
hMvKp thW F¶ Mm³ Nps_ Nm`¯nWp tlgw H^p NT]pfm]n k^nN]m\v .hwl]nt¡* F¶t¯]pw tbms`
CWvshhv_v Ss¶ kng]w .B kng]w Sm`vb^yfnÃm¯kÀ¡p tk*n H^p fp¶_n]n¸v S¶Sm\v
.NqXpSs`m¶pw b_]mWnà .CWns]Ãmw km]W¡mÀ b_]s« .

^*mfs¯ sbPv Hjns¨¦n`pw BUys¯ sbPv C_§n tbm]Snsâ N¯Â Ct¸mjpw dm¡n Wn¡p¶SnWmÂ
Dtb£n¨p.. N`ym\ St`¶nsâ BtQmgw Njnªp FÃmk^pw fSn sN«p D_§pN]m\v.Np¸n]pw ¥mhpw
AknsX Ss¶ k¨v AXp¡a ]nt`¡v WX¶p. Nn«n]Xs¯Ãmw N`ym\¯nWv F¯n] dÔp¡Ä
NnX¶p_§pN]m\v..f§n] skan¨¯n Bs^]pw kyàfmNp¶nÃ.S¸n SXªp WX¶p AXp¡a]n F¯n.sbPv
AXn¨Snsâ ssV^ysfms¡ Hä Wnfngw sNm*v Bkn]m]n tbm]Sv tbms`…Njnª b¯p bSnfq¶p
Unkhfm]n Nm¯n^p¶ Akh^fm\v fp¶nÂ.fWÊn sINp¯mWpw ssUkkpw S½n`pÅ kXw k`n
fp_pNn..bs£ Nmf¯nWv fp¶n ssUkw C¯k\]pw tSmäp..AXnfpXn kn_]v¡p¶p*v F¦n`pw ssV^yw
hwe^n¨p Wn`s¯ bm]nt`¡n^p¶p

…’tfmWp_§m³ Ø`w Nn«n]ntÃXm ,.’

A½ A§sW]m\v sI_n] lÐw tN«m`pw F\o¡pw. F³s_ Wmkns` skÅw kän…

”AknsXs]Ãmw Hmt^m^p¯^v NnX¡pkm ,tfmWnknsX NnXt¶m.”

A½ t`lw Wo§n FWn¡v NnX¡m³ CXsfm^p¡n.Bln¨p k¶Sv Ss¶ hwekn¡p¶p.Mm³ bSns] A½]psX
AXp¯v NnX¶p bSns] N®X¨p.

.BNmlm\v B {Pq¸v sW Np_n¨v BUyw b_ªSv.Fcv dn ]n`qsX huirUw NqXn] H^p Bân B\t{S
AkWp Imän `n¦v sNmXp¯Sv..H^p C³hnhv–_v {Pq¸v.NTNapw Np_¨p knZnt]mhpw…NqXpSÂ
koZnt]mhv Wp tk*n Sn^]pt¼mÄ B\v {Pq¸nsâ sshäv `n¦v Nn«n]Sv.AkWSp Hm¸¬ sI]vSp
N]_m³ tWm¡n]t¸mÄ H^p sfthKv k¶p.

Wn§Ä C³shhv_v _nt`g³ CãvXs¸Xp¶ Bamt\m ?

Fhv ,F¶v AXn¨p sNmXp¯p .

Wn§Ä hz´w A½]psX WPvWS N*n«pt*m ?

H^p NuSpN¯nWpASnWpw Fhv F¶v AXn¨p sNmXp¯p.AtSmsX hmVm^\ sf¼À B]n sk¡w sfthKv
Nn«n . Hm¸¬ sI¿pt¼mÄ {SnÃXn¨p tbm]n , C³shhv_v koZnt]mhv ³s_ Vm^maw sI_n]
¢n¸pNÄ.NqXmsS _n] tfmw h¬ koZnt]mhv Nn«m³ {Pq¸n tKm]n³ sI¿mWpÅ A_n]n¸pw.
fXn¨nà , tKm]n³ _nNzÌv A]¨p Nm¯n^n¡pt¼mÄ AXp¯ sfthKv N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv F¯n . ‘Cu {Pq¸n {btklWw _n] C³shhv_v F³tKm]v– sI¿p¶kÀ¡v fm{Sw ‘
.sshäv sW bän¡mw F¶ Vm^\]n hmVm^\ sI¿p¶tbms` Fhv F¶v AXn¨p sNmXp¯p..

thm_n, Wn§apsX _n]Â shN-vhv ³s_ koZnt]m _nNzÌv tWmsXm¸w k]v¡pN ,NqXmsS sfmssdÂ
W¼À fäp knk^§apw. Wn§Ä l^n]m] C³shhv_v Bs\¦n M§Ä¡p_¸p k¶m Wn§Ä¡v Cu sshäv
tKm]n³ sI¿mw..Wn§sa tbms` B]n^¡\¡nWv _n]Â N¸nÄhv Nm¯n^n¡p¶p .

”Zm Wns¶ knlzmhfpÅSp sNm*m MmWo sshäv sW Np_n¨v b_ªSv ,bp_¯m^pw A_n]^pSv ,k`n]
XofpNam\v ,Fsâ]pw Wnsâ]pw Nm^yw bns¶ tbm¡m , 15 Unkhfm\v hf]w.. B Bân F³s_ W¼À
km§n Fs¶ knan¨p ,tW^n«v N*p knlzmhw k¶ tlgfm `n¦v S¶Sv ”

,”Nt*m ”

Ak³ km«vhv B¸n H^p tcmt«m Nm\n¨p hq¸À I^¡m] H^p Bân.

”.CSp tbms`s¯ H^p bmsX®w Ds*Xm, Ak^v sfmssd`n FWn¡v Nm\n¨p S¶Sm”

…F¶n«p Wo…

” Zm B Bân ]p*tÃm ,Ak^v hwekfm ,tNmXolz^n .Aks^ms¡ ss`cv FWvtKm]v sI¿p¶ N*mÂ
Ahq] k^pw .Mm³ GSm]m`pw Ak^psX Xofn tKm]n³ sI¿pN]m ”

‘Wnsâ ‘A½ h½Sn¡ptfm ?”
”tfmw Ss¶ tk\sf¶nà hnÌÀ B]m`pw fSn.”
”As¸m”
”AWn]¯n.Aksa Ss¶”
”Wns¶ h½Sn¡\w”

”AÀKp³ MmWnSp b_ªSv Wo NqXn ss{X sI¿mWm .Wfps¡m^pfn¨p tKm]n³ sI¿mw”. Mm³
hwl]t¯msX AksW tWm¡n .
”..Wo]nSp Nt*m…”

.Ak³s_ AWn]¯n thmc]n`n^p¶p Xn kn Nm\p¶ tcmt«m ,bmkmX ØmWw sSän. bm`v tbms`s¯
SpXNÄ Nm\mw…Mm³ Ak³s_ tWs^ tWm¡n,

” Wo]pw NqsX tKm]n³ sI]vSm Wfps¡m^pfn¨p Cksa ,bs£ lNp´aânt] Wo]pw l^n]m¡n
FXp¡\w .bns¶ Wfps¡m^pfn¨p…”.Mm³ H¶v sM«n

”Zm…AÀKp³ Wn³s_ A½ WÃ I^¡mXm ”

Ak³s_ sfmssd`n tWm¡n] Mm³ sM«n A½ Sp\n]`¡p¶ tcmt«m ,hm^n N]än Np¯n skÅ SpXNÄ
l^n¡pw Nm\mw…CkWnSp Fs¸m ,

”Wnt¶mXv b_]mt`m ,Bâns] N*m bns¶ Mm³ ^*p Unkhw km\fXn¨p f^n¡pw . F¶m fp`]pw
I´n]pfmXm .Hm b_ªnà ASnWp fpt¶ N¼n]m]n .Wo ka¨p Nan¨m bns¶ F³s_ AWn]¯n ,Wnsâ
‘A½ Wfp¡v k¨v fm_mw….’

Nt¿m§n H¶v sNmXp¯mt`m, bs£ Ak³s_ AWn]¯n]psX skap¯ SpXNÄ.bns¶s]Ãmw AkWm]n^p¶p
C¶s¯ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Unkhw Sn^sªXp¯Spw Ak³ Ss¶…A½ f]§n F¶v tSm¶p¶p ,..l^o^w kn_]v¡p¶p*v
F¦n`pw AXpt¯¡v tIÀ¶p NnX¶p.Wà bSpbSp¯ l^o^w bs¿ Ns¿Xp¯p A½]psX k]_nt`¡v
k¨v..AW¡sfm¶pfnà ,bSns] hm^n¡nX]n`qsX k]_n`qsX Nt¿mXn¨p , CSp ks^ {bSnN^\sfm¶pw
D*mNm¯Sv FWn¡v ssV^yfm]n.

A½]v¡v k]À Np_¨p ImXn]n«p*v ,ssNk]v¡pt¼mÄ bªns¡«p tbm`p*v ,Mm³ bSps¡ ssN AW¡n
SpX§n .kn^`pNÄ sbm¡nĨpjn]n SXªt¸mÄ A½s]m¶p sM«n] tbms` .Fsâ lzmhw Wn`¨p tbm]n
,CÃ,, bns¶ AW¡sfm¶pfnà Mm³ B BjfpÅ Ipjn]n H¶v kn^`fÀ¯n sbs«¶v A½]psX ssN Fsâ
N¿n AfÀ¶p tk* F¶ f«n .BUyw e]¶v tbm] Mm³ Np_¨p tW^w Nm¯p Wn¶p .Ct¸mÄ bnXn¯w
A]ªn^n¡p¶p .Mm³ ssN hzmS{´fm¡n kn^`pNsa sbm¡nĨpjn]nt`¡p A]¨p .ko*pw A½]psX
ssNNÄ SXÊfm]n ,bn´n^n]msS Nm¯p Wn¶v fq¶m`p Sk\ BkÀ¯n¨t¸mÄ B SXÊw fm_n .Ct¸mÄ
k]_nWp fpNan Fsâ kn^`pNÄ¡v hzS{´fm]n h©^n¡mw .AVnNw AfÀ¯msS B frUp`fm] k]_nWp
fpNan ssNNÄ tfªp WX¶p .’A½ A_n]p¶p*mN\w FSnÀ¸nÃm¯Sp FWn¡v fpt¶m«p tbmNm³
ssV^ytfNn .sbm¡nan Wn¶v AXnk]_nt`¡p hm^n¡v fpNan`qsX Ct¸mÄ ssN kn{lfn¡p¶Sv
A½¸q_nsâ fpNan`m\v .AknsX H¶fÀ¯m³ sNmSns¨¦n`pw A½]psX ssNNÄ Fsâ ssNNsa AknsX
Wn¶v Np_¨p d`w {bt]mPn¨p Ss¶ fmän Naªp ..ASnWnsX A½s]m¶p N®v Sp_¶p Fs¶ tWm¡n
,Mm³ D_§p¶ f«n NnX¶p .fN³ D_¡¯n Ft´m N¼n hzbvWw Nm\p Nm\pw F¶v N^pSn Nm\pw ‘A½
klw Sn^nªp F¶n Wn¶v Np_¨p kn«p fm_n NnX¶p ..bs£ AsSWn¡v NqXpS huN^yfm]n ASok
{l²t]msX Mm³ Wn^§n A½]psX AXp¯v sI^nªp NnX¶p Np® fq¯p SpX§n]n^n¡p¶p .A½]psX k`n]
I´nNÄ Ct¸mÄ AksW fp«n Wn¡pN]m\v H¶v NqXn AksW A½]psX I´n¸´pNant`¡p AfÀ¯n Mm³
A½]psX k]_n N¿n«p .A½ bj] tbms` ssN FXp¸n¡m³ tWm¡ns]¦n`pw Mm³ d`w Nq«n Ip*pNÄ
Mm³ WPvWfm] Njp¯n AfÀ¯n .AtSmsX hwekw Nm^yfms\¶v tdmVyfm] ‘A½ NpS_n .

”AÀKp³ F´m]nSv ,Wos]´m Cu Nm\n¡pt¶ ”

fp¯Èn A¸p_¯p NnX¡p¶Sp sNm*v AX¡n bnXn¨m\v A½ tImUn¡p¶Sv .

”tImUn¨Sv tN«ntà F´v kga¯^fm Wo Nm\n¡pt¶ ”

.ssV^yw tImÀ¶p tbmNp¶p*v bs£ fp¯Èn AXp¯v NnX¡p¶p*v , H¨]m]m FÃmk^pf_n]pw

.” ”FXm Wnsâ ‘A½ A§sW N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv sI¿nà ,Wo ]k^psX Hä tfmWtÃ, Wnsâ KoknSw ,bns¶ NpXpwd¯nsâ Wm\t¡Xv ”

BNmlnsâ km¡pNÄ sIkn]n fpj§p¶p .

”¹ohv As½ ¹ohv As½ ….”

Njp¯n Ip*fÀ¯n Mm³ A½]psX sIkn]n f{´n¨p .AtSmsXm¸w NqXpS N^p¯Wm] Np®¡p«sW
A½]psX I´nknXknt`¡p AfÀ¯n .’A½ NpS_m³ tWm¡p¶p*v ,Mm³ d`w Nq«n .A½]v¡v AVnNw
fpt¶m«p tbmNm³ Njn]nà AXp¯v BapNÄ NnX¡p¶p*v B WnÊim]S Mm³ Iqg\w sI]vSp ..

”.tfmsW CsSm¶pw bmXnà Mm³ Wnsâ A½]m ,knsXXm ¹ohv ”

Fsâ f_pbXn A½]psX Ip*pNsa AfÀ¯n Ipwdn¨p sNm*m]n^p¶p .`n¸v t`m¡v F¶v Ss¶ b_]mw
‘A½ fpOw fmäm³ {lfns¨¦n`pw b^mK]s¸«p .MmWm Ip*pNsa k`n¨p NpXn¨p .

ssNNÄ CSnWNw A½¸q_nsâ fpNan AfÀ¯n SXkm³ SpX§n]n^p¶p.hm^n¡p fpNan`ms\¦n`pw
A½]psX NXn SX¯nWp fpNan F³s_ ssN{bt]mPw A½s] F^nbn^n sNmÅn¡p¶p*v.bs£ AVnNw
AW§mtWm NpS_n fm_mtWm Njn]nÃ.AXp¯v Ss¶ fp¯Èn]p*v ,D_§n Njnªm A½]psX tWÀ
knb^oSfm\v.skXn sbm«n¨m A_n]nÃ.bs£ NpS_p¶SnWnX]nt`m ,H¨ tNt«m D_¡w sM«n]mÂ…B
e]w A½]psX fpO¯p*v..

.”tfmsW ¹ohv ,tks*Xm ”,,

`nbv t`m¡n Wn¶pw hzmS{´]m]t¸mÄ A½ sN©n…

”tfmsW A½q½s]§m³ CSv N*m FÃmw So^pw.¹ohv AÀKp³.A½]psX sbm¶p tfmWtÃ..”

.Mm³ ASv tNÄ¡msS ko*pw Ip*pNsa bq«n.ssNNÄ sNm*v A½]psX bqÀ¯X¯nWp AfÀ¯n SXkn
Ip*pNsa fm_n fm_n NpXn¡pt¼mÄ BUyQ«w knK]n¨ `i^n]n B]n^p¶p Mm³..A½]nt¸mÄ GSm*v
AWph^n¡p¶ emk¯n NnX¡pN]m\v…In`t¸mÄ AVnNw fpt¶m«p tbmNmsS CSp sNm*v Mm³
AX§ps¶¦n AX§s«. F¶v N^pSn]mNpw.

bs£ F³s_ ssNNÄ AXnk]_ns` frUp`S]n hm^n¡p¯nWpw AXnbmkmX]psX sN«nWpw CX]n`qsX
Sn¡n¡]_n]t¸mÄ B Vm^\ fm_n..A½]psX ssNNÄ Fs¶ bn¨n¸_n¡p¶p*v ,WOw Bjv¶p b`]nX¯pw
Wo_p¶p.bs£ Cu Akh^w ssNkn«mÂ…

.” tfmsW A½ bp_t¯¡p k^mw ,AknsX k¨v Wo sI]vtSm..¹ohv..”

.Mm³ AknlzhWo]St]msX tWm¡n ,f§n] skan¨¯n fpOs¯ emkw fWÊn`mNp¶nÃ..S`v¡m`w
^£s¸XmWpÅ AXkmt\m ?

”Mm³ sbä tfm³ Ss¶]tà Wo ,Wn³s_ Np«nNan]m]n N^pSn sNmÅmw.¹ohv Bs^¦n`pw N*mÂ
A_n]mt`m Wmsa Wn³s_ tI¨n]psX N`ym\fm\v…”.

C^p«n N®pWoÀ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv SpÅn]psX Sna¡w..

”.Mm³ Npa¡Xkn Wn¡mw ,A½ k¶nsæn Wmsa ^mkns` AknsX F³s_ lkfp*mNpw.”

.At¸mtj¡pw A½ km]v sbm¯n..hmVm^\ bNÂ tbm`pw Hä]v¡v k^m³ tbXn]m\v ,bj] S_km«v
Npafm\v ,H^p bmXv tbXn¸n¡p¶ NTNÄ tN«m\v kaÀ¶Sv.bs£ Cu Im³hn e]¶n^p¶m WãvXw
FWn¡m\v.C^pÄ fqXn NnX¡pN]m\v Npa¸p^ ,Mm³ Ipäpw tWm¡n F¶n«p ANt¯¡v N]_n..

.¹ohv Wko³ ,C¶v tk*.Mm³ Wn³s_ Nm`v bnXn¡mw….

b^nI]fpÅ sb¬ lÐw… lÐfp*m¡msS f_ªp Wn¶p tWm¡n.sM«n tbm]n Wmsa knkmi b´`nt`¡v
C_t§* tI¨n , NqsX H^map*v..Hm fWÊn`m]n AkapsX NqsX bYn¡p¶ Wko³.Ak³s_ CX]v¡pÅ
ko«nt`¡pÅ k^kn H^p hvsbÃnRv fntÌ¡v tSm¶n]Sm\v..

”¹ohv tfmap Wmsa Wo fsäm^mapsX]mNpw.Cu ^*p sNmïnWnX]n ASymkly bnXn¡`pw SXk`pw
AÃmsS MmsWs´¦n`pw sI]vSn«pt*m.C¶v ^m{Sn FWn¡v Wns¶ tk\w..”

”Wko³ Mm³ Nm`v bnXn¡mw Wo]nt¸mÄ tbm.WnW¡_n]mt`m WµWv H^mjvIt] `okv DÅp.ASv
Njnªm bns¶ WnW¡nãvXw tbms` Mm³ Wn¶p S^pw..Ct¸mÄ tbm..”

”.l^n l^n MmWnt¸m tbmNmw ,F´m]m`pw k¶StÃ…”

AkWSp b_ªp F³s_ sb§sa tIÀ¯p bnXn¨p ,tI¨n]pw kn«v sNmXpSnà AksW¡mÄ Btklt¯msX AkÄ
Ak³s_ Ip*pNsa bq«n.A^* skan¨¯n Ak³s_ssNNÄ F³s_ htimU^n]psX sNmjp¯ I´nNsa bnXn¨p
Npj]v¡pN]m\v. A½s] tbms` Wà fpjp¯ I´nNam\v AkÄ¡pw….

”fSns]Xm fSn.Wos]sâ sfmt`w I´ow H^p b^pkfm¡n.CWn]pw Wn¶m F³s_ g[n Wo No_pw…”

”.AWnS ¹ohv…”

”tbmXm S`v¡m`w ko«n tbm]n Fs¶t]mÀ¯p km\fXnIp NnX¶p_§p.^mkns` t`äv BN^pSv
b_tª¡mw…”

”.ko«n tbmNmsS Wo Ss¶ H¶v AXn¨p SmXn.”

.”WÃ k®w fpjp¯tÃmXm H^mjvI Njn]s« Cksâ d`w Mm³ Np_]v¡p¶p*v..”

..Wm«ns` Gäkpw AX¡kpw DÅ Np«n]m]n BapNÄ b_]p¶ F³s_ sb§Ä Ss¶]mt\m tklyNsa
Wm\n¸n¡p¶ ^oSn]n NmfpNtWmXv ASpw N`ym\¯nsâ St` ^m{Sn]nÂ…Ak³s_ Ko³hnsâ fpWvemP¯p
AkapsX ssN I`n¡p¶p*v…

”Zm fSn dm¡n b\n Wo ko«o sI¶v Hä]v¡v ”

.”..¹ohv Wos]¶p bqÀ¯n]ms¡Xn ”,

”tbmXm CSp fSn ,tkPw knt«m.”

Ak³ fWÊnà fWtÊmsX Aksa H¶v NqXn I´n]pw fp`]pw bnXn¨fÀ¯n knX b_ªp.Ak³ tbmNpw
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ks^ Mm³ f_ªp Wn¶p.Ak³ tbm]n Njnªt¸mÄ AkÄ bp_t¯¡p k¶p.sbs«¶v fm_m³
{lfns¨¦n`pw NjnªnÃ, Aksas¶ N*p AkÄ B`n` tbms` kn_¨p….

”Wo fp_n]nt`¡v tbm” ,

..”.Zm Mm³…….

..”MmsWÃmw N*p.dm¡n Mm³ fp_n]nt`¡v k¶n«v b_]mw..”

.Akav tbXnt]msX Fs¶ tWm¡n.

”Wnt¶mXv tbmNmWtà b_ªSv”

.fq¶m`p k]ÊnWp Ca]Sm\v Mm³ bs£ Ct¸mÄ D¯^kmUn¯fpÅ B§a]m]n…A½ k¶p tbm]n Nm\ptfm
,ASnWnX]v¡v Ckav k¶p sb«v..tl… ssNNÄ Nq«n Sn^p½n Wn¡pt¼mÄ Uqs^ H^p ^qbw k^p¶Sv
N*p A½ Ss¶…Ipäpw tWm¡n]m\v bmkw k^p¶Sv.F³s_ fp³bn NnS¨p sNm*v Wn¶p.Fsâs]m¸w
D]^fp*v F³s_ A½¸q_n¡p…Xt¸ …… fpOw sbmanªp tbm] tbms`.N®pNm`n sbm¶o¨
b_¶p..N®pNan sbm¶o¨ b_¶p …

”CsS¦n`pw S¶nsæn ,Mm³ Wn³s_ A½]tÃ….”

F³s_ N®pNan Ss¶ tWm¡n]m\v ‘A½ hwhm^n¡p¶Sp .Mm³ AenfpOoN^n¡mWmNmsS N®pNÄ Smjv¯n.

”tWs^ tWms¡Xm..Zm tWs^ tWm¡m³”

fpOw D]À¯n. tWm¡pt¼mÄ A½ tSma¯p Wn¶p hm^n S`¸v fmäpN]m\v, Np¯jn¨p ASv NÂs¡«nÂk¨p
. »uhpw AXnbmkmX]pw ,f§n] skan¨¯n bm`v tbms` skap¯ tfWn.tlgw. AXnbmkmX]psX
I^Xpw Ajn¨p Wn`t¯¡n«p ,H¶v NqXn]p*v dm¡n…

”km WnW¡v sIt¿*sSÃmw sI]vtSm ? ”

AtSmsX F³s_ Wn]{´\w kn«v Mm³ sbm«n¡^ªp A½]psX Nm`n ko\p.

”As½ ¹ohv FWns¡m¶pw tk*..”

”At¿ N^]pt¶m ,Mm³ N^pSn Wo k`y B\ms]¶p . A½]v¡v {blvWsfm¶pfnsÃXm WnW¡v NnX¶p
S^m³ . Wo Ft¶mXv Nm\n¨Sv bp_¯p kà sb¬Np«nNtamXpw Nm\n¨p kà {blvWkpfm]m Wn³s_
emkn.FWn¡_n]mw Wn³s_ {bm]w.F³s_ tfmsâ NphrSn]mt] A½ Nq«p¶pÅp. ..”

”H^Xn¡p So^mWpÅtS]pÅp Wn³s_ B{Piw….?…..”

”F¶m tW^s¯ ASv S¶p FWn¡v NnX¶p_§mfm]n^p¶p…At¿..”

bnXns¨\o¸n¡pt¼m A½ Nan]m¡n.

”Mm³ H^p d`mÂhwPw {bSo£n¨ k¶Sv.ASm No_n Na]pw fpt¶ CsSÃw Ajn¨n«Sv”

.A½ AXnbmkmX S`kjn C«p sN«n.hm^n DXp¡m³ SpX§n ,Mm³ H¶pw fn*msS ASv tWm¡n Wn¶p….

”N`ym\ Sn^¡v Njn]s« ,A½]v¡v tfmtWmXv hwhm^n¡mWp*v.Cs¸m tfm³ WÃ Np«n]m]n tbm]n
NnX¶p_§p…

”F³s_ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Nknan S«n A½ k¶Sv tbms` Sn^n¨p WX¶p…GSmWpw fnWp«pNÄ Mm³ AsS tbms`
Wn¶p ,sbs«¶v tI¨ns] HmÀ½ k¶p.Mm³ N* tbXn]n kÃSpw NXpwssN.Mm³ ko«nt`¡p Sn^¡n«p
WX¶p.FÃm]nX¯pw BapNÄ NnX¸p*v.Aks^ S«msS tI¨n]psX fp_n]nt`¡v WX¶p.N`ym\ sb®nWp
hzØfm]p_§m³ tk*n tks_]ms^]pw B fp_n]n NnX¡m³ AWpkUn¨n«nÃ.Mm³ kmSn`n S«n.

”B^m…”

bSnª hz^w

”.tI¨n MmWm..”

”bns¶ WnlÐS ^*p fnWnäv Njnªp kmSn Sp_¶p Npj¸fnà FWn¡v Blzmhfm]n….”

”H¶pfnà Mm³ N*Sv Bt^mXpw b_]nà tI¨n NnXt¶m.Mm³ tbmkmw.”

tI¨n]psX fpO¯v Blzmhw ,

”Mm³ knlzhnt¨ms«.”

”AsS´m tI¨n Fs¶ knlzmhfntà ,Bs^¦n`pw A_nª sfm¯w NpXpwd¯nWtà fmWt¡Xv.Mm³ tbmNpkm
,tI¨n¡v ^mkns` A¼`¯n tbmtN*Stà NnXt¶m.Cs¸m Ss¶ hf]w. H^p f\n]m]n.”

Mm³ Sn^nªp WX¶p.

”AWn]³Np«m….tI¨n¡v D_¡w k^p¶nà At¶^w Wns¶ N*t¸m sSm«p BsN tbXn¨p
C^n¡pN]m]n^p¶p.Np_¨p tW^w Wo CknsX]n^n¡p.”

Mm³ bns¶ FSnÀ¯nà l^n]m\v l^n¡pw tbXn¨p Nm\pw.Mm³ AkapsX NnX¡]n`n^p¶p.bpSn]
NnX¡]m\v. kn^p¶nWp k^pt¼mÄ ^*pw NqXn CSn …. Mm³ tI¨ns] tWm¡n.AkÄ Fs¶ Ss¶
tWm¡n]n^n¡pN]m\v.tbXn]nà ,CSp ks^ Nm\m¯ emkw…tWm¡pt¼mÄ tW^s¯ N* {b\]tNm`mi`¯nÂ
AkapsX Ip^nUm_nsâ fp³bns` sNmap¯pNÄ tkÀsb«p skap¯ {dm bp_¯p Nm\mw.WÃ ssXäv
s`¤n³hnWpÅn k®n¨ SpXNÄ.Wtµ«sâ emPyw ,Aà Wtµ«Wv fm{Sfà bpÅn tbm]m bns¶
NmfpNsâ]pw…..Mm³ sbs«¶v N®pNsa bn³k`n¨p… sbs«¶kÄ Fs¶ A¼^¸n¨p tXmbv S`kjn Du^n
Wn`t¯¡n«p.F¶n«p s`Pn³hpw {dm]pw fm{Sfn«v N«n`n f`À¶p NnX¶p…A½t]¡mÄ Wn_w ,HSp§n]
skap¯ k]_pw k`n] sbm¡nĨpjn]pw.NmfpNsâ ssN{bt]mPfmNpw H¯ fp`NÄ s{dhn]_nWpÅn Fs¶
skÃp knan¡p¶p.N_p¯ s`¤nRv–hv Wp skan]n AkapsX bq_¸w sSanªp Wn¡p¶p .Wmkns` skÅw
bän Mm³ C^n¡pt¼mÄ H^p I½`pw NqXmsS F³s_ N®nt`¡p tWm¡n AkÄ s`Pn³hpw bmân]pw
H^pfn¨p Smjv¯n.sk®]psX frUp`S]pÅ AkapsX Sna§p¶ bqÀSXw.H^p t^mf¯nsâ `£\w
tbm`pfnÃm¯ knVw skXn¸m¡n k¨n^n¡p¶p.Caw N_p¸mÀ¶ H^p k^.AkapsX N®pNÄ Fs¶ kjn
Nm«n.Bt^m DÅn Wn¶v {b^n¸n¡pw tbms` , Mm³ NpWnªp AknsX N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv fpOw tIÀ¯p sb®nsâ Nmf K`¯nsâ fUn¸n¡p¶ PÔw.A½¸q_nsW B{Pin¨ ^m{Sn]nÂ
WnW¨n^n¡msS hpµ^n sb§apsX bqÀ , ASpw AkapsX N`ym\¯t`¶p.bl]pÅ fUK`w Du_n k^p¶Sv
Mm³ Wmkp sNm*v W¡n.

”AWn]³Np«m..”.

AkapsX ssN Fs¶ ln^Ên AfÀ¶p.NmfpNWpfm]pÅ `o`Nan NXn]naNn Wn¡pN]m\v sb®v.ASm\v
AWn]sâ S` fXn]nÃmsS hz´w bq_nt`¡v AfÀ¯n]Sv..

bqÀ¨m WWªp Npjªp NnX¡pN]m\v Mm³ Btklt¯msX AknsX W¡n ,,tI¨n NnX¶p bpaªp Abhz^§Ä
tNĸn¡p¶p*v .HXpkn Aksam¶p tft`¡p]À¶p NnX¡]nt`¡v ko\p Fsâ fpOw Wn_s] sb§apsX
fUK`w .

”tim , F{S tW^m]o bnXn¨p Wn¡ps¶¶_nt]m .Wko³ bnXn¨p l^n¡pw fqZm¡n]Sm ,H^©p
fnWnäv NqsX B Wm_n AknsX Wns¶¦n Wnsâ ØmW¯p Cs¸m AkWm]n^n¡pw ”

. Akav s`¤n³hpw gZn]pw tNän ]n«v F\oäv Fsâ S`]n S«n .Mm³ Np_¨p C_¡n bns¶ AkapsX
H^p Xuk N«n`n NnX¶Sn`v fpOw SpX¨p ..

”.bns¶ AksW sNm*p sI¿n¡m³ FWn¡v k`n] Sm`vb^ysfm¶pfnà ,Akâѳ Updm]n`m ,ASymklyw
bnXn¡m³ sNmXp¯m fSn tNmtaKv ss`cv AXn¨p sbman¡mWpÅ ssbh AkWn_¡pw ASm ,bns¶
^m{Sn tcm\n NqXn Nj¸v SoÀ¡m³ H^mav ”

tI¨n dmSv–_qfn Wn¶v C_§n k^pt¼mÄ b_ªp .

”Zm Wo]m Xuk`n SpXt¨m ? Mm³ Wmsa A¼`¯n sNm*v tbmNmWn^p¶Sm ,”

” At¿m MmsW¶m NjpNn S^mw

,AknsX]n^ns¡Xm ASv Wo hq£n¨p kt¨m Wnsâ I^¡p sb§sX bq_ns` skÅfm ASn`pÅSv .Mm³
tbm]n Njn]p¼w HmÀ¯p km\fXn¡mw ”

H^p Nqh`pw I½`pfnÃm¯ sb^pfmtämw ,hwhm^kpw ko«n`v fn*mbq¨]m] sb®m]n^p¶p Ckav .Mm³
ASnl]s¸«p . ”

Zm Wos]´m sbm«sW tbms` C^n¡p¶Sv C¶nWn D_§msWm¶pw Njn]nà .tW^w skap¡m³ hf]fp*v .”

Aksasâ AXpt¯¡v k¶p sb®nsâ fUn¸n¡p¶ hmfobyw .Wà Ipk¶p SpXp¯ Ip*pNÄ Fsâ
Ip*nt`¡fÀ¶p .bns¶s]m^p Btklfm]n^p¶p b^hvb^w sN«n¸p\À¶p NnX¡]n NnX¶p^p*p, Wmkpw
Wmkpw Ip*pw Ip*pw Hmt^m A\pkn`pw Btklw A\sbm«p¶p .{dm]psX sNmap¯p Mm³ k`n¨p
sbm«n¨p Aksasâ Xn gÀ«pw Du^n fmän .Fsâ WPv–Wfm] sW©¯v fp`¡®pNÄ sS¶n Nan¨p .Ak
sM^nªp sbm«pw knVw Aksa Mm³ k^nªp fp_p¡n ,At¸mtj¡pw Aksasâ Np®¡p«sW
hzS{´Wm¡n]n^p¶p ,kn^`pNÄ sNm*kÄ ASnsW tWmkn¡pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv knVw AfÀ¯n]pjnªp .Mm³ ASnWNw AkapsX s`¤n³hv Smtj¡v k`n¨p Smjv¯n
,bmân dmSv–_qfn Dtb£n¨p Nm\pw ,AXn]ns`m¶pfnà .kn^`v sNm*v bqÀ¨m`n sSm«t¸mÄ Ss¶
AkÄ bpaªp .

”…tNän]Xns¡Xm f]nt^ ….”

hpµ^n sb§apsX sS_n knan Fs¶ Btkl¯nsâ sNmXpfpXn]n F¯n¨p ,sNmjp¯ SpXNsa k`n¨Nän
Mm³ WWªp NpSnÀ¶ NqX¸n_¸nsâ bq_nt`¡v Np®¡p«sW SÅn¡]än .

”At½ …”

sbs«¶kÄ b^nh^tdmVfp*m] Mm³ tW^s¯ fpOw SpX¨ Sp\ns]Xp¯p km]n Sn^pNn …AWn]sâ Np®
bqÀ en¯nNsa Spa¨p N]_pt¼mÄ tkUW]kÄ AXn¨fÀ¯n .BUys¯ H¶v ^*Xn NjnªtSmsX H¶v A]ªp
Nn«n ..BUys¯ sb®m\v ,ASpw hz´w sb§Ä, Mm³ Btklt¯msX hvboZv Nq«n N«n`nsâ
Np`p¡sfm¶pw {l²n¡m³ tbm]nà ..Ct¸makapsX fpO¯v tkUW]à BUys¯ Np® BhzUn¡pN]m\v
.FWn¡nt¸mÄ sbm«pw F¶ AkØ]m]n ,Du^n]mt`m F¶v In´n¨Spw Np®¸m tI¨n]psX bq_nÂ
NknsªmjpNn .km\fXn¡pt¼msjm¶pw C{S bm`v k¶ HmÀ½]nà CSnt¸mÄ bq_p Nknªp AkapsX sk®
SpXNan`qsX HjpNpN]m\v .BsN SaÀ¶n^p¶p ,tI¨n]pw kmXn] tI¼n` tbms` NnX¶p
NnS]v¡pN]m\v . BUy ^Sn]psX hwSrbvSn B fpO¯p sSanªp Nm\mw ..

”Cu Np®]pw k¨n«mt\mXm Mm³ C{S]pw Nm`w kn^`n«Sv , ”

Fsâ fpOw bnXn¨Xp¸n¨p H^p hvtWiIpwdWw WÂNn AkÄ b_ªp .MmWpw Sn^n¨p Ipwdn¨p ,bns¶
sN«n¸p\À¶p NnX¶p .F{S tW^w NnX¶psk¶_n]nà sM«n F\oäv tWm¡pt¼mÄ hf]w fq¶p
f\n]mNp¶p ..skap¸nWv N`ym\s¸®nWv A¼`¯n tbmtN*Sm\v ,Np_¨p Njnªm knan¡m³ Bav
k^pw .ASnWp fpt¶ fp_n]n Wn¶v tbmN\w .AWn]Wm]m`pw B hf]¯p Fs¶ fp_n]n N*m ? Mm³
Fsâ gZn]pw Nmkn fp*pw FXp¯p F\oäv Xn gÀ«v S¸n tWm¡n .sbs«¶v tI¨n]psX ssN Fs¶
bnXn¨p k`n¨p .

”Wos]knsX] Cu tbmNps¶ ”

”hf]w fq¶p Njnªp WnW¡v Np_¨p Njnªm A¼`¯n tbmtN* ”

” ASv A©p f\n¡tà Wo]nknsX NnX¡v .FWns¡m¶p NqXn tk\w ”

‘CWnt]m ‘

F´mXm ”Wnsâ Np® Ip^p§nt]m ”

.ASv Ip^p§n]m`pw ImXn F\o¡pw ,”

F¶ AktWmXp ImXn F\oäv Fsâ bq_ntfmsa b®m³ b_s]Xm ”

” Fs´m^p Nj¸mXn WnW¡v ”

”f]n^m AVnNw b_]tà ,Np® fq¸n¨p km\fXn¨p WX¡pt¼mÄ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv sb§av bq_n kn^`n«p Nj¸v SoÀ¡pkm¶p tW^s¯ HmÀs¯¦n MmWnt¸m C§sW
sN©ptkm ?”

.”ASnWp C¶v ^m{Sn Wnsâ sN«nt]m³ Wnsâ hN`Spw fmän S^ntà ? ”

tbmXm bq_m ASv ks^ Mm³ Nj¸v hin¡t\m ?”

Mm³ DXp¯n^p¶ fp*p Ajn¨p Np`¨ Np®]pfm]n tI¨n]psX tUit¯¡v N]_n ….C¯k\ AVnNw
{b]mhfnÃmsS Np® AXn¨p N]_n ,BUyt¯Snsâ C^«n hf]w Mm³ Du^n]Xn¨p ,ASnWnX]n Aksas¶
f_n¨n«p Fsâ tfman N]_n hkm^n sI¿m³ SpX§n SpÅp¶ sNmjp¯ fp`Nsa Mm³ Npj¨p
,^Snfq^vÑ ]n AkapsX tkPkpw emkkpw Fs¶ e]s¸Xp¯n Naªp HXpkn b_¶Xn¨p Aksa¶nt`¡p
ko\p ,SaÀ¶p NnX¶ Aksa f_n¨n«p Mm³ H¶v ^*p fnWnäv NqXn B bq_nt`¡v Bªp SÅn . .C¯k\
bm Np_km]n^p¶p F¦n`pw Hmt^m A\pkpw B hpOw l^n¡pw BhzUn¨p .Aksas¶ AW§m³ knXmsS
tIÀ¯v bnXn¨p NnX¶p

”sN«nt¸m]o¶p k¨v Wos]s¶ f_¡tÃXm , Imkpw ks^ FWn¡v Wns¶ tk\w ” f_pbXn]m]n Mm³
tIÀ¯v bnXn¨p Ipwdn¨p …….
”AWntS ,AWntS Cu sNm¨nSp F´p_¡fm ,MmWn¶s` b_ªSm Hä]v¡v NnX¯*m¶p ”

ssUktf k`y½]psX H¨ ,t¢m¡n tWm¡pt¼mÄ f\n A©m]n^n¡p¶p .tI¨n¡v skap¸nsW A¼`¯nÂ
tbm]n sSmjpSp kt^*Sm\v .kmSn`n ko*pw fp«v tN«p ,MmsW§sW kmSn Sp_¡pw ,tI¨n
H¶pf_n]msS hpOn¨p D_§pN]m\v .skap¯p sNmjp¯ l^o^¯n Wq dÔfnà ,Nm\pwtSm_pw
sNmSn]X¡mWmNp¶nà F\o¸n¨p H¶v NqXn Nan¨mt`m F¶v tbm`pw In´n¨p tbm]n .bs£ bp_¯p
k`y½]pw fäpw ,tkPw tI¨ns] D^p«n knan¨p ,

”F´mXm ”..

”hf]w sskNn, k`n]½ bp_¯p Wn¶v knan¡p¶p”

.”Cu k`n]½]psX H^p Nm^yw A©^]v¡v tbm]m fSn …”

bn_pbn_p¯p sNm*v AkÄ F\oäp .hnWnf WXn WnSymtftWmsâ Jm] fm{Sfà B fpjp¯ I´nNapw
fp`]pw ASv tbms` Ss¶ .S_]n Wn¶v s`¤n³hpw tXm¸pw VrSn]n FXp¯n«v Akav kmSn`nWp
tWs^ WX¶p ,sbs«¶m\v Fsâ Nm^yw HmÀ½ k¶sS¶v tSm¶p¶p .
”Zm tWm¡n]n^n¡msS N«n`nWXn]n tN_nt¡m ”

Sn^nªp Wn¶v N«n`nWXn Iq*n Nm\n¨p ,Mm³ tkPw Fsâ Nmkn fp*pw Xn gÀ«pw k`ns¨Xp¯p
N«n`nWXn]nt`¡p f_nªp …

”F´m Np«n CSv F{S tW^fm]n Mm³ knan¡p¶p ,C¶v Wnsâ N`ym\fms\¶p f_t¶m ? Fs´m^p_¡fm
CSv ”

”C¶pw NqXn]tà Bân CWn Np_¨p Unkhw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv D_§m³ Njn]nÃtÃm ”

B sS_n¨ sb®v lm`p Bs\¶v tSm¶p¶p . .

.”Fs´ms¡]mXn bntÅ^psX Wmkn`v ,Wnsâ A½s] Nm\s« ,Mm³ b_]p¶p*v .” .

k`n]½ AkÄ¡p tWs^ ]m]n .

”AWntS ,Wo tWm¡n Wn¡pkmt\m H¶v tkPw s_Zn BNm³ tWm¡v ”
k`y½]pw b^nkm^§apw tbms]¶p tWm¡n D_¸p k^p¯n tI¨ns]s¶ knan¨p ,Mm³ tkPw
N«n`nWXn]n Wn¶v bp_t¯¡p k¶p .

”Wo tkPw sbm]vt¡m ,FÃmw NqXn Cs¸m Ct§m«p k^pw ”

”Zm Mm³ Sn^nªp Wn¶v .CknsX Ss¶ Nm\\w ,A¼`¯n tbm]n«v k¶n«v Mm³ knan¡pw ” Mm³
S`]m«n ..

”H^p½ S¶n«v tbmXm ,H¶pfnsæn ^m{Sn sfm¯fn«p Du¡n]Stà ”

AkapsX tW«kpw emkkpw ,C§sW]pw sb®v sNmSn¸n¡ptfm ,ASnl]n¨p tbm]n . bq_ntfmsa
H¶pNqXn Nan¨mt`m , fpt¶m«p NpSn¨p Aksa bp\^m³ sk¼pt¼mÄ ,Bt^m k^p¶ lÐw ,sbs«¶v
Sn^nªp bp_t¯¡p WX¶p .Sn^nªp tWm¡n]m CWn b^nh^kpw hmiI^ykpw f_¶p sb^pfm_ns]¶v
k^pw. FÃmk^pw Fjpt¶äp H^p¡§Ä SpX§n Njnªp ,AXp¡a¸p_¯p sIÃpt¼mÄ ‘A½ Inät]mXv
kÀ¯fmWw b_]p¶p Fs¶N*t¸mÄ H¶v AXnfpXn tWm¡n ,B N®pNsa AenfpOoN^n¡m³ Njn]p¶nà .Mm³
AknsX Wn¶v fm_n ,…

bqskXp¡m³ NX]n Wn¡pt¼mjm\v tcm\Xn¨Sp ,tI¨n]m\v

.”Wos]knsX]m ”

”bqskXp¡m³ k¶Sm ,Mm³ knan¡mw .”

Wnt¶mXv Mm³ CknsX Ss¶ Nm\\sf¶v b_ªStà ”

,Akav tUgys¸«p .

”Wos]m^p Nm^yw sI¿v bqskXp¡m³ tks_]ms^s]¦n`pw G¸n¨p sbs«¶v Ct§m«p km ”

” tI¨n ASv ,”

”Wnt¶mXv b_ªSv tNÄ¡v ”

AkapsX lÐw tN«t¸mÄ bns¶ f_ps¯m¶pw b_ªnà .NqsX k¶ NhnsW ssbh G¸n¨p Mm³ ssd¡nÂ
Sn^n¨p kn«p . fpä¯p AÑWpw A½]pw AXp¯ Np_¨p dÔp¡apw .AÑsâ fpOkpw fäpw Pu^k¯n`m\v
, ” tfmsW Wos]m¶p Cksa Nq«n A½m]osX AXps¯m¶p tbm]n«v km ,sI_p¸¯n`v Cksa sNm*v
WX¶Stà ,B lmbw W½psX Np«n¡v tk* ”

Inä]m\v b_ªSv ,

AVnNfmÀ¡pw AS§sW ^hn¨n«nà ,FÃmks^]pw Vn¡^n¨p Sm\ KmSn¡m^sâ NqsX C_§n tbm]Sm\v
M§sX A½m]n .AÑsâ AWn]¯n .A¶v sSm«p Ak^psX tb^v tbm`pw S_km«n AVnNw B^pw b_]m_nÃ
.fpSnÀ¶ NmÀt¶m½m^v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv N`n¸v emk¯n`m\v .

”tbm]n«v k^s« fmf ,GSm]m`qw sâ Np«n¡v A§sW H^p lmbw tk* .” Aѳ k`n]½mfs]
hfmVmWn¸n¡p¶Sp tN«p

sI_p¸w fpSÂ tI¨ns] sbm¶p tbms` sNm*v WX¶Sm\v A½m]n
A½ tbm`pw A{S `man¨n«p*mNnà . .

” AÀKp³ ,Nms_Xpt¯m ,bns¶ AVnNtW^sfm¶pw WnÂt¡* ,sbs«¶v N*p b_ªp tbm^pN .H¼S^]v¡v
BZntäm_n]¯nt`¡p tbmtN*Sm ”

Aѳ b_ªSv tN«v km¨n tWm¡n F«p f\n B]nt«]pÅp .Sm`vb^ys¸«p knXp¶Sà F¶v fpOw
N*m`_n]mw ,A½]X¡fpÅkÀ WnÀdÔn¨p Nm\pw ,ASm\v Csæn h½Sn¡nà .Mm³ Nm_nsâ Nos]Xp¯p
WX¶p . tI¨n A¼`¯n tbm] tkgfm\v ,Bs^]pw N¼n]Xn¸n¡pw Cu shäp hm^n]n .FÃm fpjp¸pw
C§sW FXp¯p bnXn¨p Wn¡pN]m\v . Akav k¶p {câv hoän C^p¶p ,Bav Pu^k¯n`m\v
,FÃmk^psX]pw {l² M§an`m\v , Mm³ tkPw Nm_v bp_t¯s¡Xp¯p .H^p b¯p fnWnäv Uq^w
A{St]Åq .

” koXv bq«n]n^n¡pkm ,A½m]n CknsX]nsöp tSm¶p¶p ”

NmanRv sd AXn¨p Mm³ Sn^n¨p k¶p tI¨nt]mXv b_ªp ,

”ASv hm^fnà Wo km ,”

Akav tZmÀ Sp_¶p bp_¯n_§n tWs^ WX¶p H^p sIXn I«n]psX AXn]n Wn¶v Smt¡ms`Xp¯p

.”tWm¡n Wn¡msS Sp_s¡Xm ”

Smt¡m Fsâ tWs^ Wo«n .FWns¡m¶pw fWhn`mNp¶nà F¦n`pw Akav b_ªSv AWph^n¨p .
Smt¡m`n«p Sp_¡pw fpt¶ Akav SÅn Sp_¶p AN¯p N]_n ,

Zm H^p fnWnäv , CSpw b_ªp Aksam^p fp_n]nt`¡v N]_n ,FWn¡nt¸mjpw H¶pw fWÊn`mNp¶nÃ
.A½m]osX AWp{Piw km§m³ k¶Sm\v ,F¶n«nt¸m Cksa´m]o Nm\n¡p¶Sv ?.In`t¸mÄ dmSv–_qfnÂ
tbmNmWmNpw .bj] Wm`psN«m\v F¦n`pw dÔp¡sa sNm*v Wn_ªp Nknªn«m\v DÅSv .^mkns` H¶v
tXm]v–s`än tbmNm³ A]`vb¡s¯ ko«n tbmtN*n k¶p . ,

. ” AWn]³ Np«m ”

knantN«p Mm³ fp_n]nt`¡v sI¶p ,N®v SÅnt¸m]n shäp hm^n]pw ,»uhpw Ajn¨p fX¡n A]]ns`
im§_n Sq¡n]n^n¡p¶p .Ipk¶ AXnbmkmX]pw skÅ {dm]pw V^n¨p Aksa§sW Wn¡pN]m\v .SqskÅ
tfWn]psX sNmjp¸p Fs¶ fmXn knan¡p¶p ,B tkg¯n Aksa N*m Npjn]n NnX¡p¶k³ ks^
Fjpt¶äp k^pw . Mm³ sbs«¶v Sn^n¨p tbmN\w F¶Sv tbm`pw f_¶p fpt¶m«mªp Aksa
km^n¸p\À¶p ,

”Zm ,” Aksas¶ SÅnfmän N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv

.”Np_¨p Njnªmt` Wµsâ ko«ns` sb®p§av Fs¶ H^p¡m³ F¶ f«n sfm¯w b^ntlmVn¡mWpÅSm
.C¶s` Ss¶ Np_¨p Woä`v Wo S¶Snsâ bmXp*v ,CWn]pw B]m AkapfmÀ¡p fWÊn`mNpw .ASv
sNm*v Cs¸m Akapfm^v Nm\m¯ H^nXfp*v AknsX fm{Sw sb^pfm_n]m fSn ”.

Mm³ tImUy ^qb¯n Aksa tWm¡n

,,,Fsâ bq_n`mXm ” þ Akav ssN sNm*v bmkmX]n D]À¶p Wn¡p¶ bqÀ¯X¯nWp fpNan AfÀ¯n
.ASnWp tlgw fp_n]ns` N«n`ns` f`À¶p NnX¶p .Asæn Ss¶ Wn]{´\w kn«p Wn¡pN]m\v
,ASv tbm`s¯ D^p¸Xn]m\v fp¶n f`À¶p NnX¡p¶Sp .Hä k`n¡p AXnbmkmX Mm³ k`n¨p
Smtj¡qÀ¯n ,bYn¨ NÅn Ss¶ ,sNs«ms¡ Ajn¨p k¨n^p¶p ..bq_n]psX bmân sfm¯w WWªn«p*v .

” Nm_n`n^p¶v Wnsâ Np® tN_p¶tSmÀ¯p SXkpkm]n^p¶p ”

tI¨n bq_n In^n¨p ,Mm³ sNmjp¯ SpXNan`qsX B WWª bmân Smjv¯n

.”tWm¡n skÅfn_¡msS Np® tNäv– ”

sNmSn Sos^ B tI¨n bqÀ tWm¡m³ knXmsS Akav Nm`N¯n ,Mm³ fp*jn¨n«p Np®s] {co]m¡n
AkapsX tft`¡v NnX¶p Np® fq¯p Wn¡pN]m\v ,Akav Ss¶ ssNsNm*p AkWp kjn sSan¨p .

”.Biv ,AXns¡Xm ,Wnsâ sb§apsX bq_p sbmans¡Xm ”

Btkl¯n b_¶Xn¨p ,kjpkjp¸pÅ tI¨n bq_n Fsâ Np® bn̬ tbms` I`n¨p .B tIm^ Ip*pNsa
NpXn¡m³ tk*n fpOfXp ¸ns¨¦n`pw Akav h½Sn¨nà ,bns¶ Mm³ ASnWp {lfn¡msS I`WtkPS Nq«n
.Fsâ sb§apsX bq_m\p ,B In´ fSn FWn¡v F{S tW^w tk\sf¦n`pw N¼n]m]n AXn¨p SNÀ¡m³
.AVnNtW^w bnXn¨p Wn`v¡m³ bän]nà , sbm«n ,Np®¸m AkapsX bq_pw Wn_ªp SpXNan`qsX
HjpNn . SaÀ¶p Mm³ AkapsX tft`¡v ko\p .Akapw NnS]v¡p¶p*m]n^p¶p .sbs«¶kÄ Fs¶
SÅnfmän Fjpt¶äp fp_n]ns` dmSv_qfnt`¡p WX¶p .Np_¨p tW^w NnX¶p MmWpw FjptWäp, Np®
AknsX N* H^p Sp\n]n SpX¨p ,fp*pXp¯p bp_t¯¡p WX¶p .

..tbmNmw ”

, tI¨n k¶SntW¡mÄ {cgv B]n«ps*¶p tSm¶n

.”tfs`ms¡ H¶v NjpNn ,Csæn Wnsâ kn]À¸pw ,bm`pw f\¡pw .”

Aksasâ Nknan S«n .

”’sbm«³ tWm¡p¶ tbms` tWm¡msS tkPw knXv ,AknsX]nt¸m FÃmk^pw sskNn]SnWv sNmÃm³
Wn¡p¶p*mNpw ‘.

Mm³ tkPw Nm_v Sn^n¨p ,N¯n¨p kn«p …”

Fsâ N`ym\w WX¡pt¼mÄ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv A½m]n¡v CknsX Wn`v¡m³ Njn]nà ,ASv sNm*v C¶s` ^m{Sn Pp^pkm]qÀ¡p
tbm]n ,AknXp¶v FWn¡v tk*n N®tWmXv {bmÀ°n¡mw F¶v N^ªp b_ªp ” Mm³ C¶s` k¶n^p¶p
CknsX ,AWp{Piw km§n¡m³ .CSv Nt*m ”

A½m]n S¶Sv Akav N¿ns` ka Nm\n¨p S¶p

.” Wo knIm^n¡p¶p*mNpw bns¶s]´nWm k¶Sv F¶v ,C¶s` ^m{Sn ^*mfs¯ Nan Njnªt¸m
tSm¶n]Sm ,Wnsâ Np®¸m`v bq_n`v k¨v fÞb¯n N]_\sf¶p . tf`v NjpNn]tS]pÅp …Np_¨p
AN¯p*v ”

Aksas¶ tWm¡n tWm¡n N®n_p¡n .ssUktf Cksa´p sb®m\v Mm³ In´n¨p ………..V ^*mw emPw
SpX§n]]tS]pÅp sbs«¶v tbmÌv sI¿mw b

Leave a Reply