അപ്പുവിന്റെ ആന്റിമാർ 4

Posted by

അപ്പുവിന്റെ ആന്റിമാർ 4

APPUVINTE AUNTYMAAR PART 4 BY PLAY BOY | PREVIOUS PART
[https://Muthuchippi.net/?s=APPUVINTE+AUNTYMAAR]

NT SpXÀss¶jpSm³ H^p fqXnÃm]n^p¶p. bns¶ Np_¨v Sn^¡pw ASm\v C{S]pw sskNn]Sv.
NT sskNn]Sn £f tImUn¡p¶p..

fSn`v ImXn tWs^ _qfn k¶v N]_n At¸mjSm Ak³ hcn] C¯]pfm]n sNm©p¶p.
At¸mÄ Mm³ fWÊn N^pSn C¶t¯mXv NqXn hcn]m¯ Fsâ Cu D Åw ssN¿n`n^n¡q¶v. Ak³ tcm¬
sk¨v Np«n¡mWm]n tbm] S¡w tWm¡n Mm³ tcm¬ FXp¯v hcn]m¯]psX W¼À Fsâ tcm\n Z]Â
sI]vSp

hcn]: it`m B^m..
MmWm fps¯ A¸pkm.
hcn: F´mX Np«m WnW¡v Ct¸msj fqt¯m..
fq¯Sà WnW¡v ^m{Sn hpOn¡mWpÅ kjn Mm³ b_ªntà ASnWv Np_¨v A_nkv tk\w ASm knan¨Sv.
hcn: b_ fpt¯ WnW¡v F´m A_nt]*Sv..?
C¯]v¡v Kifln` NaÀ hm^n Dt*m..?
hcn: B D*v t_mhv Wn_¯n Hs^®w D*v.
F¶m ASv l^n]m¡n skt¨m ^m{Sn ASpXp¯m Nan W½sX… bns¶ C¯msX Aask{S ]m…?
hcn: hm^n DXpt¯mt*m WnW¡v F¶m k«m..
F´nsâ Aakv..
C¯]v¡v hpOn¡t\ hm^n DXp¯m fSn Aæn fm*
Wnsâ I´osX]pw fp`]psX]pw Aakv.. AÃ bns¶.
hcn: hpOn¡mWmt\Â F´v tkgkpw Mm³ sN«pw WnW¡v tk*n fps¯..
]rf 40 Kfnty 90.
Fsâ sbmt¶m sNmÅmt`m C¯msX Aakv..
hcn: N®v sk¡ÃX… bns¶ ^m{Sos¯ Wnsâ pifn b_.
Mm³ _hn]m¯t]mXv Nm^yw b_ªn«p*v
hcn: _tº ISnt¨m..
CÃ fpt¯ Mm³ C¯s] Nan¨n«v Wnsâ _qfnt`m«v k^mw.. At¸mtj¡pw C¯ AkWpfm]n Nan¨v AksW
D_¡\w..
bns¶ Mm³ b_ª tbms` hm^n DXp¡\w.. AXn]n CXmWpÅSv Mm³ sNm*v S^m«.
F¶m l^n ^m{Sn Nm\mw..
hcn]: l^nX NÅm..
tcm\pw sk¨v tWs^ Mm³ ssd¡psfXp¯v Xu\nt`m«v tbm]n C¯]v¡v k]`äv sWäXv {dm]pw
bmân]pw km§n bns¶ Nan sNmjp¸n¡m³ tk* Fâ Np_¨v hmVWkpw km§n..
ko«n F¯n e£\w Njn¨v Npan¨v {cgm]n hcn]m¯s] knan¨p. hmVWw Z]vWnw§v tXdnansâ
fpNan sk¡mw F¶p b_ªp. hm^n DXpt¡* knVkpw b_ªp sNmXp¯p..
bns¶ Ak^psX knan¡m]n Nm¯n^p¶p..
AkWv e]¦^ sk{bmaw b\n]mWm]n. Mm³ In^n¨p..
^m{Sn H^p 11 f\n]m]n¡m\pw hcn AksW knan¨p..
A§sW M§Ä fSn`p ImXn tWs^ ko«n tN_n. Mm³ hmVWw tftlsX tfs` sk¨v _n]¡pÅ
sbmSn]pfm]n WX¶t¸mÄ _n] D*v Fs¶]pw Nm¯v thmc]n C^n¡p¶p..
F´m _n] tfmsa CknsX C^n¡ps¶..?

_n]: Fsâ OÂdntW]pw Nm¯n^p¶Sm.
C¶v _n] sNm¨v N_p¸v tfN-vhn]n hpµ^n]m]n«p*v
F¶v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv b_ªv Mm³ C¯]psX AXpt¯]v¡v WX¶v C¯]psX Sp_¶v NnX¡p¶ fp_n]nt`¡v B
sbmSn k`ns¨_nªv C¯s] bnXns¨jpt¶Â¸n¨p..
C¯: F´mX fpt¯ sskNnt] Mm³ F{S tW^fms]t¶m Nm¯n^n¡pt¶.
hcn] C¯ f¡sa D_Nn Ct¸mjm knans¨ Fsâ N^ta

F¶v b_ªv Mm³ ^*v ssN sNm*pw S` bnXn¨v C¯]psX N®n`¡v Ss¶ Cfsk«msS tWm¡n Wn¶p
C¯]pw H^p {b\]nWns] tbms` Fs¶]pw tWm¡n Wn¶p. H^p fnWnäv SnN¨v Wn¶v Nm\nà C¯ ]psX
lzmhPSn D]^pkm³ SpX§n ASv Fsâ fpO¯v S«n {bSnc`n¡m³ SpX§n F´nsWt¶m B{Pin¡p¶ tbms`
C¯ N®pNÄ bmSn]X¨p.. Mm³ hmkVmWw B tSWq_pw Ip*pNÄ Du¼n k`n¡m³ SpX§n kas^ hmkVmWw
SpX§n] B {bkÀ¯n Wnfng tW^w sNm*v Ss¶ làn {bmbn¨p. ASnsâ {bSnc`Wsft¶m\w C¯ Fs¶
fp_psN sN«n bnXn¨p. MmWpw C¯s] sN«n bnXn¨p Ip*pNÄ S½n tkÀ sb«v C¯]psX Njp¯nWv
bp_Nn`m]n Mm³ Wmkv sNm*v W¡n]pw D½ k¨pw M§Ä Np_¨v Wn fngw FknsXt]m F¶ tbms`
AknsX Wn¶p tbm]n..
hpOw sNmt*m Ft´m C¯ H¶W§n]t¸mjm\v Mm³ hpO¯n Wn¶v tdmV¯nt`¡v k¶Sv
At¸mÄ Ss¶ C¯s] tNm^n 2ssN¿n`pw FXp¯v tWs^ _qfnt`m«v tbm]n N«n`n NnX¯n Mm³ gÀ«v
Du^n XuhÀ fm{Sw C«v C¯]psX AXpt¯¡m]n WX¶p..
C¯ Wo§n NnX¶v Fs¶ bnXn¨v C¯]psX fXn]n NnX¯n Fsâ S`]nj]n`qsX kn^t`mXn¨p sNm*v
b_ªp.
fpt¯ Mm³ H^p Nm^yw b_ªm Wo IqXmNptfm….?
CÃ Fsâ _n] Np«n C¯ b_..
_n]: C¶v Wfp¡v Nan¡* Wmsa Nan¡mw..
AsS´m I¡s^ A§sW.
C¶v WnW¡v hcn]]s] b\n]mWpÅStà At¸m Fsâ Cu Npªq«Â £o\n¨v tbmN* F¶v N^pSn]m..
bns¶ Wmsa Nan¡m³ Wà hf]fm\v H¯m FWns¡m¶p sb_mw..
ASnWv Wo Wmsa sfm¯w Fsâ NqsX tk\w.. Wfp¡v hpOn¨v BÀfmUn¡\w bns¶ Fs¶ Wo H^p
A½]m¡pN]pw tk\w Fsâ Cu k]_n Wnsâ sNm¨nsW FWn¡v Ipk¡\w..
_n]tfmÄ¡v ASm\v Cãsf¦n A§sW bt£ FWns¡m^p B{Pifp*v ASv Fsâ fp¯v hmVn¨p S^\w..
_n]: bns¶´m Fsâ A¸q«³ b_]p¶Sv Mm³ ln^hm kin¡pw.. b_.
F¶ fp¯v B dm¯v _qfn sI¶v CsSms¡ fmän Mm³ km§n] B sbmSn]n`pÅ {dm]pw bmân]pw C«p
km. MmsWmWp Nm\s« bp_sf tks_m¶pw tk* CSv fm{Sw tkPw sIÃv..
A§sW C¯ ASpw sNm*v tbm]n dm¯v _qfnt`m«v..
B ^Sn ¡mjv¨ Nm\m³ sNmSn¨v MmWpw C^p¶p..
Np_¨v Wnfngs¯ CXtka]v¡v tlgw ASm kmSn`p Sp_¶v k^p¶p ^Sn_m\n.. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv t_mhv sWäZv {dm]pw bmâm]pw V^n¨v tim B Nmjv¨ kÃm¯ H^p AWpekw Ss¶..
fµw fµw WX¶v k¶v Fsâ fp¼n Wn`]p_¸n¨p.. NXsªXp¯ l^o^w F¶v b_ªv tN«_nkv Mm³ tW^nÂ
Nm\pN]m]n^p¶p.. Mm³ C¯s] Sn^n¨p f_n¨pw N*v BhzUn¨p. FWn¡v Fâvs_ Wn]{´\§Ä
WãsbXpN]m]n^p¶p.. Mm³ Btklt¯msX C¯s] km^n bp\À¶p. H^p Wnfngw C¯]pw ASv
B{Pin¨n^p¶ tbms` C¯]pw Fs¶ kas^ làn]m]v Ss¶ sN«n k^nªp…
Mm³ C¯s] Ip*n Du¼n k`n¨v sNm*v C¯s] N«n`n NnX¯n. F¶n«v 2 kl¯pw Nm`n«v C^p¶v
C¯s] ko*pw D½NÄ sNm*v sbmSnªv bSps¡ B kn_]v¡p¶ tf¨p*v Du¼n k`n¨p NpXn¨p NqsX
k`Sv ssN sNm*v B 36 sshhv fp` DX¡mWpw f_¶nÃ.
C¯ lo¡m^§Ä D*m¡m³ SpX§n sdZn sbm§n Sm\p Nan¨p.. bSp¡sW Wmkpw Ip*pw tIÀ¯v C¯s]
Njp¯n`qsX HjpNn k¶v fp`]psX knXkn Wm`v sNm* HWv Wp\ªSpw
D½ F¶v b_ªv C¯ H¶v kaªv sbmµn..
Mm³ 2 fp`Nta]pw DX¨v bSps¡ B {dm Ajn¨p fmän B S¦¡pX§Ä¡v hzmS{´yw WÂNn..
ASnsâ 2 fp`¡®n]pw k®n¨v sbm´n Wn¡p¶ Nmjv¨ e]¦^w Ss¶.. hf]w sSÃpw Na]msS Mm³ ASv
^*pw fm_n fm_n km]n`n«p Wp\ªp CX¡v bnXn¨v Nl¡mWpw f_¶nÃ.
C¯ sdZn NnX¶v M^§m³ SpX§n N®pNÄ bmSn]Xªp…
bSps¡ Mm³ kXs¯ fp`]n Wp\ªv k`t¯ ssN Smsj bq_nWv fpNan H¶v SXkn AknsX BsN WWªv
NpanÀ¯v NnX¡pN]m]n^p¶p.. AknsX W¶m]n H¶v SXkn]Spw C¯ Nm`pNÄ b^fmkSn ANänsk¨p
FWn¡v hiN^n¨p..
Mm³ hmkVmWw fq`]n Wn¶pw D½NÄ Wmkpw Nq«n sNmXp¯v B HSp§n] k]_n sfm¯w WÂNn B
hpµ^fm] sbm¡nan Wmkn«v N_¡n]Spw
D½m im Dw….
Fs¶ms¡ C¯ b_]m³ SpX§n..
AknXp¶v bSps¡ Smtjm«v k¶v Mm³ B bmân Du^n] Mm³ sM«n..
kXn¨v kr¯n]m¡n sk¨n^n¡p¶ sW¿¸w tSWn Npan¨v Wn¡p¶p N´v _m\n Fs¶ Nm¯v Wn¡pw
tbms` Np_¨v D]À¶v Wn¡p¶p.. bns¶ Smfhn¨nÃ.. B N´v Ss¶ km]n`m¡n Wp\ªp
C¯ S`]n«v D^¡mWp lÐfp*m¡mWpw SpX§n CXs¯ ssN sNm*v Fsâ fpXn SjpNn St`mXn Fs¶
t{bmÕmin¸n¨p. Mm³ 2 kn^ bqänt`¡v N]än N´v WnÀ¯msS Du¼n k`n¨p Wm¡v Np*nsbm«v
fpSÂ N´v ks^ HmXn¡mWpw f_¶nÃ..
CXt¯ ssN sNm\v H^p fp`]pw Af¯n SXkn]pw sM¡n]pw sNmXp¯p
C¯ AÅm WnÀ¯Ã s Np«m im Èv Df hin¡\nà Np«m fpt¯ Nq¼n k`ns¡Xm k^ps¶Xm Np«m B.
Mm³ WnÀ¯msS kn^ bm]n¡pN]pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv N´v Cu¼ `pw SpXÀ¶p.. sbs«¶v C¯ Nm`pNÄ S½n AXn¸n¡pN]pw Fsâ S`
làfm]n bq_n sk¨v AfÀ¯pN]pw sI]vSp..
bns¶ D½m im F¶v b_ªv knÃv tbms` kaªv 4 5 Sk\ kn_¨p bns¶ B`hysft¶m\w ko\p NnX¶p..
FWn¡v lzmhw tWs^ ko ¶Sv At¸mjm\v fpOsfÃmw C¯]psX tSsWmjpNn.. Mm³ bSps¡ fm_n
NnX¶Spw..
ASm tcm¬ k^p¶p. hcn]m¯.
it`m C¯.
C¯: Ak³ D_§ns]Xm.. Wo tkPw km..
Mm³ Ct¸m k^mw C¯ tkPw Mm³ b_ª tbms` hm^n fm_n ss`äpw C«v Wn¡v oh..
Mm³ _n]¡v H^p fp¯kpw sNmXp¯v bSns] dm¯v _qfn tbm]n fpOkpw NjpNn fq{Skpw Hjn¨v
Np_¨v tW^w Njnªv h cn]m¯]psX _qw `£yfm¡n WX¶p.. bSps¡ _qw Sp_¶p Mm³ N*Sv AÊÂ H^p
I^¡v FWn¡v tk*n Wn¡p¶p A\nsªm^p§n WXn thmWm Wm]^psX tdmZn tg¸pfm]n ASntW¡mÄ
Na_pw tIm^ H`n¡p¶ Ip*pfm]n. H^p ^Sn huµ^yw
þ
Mm³ C¯s] Cfsk«msS tWm¡n Wn¶p…
SpX^pw..

Leave a Reply