അഞ്ജലി തീര്‍ത്ഥം 1 [Achu Raj]

Posted by

അഞ്ജലി തീര്‍ത്ഥം 1

ANJALI THEERTHAM PART 1 BY ACHU RAJ

 

F³s_ Np^pSnf`¡mkv , B^m\v sSäp¡mÀ F¶ NTNÄ¡v Wn§Ä WÂNn] kn`t]_n] t{bmÕmiWm§am\v
Fs¶ ko*pw FjpSm³ t{b^n¸n¡p¶Sv…
fpt¶]pÅ ^*p NTNan Wn¶pw kySyhvSfm] H^p b^o£\fm\v Cu NT.. F{St¯maw tl^n]mNpsf¶Sv
A_n]nÃ…. Sos^ b^nInSfÃm¯ H^p tfO`]nt`¡pÅ IpkXpsk¸m\v …F¦n`pw Wn§apsX kn`t]_n]
Aen{bm]§Ä¡pw WnÀtUl§Ä¡pw tk*n Nm¯n^n¡p¶p…

“”””tI«m sbm¶m^w Np¶nt`¡v tbmN\w”
“”””sbm¶m^w Nps¶¶p b_]pt¼mÄ Uq^w Npt_]p*v fm{Sfà fX¡w Nm`n]Xn¨v kt^*n k^pw
AsSm^p Np{Pmffm\v– A_Wq_p ^qb]mNpw”
“”””ASv Npj¸fnà ‘
“”F¶m N]_nt¡m”
bm`¡mXv s_]nÂtk tÌgWn Wn¶pw B Hmt«m i^n]pw sNm*v bSns] t_mZnt`¡v NX¶p…
Blzmh¯nsâ sWXpkoÀ¸n«psNm*v i^n B Hmt«m]psX bn³ hoän Im^n]n^p¶p…
BUyfm\v i^n tN^a¯n bs£ SoÀ¯pw BUyw F¶v b_]m³ BNnà i^n KWn¨Spw H¶^ k]hp ks^
kaÀ¶Spw CknsX sbm¶m^w Np¶n`m\…
bm`¡mXv Wn¶pw Np_¨Ns` {Pmfo\S]psX kh´¯n WmP^oNS]psX k^k^n]msS b¨¸pw shuµ^ykpw
DÅ WmXv ASm\v– sbm¶^Np¶p….
i^n Ct¸mÄ Atf^n¡]n Wn¶m\v k^p¶Sv knfmWw C_§n]Sv– A§v sWXpwdmtl^n]n`m\v AknsX
Wn¶pw kjn A_n]msS F§tWms¡t]m s{X]n³ bnXn¨p bm`¡sX¯n…
AknsX k¶p Hmt«m b`Sp tImUns¨¦n`pw B^pw k^m³ S¿m_à Uq^w NqXpS`pw fX¡w k^pt¼mÄ
Nm`n k^\w F¶Sv Ss¶]m\v FÃmk^psX]p,{blvWw…
C]msa¦n`pw h½Sn¨tÃm i^n¡v Blzmhfm]n.. Ak³ bp_s¯ NmjvINant`¡v N®pw W«p C^p¶p…
D¨ hf]w B]SnW`mkw F§pw AVnNw BapNÄ CÃ… kmiW§apw sbmSptk Np_km\p… A§n§m]n In`
NXNÄ fäpÅks]Ãmw D¨ e£\¯nWm]n AX¨n^n¡p¶p..
Hmt«m B WP^s¯ Sm*n sNm*v bmªp tbm]n.. i^n]psX In´NÄ A`vbw bp_tNm«pw…
i^n F¶ i^n {bhmUv tb^ptN« fpÃtÈ^n S_km«ns` {bhmUv tftWm³s_ GNv fNWm\v… {bhmUv
tftWm³ Ct¸mÄ NpXpwd htfSw Atf^n¡]n`m\v AknsX k`n] dnhnsWÊv B\p {bhmUnWv… i^n¡v
H^p AWn]¯n NqXn D*v iÀg… i^n¡v {bm]w C^pb¯m_pw AWn]¯n¡v C^pb¯n ^*pw…i^n]psX A½
sifs`S Atf^n¡]ns` H^p CâÀ Wmg\ h-vNqÄ Xo¨À B\p…
h´pã NpXpwdw… b*v CknsX Wn¶pw {bhmUpw NpXpwdkpw Atf^n¡]nt`¡v bm`m]Ww sI]pt¼mÄ
i^n¡v H¶^ k]hp fm{Sfm\v {bm]w Wm«n Ss¶ N\¡nÃm¯ hz¯p D*m]n«pw Atf^n¡ F¶ WmP^oNS
{bhmUnsW]pw NpXpwds¯]pw AknsX bnXn¨p WnÀ¯n…
tW^s¯ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AÑW½fmÀ f^n¨pt¸m] {bhmUnWv NpXpwdw F¶v b_]m³ A§sW B^pw Ss¶
D*m]n^p¶nÃ,,,, ASpsNm*v Ss¶ AN¶ dÔ¯n DÅ Np_¨p dÔp¡Ä fm{Sfm\v AkWp Nq«m]n
D*m]n^p¶Sv.. B Wµn]pw NX¸mXpw sNm*v Atf^n¡]nt`¡v tbm] hf]¯v B fq¶p sKãmWn]·mÀ¡v
{bhmUv S³s_ Wm«ns` S_km«n Smfhn¡m³ AWpkmUw sNmXp¯Spw Aakä hz¯p¡Ä tWm¡n WX¯mWpÅ
AVnNm^w G¸n¨Spw..
At§ms«¡m\v i^n]psX Ct¸mas¯ ]m{S… Af^n¡]n thmcväv– sk]À F©nWo]_nwPv Njnªp AÃ_
InÃ_ tKm`nNapw A`vbw Nq«v sN«pfm]n Kokn¨p tbm¶ i^n¡v bs£ AÑsâ Cu So^pfmWpw SoÀ
tdmVn¨nÃ..
H¶mfs¯ Nm^yw Atf^n¡ tbms` H^p fm] WP^w kn«p C´y tbm`pÅ H^p knNhz^ ^mKyt¯¡pÅ k^kv
ASntW¡mÄ Db^n H^p fmhw Wn`v¡m³ tbmNp¶Sv b«\¯n³s_ IqXpw Iq^pw F¯m¯ H^p DÄWmX³
{Pmf¯n ,,,

F´v sI¿mw AÑsW AWph^n¡msS tks_ kjn]nÃt`m…S_km«n Bs^ms¡]m\v Fs´ms¡]m\v Aks^ Hs¡
F´p knan¡\w F¶sSÃmw AkWp Akyàfm\v….
A½ b_ªpsNmXp¯ A_nk`msS Aks^ H¶v N*p b^nI]w tbm`pw AkWnÃ… bns¶ KWhvS`ftà AknXpÅ
A¼`¯n D^pan Nfjv¯n]m\v Sm³ KWn¨Sv– B A¼`¯n Npan¨p sSmj A½]psX Ctfmg\ »m¡v–
sf]n`nwPv NqXn B]t¸mÄ sb«n]psfXp¯v kn«Sm\v..
Sm³ k^p¶ Nm^yw knan¨ b_ªSm\v Aѳ bs£ S_km«n Wn¶pw Bs^]pw N*nà F]ÀtbmÀ«nÂ
ASpsNm*m\v Sm³ Ct¸mÄ Cu Hmt«m]n C^nt¡*n k¶Sv….
sb«¶v k`ns]m^p NÃn S«n k*n H¶p`ªp… i^n hzbW¯n Wn¶pw..
“”””F´m tI«m F´v bän:
i^n BNmw£t]msX Hmt«m ss{Zkt_mXv tImUn¨p..
“”””F´v bäm³ A_n]¯ns` F´m hwekns¨¶p bns¶ Fs¶ H^p bpSn] tImUyw”
N®mXn]n NqXn i^ns] tWm¡nsNm*v– A]mÄ ASv tImUn¨t¸mÄ H¶pw fWhn`mNm¯ksWt¸ms` i^n
C^n¡p¶Sv N* Hmt«m ss{ZkÀ k*n A¸w sshZn B]n Im^n WnÀ¯n
“”””Aà tfm³ FknXp¶ tN^a¯n BUyfm]m\v F¶Sv B C^n¸v N*t¸mÄ fWhn`m]n”
kas^ At`mh^fm] A]mapsX tImUyw tN« i^n sl^n¡pw AÛpSsb«p C]mÄs¡§sW fWhn`m]n Mm³
tN^a¯n BUyfm]ms\¶v..
“”””AsS tI«m Mm³ CknsX C´y]n Ss¶ BUyfm… Mm³ A§v Atf^n¡]n¶p k^pk CknsX K·
Wm«nt`¡v tbmNpkm\p Mm³”
i^n]psX km¡pNÄ tN« Hmt«m ss{ZkÀ NuSpN bqÀÆw AksW tWm¡n… sNmÅmw Atf^n¡Nm^³… Hmt«m
ss{Zk_psX N®p k`pSmNp¶Sv N* i^n¡v In^n k¶p..
“”””AÃ tI«Wv F§sW fWhn`m]n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Mm³ tN^a¯n BUyfm]m\v F¶Sv?”
NuSpNbqÀÆw i^n ASv tImUn¨t¸mÄ Hmt«m ss{ZkÀ k*n ko*pw fpt¶m«p FXp¯psNm*p b_ªp
“”””tfmsW tN^a¯ns` BapNÄ¡v Cu Npjn]n`pw Np*n`pw ImXn]pÅ hkm^n]m\v– lo`w ASv
b^nI]fnÃm¯kÀ fm{Stk tfm³ tImUn¨t¸ms` tImUn¡pN]pÅq… A`m¯kÀ Ct¸mÄ e^n¡p¶ hÀ¡m^nsW
Npäw b_ªpsNmt*]n^n¡pw”
ss{ZkÀ ASv b_ªp In^n¨t¸mÄ i^n]pw NqsX In^n¨p… Ak^psX ]m{S ko*pw SpXÀ¶p…
H^p AWy Wm«p¡m^sW Nm\pt¼mÄ f`]man]psX bSnkv ssl`n B] fäpÅks^ Np_n¨v Npäw b_]`pw
hz´w {bm^mbvS§apsX tN«jn¨pknX`pw FÃmw i^n¡v BUys¯ AWpek§Ä B]n^p¶p…
Hmt«m Nm^³s_ kntlg§Ä tN«psNm*v i^n C^p¶p .. Hmt«m H^p {Pmf t{btUls¯¡v F¯n… sI_n]
koSn Np_ª t_mZv– C^p kl§an`pfm]n Wn_s] k] … sI_n] kjn]n`qsX A¸w NqXn HmXn]
Hmt«m Bsamjnª H^p sI_n] Im] NX¡p fpWn F¯n Wn¶p,,,

“”tfmsW CSm\v sbm¶m^w Np¶p CWn Ft§m«m\v tbmtN*Sv”
i^n¡pw ASv WnÝ]fp*m]n^p¶nÃ..Ak³ ASv Hmt«m ss{Zkt_mXv b_ªt¸mÄ A]mÄ C_§n B Im]
NX]psX AXpt¯¡v WX¶p…
“”””tI«m CknsX Cu fpÃtÈ^n S_kmXv FknsX]m\v”?
sf`nªp\§n ssN`n fp*pw H^p skap¯ dWn]Wpw Ipf`n H^p No_n] tSmÀ¯v–, C«psNm*v–
Um^n{UymkØ knantImSp¶ B Im] NX¡m^³ A]mÄ¡v– f_pbXn b_]m³ F¶k®w NX]n Wn¶pw
bp_t¯¡p k¶p…
i^n Hmt«m]n Ss¶ C^n¡pN]m\v…
“”””WX¶p tbmNm³ Bs\¦n Um B bmXk^¼n`qsX A©p fnWnäp WX¶m fSn Aà k*n¡p tbmN\sf¦nÂ
A¸w NqXn fpt¶m«p tbm]m k`Sp klt¯¡v H^p sI_n] kjn Nm\mw ASv tWs^ sIÃp¶Sv
S_km«ns`¡m… B^m FknXp¶m?”
Im]v NX¡m^³s_ tImUyw k¶p…ASnWp f_pbXn b_]mWm]n H^p§pt¼mÄ A]mapsX tcm¬ sdÃXn¨p…
“”””it`m,,, it`m im b_s]Xn… Bt\m sl^n sl^n Wo tkPw timhvbnä`n tbm]nt¡m Mm³ DXsW
F¯mw”
ss{Zk_psX tcm¬ hwemg\w tN« i^n Hmt«m]n Wn¶n_§n…i^ns] N* Im] NX¡m^³ fpO b^nI]w
F¶ khvSpS fWhn HmÀ¯psNm*v– i^ns] Ss¶ tWm¡n…
“”””F´m tI«m F´v bän?”
kngf¯n Wn¡p¶ Hmt«m ss{Zkt_mXv i^n tImUn¨p…
“”””tfmsW F³s_ em^y]m\v knan¨Sv tfmsa h-vNqan Wn¶pw S`¡_§n Blpb{Sn]n sNm*v
tbm]n F¶v b_ªp tcm¬ k¶p¶p…S_km«nt`¡pÅ kjn Np_¨p NqsX D*v bs£”
A]mapsX Wnhmi]mkØ fWvhn`m¡n] i^n A]msa Blzhn¸n¨p sNm*v b_ªp..
“”””tI«³ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv sbm]vs¡mÅpw CknsX Wn¶pw WX¡mWpÅ Uq^ftà DÅp Mm³ WX¶p tbmNmw tI«³
tkPw timhvbnä`n tbmNm³ tWm¡p”
S³s_ tbm¡än Wn¶pw B]n^w ^qb A]mÄ¡v– tWs^ Wo«nsNm*v i^n b_ªp..
“”””At¿m Nptª InÃ_ CÃmt`m dm¡n S^m³”
“”””tI«³ kt¨map Mm³ CWn bm`¡mXv k^pt¼mÄ dm¡n tfXn¡mw Ct¸mÄ CSpsNm*v tI«Wv Bklyw
D*v ‘
i^n ASv b_ªpsNm*v A]mapsX ssNNan B Nmgv G¸n¡pt¼mÄ i^n]psX Wà fWhnsW Wµnt]msX
hvf^n¨psNm*v A]mapsX N®pNÄ Cu_W\nªp…
tkP¯n Ss¶ Hmt«m FXp¯p A]mÄ tbmNp¶Spw tWm¡n i^n Wn¶p…
“”””AÃ B^m FknXp¶m ‘
Im] NX¡m^³s_ tImUyw i^ns] In´Nan Wn¶pw D\À¯n…
“”””Mm³ i^n CknsX fpÃtÈ^n S_km«nt`¡v k¶Sm\v…{bhmUv tftWm³s_ fNWm\v”
A{S]pw b_ªp Njnªt¸msa¡pw tSman C« tSmÀ¯v– A^]n sN«n BUnSy emk¯nWp AXnf]psX
Nq¸p ssN F¶ f«n Im] NX¡m^³ Wn¶p..
“”””At¿m tftWm³ hm_n³s_ fNWmt\m k^ps¶¶p tN«n^p¶p bs£ Hmt«m]n k¶SpsNm*m\v B^m\v
F¶v tImUn¨Sv… Mm³ Wm\p Cu NXs]ms¡ tfm³s_ AÑsâ kN]m\v At²i¯nsâ Nm^p\yfm\v MmWpw
F³s_ NpXpwdkpw”
A]mÄ Wn_N®pNtamsX ASv b_]pt¼mÄ S³s_ bnSmkn³s_ knlm` fWhnsW i^n ht´mgbqÀÆw
hvf^n¨p
“”””Aà NpªnWt¸mÄ NmÀ … Nm^yس Nrgv\sW S_km«n¶p At§m«]In^p¶tÃm?”
hwl]t¯msX Bt`mIWmemk¯nÂWm\p b_ªp..
“”””Mm³ Bs^]pw N*nÃ…. MmWnknsX BUyfm\v F§tWms¡t]m C{S]pw F¯n..”
A¸w Wo^htSmsX]m\v i^n ASv b_ªSv… tfm³ H¶v sNm*pw tbXn¡* Wo AknsX sI¶n^§p¶SpfpSÂ
Wn³s_ Nm^y§Ä FÃmw tWm¡m³ H^p bmXv sb^p*mNp¶p tbm^p¶SnWp fpt¶ Aѳ b_ªSm F¶n«v
Ct¸mtam i^n hz]w fWhn tImUn¨p..
“”””im Nrgv\sW At§m«v– kn«t¸msa MmWnSv t{bSo£n¨Sm… H^p Nm^y knk^kpw CÃm¯ H^p
Nm^yØWm Npª ASv… hm^fnà F¶m]m`pw Npªn§p k¶tÃm k^q Mm³ S_km«n`m¡mw”
i^n]psX ssN]n Wn¶pw dmPv km§n¡pt¼mÄ ASv SXªp sNm*v kjn fm{Swb_ªm fSn Mm³
sbm]vt¡mamw F¶v b_ªp i^n dmPv Sn^nsN km§m³ {lfn¨t¸mÄ Wm\p kas^ AVnNw
knW]emkt¯msX b_ªp..
“”””Bim WÃ NT]m]n M§apsX tftW³ hm_n³s_ fN³ k¶n«v S_kmXv ks^ B¡msS Mm³ CknsX
WnÂs¡… Nptª Cu Nm\p¶sSÃmw Npªn³s_ A¨sâ Nm^p\yfm\v A§sW]pÅ At±i¯nWv Mm³ CSpks^
H¶pw Sn^nsN WÂNn]n«nà Npªp k^q”
ko*pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv N®pNan N\oÀ sbmjn¨psNm*v– i^n]psX ssN]n Wn¶pw dmPv km§n Wm\p
fp¶n WX¡pt¼mÄ {Pmf¯ns` KW§apsX WngNa¦ fWhnsW i^n ht´mgbqÀÆw tWm¡n..
t_mZn Wn¶pw A¸w Smsj]m]pÅ bmXk^¼n`qsX i^n Wm\pknsWm¸w WX¶p… sS¶n kojmsS
hq£n¡\w F¶ Wm\pknsâ DbtUlw i^n ln^hm kin¨p…
D¨sk]n A¸w Smjv¶p Wn¡p¶p… b¨¸v– kn^n¨p Wn¡p¶ Ns®¯m Uq^s¯ k]`n³s_ ewPn….
NnanNÄ N` bn` Nq«n b_¶p WX¡p¶p…
F§pw {Pmfo\S]psX PÔw… {bNrSn]psX lm`oWS.. i^n¡v FÃmw CãvXfm]n.. Ct§m«v k^pt¼mÄ
DÅ i^n]psX fWhp CsSÃw N*t¸mÄ fpgn¸n Wn¶pw ht´mg¯nt`¡v kjnfm_n Wn¶p…
A¸w NqXn fpt¶m«p WX¶p Njnªp Sn^nªp Wn¶psNm*v Wm\p b_ªp..
“”””Um B Nm\p¶Sm\v S_kmXv…. Cu k]s`Ãmw tftWm³ hm_nsâ]m… Nps_ FÃmw bm«¯nWp
sNmXpt¯¡m… tks_]pw D*v … f^¯Xn fnÂ…ssbhs]ms¡ NXw sNmXp¡p¶ Ft´m H^p ØmbWfntà ASv”
cnWm³hv N¼Wn B\p Wm\p DtUln¨Sv– F¶v i^n¡v fWhn`m]n… Wm«ns` hz¯p knk^§sam¶pw
i^n¡v A_n]nà AkWnSpks^ AsSm¶pw AÑtWmXv tImUn¨n«nÃ..
Wm\p ssN Iq*n]nXsS¡v i^n tWm¡n.. k`ns]m^p bXnsN«pw ASnN¯p NqXn Nm\p¶ {bSmbw
knant¨mSp¶ k`ns]m^p sNm«m^ hfmWfm]v– S_kmXpw..
bXn¸p^]psX k`Sp kls¯ Sq\n fpÃtÈ^n Fs¶jpSn k¨n^n¡p¶Sv bXns¡«pNÄ N]_n ANt¯¡v
{btkln¡pt¼mÄ i^n km]n¨p..
bXns¡«pNÄ bn¶n«p i^n Wm\pknWv bn¶n`m]n fpÃtÈ^n S_kmXnsâ fpät¯Nv {btkln¨p….
S³s_ KWfØ`w i^n fWhn HmÀ¯p… ASæn`pw GSp Wm«n kaÀ¶m`pw hz´w KWWØ`w FÃm
BapNapsX]pw fWhn D*m¡p¶ B tb^_n]m¯ knNm^w ASn³s_ tk`nt]ä§Ä i^n]n`pfp*m]n …
k`n] S_kmXm\v fpÃtÈ^n… F§pw kaÀ¶p Wn¡p¶ k`n] k`n] f^§Ä B S_km«n F¶pw GSp
sk]n`n`pw S\t`Nn…

fpäw Wn_s] sIXnNapw fäpw Vm^maw D*v.. A§n§m]n InS_n NnX¡p¶ skap¯ sI_n]
CSapNtamXv NqXn] bq¡Ä…ASnWXp¯m]n DÅ H^p sgZv– ASv AX¨n«n^n¡pN]m\v..
i^ns¡`mw bpSpf Wn_ªSm]n^p¶p..
“”””Wm^m]\³ Wm]s^”
Wm\pknsâ Wo«n]pÅ knan i^n]psX NmÂbWnN Nm`t¯¡pÅ ]m{S SmÂNm`nNfm]n AkhmWn¸n¨p..
Wm\pknsâ knan tN«v ^*p B¬ kÀ¤kpw H^p sb¬ kÀPkpw bqfpOt¯¡v– k¶p…. AkÀ i^ns]
tWm¡n..
“”””Culz^m F³s_ Npªnt§¯nt]m ‘
hvtWit¯msX DÅ B hv{So lÐw tkP¯n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv i^n]psX AXpt¯¡v bmªp k¶t¸mÄ AkÀ¡v bn_Nn`m]n k¶ bp^pg tNh^nNsa]pw N*
i^n A´w kn«p Wn¶p… Bs^ms¡ Fs´ms¡ F¶ tImUy§Ä i^n]psX fWhn D]À¶p sNm*n^p¶p….
“”””Wà Nm^yØtW] NpªnsW Nq«m³ A]¨Sv…. Npªp kas^ NãvXs¸«m\v CknsX ks^ k¶Sv… NX]psX
fp¶n Hmt«m]n k¶n_§n ss{ZkÀ kjn tImXn¨tbmjm\ FWn¡v fWhn`m]Sv…”
Wm\p Sm³ sI]vS Nm^yw Ft´m k`n] Pf]n Ss¶ b_ªp..
“”””At¿m F³s_ Npªp Hmt«m^n£]n`mt\m k¶Sv… bmkw … Wn§tamXv At¸msa Mm³ b_ªSm NpªnsW
Nq«m³ F]À tbm^v«nt`¡v tbmNm³ Ct¸mÄ N*ntÔ
i^n]psX S`fpXn]n SjpNnsNm*v– Ak³s_ ssNNÄ bnXn¨psNm*p A¸w tUgyemk¯n bp_Nn Wn¶
bp^pg tNh^nNtamXv ASv b_]pt¼mÄ Ak^psX fpOw A¸w e]¯nt`¡v ko\p..
“”””ASnt¸m W½Ä A_nªnÃt`m B Nrgv\³ C§sW Nm\n¡psf¶p Aà F¶n«v A]mant¸mÄ FknXm\mtkm

BUy bp^pg tNh^n]psX lÐw k¶p…
“”””Hm CWn A]msa AtWzgn¡m¯ Np_tk DÅp…. tfmsW F´m C§sW Wn¡ps¶ dm ANt¯¡v km…
tfmWv M§sas]m¶pw b^nI]w Nm\nà F¶_n]mw Mm³ b_ªp S^mw”
S` A¸m¸w Wn^¨ H^p Wm`bSntWmXv AXp¯v {bm]w k^p¶ shäv hm^n]pXp¯p IµW Np_n]pw
ImÀ¯n SWn¡^nNn Wn¡p¶ B hv{Sos] i^n In^n¨p sNm*v tWm¡n Wn¶p….
WsÃm^p A´man¸pw FÃmkt^w H^pfn¨p N*t¸mÄ DÅ ANm£]pw b^n{dfkpw FÃmw bnXn NqXn] H^p
AkØ]n`m\v i^n Wn¡p¶Sv…
“”””Mm³ tfm³s_ kÃyfm]n… lm^U… CSv tfm³s_ kÃy½mkWm Wm^m]\³”
SWn¡Xp¯p Wn¶pw Nm^yØsW Np_n¨v AtWzgn¨ Bsa Iq*n Nm\n¨psNm*v AkÀ ASv b_ªt¸mÄ ko*pw
H^p In^n fm{Sfm\v i^n]n D*m]Sv…
“”””im CSv tfm³s_ sI_n] A½mk³ tfm³ sI_n]¨ F¶v knantIm …tb^v dm`³ … ‘
lm^U]psX CWvt{XmX£³ FÃmw tN«v i^n Wn¶p…AÑWpw A½]pw b_ªpÅ tN«_nkv fm{Sfm\v
AkWpÅSv…
“”””F³s_ lm^sV b^n¨]vs¸Xt`ms¡ AN¯p N]_n«mNmt`m Npªp Nps_ Uq^w ]m{S sI]vSp k^pktÃ
AkWv BUyw NpXn¡sW´vNn`pw sNmXp¡”
Wm^m]\³ B]n^p¶p ASv b_ªSv…dm`Wpw ASv l^n k¨t¸mÄ Wm\pknsâ ssN]n Wn¶pw dmPv
km§nsNm*v lm^U i^n]psX ssN bnXn¨psNm*p ANt¯¡v WX¶p….
i^n bqfpOt¯¡v– N]_n]t¸mÄ fäp ^*p tbÀ AknsX Wn¡p¶p*m]n^p¶p…
“”””im CSv hpf`S dm`sâ em^y]m… im ASv AMvK`n… Ck^psX WXp¡pÅ A½mk³s_ em^y W½psX
^mK³s_..”
AMvK`n]psX tb^v b_]pt¼mÄ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv B^psXs]ms¡t]m CãvXfnÃm¯ fpOemk§Ä i^n {l²n¨p…
hpf`sSs] tWm¡n]m i^n]psX hN`fmW WmXnNan`pw Nmfw A^sI¯n….
sI_n] N®pNapw Ipk¶ Ip*pNapw knXÀ¶ bp^nN§apw l^o^¯n em^w tbms` sNm*v WX¡p¶ k`n]
fp`Napw WnSwdkpw FÃmw b` fVmf fm^psX]pw l^o^ huµ^yw tk*ptkmaw BhzUn¨n«pÅ i^n¡v
Ca¡w {lãvXn¡p¶ H¶m]n^p¶ B NmjvI…
hpf`S i^n]psX tWm«s¯ FSnt^¡m³ Njn]m¯ tbms` S` Smjv¯n]t¸mÄ Sm³ Wn¡p¶Sv NpXpwd
ko«n`m\v F¶m temVyw i^n kos*Xp¯p…
Ak³ FÃmkt^mXp In^n¨t¸mÄ
“”””F´mXn tWm¡n Wn¡p¶Sv NpªnWp NpXn¡m³ hwem^w sNm*v ks¶”
lm^U]psX A¸w tUgyt¯msX DÅ AMvK`nt]mXpÅ hwhm^w i^n]n hwl]§Ä bXÀ¯n…
AMvK`n]psX fpOw H^p fn¶m]w tbms` i^n N*p At¸mta¡pw AkÄ ANt¯¡v tbm]n… F¶m`pw
e]tfm tUgytfm hvtWitfm knk^nsIXp¡m³ Njn]m¯ fpO emkw AMvK`n]n i^n km]ns¨Xp¯p …
AMvK`n ANt¯¡v tbmNp¶Sv fäm^pw Nm\msS i^n tWm¡n…
“”””tfm³ F´m H¶pw b_]m¯Sv?”
lm^U]psX AXp¯ tImUysf¯n…
“”””ASv Mm³ FWn¡mt^w b^n¨]Ãt`m… As¸m ASnsâ H^p…”
km¡pNÄ tNmÀ¯n\¡mWm]n i^n Wt¶ bmXps¸«p…
“”””CSmt¸m W¶ms] … Ct¸mÄ Mm³ FÃmkt^w b^nI]s¸Xp¯n S¶ntÃ… CWn FÃmkt^mXpw A§v
fn*nt¡m At¸mÄ FÃmw b^nI]fmNpw”
lm^U]psX hvtWit¯msX bp©n^n¨pÅ f_pbXn i^n]n Blzmhw Wn_¨p…CknsX A½]psX knXkv S³s_
fWhn WnN¯m³ CkÀ¡v Njn]psf¶v i^n¡v tSm¶n..
“”””im tfmsW F¶m Wo H¶v Npan¨p {cgv– BNp… e£\w NjnIn^n¡pwtdmsa¡pw Mm³ C§p k^mw
NX]n C¨n^n b\n D*v tkPw k^mw F¶n«v Wfp¡v hwhm^n¡mw”
dm`³s_ B km¡pNÄ¡p i^n h½Sw fqan..
“”””tfmWv tk* FÃm Nm^y§apw fpNans` fp_n]n H^p¡n k¨n«p*v … At§m«v– WXt¶mav Mm³
Nm\n¨p S^mw AknsX N¼yq«_pw Np´kpsfms¡ D*v …. B sb®nsSknsX… Xn AMvK`n… Ct{Sw
tW^fm]n«v– sNm*pk¶ntÔ?
B tImUyw ANt¯¡v tWm¡n fpjpfn¸n¡p¶SnWp fpt¶ AMvK`n H^p tfm´]n hwem^fm]n k¶p…
“”””CsS§WmXn Npªp NpXn¡ps¶ ¥mhv FXp¡m³ Wnt¶mXnWn {bSyNw b_]t\m…NpªnWn§sW NpXn¨p
lo`fnÃmSSmsW¶p WnW¡_nªqsX ‘
tUgyt¯msX]pÅ lm^U]psX B hwhm^w fäpÅk^n`pw tUgyw fm{Sfm\v D*mNn]sS¶p i^n¡v
fWhn`m]n… Nq«¯n hpf`S]psX fpOw kÃm*v tUgyw bq*Sv i^n fWhn`m¡n…
¥mhv FXp¡m³ Sn^nªp N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tbmNm³ tW^w i^n b_ªp..
“”””kÃyt½ ¥mhv tk* C§sW NpXn¨p tWm¡s«… Wm«n k¶m AknXps¯ lo`§Ä¡p AWph^n¨p
WX¡\sf¶m A½]psX N¸W”
AMvK`n]psX ssN]n Wn¶pw tfm´ km§n i^n ASv b_]ptdmÄ bs£ ]msSm^p fpO kySymhkpw
NqXmsS Ss¶ H¶v tWm¡n fpOw sk«n¨ AMvK`ns] i^n WÃvt¸ms` tWm¡n…
fpO¯v At¸mapw km]ns¨Xp¡m³ Njn]m¯ H^p emkw fm{Sw…k`n] N®pNÄ ASnsWm¯ kaª bp^nNw
lm´fm]n Nmän HjpNp¶

fpXnNÄ k`n] sWän… knXÀ¶ WmhnN AkapsX Ip*pNan Bt^msXms¡t]m DÅ Af^vg§Ä
NXn¨fÀ¯s¸«n^n¡p¶p…
Smtj¡p tWm¡m³ i^n¡v F´psNmt*m fWhp k¶nÃ..ssN]ns` tfm´]ns` hwem^w km]nt`¡v
bN^v¶Snsâ bNpSn]pw Ak³ C«n^p¶ khv{S¯nt`¡v– ko\p… hpf`S ASp N*p In^n¨p ..
“”””At¿m Mm³ b_ªntà tfmWv NpXn¡m³ Njn]nÃm¶p hm^fnà fpNan sI¶v Npan¨p DXp¸v
fm_mw.. km..”
S³s_ ssN]pw bnXn¨p lm^U ASv b_ªpsNm*v fpNant`¡v WX¶p… ssN]ns` tfm´ hpf`S km§n…
F¦n`pw £o\¯nWv B hwem^w ASn]m] Blzmhw tWXnS¶t¸ms` i^n¡v tSm¶n..
Ak³ CXw N®n«p AMvK`ns] tWm¡n bs£ At¸mapw AkÄ fsäknsXt¡m tWm¡pN B]n^p¶p…
CXp§n] tbm`pÅ Woa¯n D]À¶p Wn¡p¶ f^¸XnNÄ… bp^mSW S_kmXnsâ ln¸nNapsX N^kn^pSv B
tNm\n bXnNan sNmSn k¡s¸«n^n¡p¶p…
N]_pt¼mÄ DÅ lÐw Nm`bj¡s¯ hqIn¸n¡p¶p…lm^U]psX ssN]n Wn¶pw tkÀsb« i^n bSns] tNm\n
bXnNÄ N]_n fpNans`¯n…
Wo* H^p k^m´… ASn Wo` Wn_¯n`pÅ b^kSmWn tbm`pÅ Ikn«nNÄ Wn`¯p kn^n¨n^n¡p¶p… fpNÄ
emP¯v– fq¶v fp_nNÄ ASn Gäkpw AäsSSm\v i^n¡m]n H^p¡n k¨n^n¡p¶Sv..
kmSn SÅn Sp_¶psNm*v lm^U fp¶n`pw i^n bn¶n`pfm]n N]_n…Sm³ k^p¶Sv {bfm\n¨v fp_n
sb]nâv AXnIn«pWvsX¶p i^n¡v fp_n]n Wn_ª PÔ¯n Wn¶pw kyàfm]n…
skap¯ Wn_¯n`pÅ sb]vâpw _qcn ho`n§n Ipk¶ Wn_kpw ASn N_p¯ Wn_¯n`pÅ H^p cmWpw…
Ipf^pNan ^*p fq¶v In{S§Ä i^n ASv {l²n¨nÃ…KWm`Nan ftWmi^fm] bq¡tamXv NqXn]
NÀ«³…
H^p ZdnÄ sNm«v N«n`pw AXp¯v sI_ns]m^p tfl]pw ASn H^p N¼yq«_pw i^n N*p…
Sm³ k^p¶Sv {bfm\n¨pÅ H^p¡§Ä FÃmw i^n¡v Wt¶ CãvXfm]n…
fp_n]psX KWkmSn`pNÄ lm^U Sp_¶tbmÄ i^n ASn`qsX bp_t¯¡p tWm¡n.. F§pw b¨¸v– Wn_ª
i^nS kh´w FÃmw A½ b_ªSv tbms` Ss¶… N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv
AÑsâ S_kmXsW¦n`pw kntlg§apw sN«pNTNapw FÃmw b_ªp S¶Sv A½]m\v…Aæn`pw
sNmXnN\¡nWpÅ dnhnsWÊv hm{fmKy¯n HmXn WX¡p¶ A¨sWknsX] CSnsWms¡ hf]w…
“”””tfmsW Npan fp_n AknsX]p*v … IqXpskÅw k^mWpÅ Np{´m*msfÃmw PXn¸n¨n«p*v tfm³
Npan¨p DXp¸v fm_n Smjt¯¡v– kt¶map skÃn]½ At¸mta¡pw e£\w FXp¯p k¡mw..”
fp_n]psX AN¯p Ss¶ k`Sp kl¯m]pÅ Aäm¨vZv– dm{Sqw Iq*n Nm\n¨psNm*v lm^Ub_ªpsNm*v
fp_n]n Wn¶pw bp_t¯¡p tbm]n..
i^n dmPn Wn¶pw H^p {So tcm^vSpw Xo gÀ«v– FXp¯psNm*p dm{Sqfnt`¡v N]_n… H^pbs£
CSpw Sm³ k^p¶SpsNm*v bpSn]Sm]n b\nSSmkw….
Nm^\w A½]psX NTNan FÃmw Npan AXp¯pÅ Npa¯n Wn¶m\v F¶Sv Ak³ HmÀ¯p…
W¶m]n H¶v Npan¨t¸mÄ £o\sfÃmw AN¶pt¸m]n…bs£ At¸mta¡pw D_¡w i^ns] W¶m]n
Nojvs¸Xp¯m³ SpX§n]n^p¶p….
i^n fp_n kn«p Smtj¡n_§n…k^m´]n Wn¶pw CXt¯m«v Sn^ªp… AknsX]m\v AXp¡a… A½]psX
N\¡pNÄ FÃmw Nn_p NrSyw i^n fWhn In^n¨psNm*v AXp¡an]nt`¡v Wo§n…
bjfs] HmÀfn¸n¡p¶ AXp¡a… BVpWnNS]psX N*p¸nXpS§Ä F¯ns¸Xm¯ B AXp¡a]n At¸mapw
AXp¸n bpNªpsNm*n^n¡p¶ kn_NpNÄ…
So Wma§ans` bpN bX`§Ä AXp¯pÅ sI_n] KW`pNÄ kjn HjpNm³ UrSn bnXn¡p¶p….AXp¸nWXpSm]n
Sq¡n C«n^n¡p¶ B k`n] N]_pNan sN«n k¨n^n¡p¶ NpX§an A{S]pw NXsªXp¯ ssS^v Ss¶
B]n^n¡pw…
i^n]psX fWhnt`¡v sk® N«v SnWm³ sk¼Â sNmÅp¶ NÅ Nrgv\sâ fpOw HmXns]¯n… Ak³
sI_pSms]m¶p bp©n^n¨p…
“”””Aà CknsX Wn¡pN]mt\m… At§m«v– kt¶map AknsX]m\v Du«pbp^”
hpf`S]psX lÐw tN«v i^n Sn^nªp tWm¡n… i^n]psX fpOw knXÀ¶p… CkÀ¡v AhmfmWy Nmf
shuµ^yw Ss¶ B\p …i^n]psX Np«Wn {lpãvXn¨ Ca¡w ASnWp hm£yw kin¡p¶Sm]n^p¶p …
i^n]psX S³s_ l^o^¯nt`¡v Spa¨p N]_p¶ ^oSn]n`pÅ tWm«w k¶t¸mÄ fpSÂ {l²n¡p¶Sm\v
hpf`S… SWn¡p sk_psS tSm¶p¶SpfmNmw CWn.. Aæn`pw Atf^n¡]ns` skapSv SpXp¯ hv{SoNsa
N*p kaÀ¶ CkWv Fs¶t¸m`pÅ Cu Hm\wtN_m fq`]n`pÅ hv{SoNtamXv F´v tSm¶m³..
sbmSpsk A`vbw knNm^w NqXpS DÅ Nq«¯n`m\v hpf`S… fm{Sfà A¸w knZv[n¯kpw Bkly¯nÂ
NqXpSÂ b\¯nsâ Ai¦m^kpw Wn_ª H^p hv{So ^qbfm\v hpf`S…
i^n]psX tWm«w hin¡m³ Njn]msS hpf`S ko*pw S` Smjv¯n… i^n]n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ko*pw Wà In´NÄ D\À¶p…. koXv S_kmXv…d豈 ….
hpf`S H¶v fp^XW¡n AksW tWm¡n klyS]mÀ¶p bp©n^n¨p sNm*v AXp¡a]n Wn¶p bp_t¯¡n_§n…
i^n Aksa AWpPfn¨p…
bp_¯n_§n] i^n]psX N\¡p Nq«`pNÄ A¸w bnj¨p… Du«p¸p^ Ak³ hzbW¯n sfWªSv tbms`
AÃm]n^p¶p…A¸w NqXn k`pSm\v– sl^n¡p b_ªm H^p A¼Sp tbÀ¡v knlm`fm]n e£\w Njn¡mw..
Du«pbp^]psX H^p kl¯m]n H^p¸mXv– bp¸m]NÄ fX¡n k¨n^n¡p¶p…Sp_¶ H^p Ø`fm\v Du«p¸p^
AknsX Wn¶m fp³kl¯v bmX tlO^§Ä WÃSpt¸ms` Nm\mw…
b*v S_km«n bmks¸«kÀ¡pÅ A¶VmWw WX¶n^p¶p F¶Sv A½]psX km¡pNan Wn¶pw i^n
HmÀs¯Xp¯p…
“”””At¿m tfm³ F´m C§sW Wn¡ps¶ Ct§m«n^n¡v ….”
lm^U]psX lÐw i^ns] In´Nan Wn¶pw D\À¯n…
“”””i^n Aks^ tWm¡n]t¸msa¡pw AkntX¡v sI_ns]m^p hvXqapfm]n Aks^¯n…B hvXqÄ AXp¯pa
H^mÄ¡v– C^n¡m³ fm{Sw him]n¡p¶ B sI_n] f^w sNm*v D*m¡n] tfl]psX A^nNn`m]n k¨v
lm^U AksW e£\¯nWm]n t£Wn¨p….
“”””Mm³ Smsj C^n¡mw skÃyt½”
i^n]psX WngNa¦ fWhnsW ht´mgt¯msX N* lm^U bs£ AksW ASnWp AWpkUn¨nÃ..
“”””im WÃ Nm^ym]n .. Wn`Sn^n¡tWm… F¶n«v tk\w ASv N*p sNm*v k¶p Wn³s_ kÃy½mk³ Fs¶
kj¡v b_]m³..tfmWv lo`fnÃmStSm¶pw sI¿*… Um Ct§m«n^pt¶m…. FXn AMvK`n B e£\§Ä FÃmw
Cs§Xpt¯m”
i^ns] bnXn¨p B hvXqan C^p¯n ANt¯¡v tWm¡n lm^U knan¨p b_ªp…AMvK`n e£\
bm{S§apfm]n k¶t¸mÄ lm^U ASv AkapsX N]n Wn¶pw km§n Hmt^m¶m]n i^n¡v fp¶n kn^n¨
SqlWn`]n kna¼m³ SpX§n…
e£\ hmUW§Ä k¶psNmt*]n^p¶p… i^n]psX C` Wn_ªpsNm*n^p¶p…

H^p k`n] hUy Ss¶ D*m]n^p¶p… Nq«¯n C_¨n N_n]pw…C{S]pw e£\ knek§Ä i^n BUyfm]n
Nm\pN]m]n^p¶p…Atf^n¡]n Hm\sfms¡ BtQmgn¡psf¦n`pw i^n e£\hf]¯p Nq«pNmt^msXm¸w fäp
b^pbmXnNan B]n^n¡pw…
hpf`S]pw lm^U]pw fÕ^n¨p e£\w i^ns]sNm*v Njn¸n¨t¸mÄ tk*p¶ hmUW§Ä AN¯p Wn¶p sNm*v
k^p¶ t_mav fm{Sfm]n^p¶p AMvK`n¡v…At¸mapw AkapsX fpO¯v A¸w tbm`pw {bh¶S i^n
N*nÃ…
tk*Sn`VnNw e£\w Njn¨ i^n¡v ssN NjpNm³ F\o¡m³ tbm`pw kas^ {b]mhw AWpeks¸«p…. Ak³
k]_p fpjpk³ Wn_ªp WX¡m³ bäm¯ ØnSn]ns`¯n..
ssN NjpNn bqfpOsSs¡¯n i^n bqfpOw H¶v ko£n¨p…
Hm¸¬ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv hvtbhv B\p…C^n¡mWm]n ^*p fq¶p f^wsNm*pÅ Nth^NÄ H¸w k`ns]m^p Im^v
Ntl^]pw…
bqfpO¯nWp AenfpOfm] Ipf^n k`ns]m^p tcmt«m s{c]nw sI]vSp k¨n^n¡p¶p…ASn N* BansW
fm{Sw bs£ i^n¡v fWhn`m]nÃ…GtSm k`n] ^mKmknsW tbms` tSm¶n¸n¡p¶p B tcmt«ms]…
“”””tfmWv e£\w FÃmw CãvXfmt]m… AknsX Nn«p¶t¸m`pÅ e£\w H¶pw CknXp*mNnÔ
lm^U ASv tImUn¨psNm*v i^n]psX AXpsS¯n…
“”””kas^ WÃSm]n^p¶p skÃyt½ ….BUyfm] Mm³ C{S]pw e£\w H^pfn¨p Nm\p¶Spw
Njn¡p¶Spw…WÃ ^pIn D*m]n^p¶p..”
i^n]psX fWhpw k]_pw Wn_ªpÅ hwhm^w lm^U¡v– Wt¶ tdmVn¨p… Ak^psX fpOw ht´mg¯mÂ
bq¯p`ªp…
Njnªn«nà A¸w bm]hw NqXn D*v..”
hpf`S]n Wn¶pw bm]h¯nsâ ¥mhv km§n i^n¡v WÂNpt¼mÄ CWn CsS§sW NpXn¡pw F¶m]n^p¶p
i^n]psX In´ k]_n A¸w tbm`pw Ø`w dm¡n]nÃ… F¦n`pw A¸w NpXn¨t¸mÄ bm]h¯nsâ ^pIn
Wt¶ CãvXfm] i^n F§tWms¡t]m ASv fpjpkWpw NpXn¨p….
“”””Cs¸m A§v Atf^n¡]n bmSn ^m{Sn] AtÃym tfmsW”
“”””AsS GSm*v skap¡m_m]n Nm\pw”
i^n]psX f_pbXn]n NqXpS BNmw£ Ak³ N*Sv hpf`S]psX ,fpO¯m\v …
“”””tim ssUk¯nsâ Hmt^mt^m fm]`o`Nsa… ³s_ Nrgv\m…”lm^U]psX eàn WnÀe^fm] hwhm^w ….
“”””tfm³s_ A¨WnÃ]n^ps¶¦n M§Ä¡n§sW Kokn¡m³ bäpfm]n^pt¶m…FÃmw B k`n] fWpgysâ WÃ
fWhm\v…”
lm^U]psX N®pNÄ Cu_W\nªp…
AÑsW Np_n¨v FÃmk^pw WÃSv b_]pt¼mÄ i^n¡v Fs´¶n`m¯ ht´mgfm\v fWhnÂ…
bn¶oXv AknsX Atf^n¡]psX H^pbmXv kntlg§Ä Wn_ªp Wn¶p….A¸w Njnªt¸mÄ lm^U i^nt]mXv
A¸w D_§nt¡mav F¶v b_]pt¼mÄ i^n¡v ASv k`ns]m^p Blzmhfm]n^p¶p…
fp_n]ns` sdZv goäv H¶v WÃSpt¸ms` kn^n¨p sNmXp¡m³ hpf`St]msX b_ªp lm^U ANt¯¡v
tbm]n…
hpf`Sp]psX bn_Nn i^n bSns] WX¶p…tNm\n bXnNÄ N]_n]t¸mjm\v i^n hpf`S]psX k`n]
WnSwdSnt`¡p N®p bm]n¨Sv….
tim i^n]psX N®pNsa]pw Np«sW]pw H^pt¸ms` ht´mgn¸n¨ H¶v Ss¶ B]n^p¶p B NmjvI….
hm^n]n sbmSnª kn^nª WnSebmanNÄ i^n¡v ASn bnXn¡m³ Wt¶ sNmSn tSm¶ns]¦n`pw Ak³ Bß
Wn]{´\w bm`n¨p….
Atf^n¡]ns` sb®p§Ä¡p CÃm¯Sv CknsX]pÅkÀ¡v Bkly¯n NqXpS DÅSpw CSms\¶v i^n fWhnÂ
b_ªp…
sdZv goäv NpXªp kn^n¨p i^n¡v FSns^ WX¡pt¼mÄ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv hpf`S fW¸qÀkw i^n]psX l^o^¯n S³s_ l^o^w sNm*v H¶v SjpNn…
i^n]n H^p sM«`p*m¡n B hvbÀlWw…A_nªpsNmt*m AÃmsSt]m…i^n]n hwl]w Wnj`n¨p Wn¶p…
Ak³ N«n`nt`¡v Imªp….Wà Blzmhkpw H¸w sbm§n WnkÀ¶ Np«Wns` koÀ¸pfp«`pw i^n¡v
knen¶mWpek§Ä D*m¡n…
hpf`S]psX B k`n] WnSew i^n]psX D_¡s¯ fmän Wn_p¯n…AkapsX N®pNapw k`n] fp`Napw
i^ns] ko*pw knNm^Kokn]m¡n….CWn AkÀ¡pw B{Pimfp*mNptfm…ASpsNm*mNptfm AkÀ Ss¶
hvbÀln¨Sv…
i^n]psX In´NÄ NmXv N]_n…Ak³_v Np® AXn]n koÀ¸p fp«n…
kmSn Im^ns] DÅp F¶Sv bs£ i^n]psX tdmVmfWhp fW¸qÀkw f_¶p…fsäm¶pw Bt`mInNmsS {So
tcmÀ¯nWpan Wn¶pw Np®s] hz{´fm¡n hpf`S]psX Np*ns] fWhn UyWn¨p i^n Bªp Np`p¡n…
knNm^w Ca¡n f_n¨p i^n]psX l^o^¯n fW¸qÀkw hvbÀln¨ hpf`S `Nv–gyw k¨Sv i^n]pfm]pÅ
temP hpOw fm{Sfm]n^p¶p….
bp_¯n_§n]n«pw Fs´¦n`pw Bklyw b_ªp i^n Ss¶ DÅnt`¡v knan¡psf¶v sk_psS In´n¨ hpf`S
Smtjm«p tbmNmsSfäm^pw k^p¶nà F¶p_¸p k^p¯n…
B S_kmXnsâ fpjpk³ N\¡pNapw Nm\m¸mXfm]pÅ hpf`S¡v i^n kmSn Npän C«nà F¶Sv
fWhn`m¡m³ k`n] t{b]mhfnÃm]n^p¶p….
Ss¶ BÀ¯nt]msX tWm¡n] AkWn F´m]m`pw D_¡w sb«¶v k^nà F¶kÄ¡v WÃSpt¸ms`
A_n]mfm]n^p¶p….
lÏfp*m¡msS H^p bq¨s]t¸ms` hpf`S b½n b½n i^n]psX kmSn`XpsS¯n…
f^w sNm*v WnÀfn¨ ^*p bmanNÄ DÅ B kmSn`n³s_ Smt¡m bjpSn`qsX hpf`S bSns] ANt¯¡v
tWm¡n..
H^p Wnfngw hpf`S]psX N®pNÄ knXÀ¶p…
f`À¶p NnX¶p S³s_ Np®]n hz]temPw sI¿p¶ i^n]psX Np® fm{Sfm\v hpf`S]psX N®nÂ
DX¡n]Sv….
skap¯ Wn_sf¶p b_ªm Np_ªptbmNpw i^n]psX Np®s] ASnsWm¸w Ss¶ k®kpw Woakpw DÅ
Np®]psX A{PemPw fm{Stf hpf`S¡v B Smt¡m bjpSn`qsX Nm\m³ Njnªn^p¶pÅq…
i^n]psX temP tkPS NqXn]t¸mÄ hpf`S]psX ,fpO¯v emk§Ä fn¶n f_ªp…AkÄ hz]w ssNNÄ
sNm*v S³s_ fm_nX§sa bnjnªp….
B^pw k^p¶nà F¶Sv CX]v¡nX]v¡v D_¸n¡mWpw hpf`S f_¶nÃ….
kmSn SÅn Sp_¶p AkWp fp¶n BÀ¯nt]msX NnX¶psNmXp¡m³ hpf`S]psX fWhv sk¼n..bs£
AbNXw F¶ AkapsX fWhn³s_ fp¶_n]n¸n AkÄ hz]w bnXn¨p Wn¶p..
i^n]psX tkPS ASn³s_ D¨Øm]n F¯n…
AkWp Ct¸mÄ h-vN`Ww hwekn¡psf¶v hpf`S fWhn N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv b_ªp…. AkapsX N®pNÄ¡v– NpanÀf WÂNnsNm*v i^n]psX Np® Ioän sS_n¨Sv
hpf`S]psX km]ns`¡m\v F¶v tSm¶n¸n¡pw knVw hpf`S AkapsX Wm¡psNm*p AkapsX Ip*pNanÂ
b^Sn…
km]n Nn«n] ^pIn Wp\]p¶ emk§Ä AkapsX fpO¯v HmXn WX¶p…

i^n N«n`n SaÀ¶p NnX¶p….AksW Wn{U tUkn Ak^psX NpXn`nt`¡v Nq«n sNm*pt¸m]n….Ak³s_
N®pNÄ AXªp…
bp_¯p hN` Wn]{´§apw kn«psNm*v hpf`S AkapsX Ip*pNÄ NXn¨p… Nm`pNÄ b^hvb^w D^¨p..
AkapsX N®pNan Nmf¯n³s_ So£\S Wn_ªp Wn¶p…fm_nX§Ä AkÄ ssNNÄ sNm*v sM^n¨pX¨p…bs£
AsSm¶pw Aksa SrbvSn sbXp¯n]nÃ…
At¸mam\v AkapsX bSn]psX hz^w AkÄ Smsj Wn¶pw tN«Sv….S³s_ eÀ¯mkv k¶n^n¡p¶p….A]msa
sNm*v k`n] Pp\§Ä H¶pw Ss¶ CÃ…F¶m`pw H^p Sm`v¡m`nN Blzmhw…
hpf`S]psX l^o^w Smtj¡p bmªp…tNm\nbXnNÄ AkÄ ImXn]n_§n F¶v b_]p¶Smkpw sl^n…
NX]n tbm]n k¶p bqfpOt¯¡v– N]_n i^ns]Np^n¨p lm^Ut]mXv tImUn¡ptdmam\v hpf`S
fpNan Wn¶pw tkP¯n k^p¶Sv dm`³ N*Sv…
AkapsX fpOs¯ emk§Ä bs£ H^p hmUpkm] A]mÄ¡v– fWhn`m]nà ….
bs£ fsäm¶pw b_]msS S³s_ ssNNÄ bnXn¨p k`n¨p fp_n]nt`¡v sNm*v tbm] em^y]psX emkw
fWvhn`mNmsS A]mÄ F´m\v Nm^yw F¶v B^ªpsNm*v AkÄs¡m¸w WX¶p…
fp_n]n N]_n Npän]n«p tkP¯n S³s_ hm^n Ajn¨p fmäp¶ hpf`Ss] dm`³ AÛpSt¯msX tWm¡n
… kÃt¸mapw fm{Sfm\v A]mÄ Cu Nm^y¯nWm]n em^ys] hfobn¡m_pÅSv…AkapsX emP¯v– Wn¶pw
C§sWm^p hwekw BUyfm]m\v…
A]mÄ N«n`n³s_ A^nNn F´v sI¿\sf¶_n]msS Wn¶p… Ft´m tImUn¡mWm]n SpX§n] dm`tWmXv
fn*^pSv F¶v BPyw Nm\n¨p S³s_ AXn¸kX¡v CX]n`qsX bmâohv Ajn¨p fmänsNm*v hpf`S
dm`Wv tWs^ k¶p…
N_p¯ NaÀ {dm]pw fª Wn_¯n`pÅ AXn¸kX]pw V^n¨psNm*v hpf`S dm`sW k`n¨p N«n`nt`¡n«p…
k`ns]m^p WnlÏS fm{Sfm\v AkÀ¡nX]n D*m]n^p¶Sv…dm`³ A´w kn«p NnX¡pN]m\v AkapsX
{bkÀ¯nNÄ N*p…
Hä]Xn¡v dm`³s_ fp*v k`n¨q^n A]mapsX AXnkhv{Sw k`n¨p Nm`n³s_ bNpSnt]maw Smjv¯n
k¨v sNm*v hpf`S S³s_ bmkmX sbm¡n A]mapsX sI_n] D²^n¡m³ fXn¨p Wn¡p¶ Np® FXp¯p
S³s_ bq_n Wn_¨p…
ASv N]_n F¶pt¸m`pw hpf`S¡v tSm¶n]nà F¦n`pw AkÄ bmkX Smjv¯n A]mÄ¡v– fpNan C^p¶p
AXn¡m³ SpX§n…
bq_nWpÅn N]_n]t¸mÄ dm`³s_ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Np® A¸w H¶v D²^n¨p…ASv fWhn`m¡n] hpf`S S³s_ {dm Ajn¡msS Ss¶ k`Sv
kls¯ fp`s]Xp¯p bp_¯n«p F¶n«v ASv dm`³s_ km]nt`¡v Sn^pNn k¨v…
B k`n] fp` km]n`m¡n] dm`Wv bs£ lzmh SXhfm\v AWpeks¸«Sv…F¦n`pw A]mÄ A¸ hf]t¯¡v
AsSm¶p Wp\ªp..
A{S]pw fSn]m]n^p¶p hpf`S¡v… AkÄ B hpO¯n BªXn¨p… AkapsX lo¡m^ lÐ§Ä bp_¯p
k^mSn^n¡m³ AkÄ km ssNsNm*v sbmSnªp bnXn¨p…
hpf`S]psX N®pNÄ knXÀ¶p… dm`Wv bs£ AkapsX lNSn]m] AXn]n Np® tkUW¡pN]m\v D*m]Sv…
F¦n`pw A]mÄ AsSm¶pw Nm^yfm¡msS AÛpSw sNm*v hpf`Ss] tWm¡n AkapsX fp` Wp\ªp…
lvivivhv..ivivhv.lvhvgv….. H¶v k`n¨p NpXn¡p fWpgym…im…”
hpf`S]psX Bkly{bNm^w dm`³ fp` ko*pw k`n¨p NpXns¨¦n`pw ]msSm^p knV¯n`pÅ Nmf
knNm^§apw A]man D*m¡n]nÃ…
hpf`S]psX AXn]psX tkPS NqXn NqXn k¶p..
AkÄ A]mapsX km]n Wn¶pw fp` k`ns¨Xp¯p ssNNÄ sNm*v sM^n¨pX¨p…Fs´ms¡t]m bn¨v tb]pw
b_ªpsNm*v AkÄ hz]w l^o^¯n`qsX ssNNÄ bm]n¨p,…
CX]v¡nX]v¡v AkÄ ssNNÄ sNm*v bmk¡nX]n`qsX ssNNÄ C«p bq_n sM^n¨pX¡p¶Spt¸ms` dm`Wv
N*p…
sb«¶v hpf`S]psX l^o^w kn_¨p….AkapsX Njp¯ns` sM^¼pNÄ k`nªp fp_pNn.. AkapsX
AXn]psX làn ko*pw NqXn… NnX¡p¶ N«n`nWp A¸w Ca¡w hwemkn¡pWSpt¸ms` dm`Wv tSm¶n…
hpf`S]psX ssNNapsX tkPS NqXn AkÄ Ip*v NXn¨p… l^o^¯n`qsX ssNNÄ sNm*v In{Sw k^¨p…
AkapsX ^Sn fqÀ¨ làn]m]n dm`³s_ Np® A_nªp…. AkÄ Sa^v¶psNm*v dm`sâ l^o^¯nt`¡v
NnX¶p…
AkapsX fpXn]njNan`qsX A]mÄ SjpNn… AkÄ¡Sv Wt¶ Blzmhfm]n…
“”””F´v bän WnW¡n¶p”
dm`³s_ tImUyw F´v f_pbXn sNmXp¡Wsf¶^n]msS hpf`S Npj§n] Wnfngw…
“”””ASv.. ASpbns¶ Cu Unkh¯n³s_ H^p {bSyNS]m\v tbm`pw… Mm³ Ss¶ fp³ssN FXp¯p
sI]v–Sm Npªp§Ä D*mNm³ Im³hv Ds*¶p A¸p_s¯ Wm\y½ b_ªp”
CÃm¯ sb^pwNÅw dm`tWmXv b_]pt¼mÄ bs£ hpf`S¡v sSÃpw NpätdmVw tSm¶n]nÃ…N`ym\w Njnªp
k^vgw fq¶ms]¦n`pw H^p Npªn¡m`p Nm\m³ Njn]m¯ kngfsfm¶pw H^p hv{So B] hpf`S¡nÃ…
H^pN\¡nWv ASv W¶m]n F¶m\v AkapsX bt£w .. bs£ AsSm^n¡`pw AkÄ dm`tWmXv b_ªnÃ..
hz´w Npj¸fm\¦n`pw ASv dm`³s_ tf AXnsI¸nIn^n¡pN]m\v hpf`S…
hpf`S]psX km¡pNÄ dm`Wv sk_psS A¸w Blzmhkpw {bSo£]pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv WÂNn..
B S_km«ns` BUy h´Sn]m] lm^U]psX GN fNÄ Ct¸mÄ F©nWo]_nwPnWv th`¯v bYn¡pN]m\v….
i^n]psX AÑsâ Nm^p\y¯nsâ fsäm^p AX]maw…
dm`Wpw ^mKWpw Np«nNanÃ…^mK³s_ N`ym\w Njnªn«v Ct¸mÄ k^vgw ^*mNp¶p… AMvK`n fIn]m\v
F¶ {bI^\w S_km«n D*v bs£ hpf`S At¸mapw WÃkam\v…
hpf`S sI_pSm]n Nn«n] Nmf hpO¯n `]n¨psNm*v dm`³s_ l^o^¯n bänt¨À¶p NnX¶p_§n]t¸mÄ
Aksa l`yw sI¿msS S§Ä¡p H^p NpªnNm`v Nm\m³ t]mPfp*mNsW F¶v ssUk§t`msX {bmÀTn¨p….
bs£ At¸mapw S³s_ DV^n¡m¯ Np«Wn Wn¶pw t{lk§Ä H¶pw Ss¶ Akan Wnt£bnInÃt`m F¶m In´
A]mapsX fWhn tImUy InÓfm]n ..

hf]w kas^ sskNn]m\v i^n D_¡¯n Wn¶pw D\À¶Sv…sI_n] tSmSn `en¨ hz]wtemP hpOkpw
k`n] tSmSn`pÅ £o\kpw i^n]n At¸mapw Saw sN«n NnX¶p….
Fsjt¶äp fpOw NjpNn Smtj¡p WX¶p…bqfpO sNm`m]n]n FÃmk^pw Ss¶ C^n¸p^¸n¨n«p*v….
i^ns] N*bmsX hpf`Sv F\oäv–….AkapsX fpO¯v ko*pw Nmfw A^sI¯n….AkapsX N®pNÄ Ak³s_
Nm`nWnX]nt`¡v bmªp…i^n bs£ ASv {l²n¨nÃ,,,,
“”””W¶m]n D_§nt]m F³s_ Np«n” i^n]psX AXp¯v k¶p Ak³s_ S`]n SjpNn sNm*v lm^U
tImUn¨p… i^n bp©n^n¨p ….

“”tNt«m i^n Wmsa Wfp¡v FÃm Ø`§apw H¶v tbm]n Nm\mw… f^fnÃpw cmÎ_n]pw W½psX
tims«`pw fäpsfÃmw….”tftWm³ hmÀ FÃmw b_ªp G¸n¨n«p*v ..”
Wm^m]\³ B\p ASv b_ªSv..
“”””B]nt¡ms« Ft¸mjm¶p b_ªm fSn Wfp¡v tbmNmw..”
i^n b_ªpsNm*v AXp¯pÅ Nth^]n C^p¶p…At¸mapw hpf`S]psX tWm«w AkWp fWhn`m]nÃ…
Cks^´m\v Fs¶ C§sW tWm¡p¶Sv fäpÅkÀ {l²n¡pw Fs¶m^p e]kpfnÃmsS …
“”””tfmsW tftWm³ hmÀ knan¨n^p¶p tfm³ D_§pN]m]n^p¶p Ct¸mÄ tk\sf¦n Mm³ Ct¸mÄ
knan¨p S^mw”
dm`³ ASv b_ªt¸mÄ i^n ht´mgt¯msX dm`sW tWm¡n… dm`³ AN¯ptbm]n `m³Zv– tcm¬ sNm*v
k¶p knan¨p…
“”””AknsX Ct¸mÄ sWt^w skap¯p Nm\pw AsÔ
dm`³ tcm¬ _nhokÀ sIkn]n k¨psNm*v tImUn¨p…i^n AsS F¶v S`]m«n…
“”””it`m…. im.. tfW³ hmt_ …im Dk… AkWnknXp*v sNmXp¡mw..”
tcm¬ i^ns] G¸n¨p dm`³ HSp§n Wn¶p…AkÀ¡v hwhm^n¡m³ DÅ hmiI^yw H^p¡m³ Ft¶m\w
FÃmk^pw ANt¯¡v N]_n tbm]t¸mÄ i^n ASn ht´mgn¨p…
AÑWpfm]n hwhm^n¨p Wn¡p¶SnWnX]n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv i^n]psX N®pNÄ AXp¯pÅ blp sSmjp¯nt`¡v– Wo§n… AknsX AMvK`n Fs´ms¡t]m
tKm`n]n fpjpNn Wn¡pN]m]n^p¶p…
tcm¬ N]n k¨psNm*v AÑtWmXv hwhm^n¨p sNm*v Ss¶ i^n fpt¶m«p WX¶p….bSns] Ak³
tSmjp¯nWXpsS¯n..
“”””AÃ foWptk WnsWs¡´m Cs¶m¶pw Sn¶mWpw NpXn¡mWpw tkt*….tkPw NpXnt¨ A§Xv… Sn¶Sv
FÃnWnX]n Np¯p¶SpsNm* WnWs¡ms¡ Cu Ai¦m^w… tkPw NpXn¡pWpt*m Wo]v… FWn¡v AXp¡a]nÂ
bnXn¸Sp b\n]p*v”
AMvK`n AXp¯pÅ foWp F¶ AkÄ Ss¶ HmfW tb^n« blp¡nXkntWmXm]n hwhm^n¨p… i^n ASv N*p
In^n¨p…
S³s_ bn¶n Wn¶pw Bt^m hwhm^n¡p¶p F¶v N* AMvK`n Sn^nªp tWm¡n.. tcm\n hwhm^n¨p
sNm*n^n¡p¶ i^ns] N* AMvK`n sSsÃm¶p bS_n…
AkÄ hwhm^w AkhmWn¸n¨p …AkapsX fpO¯v N* sI_n] e]w i^ns] bs£ ht´mgkmWm¡n..
BUyfm]m\v AkapsX fpO¯v Ak³ fsäm^p fpOemkw Nm\p¶Sp..
“”””Aѳ”
Ak³ bSns] tcm¬ _nhokÀ AN¯n bnXn¨p sNm*v AMvK`nt]mXp ASv b_ªt¸mÄ AkapsX fpO¯v
sI_ns]m^p bp©n^n BÀ¡mWpw tk*n H¡mWn¡p¶Sv tbms` fn¶n f_ªp… bs£ i^n¡v Blzmhfm\v B
In^n N*t¸mÄ D*m¡n]Sp..
Ak³ ko*pw hwhm^n¨p sNm*n^p¶t¸mÄ AMvK`n tkP¯n Ss¶ NmXn sNmXp¯ bm{Sw FXp¯psNm*p
sSmjp¯n Wn¶pw bp_¯n_§n…
“”””AsS W½Ä CSpks^ b^nI]s¸«nÃt`m ‘
tcm¬ N«v sI]vSpsNm*v SWns¡Sns^ k¶ AMvK`nt]mXp i^n tImUn¨t¸msa¡pw ANs` Wn¶pw H^p
ssd¡n³s_ sk«w Ak^psX AXpt¯¡v k¶p…
ASpN* AMvK`n l^tkP¯n ANt¯¡v N]_n tbm]n .. i^n B sk«w tWmNnsNm*v Wn¶p…
ssd¡v i^n]psX AXpsSs¡¯n…ASn Wn¶pw H^p fp¸SntWmXv AXp¯v {bm] tSm¶n¡n¶ H^mÄ C_§n…
A]mapsX Nm`pNÄ Wn`Sp_¡m³Wt¶ bmXpsbXp¶p*m]n^p¶p…
i^n A]msa tWm¡nsNm*v– Wn¶p…
“”””im i^n¡p«³ kt¶m”
F¶v tImUn¨psNm*v A]mÄ tkP¯n Ss¶ i^n]psX tWÀ¡v– k¶p AksW sN«n¸nXn¨p… A]manÂ
Wn¶pw fUy¯nsâ kÃms¯m^p PÔw i^ns] koÀ¸p fp«n¨p..
“”””i^ns¡s¶ fWvhn`]ns`… Mm³ ^mK³ fmf]m… sI_p¸¯n Wn¶ Ft´m^w FXp¯p WX¶SmW_nt]m
tfmWv.”
A]mÄ ko*pw i^ns] sN«n¸nXn¨psNm*v Ak³s_ Nknan D½ k¨t¸mÄ i^n¡v kÃmsS]m]n…
^mK³.. AMvK`n]psX eÀ¯mkv… i^n]psX fWhv f{´n¨p…
“”””im F´m ^mKm Wo Nm\n¡pt¶ ‘
Wm^m]\sâ lÐw i^ns] Sm¡m`nNfm]n ^mKWn Wn¶pw ^£n¨p…
Wm^m]\³ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv bp_Nn Wn¶pw ^mKsW AXÀ¯p fmän…^mK³ BXn]mXn Wn¶p…
At¸mÄ¡pw AMvK`n]pw lm^U]pw At§mt«¡v k¶p…
“”””tim Cs¶¦n`pw WnW¡v WÃfm^ymV¡v k¶pXm]n^pt¶m ^mKm”
A¸w CuÀgt]msX lm^U ^mKWp tWs^ tWm¡nsNm*v– ASv tImUn¨t¸mÄ bpÑemk¯n ^mK³ AkÀ¡v
fpOw sNmXp¡msS Wn¶p..
“”””bnXn¨p sNm*ptbm]n NnX¯p AksW ‘
Wm^m]\³ AMvK`n]psX fpOt¯¡v tWm¡n ASv b_ªp…
AkapsX fpO¯v h¦Xkpw AbfmWkpw NpSns¨¯n..i^n¡ Aksa N*p h¦Xw k¶p … skÀsS Aà Ak^psX
fpOw Ft¸mapw C§sW CStà AkØ… i^n]psX fWhn B]n^w In´NÄ NX¶p NqXn…
AMvK`n At¸mta¡pw ^mK³s_ ssN AkapsX tSman`qsX C«psNm*v– AksW Sm§n bnXn¨p sNm*v
tbmNm³ {lfn¨p…
“”””i.. knsXXn Fs¶… CknsX ks^ k^m³ A_n]msf¦n At§m«pw k^m³ FWn¡_n]mw,,,”
AMvK`ns] làn]n SÅn fmänsNm*v BXn]mXn ^mK³ ANt¯¡v WX¶t¸mÄ AMvK`n i^ns] H¶v
tWm¡nsNm*v– ANt¯¡v N]_nt¸m]n…
bqfpO bXnNÄ N]_tk kojm³ tbm] ^mKsW ko*pw Sm§n bnXn¡m³ {lfn¨t¸mÄ Bt{Nmlt¯msX ^mK³
AMvK`n]psX fpO¯v BªXn¨p..
“”””Wnt¶mXtà bnXn¡*m¶p b_ªSv”
tUgyt¯msX ko*pw AMvK`ns] tWm¡nsNm*v– ^mK³ ANt¯¡v N]_n..
BÀ¡pw fpOw sNmXp¡msS AMvK`n ^mKsW AWpPfn¨p..
i^n¡v Wt¶ N`n N]_n… ^mKWn«p H¶v sbm«n¡m³ Ak³s_ ssNNÄ S^n¨p…
“”””S_kmXnWp tb^v tUmgfp*m¡m³ Hmt^mt^m K·§Ä…”
bn_pbn_p¯psNm*v Wm^m]\³ b_ªp..
“”””tim ^*p N\¡… VÀfs¡«p WX¯n]t¸msa Mm³ b_ªSm.”
A^nlt¯msX Wm^m]\sW tWm¡n lm^U ASv b_ªp… Wm^m]\³ ko*pw Fs´ms¡t]m bn_pbn_p¯psNm*v
ANt¯¡v WX¶p…
“”””tfm³ CsSm¶pw Nm^yfm¡*… FÃm NpXpwd¯n`pw CSpt¸ms` Hs^®w Nm\pw….b_ªn«v Nm^yfnÃ…
CSnknsX bSnkm …tfm³ km… e£\w Njn¡mw”
lm^U i^ns]]p Nq«n S_km«nt`Nv WX¶p…VÀfsN«p F¶m km¡nWÀ°w fm{Sw i^n¡v fWhn`m]nÃ…
^m{Sn e£\ hf]¯v fm{Sw bs£ AMvK`n]pw ^mKsW]pw i^n AknsX§pw N*nÃ… b£ Ak^psX
fp_n]n Wn¶pw tNÄ¡p¶ In`

lÐ§Ä AknsX Ct¸mapw h{¦v-gw Wn`Wn¡p¶p F¶Sv i^n¡v fWhn`m¡n sNmXp¯p….
^m{Sn b¯pf\n]m]t¸mÄ B k`n] S_km«ns` fn¡ skan¨§apw A\ªp..
A{S]pw hf]w D_§n]SpsNm*mN\w i^n¡v Wt¶ D_¡w k¶nÃ….Ak³ N«n`n Sn^nªpw f_nªpw
NnX¶p…
D_¡w `en¡msS N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv k¶ i^n Fjpt¶äp fp_n]ns` ss`äv C«p…Ak³ H^p hnP^äv k`n¡m³ dm{Sqfnt`¡v
N]_n…
hnP^äv k`n¨p dm{Sqfn Wn¡pt¼mÄ Smsj Wn¶pw Fs´ms¡t]m lÐ§Ä Ak³ tN«p….
hnP^äv Np¯n sNXp¯n i^n bp_¯p k¶p KW`n`qsX tWm¡n… B KWm`]n`qsX tWm¡n]m AkWp Smsj
AXp¡akl¯pÅ emPkpw sSm«¸p_¯pÅ sWXpdp^]pw Nm\mw…
b*v Nm`§an sWÃv D\¡n hq£n¡mWpw fäpfm]n D*m¡n]Sm\v ASv … F¶m C¶v sWÃpw
Nrgn]psfms¡ Ds*¦n`pw sWtÃms¡ hq£n¡p¶Sv S_kmXv kN tPmsXu\n`m\v…
i^n KWm kjn bp_t¯¡p tWm¡n..AXp¡a kl¯p Wn¶m\v lÐw k^p¶Sv…
Smsj N* NmjvI i^ns] sl^n¡pw h¦Xs¸Xp¯n …k`n] H^p B«p NÃn A^n B«pN]m\v AMvK`n…
Aksa sNm*v Sm§m³ bämkp¶Sn`pw k`pSm\v– B D^NÃv…AkÄ kas^ b\ns¸«m\v ASv sI¿p¶sSWv
i^n¡v kyàw…
Cu bmSn^m{Sn]psX BUy ]mfm§an`pw AkapsX tKm`nNÄ SoÀ¶n«nà , Bkly¯nWp tKm`n¡mÀ B
ko«n Ds*¶p i^n¡_n]mw…
ko«ns` fäp hv{So KW§Ä B^pw Ss¶ b\n H¶v Ss¶ sI¿p¶Sv Ak³ N*n«nÃ…
bs£ Ak^psX AsS AkNmlkpw AVnNm^kpw CkÀ¡pw Cu ko«n`ntà bs£ CkÀ fm{Sw F´nWm\v C§sW
tKm`n sI¿p¶Sv…ASv H^p tk`¡m^ns] tbms` ….
ASv In´n¨p Wn¡pt¼mtj¡pw AkntX¡v B S_km«ns` H^ptKm`n¡m^n k¶p….
PoS ASm\v– Ak^psX tb^v… ^m{Sn e£\w Njn¡p¶ hf]¯v B tb^v b_ªm\v k`y½ Aks^ knan¨Sv…
i^n HmÀ¯p…
“”””At¿m Nptª Mm³ sI¿m C§p St¶¡v–…”
kas^ shufySt]msX]pÅ Ak^psX B hwhm^w i^n¡v WÃvt¸ms` CãvXfm]n… B ko«n Sm³
k¶SpfpSÂ H^mÄ AMvK`nt]mXp C{S]pw hvtWit¯msX sb^pfm_p¶Sv Nm\p¶Sv Ct¸mam\v.
“”””ASv hm^fnà PotS¨n … AknsX A¸w bm{S§Ä NqXn dm¡n]ntà ASv NjpNn kt¨¡p
At¸mta¡pw Mm³ CSv SoÀ¡mw”
AMvK`n]psX f_pbXn… PoS]psX fpO¯v hvtWiw bXÀ¯n….bmkw Np«n F¶ fpOemkw PoS]psX
fpO¯v Wn¶pw i^n km]n¨_nªp…
i^n¡v kÃm¯ h¦Xw B\p D*m]Sv…Ak³ bSns] NSNp Sp_¶p bp_t¯¡n_§n….
lÏfp*mNmsS Ak³ Smtj¡p k¶p bp_¯pNqXn AXp¡a kls¯¡n_§n….Bs^¦n`pw tImUn¨m Nmäv
sNmÅm³ C_§n]Sm\v F¶v b_ªm fSn F¶v Ak³s_ fWhksW bYn¸n¨p…
hmUm^\ Cu hf]¯v Atf^n¡]ns` AÀ²^m{Sn hf]¯v Nq«p¡mt^msXm¸w N_§n WX¶p ko«n k¶p
N]_pt¼mÄ A½]psX tImUy§Ä¡v fp¶n bS_n tbmNmsS bnXn¨p Wn¡m³ i^n¡v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Nq«m]n DÅSv Ak³s_ fWhp bYn¸n¨p sNmXp¡p¶ k`n] sI_n] Nŧam\v….
i^n bSns] WX¶p AXp¡a klt¯¡v F¯n…At¸mta¡pw AMvK`n fmkv B«n Njnªp ASv bm{S¯nt`¡v
fmän]n^p¶p….
At¸mam\v C^p«n`qsX k^p¶ i^ns] {l²n¨Sv…AkÄ sSsÃm¶p e]s¶¦n`pw AknsX Ss¶ Wn¶p…
Nm`Xn]psX lÐw tN«psNm*v PoS]pw At§ms«¯n ….i^ns] N* PoS]psX N®pNÄ knX^p¶Sv i^n
{l²n¡mSn^p¶nà F¦n`pw Ak³s_ {l² bqÀ\fm]pw AMvK`n]n B]n^p¶p…
kn]Às¯m`n¨v ssN fpjpk³ B«n] fmkpw bm{Skpw bnXn¨p S³s_ Njp¯n`qsX HjpNn] kn]À¸p
SpÅnNÄ AkapsX fm_nX§ant`¡v H`n¨n_§p¶Sv SX]msW¶k®w AkÄ ssN sNm*v ASv SpX¨t¸mÄ
AkapsX ssN]ns` fmknsâ Awlw AkapsX Njp¯n H^p skap¯ Np_n tbms` Nm\s¸«p..
“”””F´m Nptª Fs´¦n`pw tkt\m?”
PoS]m\v tImUn¨Sp….H^p bs£ AMvK`n]mNmw AktamXv– ASp tImUn¡m³ b_ªSv…
“”””Cà H¶pfnÃ… Mm³ .. D_¡w k¶nà At¸mÄ Ip½m C_§n]Sm…. AÃv¸w Nmäps¡mÅm³ …CknsX
Wn¶pw lÐw tN«t¸mÄ k¶p tWm¡n]Sm….i.. A¸w skÅw Nnt«m NpXn¡m³”
PoSs] AknsX Wn¶pw Hjnkm¡mWm]n i^n tImUn¨p…AMvK`n]psX fpO¯v ASv b_ªt¸mÄ A¸w
tUgyw D*m]n^p¶ntÃ….
Ct¸mÄ sNm*pk^mw F¶v b_ªpsNm*v PoS ANt¯¡v WX¶ptbmNpt¼mÄ AMvK`n]psX fWhn tk*m¯
H^p e]w Wn_ªp Wn¶p…
PoS tbm]n Njnªt¸mÄ i^n AMvK`ns] tWm¡n.. AkapsX fpO¯v Ct¸mapw D*v B kngmU
emkw…H^pbs£ sskNpt¶^w hwekn¨Snsâ Nm^\§Ä BNmw B kngmU emk¯nWp ko*pw B¡¯nWp
SpX¡fn«Sv….
^mK³ ssN k¨ bmXpNÄ Ipk¶ Np_nt¸ms` AkapsX fpO¯v Nm\mw.. i^n¡v ASv N*t¸mÄ Wt¶
kngffm]n…
“”””Wn§Ä fm{Sfm\v CknsX tKm`n sI]vSp Mm³ N*n«pÅSv…C{S]pw tKm`n¡m^ CknsX DÅt¸mÄ
Wn§Ä¡p tKm`n sIt¿* Bklyw F´m\v?”
FknsX Wnt¶m Nn«n] ssU^y¯nt`m ASæn CSnsâ FÃm DXf Mm³ F¶ So^pfmW¯nt`m i^n A§sW
tImUn¨t¸mÄ sl^n¡pw sM«n S^n¨t¸ms` AMvK`n Wn¶p…
AkapsX N®pNÄ Cu_W\nªn^p¶ptkm….i^n¡v AkapsX Wnhi]mkvØ N*t¸mÄ tImUn¡*m]n^p¶p
F¶pks^ tSm¶nt¸m]n….
AMvK`n bs£ At¸mapw sfuWw skXnªnÃ….At¸mta¡pw H^p NqK]n skÅkpw ¥mhpfm]n PoS
At§ms«¯n…
PoS]psX N]n Wn¶pw ¥mhv km§n] i^n ko*pw AMvK`nt]mXp tImUn¨p…
“”””Mm³ CknsX BUyfm]n k¶n«v Wn§Ä H¶v fn*n]Sv– tbm`pw CÃmt`m…. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Mm³ k¶Sv CãvXfmNm¯Sv sNm*mt\m fn*m¯Sv…?”
AMvK`n fn*mS¯n i^n¡v Wà kngfkpw h¦Xkpw D*m]n^p¶p… AktamXv– i^n¡v Nmfw Fs¶m^p
knNm^tf tSm¶n]n«nÃ…. bs£ Ft´m.. FknsXt]m N*pf_¶ H^p fpOw tbms`… H^p bs£ KoknS¯nÂ
H^p hv{So]psX l^o^ ewPn tWm¡msS AkapsX fpOwfm{Sw {l²n¡p¶Sv CUmUyfm\v….
“”””hvtWin¡mWpw Smt`m`n¡mWpw BapNÄ CknsX fÕ^n¡p¶p*mt`m,,,, Mm³ F§tW`pw CknsX H¶v
Kokn¨psbmt¡ms« Db{Ukn¡^pSv”
AMvK`n]psX f_pbXn CXnsks«äksWt¸ms`]m\v i^n tN«v Wn¶Sv….A§sW H^p f_pbXn Ak³
t{bSo£n¨sS]nà …Ak³s_ fWhn h¦Xw SnN«n k¶p… PoS AMvK`n]psX f_pbXn]n ØevS]m]n
Wn¶p…
A{S]pw b_ªpsNm*v N^ªp N`§n] N®pfm]n AMvK`n ANt¯¡v WX¶p….i^n]psX ssNNÄ
sI_pSms]m¶p kn_¨p.. Sm³

AMvK`n]psX fWhp kngfn¸n¨p Fs¶m^p NpätdmVw AksW A`«m³ SpX§n…
AkÄ F´psNm*mN\w A§sW b_ªSv…. F´m\v Cu ko«ns` AkapsX {blWw… H^pbs£ ASv PoS]v¡p
A_n]pfm]n^n¡ptfm….
Ss¶ tWm¡n km sbman¨p Wn¡p¶ PoSs] i^n N*p.. Ak^v AMvK`n]psX B f_pbXn]n Wt¶
sbXnIn^n¡mw…Ckt^mXv tImUn¨p tWm¡n]mt`m…
ssU^yw hwe^n¨psNm*v i^n PoSs] tWm¡n tImUn¨p..
“”””tI¨n,.. CkÀ¡v F´m\v bän]Sv… Mm³ k¶t¸mÄ fpS H^p tk`¡^ns]t¸ms` CkÀ CknsX
NnX¶p b\ns]Xp¡pN]m\v …FÃmk^v¡pw Ckt^mXv tUgyfm\v… F´m\v ASnWp Nm^\w….
sIIn¡_n]ntÔ
sb«¶pÅ AMvK`n]psX f_pbXn]pw SpXÀ¶pÅ i^n]psX tImUykpw PoSs] sINp¯mWpw NX`nWpw
CX]v¡p F¶ AkØ]n F¯n¨p… F´v b_]\w F¶_n]msS AkÀ Npj§n.,,
“”””b_]p… H¶nWpw tk*n]Ã…Bt^mXpw tImUn¡mtWm b_]mtWm AÃ.. F¶m`pw Cu ko«nÂ
fsäÃmks^]pw tbms` AVnNm^kpw AkNmlkpw DÅ AkÀ C{S¡pw h¦Xs¸X\sf¦n ASnWp S¡Sm]
Nm^\w D*mNpw… ASm\v– FWn¡v A_n]*Sv…”
i^n lÐw A¸w NW¸n¨p tImUn¨p… Cks^ms¡ A§sW tImUn¨ms` b_]pN]pÅq F¶Sv i^n¡v tSm¶n….
tImUnNp¶Sv A¶VmUmkm\v f_pbXn b_]mSn^n¡m³ Njn]nÃ,,,PoS kn]À¡m³ SpX§n… AkapsX
N®pNan km]ns¨Xp¡m³ Njn]m¯ emkw…
“”””ASv Nptª Mm³……”
AkÀ km¡pNÄ¡p tk*n b^Sn…
e]fm\v Ak^psX {blWw F¶Sv i^n¡v fWhn`m]n…
“”””e]w tk* CSv Ft¶mXv b_]p¶Sn Wn§av¡v ]msVm^p Npj¸kpw D*mNnÃ…f_n¨p Wn§Ä¡p Pp\w
fm{Stf D*mNp”
i^n]psX B km¡pNÄ Gäp F¶SvAk^psXfpOs¯sb«¶p*m]t{bÊWS]nÂWn¶pwi^n¡vfWhn`m]n..
AMvK`n]psXh¦X¯nsâNm^\§ÄPoSb_]m³SpX§n…
i^nASnWm]nNmtSmÀ¯p…

Leave a Reply