അമ്മ രസം

Posted by

അമ്മ രസം

AMMA RASAM BY RAMU

^mkns` F\oäp fpä¯p Iq`pfm]n Bân. A½ FknsX tWm¡n AXp¡a]n Cà Mm³ bn¶n sI¶p Uqs^
fm_n B\v Nn\À AknsX B³hn Bân .Bân Sp\n WW]vNp¶p .Wo F´m tW^s¯ F\otäm

Mm³ .A½ FknsX

Bân .A_n]nà Wo Np_¨p skÅw tNm^ns¡. Mm³ skÅw tNm^n Bân H^p {Now ssWän B\v tkgw.
{dm D*v .bmkmX CÃ. fpt«maw sbm¡n Np¯n] ssWän . skap¯ Nm`pNan t^mfw D*v FWn¡v
AsSms¡ N*p N¼n B]n .

Bân. Wnsâ tNmtaKv AZvfng³ l^n B]n

Mm³. A¦nÄ b_ªp

Bân . C¶v A¦nansâ {dUÀ cmfn`n k^p¶p*v Wo NX]n tbmN\w sI¶p Npan¨p km

Mm³ _qfn tbmNp¶ kjn {loK Bân fpäw AXn¡p¶p ssWän knXkn`qsX B fp` ¨m Fsâ Nt{*mÄ
tbm]n Mm³ HmXn tbm]n H^p km\w kn«p Npan¨p k¶p .Bân b_ªSv tbms` NX]n tbm]n k¶p.

k`n] S_km«n B\v Mm³ KWn¨Sv ko«n Nrgn tWm¡mWpw fäpw BapNÄ D*v .11f\n B]t¸mÄ
A¦nansâ AWn]³ cmfn`n k¶p .A§sW ko«n`v BsN Sn^¡v AkÀ skt¡gWv CknXp*v F¶v tN«p
.Mm³ Nan¡m³ tbm]n AknsX B^pw CÃ bns¶ Sn^n¨p tbm¶p .At¸mÄ Fsâ Nhn³ k¶p 24k]hv

A§sW A¶v cpÄ tZ tbm]n. ^mkns` F\oäp tWm¡pt¼mÄ AWn tI«³ CÃ. Mm³ bÃv tS¨p Smsj
sI¶p .tI«³ AXp¡a]n Bânfms^ him]n¡p¶p .MmWpw sI¶p tI«³ him]n¡p¶Sv Bânfm^psX ho³
bnXn¡pk. A§sW MmWpw ho³ tWm¡n C^p¶p. Mm³ bnt¶ tWs^ bp_¯v C_§n At¸mÄ N_k ¡m^³
k¶p. tb^v ^tflv 30k]hv .A½ sSmjp¯n D*v Mm³ sk_psS At§m«v– sI¶p .

^tflv . Btl¨n

A½ . Wo F´m Smfhn¨Sv Mm³ N_¡m³ tbmNpkm^p¶p ko«n BapNqXpS B\v

^tflv :A_n]mw .Np_p¼n blp FknsX

A½ :A¯¸p_¯p*v Npan¸n¨v AknsX sN«n Wo F´m]m`pw N_¡pw fp³bv ASnWp PpanN sNmXp¡\w

^tflv :Btl¨n km Hä¡v bänà .

Mm³ sSmjp¯nsâ sshZn C^p¶p sP]nw Nan¡pkm Fs¶ Nm\m³ AkÀ¡p bänÃ. Mm³ C^n¡p¶nXSv
tWm¡n]m Np_p¼n blpsW Nm\pw . AknsX k]vt¡m sk¡p¶ Nm^\w bp_¯v Wn¶pw B^pw Nm\nÃ
.A½ H^p s_Zv ssWän B\v Njp¯nWp C_¡w D*v ipNv Hs¡ bnWv Np¯n D*v .

A½ :Wnsâ N`ym\w Bt]mX

^tflv :CÃ tI¨n tWm¡p¶p*v . tI¨n f^p¶v Sm

A½ Np_p¼n blpknsW bnXn¨p ^tflv AXp¯v Wn¶v PpanN sNmXp¯p PpanN sNmXp¯p Njnªp blp
NpS_n A½ ko\p.

^tflv N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv :Btl¨n kÃSpw bänt]m

A½ :Hmiv H¶v ks¶Xm

^tflv A½]psX N¿n bnXn¨p sbm¡n F¶n«v AknsX fmän C^p¯n

^tflv :tI¨n

A½ :Np*n Np¯n ko\Sv sNm*v H¶pw bän]nÃ

^tflv :tWm¡s« tI¨n

A½ :F´v

^tflv :bäns]m¶pw CtÃ

A½ :FXm N¿n H^p tkUW

^tflv :FknsX

A½]psX N¿n bnXn¨p F¶n«v ^tflv SXkn sNmXp¯p

A½ :FXm tSmansâ AknsX B\v tkUW

^tflv :sskUys^ Nm\m³ tbmt\m

A½ :tk* Wo Ct¸mÄ sI]vStbms` H¶v SXkn]m fSn Wo^v kojpw AsænÂ

^tflv :tI¨n Np_kpt*m

A½ :Wo ssWän Wo¡n SXkX

ssWän N¿v Wo¡n ^tflv SXkn A½]psX »m¡v {dm kÅn Nm\mw. ^tflv B NmjvINÄ BhzUn¨p
SXkn. A½¡v Wm\w Ctà F¶v Mm³ Bt`mIn¨p

A½ :t^tfl fSn

^tflv :Np_¨p NqXn

A½ ;fSn Np_kp*v

^tflv ;tI¨n ^mkns` gm¼q Ct«m

A½ :Cà Mm³ Npan¨nà F´m f\w Dt*m

^tflv :D*v .tI«³ tbmt]m tI¨n

A½ ;B. ^mkns` tbm]v CWn ^*mjvI CÃ .

A^tflv :tI¨n Biv

A½ :F´m

^tflv :blp km`n«Xn¨t¸mÄ Im\Nw N®n tbm]n H¶v tWm¡p tI¨n

A½ :Wo AknsX C^pt¶ FWn¡v Wnsâ sbm¡w CÃtÃm

^tflv bXn]n C^p¶p. A½ ^tflnsâ fp³bn NpWnªp Wn¶v Aksâ N®n DuSn .Ak³ A½]psX
tSman N¿v sk¨n«p*v .A½ AksW A^fSn`n C^p¯n Ct¸mÄ A½ Aksâ sbm¡¯nsWm¸w B]n . Ak³
H^p N¿v A½]psX CXp¸n k¨p .A½ ASv ssf³Zv sI]vSnÃ

A½ :^tflv tbm]ntÃ

^tflv :CÃ sI_pSv Ft´m

A½ ^tflnsâ fp*nsâ Sp¼v sbm¡n N®n C«p B Wnfngw Aksâ hmVWw N¼n B]n gZv[n]n Â
Wn¡p¶Sv A½ N*p . ^tflv CXp¸ns` N¿v bSns] SjpNn AkÀ S½n sI_n] AN`w fm{Sw .Ak³
A½s] bSns] AkWnt`m«v tIÀ¯p .At¸mÄ A½]psX fp` AkWn fp«n fp«n]nà F¶ tbms` B]n.
sbs«¶v {loK Bân A½s] knan¨p.

A½ :tbm]ntÃ

^tflv :½v

A½ :Wo N_¡n bm`v sNm*v km

^tflv :tI¨n Ds*¦n bm sbs«¶v kt¶sW

A½ :FXm sI_p¡m

^tflv :Btl¨n sbs«¶v k^ptfm

A½ :F´nWm

^tflv :N_¡pt¼mÄ Nq«nWp

A½ :tbmXm sI¡m

sskNptW^w N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv A½ Npan¨p ssWän fm_n bp_¯v C^n¡pt¼mÄ ^tflv k¶p BânfmÀ FÃmw A¼`¯nÂ
tbm]n Mm³ AXp¡a]n D*v. A½ bp_Nns` Im]v–bnÂ

^tflv :Btl¨n bm Aa¶p Sm

A½ :F´mXm Sn^¡v Mm³ Cu Sp\n kn^n¨nXv k^mw

^tflv :Ct¸mÄ Bs\m A`¡p¶Sv

A½ :AÃXm Npan¨p fm_n] Sp\n]mX

^tflv :tI¨n

A½ ::km

A½ NpWnªp Wn¶v bm Aa¶p ^tflv C^n¡pN]m\v. ^tflv tWm¡p¶Sv A½ Nm\p¶p*v A½ H¶pw
b_]p¶nÃ. bm Aa¶p Njnªp

A½ :FXm Wo F´m tWm¡p¶Sv

^tflv :H¶pfnà tI¨n hpµ^n B]n«p*v ASv tWm¡n Wn¶Sm

A½ :H¶v tbmXm W½Ä CWn F´v hpµ^n BNmWZm

^tflv :tI«sâ emPyw .FWn¡pw CSptbms` H^mÄ fSn .F¦n Mm³ N_¶p f^n¡pw

A½ :Io tbmXm .Wo Cu bm{Sw H¶v fp_n]n skt¨

fp_n]n N]_n DXsW ^tflv A½s] NX¶p bnXn¨p .blpknsâ Soä Im¡nsâ fpNant`m«p ko\p .A½
AXn]n ^tflv fpNanÂ

A½ :t^tfl knXv Wo F´m Nm\n¡p¶Sv

^tflv :¹ohv tI¨n

^tflv A½]psX N¿v ^*pw bnXn¨p F¶n«v A½]psX Ip*n D½m sNmXp¯p A½ km AX¨p bnXn¨p
F¶n«v Njp¯n Ipwdn¨p .

A½ :½vfv givivlviv FXm Bs^¦n`pw Nm\pw knsXXm ¹ohv

Mm³ sb«¶v NqXpS AXp¯v Nm\m³ tWm¡n. Fsâ ssN S«n bm{S ko\p .^tflv sb«¶v sM«n. Cu
hf]w A½ AksW SÅn fmän

^tflv :thm_n tI¨n bänt¸m]n sb«¶v tI¨nt]mXv . thm_n

A½ :Wo F´m Nm\n¨Sv Fsâ ssN tkUWn¡p¶p ^mkns` ko\t¸mÄ DÅ tkUW bns¶]pw k¶p

A½ AktWmXp k`n] tUgyw Nm\n¨nà AsSWn¡v AÛpSw B]n. At¸mÄ A½]pw B{Pin¡p¶p .A½]psX
_n]m£Wv ^tflnsâ tbXn Np_¨p .^tflv :FknsX tI¨n tkUW Mm³ tWm¡s«

A½ :Wo tWm¡n]Sm Npj¸w B]Sv

^tflv A½]psX AXp¯v k¶p B N¿n D½sk¨p F¶n«v sN«nbnXn¨p Njp¯n D½ sk¨p A½ FSnÀ¯nÃ
^tflv ssN sNm*v A½]psX I´n Nl¡n .

A½ :½v tÈm. …

Ak³ CXSp ssN sNm*v k`Sp fp` Nl¡n sNm*v Ip*n fp¯n. A½ km Sp_¶p Aksâ Ip*pw Wmkpw
W¡n NpXn¨p .F¶n«v Np_¨p tW^w CSv SpXÀ¶p

A½ :FXm fSn fm_nt¡m FÃm^pw k^m_m]n

^tflv :¹ohv tI¨n

A½ :tk* Bs^¦n`pw A_nªm Mm³ Kokn¨n«v Nm^yw CÃ.

A½ AksW SÅn N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv fmän {ZÊv– tWs^ B¡n ANt¯m«p tbm]n ^tflv kngft¯msX tbm]n.

AXp¯ Unkhw ^mkns` AWn A½]psX fp_n]n D*v. AWn tfm³ bWn Bs\¶v b_ªp A½ AksW
tWm¡p¶p .Ak³ NnX¡p¶p A½ AksW F\o¸n¨p .F¶n«v Aksâ gÀ«v– fmän . kmSn AX¨p. bnt¶
bp_¯v k^pt¼mÄ A½ hm^n B\v tkgw .H^p Hmt«m_n£ k¶p. MmWpw sIÃm³ b_ªp .A½ Aksâ
fp³bn Sp\n fm_n]tSmÀSv FWn¡v N¼n B]n .tZmÎÀ C³sK£³ sNmXp¯t¸mÄ Ak³ Dgm_m]n .bs£
A½]psX fp³bn Ak³ k¿m F¶v b_ªp Nm^\w At¸mÄ AkWp A½]psX tUi¯v fp«n C^n¡mw. ko«nÂ
k¶t¸mÄ A½ AksW Sm§nbnXn¨n^p¶p. Aksâ N¿v A½]psX CXSp fp`]psX kl¯p Af^p¶Sv Mm³
N*p. ^m{Sn Ak³ A½]psX fp_n]n B\v NnX¶Sv MmWpw fp_n]n NnX¶p A½ kmSn AX¨p .

A½ :Wo Smsj NnXt¶m bWn bN^pw

Mm³ sshZn DÅ sI_n] N«n`n NnX¶p At¸mÄ A½ Aksâ NqsX NnX¶p .A½ hm^n B]n^p¶p tkgw
.D_¡¯n Mm³ lÐw tN«p. Bivi AWn tfmsW knsXXm .

AWn :Bân ¹ohv

A½ :Hmiviv bt¿ k`n¡tà No_pw

½v½v Biviviviviv F¶ D¨ fm{Sw bnt¶

A½ :tfmtW {dm Du^s«

½v Bivi lmiv .fp_n]n BsN sM^¡w fm{Sw CX¡v Mm³ tN«p

tfmtW AXn¡X . ….BânNv k^p¶p …½v½w iviviviviv giviv.

Mm³ D_¡w bnXn¨p .

Leave a Reply