രതി ലയം 5 [ഉണ്ണി]

Posted by

രതി ലയം 5

RATHILAYAM PART 5 BY UNNI  | PREVIOUS PART
[https://Muthuchippi.net/?s=%E0%B4%B0%E0%B4%A4%E0%B4%BF+%E0%B4%B2%E0%B4%AF%E0%B4%82]

A§sW M§Ä ko«nt`¡p Sn^n¨p….

MmWpw B^y tI¨n]pw ko«n F¯pt¼mÄ ko«n kn^p¶pNmÀ k¶n«p*v.

At¿m tI¨n CSnt¸m B^m Cu tW^¯p CWn Cs¸m C¶v tbmNp¶pt*m Btkm…

B^m\mtkm.. Mm³ Wns¶ sNm*v H¶v Hä]v¡v Nan¡\w F¶v knIm^n¨Sm..

Zm Mm³ Wmsa tbmkpw Wo F³s_ NqsX At§m«p tbm^pt¶m

FknsX B^y tI¨nsX timÌ`nt`m..

AtSXm sI¡m ..

Mm³ F§Wm tI¨n… AknsX tks_ tI¨nfmÀ DÅStÃ…

Zm ASm b_ªSv Wo k^pt¶m F¶v WnW¡v H^p hÀss{bhv S^mw Mm³…

As¸m CknsX F´v b_]pw

AsSms¡ Cu tI¨n Gäp

F¶m tWm¡mw

M§Ä ko«nt`¡p N]_n sI¶t¸mÄ AknsX _o¯mân sX ko«n Wn¶pw Ak^psX B§a]pw sskcpw
kn^p¶p k¶Sm…

AWn`pw WfnS]pw… l^n¡pw W½psX SfnÄ WXn WfnS Ss¶…

F´m H^p I´w Nm\m³..

Mm³ Aks^ Ss¶ tWm¡n Wn¡p¶Sv N*p B^y tI¨n Fs¶ bn¨n

Mm³ sM«n sb«¶v tWm«w fmän…

_o¯mân Fs¶ tWm¡n b_ªp B kt¶m ^*mapw F¶ns«´m AknsX Ss¶ Wn¡ps¶ Cks^ fWÊn`m]ntÃ

B]n Bân AWn fmf³ Asà F¶v b_ªp Mm³ AXpt¯¡v sI¶p

At¸mÄ AWn fmf³ Fs¶ tWm¡msS B^y tI¨ns] Ss¶ tWm¡n sNm*v

Hm CkÄ A§v kÃy sb®m]tÃm . sN«n¡m³ B]n Asà _otS¨n…

Wo Cksa Nps_ fpt¶ N*Sm AsÃ
sb®v l^n¡pw k`pSm]n AsÃZm AWn F¶v _o¯mân..

Cu tI¨n CsS´m C§sW, C§sW]mt\m Np«nNsa b^nK]sbXp¯p¶Sv..

F¶v b_ª WfnS AWnãw Nm\n¨p..

Mm³ At¸mÄ koXv sfm¯w {l²n¨p tks_ Bs^]pw AknsX F§pw Nm\p¶nÃ..

B^y tI¨n AkapsX A½ hKnS Bân sW knan¨p sNm*v ANt¯¡v tWm¡n

FXm Aks^ms¡ A¼`¯n`m

fmSp kpw ^fy]pw FknsX As¸m

Aks^m¶pw CknsX CsÃXm A¼`¯n tbm]Sm .. At¸mjm CkÀ k¶Sv.. C¶v Ss¶ tbmNm³ k¶Sm ..
Ak^nt¸m C_§pw

MmWpw B^y tI¨n]pw Ak^k^psX _qfn N]_n tbm]n

Mm³ {ZÊv– fm_n Nan¡mWm]n bmXt¯¡p tbm]n

Nan Hs¡ Njnªp ^m{Sn ko«n Sn^ns¨¯n]t¸mÄ

bp_¯p B^y tI¨n]pw ^fy]pw fmSpkpw FÃm^pw NqXn AWn fmfsâ]pw WfnS tI¨nsX]pw Ipäpw
C^p¶p Nan¡p¶p…

F´m NÅWpw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tbm`ohpw Bt\m Nan F¶v tImUn¨p Mm³ AXpt¯Nv sI¶p

B D®nt]«³ NqXpt¶m F¶v ^fy

Mm³ Npan¨p {ZÊv– fm_n k^mw… F¶v b_ªp ANt¯¡p tbm]n

koXnsâ bn_Np kl¯p Npanfp_n]n N]_n Npan¡m³ sI¶t¸mÄ dmSv–_qfn skÅw kojp¶ lÐw…

Cs¸m B^m\mtkm

Mm³ AXp¯v sI¶p NmtSmÀ¯p…

Bav fqan¸m«v bmXp¶p*v… lÐw fWÊn`mNp¶nÃ..

Mm³ NSNnsâ knXkn`qsX tWm¡n

hKnS Bân B\v…

Hm F´m H^p I´w, I´nsX knXkn thm¸v tS¡p¶p. AknsX C«p kn^s`m¶p N_¡nt]m…

Mm³ tWm¡n Wn¡pt¼m AkÀ Ak^psX bqÀ SXw Djn]p¶p… kXn¡m¯ t^mf¡mXn bnXn¨p k`n¡p¶p…
bp_t¯¡p SÅn Wn¡p¶ N´n M^Xp¶p… Hm F³s_ Nt{*mÄ tbm]n Mm³ F³s_ Np®s] bp_s¯Xp¯p
I`n¸n¨p SpX§n…

hKnS Bân CsSm¶pw A_n]msS hz]w sI]vSp sNm*v hpOn¨p… fp`]n bnXn¨p M^n¡p¶p… Hm
F³s_ D®n Np«m F¶v Ak^psX km]n Wn¶pw ko\Spw Mm³ sM«n..

Mm³ knIm^n¨p Fs¶ Ns*¶p

At¸mÄ ASà Fs¶ HmÀ¯m\v b^pbmXn

Hm Wnsâ Np® SmXm Np«m Bân I¸s«…

ASnsW´m Bân Sm I¸ns¡m F¶pw b_ªp Mm³ knXkn`qsX F³s_ Np® ANt¯¡v NX¯n…

sb«¶v Bân sM«n Sn^nªp Fs¶ tWm¡n..

F´m D®n CSv Mm³ Wnsâ Bân AsÃ..

Hm Bân Hs¡ Ss¶ Bân ¡v F³s_ Np® h¦`vbn¨p sI¿mw ASnWp Npj¸w CtÃ..

ASp bns¶… Zm Wo Cs¸m tbm… D®n Mm³ _ntS¨ns] knan¡pw

sNmÅmw As¸m Mm³ ^*mÄ¡pw NqXn sI]vSp St^*n k^pw…

AsS´m Wo A§sW b_sª

Mm³ _o¯mân ¡v Bân Cs¸m sI]vSsSms¡ sI]vSp sNmXp¡m_p*v…

Mm³ bSns] AXp¯v sI¶p hKnS Bân sW hvbÀln¨p…

tk* tfmsW Wo tbms]…

Bân FWn¡v Bân sW tk\w…

F¶v b_ªp Mm³ sN«nbnXn¨p
Ip*pNÄ km]n`m¡n Wp\ªp SpX§n…

Bân F³s_ km]nt`¡v Wm¡v– NX¯n Du¼n SpX§n…

Mm³ hKn Bân sX WnSwd§Ä sM^n¨p

hKnSmân F³s_ Np®s] ssN F¯n bnXn¡m³ {lfn¡p¶p

Mm³ F³s_ Wn¡À Ajn¨p fmän sk¨p…

At¸mÄ bp_t¯¡p ImXn D\À¶p D]À¶p Wn¡p¶ F³s_ Np«sW N*p hKnSmân l^n¡pw sM«n F¶v
tSm¶n

Fs´m^p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv k`p¸fmX CSnWp

As¸m fmfsâ k`p¸w CtÃ

C{S]pw k^nà F´m]m`pw

F¶v b_ªp Bân Wn`¯p fp«v Np¯n C^p¶p F³s_ Np® D]À¯n bnXn¨p h©n]n NnX¡p¶ f\n D_n©n

bns¶ Np«sW sSm`n¨p km]n`m¡n H¶v Ipjän FXp¯p ko*pw km]n`m¡n

Nps_ tW^w CSv SpXÀ¶v Njnªp Bân F\oäv H^p Nm A`¡p NÃn N]än sk¨p Fs¶ tWm¡n Ip*v
NXn¨p

Nm^yw fWÊn`m]Sv Mm³ fp«n`n^p¶p Bân sX bqÀ SXw sfm¯w W¡n t^mf¡mXv kNªp fmän N´nÂ
I¸n k`n¨p NpXn¨p

F´m Bân CsSm¶pw Na]msS sk¨n^n¡ps¶

F³s_ D®n AknsX Cs¸m {bt]mPw CÃmsS NnX¡tà ¶p knKm^n¨m..
CWn Bân ¢n]À sI]vSp sk¡mt«m…

Mm³ kXn¨p S^mw Bân¡p

AsSm¶pw tk*, FWn¡v Wns¶ CWn F¶pw tk*n k^pw

At¿m As¸m _o¯mân bn\§pw

F¶m`pw hm^Ãy FWns¡sâ D®n s] tk\w…

Cu hf]w Mm³ Bân s] Sn^n¨p WnÀ¯n hKnSmân sX I´n bmanNÄ knXÀ¯n NqSn fpS W¡n
sNmXp¯p sNm*n^p¶p..

Zm D®n Wo H¶v tNän AXn¨p SmXm

F¶pw b_ªp Bân Sn^nªp A`¡p NÃn C^p¶p bqÀ knXÀ¯n Fs¶ £\n¨p

Mm³ Np`¨p Wn¡p¶ Np«sW bqÀ knXÀ¯n ASns`m¶p D_¨p ANt¯¡p NX¯n

Hm D®n N]_p¶nÃtÃm

H¶v NqXn knXÀ¯n bnXn¡v hKnSmân…

Bân SpXNÄ WtÃm\w knXÀ¯n Mm³ Bªp SÅn

Np«³ ANt¯¡v {btkln¨p

Mm³ AXn SpX§n

bm k^m_m]t¸m hKnSmân ASp fpjpk³ km]n km§n NpXn¨n_¡n

F³s_ fpOt¯¡p hwSrbvSnt]msX tWm¡n Bân Fs¶ tNän bnXn¨p

bns¶ M§Ä H^pfn¨n^p¶p Npan¨p

Npan Njnªp Mm³ BUyw bp_¯n_§n
bns¶ B^pw Csöp D_¸p k^p¯n hKnSmân ]pw C_§n ko«nt`¡p tN_n..

ko«nt`¡p N]_n] hKnSmân sM«n

fp¶nÂ….

SpX^pw

AXp¯ emPw sb«¶v Ss¶ FjpSn A]¡mw. sskNp¶Sn £f tImUn¡p¶p. tKm`n Sn^¡pNÄ D*v.
£fn¡\w.

Leave a Reply