പെരുന്നാൾ രാവ് [അൻസിയ]

Posted by

പെരുന്നാൾ രാവ്

PERUNNAL RAAVU BY ANSIYA

 

[http://Muthuchippi.net/wp-content/uploads/2018/06/Perunnal-Raavu.jpg]

 

 

“”D½m MmWn¶v Nq«pNm^psX NqsX {Zhv FXp¡m³ tbmNs«…..???

tWm¼v Sp_¡v b¯n^n Ip«p sNm*n^p¶ gminW fNsW H¶v tWm¡n…..

“”tbmNs« D½m….???

“”Ft¸mjm tbmNp¶Sv….??

“”^m{Sn….””

“”tk*…. Wnsâ ^m{Sn N_¡w C¯n^n NqXn]n«p*v…. CWn CSpw b_ªv D¸msX¶v Io¯ Mm³
tNÄ¡\w….””

“”F´m D½…. ¹ohv FÃmk^pw tbmNp¶p*v D¸mXv b_]* Mm³ tkPw k^mw….””

“”Wn§Ä¡v bN`pÅ tW^w tbm]m F´m….??

“”ASnWv Ak·mÀ¡v b\n]tÃ….??

“”b\n¡v tbmNp¶k^pfm]n Wo F´nWm Nq«p NqXp¶Sv…. WnW¡v Wnsâ {bm]¯n DÅ Np«nNapfm]n
NqXn]m tbms^….. sk_psS]à D¸ Fs¶ Io¯ knan¡p¶Sv…..””

“”Fs¶¡mapw ^*v fq¶v k]tÊ NqXpS DÅp D½m…. ASnt¸m NqXpS Bt\m….??

“”Wo SÀ¡n¡m³ Wn¡*….””

“”As¸m tbmNm³ h½Sn¡nÃ….???

fNsâ fpOw kmXp¶Sv N*v gminW AksW H¶v tWm¡n…. CWn b_ª]n¨næn ASv fSn….

“”Dw.. sbm]vt¡m tkPw Sn^n¨p k^psf¦n`pw fm{Sw….””

ASv tN«Spw Ak³ ht´mgt¯msX HmXn D½m¡v A^nNn k¶p sN«n bnXns¨m^p fp¯w sNmXp¯p
NknanÂ….. Sn^nªv ANt¯¡v HmXn] fNsW gminW knan¨p tImUn¨p…

“”Xm WnW¡v kÃSpw tkt\m CWn….???

“”FWn¡nWn H¶pw tk*…. Cs¸m FXp¯Sv Ss¶ Vm^maw…””

ASn AkÄ¡v AenfmWw B]n^p¶p fNsW HmÀ¯v…. 18 k]tÊ B]n«pÅp F¦n`pw D¸ A]¡p¶ ssbh
FXp¯v sNm*p k^p¶Spw ,, ko«nt`¡pÅ hmV§Ä FÃmw Xu\n tbm]n km§p¶Spw Ak³ St¶]m\v….
b¯v ssbh Ak³ tImUn¡msS CSv ks^ FXp¯n«nÃ…. gmWn tbmNp¶Spw tWm¡n Wn¶ gminW Ssâ
b\nNant`¡v NX¶p…..

gminWm¡pw AKvf`nWpw ^*v f¡Ä B]n^p¶p fq¯k³ B\v gmWn ^*ft¯Sv sb\vNp«n B]n^p¶p
{bhkn¨p H^mjvI SnN]pw fp³bv AkÄ f^n¨p… gmWn¡v k]Êv bSnsW«v Bs]¦n gminWm¡v 35
B]n«pÅp… A{S sI_p¸¯n Ss¶ AKvf`nWv Wn¡miv sI]vSp sNmXp¯p AkapsX D¸ sfm]vSo³
imKn…. h`vPp\ hº¶³ Fs¶ms¡ b_ªm Np_ªp tbmNpw AKvf`nsW Np_n¨v A{S¡v Wà hzemkw
NqXn]nà sk`n]nà Io¯ Nq«psN«nÃ…… Hä]v¡v koXv sk¨v fm_n]n«v Cs¸m ^*v sNmÃw BNp¶p..
S_kmXnsâ AXp¯v Ss¶]m\v F¶m`pw F¶pw tbm]n k^kv WX¡nÃ… bns¶ D¯^kmUn¯w NqXpftÃm ASv
sNm*v Ss¶ gminW N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv kÃt¸mjpw fm{Smf]n At§m«pÅ tbm¡v…… CknsX k¶SnWv tlgfm\v gmWn
Nq«pNmt^m¯v ^m{Sn N_¡w SpX§n]Sv…. G_n k¶ Gjv A{St] tbmNp… bt£ C§sW tbm]n tbm]n
hf]w NqXn k^pw F¶ tbXn]m\v AkÄ¡v…. Hä fN³ B] Nm^\w `maW Np_¨p NqXpS B]n sbm]n
ASnsâ]m…..

tWm¼v Sp_¡m³ DÅ hf]w B]n«pw Nm\m¯Sv sNm*v gminW fNsW knan¨p…..

“”Xm Wo FknsX….???

“”D½m Cs¸m k^mw….””

“”^m{Sn tbmNpsf¶tà b_tª…??

“”B…””

“”F¶ k¶n«v kÃSpw Njn¨n«v tbm….””

“”Sm… k¶p….””

“”A©v fnWp«nWpÅn k¶nsæn ^m{Sn Wo tbm]Sv Ss¶….””

“”^*v fnWp«v F¯n…””

HmXn NnS¨v Ak³ k^p¶Sv N*t¸m gminWm¡v In^n k¶p…. tbm¯v tbms` B]n sI¡³ F¶n«pw
N*ntà B bnÅ Nan tbm]n«nÃ….

“”D½m… A©v A©v fnWpäv B]….””

NnS¨v sNm*v Ak³ ASv tImUn¨t¸m In^n¨v sNm*v gminW Sn^nÑv WX¶p ….
e£\w Njn¨k³ tbmNm³ tW^w b_ªp..

“”Xm tkPw k^\w «m MmWnknsX Hä¡m B In´ tk\w….??

“”G_n k¶m b¯v f\n…””

“”b¯v f\nt]m Nm Mm³ SÃns]mXn¡pw….””

“”bns¶.. F{Sf\n¡v k^\w….??

“”H³bSv f\n ASnW¸p_w tbmN^pSv….””

“”F´m D½…. ¹ohv….””

“”F¶ HWvbS^ ASv `mÌv.””

“”l^n….””

fpOw koÀ¸n¨v Ak³ tbmNp¶Sv N*t¸m gminWm¡v hin¨nÃ… bs£ FÃm¯nWpw h½Sn¨p sNmXp¯mÂ
ASpw {blvWfmNpw F¶v N^pSn AkÄ fn*n]nÃ….

gmWn k^p¶Sv ks^ CknsX Hä¡v C^nt¡* ^lvfntI¨n]psX ko«n tbmNmw F¶v N^pSn AkÄ kmSnÂ
bq«n C_§n…. AknsX tI¨n]pw Ak^psX eÀ¯mkv {bemNt^«Wpw fm{Stf DÅp… H^p fNÄ DÅSv
eÀ¯mknsâ ko«n`pw….

“”tI¨n…..??

“”B^m…ASv…””

AN¯v Wn¶v tI¨n]psX lÐw tN«v gminW At§m«v N]_n….

“”B tfmtam…. km…””

“”gmWp AknsX CÃ bns¶ Hä¡v C^n¡mWpw H^p tbXn…””

“”ASnWtà A]ÂkmhnNam]n M§Ä DÅSv…. Ak³ k¶n«v tbm]m fSn….””

“”Dw. “”

“”tfmant§m«v km….””

“”{bemNt^«³ FknsX….??

“”ASm F®s]ms¡ tS¨n«v Npan¡m³ N]_n….””

“”Cu hf]¯v Bt\m Npan….???

“”AsSm¶pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv b_]* gminW… k]Êv A³bSv Bs]¦n`pw Ct¸mjpw Np«nNapsX hzmemkw B\v….””

“”AsSt´….??

“”F® tS¨v bnXn¸n¨p sNm*v H^p NhÀ¯v D*v CknsX…. ASv N*m S` SÃn sbman¡m³
tSm¶pw…..””

“”AsSms¡ WÃStà l^o^w tWm¡p¶ B^m Ct¸mjpÅSv….””

“”WnW¡Sv b_]mw… F\oäv WX¡m³ H^mapsX him]w tk\w FWn¡v… “”

“”tI«³ l^o^w tWm¡p¶Sv sNm*v tI¨n¡v F´m Npj¸w…??

“”F´m Npj¸w F¶… bns¶ Fsâ tf`mNpw….””

DÅn k¶ In^n bnXn¨p Wn¡m³ BkSpw gminW tWm¡ns]¦n`pw bnXn¨p Wn¡m³ NjnªnÃ….. bs£ Cu
{bm]¯n`pw A]mÄ¡v shN-vhntWmXv Sm¸^yw Ds*¶v A_nªt¸m AkÄ ASnl]n¨p tbm]n….
tI¨n]psX sshZn DÅ Nth^]n C^p¶v Xokn N*v sNm*n^p¶ hf]¯m\v bp_s¯ kmSn Sp_¶v
{bemNt^«³ ANt¯¡v N]_n k¶Sv…

AN¯v sN«nt]mÄ fm{Sw DÅ knlzmh¯m H^p Hä fp*v DXp¯v B\v Bav N]_n k¶Sv…. H^p tWm«w
tWm¡n] gminW Ft´mtbms` B]n… A]mapsX AkØ]pw ASv Ss¶ B]n^p¶p… Ss¶ NX¶v tbmNpt¼m
A]mÄ H^p kanª In^n k^p¯n … gminW]pw ASv tbms` H^p In^n bmÊm¡n… WX¡pt¼m tSmÀ¯v
fp*nsâ fp³emPw CaNp¶Sv N*v AkÄ¡v tI¨n b_ª Nm^yw D_¸m]n…. Xokn]n tWm¡p¶ tbms`
C^p¶ gminW sk_psS A]mÄ N]_n] fp_n]nt`s¡m¶p tWm¡n… kmSn AX¨n«nà fp_n]n ss`äpw
Nm\mw ko*pw H^p sh¡âv Xokn]n tWm¡n AkapsX N®pNÄ fp_n]nt`¡v Sn^nªp…. At¸mjSm Sm³
Nm\pwknV¯n Wn¶v B]m Nm`n Ft´m tS¡p¶p… bs£ bp_t¯¡v tWm¡p¶nà B ssV^y¯n AkÄ
ko*pw ANt¯¡v Ss¶ tWm¡n… tSmÀ¯v fp*v fp³emP¯v Wn¶pw fmän SpX]n F® tS¡p¶Sv N*v
gminWmsX sSm*]ns` skÅw kän…. N®pNÄ bn³k`n¡m³ {lfns¨¦n`pw ^t*m fqt¶m sh¡âv fm{Stf
AkÄ¡SnWv NjnªpÅp…. ssN DÅnt`¡n«v AknsXs]Ãmw tS¨v Djnªp sb«¶v A]mÄ gminWmsX tWs^
tWm¡n… S`¡n«v AXn sNm*Sv tbms` AkÄ tkPw Sn^nªp Xokn]n tWm¡n…. Jo tI«³ N*p Sm³
tWm¡p¶Sv At¿…. AkapsX DÅv NnX¶v bnXn]m³ SpX§n…. bns¶ At§m«v F¶Ã A]mÄ ANt¯¡v
k¶t¸m A]mapsX fpOt¯¡v tbm`pw AkÄ tWm¡n]nÃ……

“”gmWn FknsX tbm]n gminW….???

ANt¯¡v k¶ {bemNt^«³ FSnÀ kl¯pÅ Nth^]n C^p¶v sNm*v tImUn¨t¸m AkÄ A]mapsX fpOt¯¡v
tWm¡msS D¯^w b_ªp….

“”Ak³ Nq«pNm^psX NqsX {Zhv N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv FXp¡m³ tbm]Sm….””

“”^m{Sn N_¡w A{S WÃSÃ… Ct¸m Ss¶ N]_q^n knXt\m….??

“”tkPw k^msf¶v b_ª tbmt]…. “”

“”Dw..””

H¶v fqan sNm*v A]mÄ Xo kn ]n tWm¡n C^p¶p… gminW A]msa {l²n¡msS sfmssd`n`pw
tWm¡n C^p¶p…. bp_¯v Wà fj tNmÄ N*n«mk\w ^lvfntI¨n F\oäv sbm]vNv kmSn AX¨p….
Sn^n¨p Nth^]n k¶n^n¡p¶SnWX]n tI¨n AktamXm]n b_ªp…

“”WÃ fj k^p¶p*v tfmsW H¶v knan¨p tWm¡v gminW….””

“”FXp¡p¶nà Ak³ …. Nps_ tW^fm]n Mm³ tWm¡p¶p…..””

“”tfmav tbXn¡* Nq«pNmt^m¯v N_§m³ Nn«n] Im³hv Asà Ak³ fpS`m¡s«….””

{bemNt^«³ b_ªSv tN«v AkÄ A]msa H¶v tWm¡n…. k`ns]m^p CXn sk«n]¯nsWm¸w N_âpw
tbm]n…..

“”Wmlw…. tfmaknsX C^n¡v tI¨n tbm]n FfÀK³hn FXp¯v k^mw….””

KWm` kjn fn¶Â ANt¯¡v Spaªp N]_p¶SnWX]n gminW N*p ^lvfntI¨n Hmt^m AXn sk¨v
ANt¯¡v tbmNp¶Sv….. AkÄ {bemNt^«sW tWm¡n]t¸m Ss¶]pw tWm¡n C^n¡p¶Sm\v N*Sv….

“”AÃ… AKvf k^p¶pt*m….??

“”CÃ tI«m…. Np_¨p NqXn Njn]pw…””

“”tbm]n«v H^p kÀgw NjnªntÃ….??

“”Njnªp….””

“”KoknSw Asà Cu tbm\Sv….. F´v AÀTfm DÅSv…””

“”F´v sI¿mWm…. Np_¨p NqXn NXw D*v….””

“”NXsfÃmw koXn k^pt¼mtj¡pw Nm`w Njn]pw…. bns¶ Wm«n k¶m fpOt¯mXv fpOw tWm¡n
C^nt¡*n k^pw «m….””

ASnWkÄ f_pbXn b_ªnÃ… AkÄ¡v fWÊn`m]n F´m\v tI«³ Dt±lns¨sS¶v…. hSy¯n A]mÄ
b_ªSn`pw Nm^yfntÃ…. H¶^ ^*v kÀgw NqXpt¼mÄ ^*v fmhw `okv F´v AÀ°fm\v KoknS¯nWv
DÅSv…. Hmt^m¶v Bt`mIn¨p sNm*n^p¶ AktamXv A]mÄ lÐw Smjv¯n ko*pw b_ªp…

“”tfmav knIm^n¨m WX¡pw….??

“”F´v…??

“”AÃ AKvf`nsW k^p¯m³…””

“”F§sW….??

“”tfmsam¶v SpWnªn_§\w AksW bm«n`m¡m³….””

“”F´v tk\sf¶…??

“”Cu fqXn bpS¨v FXp¯p sk¨sSms¡ sfmssd`n bNÀ¯n AkWv A]¨p sNmXp¡v… ASv N*mÂ
AkWknsX C^p¯w Nn«nÃ….””

A]maSv b_]pt¼m km¡pNÄ CX_n tbmNp¶Sv AkÄ A_nªp…. fp_n]n Wn¶v FfÀK³hn ]psX skan¨w
sSanªt¸m AkÄ sb«¶v A]mtamXv b_ªp….

“”AsSms¡ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tWm¡n]Sm tI«m….””

A]mapw em^y k^p¶Sv tWm¡p¶Sv gminW N*p St¶mXnWn Fs´¦n`pw b_]ptfm F¶_n]m³ sIkn
NqÀ¸n¨p sNm*kÄ C^p¶p….

“”F¶ tks_ kjn tWmt¡*n k^pw… “”

“”F´v…??

“”him]¯nWv H^msa sk¨qsX Ak³ k^p¶Sv ks^….””

ASnWkÄ¡v f_pbXn CÃm]n^p¶p…. {bemNt^«³ b_ªSv AkÄ¡v fWÊn`m]n…. f_pbXn b_]\w F¶v
D*m]n^ps¶¦n`pw At¸mtj¡pw tI¨n k¶Sv sNm*v gminW fn*n]nÃ…. imans` tXdnan sNm*v
sk¨ CtfÀsK³hn]psX skan¨¯n A]mapsX N®pNÄ Ss¶ sNm¯n k`n¡p¶Sv N*v gminWm¡v Ft´m
tbms` tSm¶n… C{S]pw Nm`w AX¡n sk¨ knNm^§Ä I^Xv sbm«n] b«w tbms` AkapsX DÅn bm_n
WX¡m³ SpX§n….. C¡ k^p¶Sv ks^ {bemNt^«³ Ss¶ him]n¡mw F¶tà b_ªSv…. ASv NqXn
HmÀ¯t¸m AXnk]äns`m^p fn¶Â tbms` tSm¶n……

“”FXn H^p Im] SmXn….””

“”Cs¶´m bSnknÃm¯ H^p Im] NpXn….???

“”fj]tà Wà S\p¸v….””

ASpw b_ªm]mÄ gminWmsW tWm¡n…. ^lvfntI¨ns] AknXp¶v fmämWv Bs\¶v AkÄ¡v
D_¸m]n^p¶p…. F\oäv AXp¡a]n tbmNm³ H^p§n] tI¨nt]mXv A]mÄ b_ªp…

“”FXn B kna¡pw FXp¯v tbm…. B C^p«¯v tbm]n kojtÃ…””””

“”skan¨w DÅSv fSn….””

tI¨n AXp¡a]nt`¡v N]_ns]¶v D_¸p k^p¯n A]mÄ gminWm¡v tWs^ Sn^nªp…..

“”F´m Mm³ b_ªSv H¶v Bt`mIn¨qsX….??

“”F´v…??

“”him]w…””

“”tk*…. ASnsâ Bklyw Cs¸m CÃ…””

“”D*mtNm….??

“”D*mNmWpw kjn]nÃ….””

“”tU tfmsam¶p tWm¡v….””

ASv ks^ tcm\n Nan¨p sNm*n^p¶ AktamXv A]maSv b_ªt¸m gminW S` D]À¯n A]msa tWm¡n….
fp*nsâ fpNan`qsX hmVW¯n AfÀ¯n SjpNp¶Sv N*v AkÄ S` k`n¨p….

“”tfmav CSv tbm`s¯ N*n«pt*m….???

gminW S` D]À¯n]nÃ….. bs£ AkÄ N*p fp*nsâ C^pklkpw kNªp fmän A]mÄ Ssâ hmVWw
bp_t¯¡v C«Sv….. CXw N®n«v ASnt`¡v tWm¡n] gminWm¡v sSm*]ns` skÅw kän k^*Sv tbms`
B]n…. Fs´m^p k®kpw Woakpw AkÄ BsN kn]_¡m³ SpX§n…..

gminW ASnt`¡v tWm¡p¶Sv N* A]mÄ fpjpk³ bp_t¯¡v C«v H¶v Np`p¡n….. ASpw NqXp N*t¸m
AkÄ km Sp_¶v tbm]n…..

“”gminW tfmWv N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv k¶p F¶v b_ªp ko«nt`¡v tbmNm³ bäptfm….???

“”F´v… F´nWv….??

“”A_n]m¯ tbms` hwhm^n¡tà tfmsa…. Wnsâ bn_sN MmWpw k^mw….””

“”tk*…. tk*…. ASv…””

“”ASv…””

“”AsSm¶pw l^n]mNnÃ….””

“”tfmtam^p k«w S¶p tWm¡v… bns¶ F¶pw knan¡pw.””

“”F´nWv…??

“”CSv N]än AXn¡m³….””

tNm^n sIm^n]p¶ fj]n`pw AkÄ kn]À¡m³ SpX§n….. A]mÄ b_ªSv l^n]m CSv N]_n]m bns¶ C¡
k¶m`pw him]¯nWv C]mÄ Ss¶ tk*n k^pw… A{S¡v D*v ASnsâ Woakpw k®kpw…..

“”Akant¸mÄ k^pw b_]v tfmsa Mm³ k^s«….??

“”tk*….””

“”tfmant§m«v Smfhw fm_n] A¶v fpSÂ tWm¡n skÅfn_¡p¶Sm…. B^pw A_n]nÃ….””

“”Cs¸m tk*….””

“”bns¶… Ft¸mjm….??

“”ASv…””

“”b_]v tfmsa…. ^m{Sn k^s«….??

“”tk*…. “”

“”Ft´…??

“”gmWp “”

“”Ak³ D_§ntÃ….??

“”tbXn]m….””

“”F¶ Cs¸m tbmNmw….””

“”tI¨n¡v hwl]w BNpw…””

“”AktamXv tbmNm³ b_]v…. tfmav gmWp ks¶¶v b_ªp sbm]vt¡m… Mm³ bn_sN k^mw…””

“”AkWnt¸m k^pw…””

“”b{´*v f\n¡v Mm³ k^pw…””

“”tk*….””

“”k^pw…. Wo dm¡ns` kmSn Sp_¶nt«m….””

“”Bs^¦n`pw Nm\pw….””

“”B^v Nm\mWm…. tbXn¨m H¶pw WX¡nÃ…..””

“”Dw…””

“”Cu sfm©¯ns] C¶v Mm³ CSv N]än sbman¡pw….””

Wm\w sNm*v Ipk¶p SpXp¯ gminW A]msa Ssâ NX N®v sNm*v Nmf¯m tWm¡n…..
AN¯v Wn¶v tI¨n k^p¶Sv N*v A]mÄ fps*Ãmw tWs^]m¡n NnX¶p…… tI¨n sNm*pk¶ Im] N¸v AkÄ
km§n bSns] k`n¨p NpXn¨p A]msa]pw tWm¡n……

GNtUlw10 f\n B]n Nm\pw gmWp ko«ns`¯ns]¶v b_ªp knan¨t¸m gminW tbmNmWm]n C_§n…..
SWn¡v skan¨kpfm]n fpt¶ WX¶ tI¨n Nm\msS AkÄ Sn^nªp tI«sW tWm¡n…. Ssâ sNmjp¯
bn³emPt¯¡v BÀ¯nt]msX A]mÄ tWm¡p¶Sv N*v AkÄ¡v kÃmsS B]n….. C_pNn] fmN-vhn¡pÅnÂ
I´n]psX kn^nkv N*v A]mapsX Wn]{´\w kn«p tbm]n…..

AKvf`pw NpXpwdkpw Ct§m«v Smfhw fm_n] A¶v fpSt` gminWmsW AkÄ tWm¡n skÅfn_¡Â B\v
{bemNt^«sâ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv b\n…sNmjp¯ l^o^fpÅ AkÄ¡v AVnNNm`sfm¶pw B\nsâ IqXv bämsS bnXn¨p
Wn¡m³ bänà F¶v sb®v kng]¯n Zn{Pn FXp¯ A]mÄ¡v W¶m]n A_n]mfm]n^p¶p…. AkapsX
Hanªpw Sn^nªpfpÅ tWm«w A]mapw {l²n¨p sbm¶Sn`pÅ ssV^y¯n B\v fpO¯v tWm¡n C§sW
tImUn¡m³ NjnªSv…. hf]w 11 BNp¶p ^lvfnt]mXv F´v b_ªn_§pw F¶v Bt`mIn¨v A]mÄ S`
bpN¨p…..

“”Wn§Ä NnX¡p¶ntÃ….??

em^y]psX tImUyw tN«v A]mÄ AkapsX fpOt¯¡v H^p Wnfngw tWm¡n C^p¶p….

“”Wn§Ä¡nsS´v bän…. hf]w H^pbmXm]n….??

“”Wo NnXt¶m…. In`t¸m MmsWm¶v bp_¯v tbmNpw….””

“”bp_t¯m… Cu hf]t¯m….??

“”BXn In`t¸m…””

“”Ft§m«v….??

“”^s*®w AXn¨n«v Nm`w Nps_ B]ntÃ….??

“”ASnWv…??

“”A¸qsâ f^pfN³ H^p tcm_n³ hmVWw sNm*p k¶n«p*v…. Ak³ knan¨n^p¶p….””

“”W« bmSn^mt¡m…. F¶n«nt¸mjmt\m Ft¶mXv b_]p¶Sv….??

“”B sb\v tNm¨v Wnsâ NqsX C^n¡pt¼m F§sW]m b_]pN….””

“”MmWnknsX Hä]v¡tÃ….??

“”tkPw k^psfXn…. “”

“”Mm³ kmSn Sp_¶p S^nÃ…. tWm¡nt¡m….””

N`n SpÅn k¶ em^yt]mXv SÀ¡n¡m³ Wn¡msS A]mÄ bp_¯n_§n…. sNm«n AX¨ kmSn`nsâ fp¶nÂ
Wn¶v H^p f\n¡qÀ F§sW Na]psf¶v A]mÄ Bt`mIn¨p….. gminWmsX ko«n ss`äv H¶pw Nm\m³
Cà AkÀ NnX¶p Nm\ptfm…. tbm]n tWm¡n]mt`m Fs¶ms¡ In´n¨v A]mÄ fpät¯¡n_§n…. ….

sI¿m³ tbmNp¶Sv sSäv Bs\¶v A_nªn«pw S^n¼p tbm`pw NpätdmVw SWn¡v tSm¶p¶nà F¶kÄ
HmÀ¯p…. ko«ns` ss`säÃmw Hmcv sI]vSv AkÄ {bemNt^«³ b_ª hf]w BNp¶Spw tWm¡n C^p¶p…
sfmssd`n hf]w tWm¡pt¼m bSnsWm¶^ B]n… hmVm^\ C¡ knan¡p¶ hf]w Njnªp C¶v
knan¡p¶Spw N*nÃtÃm…. fp_n]n Wn¶pw bp_¯n_§n AkÄ fN³ NnX¡p¶ _qfnsâ fp¶n sI¶p
Wn¶p… Ak³ D_§nt]m Btkm… sb«¶§mWpw F\oäv k¶mt`m…. hmV^\ D_§n Njnªm bns¶ Nm`¯v
tWm¡n]m fSn… Ct¸mÄ tWm¼v B]Sv sNm*v Wm`v f\n¡v A¯mjw Njn¡m³ knan¡\w… AkÄ kmSnÂ
bp_¯v Wn¶v bq«n AXp¡a emPt¯¡v WX¶p kmSn Sp_¶n«v AkÄ bp_t¯¡v H¶v tWm¡n Wà fj
Ct¸mjpw D*v…. CWn A]mÄ k^ntÃ…. ASnWv Im³hv Np_km\v tI¨ns] sNm¶n«v Bs\¦n`pw C¶]mÄ
k^psf¶v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AkÄ¡v D_¸m]n^p¶p…. Npän CXmsS kmSn Im^n sk¨v AkÄ ANt¯¡v WX¶Spw ASv
Sp_¡p¶ lÐw tN«p… AkÄ Sn^nªp tWm¡pt¼m {bemNt^«³ WWsªm`n¨ sNm`¯n ANt¯¡v k^p¶Sm\v
N*Sv…. H^p Wnfngw ÌNv B] gminW iman D*m]n^p¶ XÀ¡n FXp¯v A]mÄ¡v sNmXp¯p bSns]
b_ªp…

“”tI«m kmSn “”

“”Mm³ AX¡mw…””

A]mÄ Sn^nsN sNmXp¯ XÀ¡n tXdnan Ss¶ C«v AkÄ A]msa H¶v tWm¡n …. F¶n«v bSns]
fpNant`¡pÅ tNm\n bXn N]_n…. gminWmsX bn_sN N]_n] A]mÄ C^p* skan¨¯n AkapsX D^p*v
N]_p¶ knXÀ¶ I´n]n tWm¡n skÅfn_¡n….. BUyw N* fp_n]nt`¡v– N]_n] AkapsX bn_sN
A]mapw N]_n kmSn AX¨p….

“”tfmsa gmWp FknsX]m…??

“”Smsj…””

“”ss`äv CXv….””

“”tk*….””

“”H¶pw Nm\m³ CÃ Nq^n^p«v….””

“”Dw…””

fp_n]ns` skan¨w sSanªSpw ASn`pw {bNml¯n sk«n Sna§n Wn¶ Aksa]m\v A]mÄ tWm¡n]Sv…
k`n] fp_n]n KW`nsâ A^nNn NnX¶ sdZpw ASnsâ bq¡apsX In{S§Ä DÅ sdZvgoäpw FÃmw
A]mÄ H¶v tWm¡n N*p….

“”MmWmsN WWªp…..””

ASv tN«Spw AkÄ A`fm^ Sp_¶v ASn Wns¶m^p Sp\n FXp¯v A]mÄ¡v tWs^ Wo«n b_ªp…

“”ASm dm{Sqw…””

ASpw km§n A]mÄ dmSv–_qfn N]_n]Spw gminW C¡ Wm«n DÅ hf]¯v ^m{Sn fm{Sw V^n¡p¶
ssWän FXp¯n«p…. km^n sN«n] fpXnsN«kÄ Ajn¨n«v N«n`n sI¶n^p¶p A]msa]pw Nm¯v…..

gminW sNmXp¯ fp*v DXp¯v {bemNt^«³ Ssâ WWª fp*pw gÀ«pw dmSv–_qfn Ss¶ C«p
bp_¯n_§n…. bSp bSp¯ sdZn sWän]n ssN sk¨v f`À¶p NnX¡p¶ gminWmsW N*t¸m A]mÄ H^p
Wnfngw I`n¡m³ Njn]msS Wn¶p…. kXnskm¯ B l^o^¯n tWm¡n A]mÄ Np_¨p tW^w Wn¶v tbm]n…
H«n NnX¡p¶ ssWän¡v fpNan`qsX AkapsX NqÀ¯ fq`NÄ Wn¡p¶Sv N*t¸m HmXn sI¶v NXn¨p
b_n¡m³ B\v tSm¶n]Sv…. DÅns` B{Nm´w AX¡n A]mÄ So^pfmWn¨p Cksa Btkmaw
BhzmVn¡\sf¦n W¶m]n Nan¨p sNmXp¡\w F¶m F¶pw Ssâ ssN bnXn]n D*mNpw… bSns]
AkapsX AXpt¯¡v A]mÄ Wo§n…. {bemNt^«³ AXp¯v F¯n]Spw gminW F\oän^p¶p…. AkapsX
A^nNn`m]n C^p¶v A]mÄ b_ªp…

“”WÃ fj AsÃ….??

“”Dw…””

“”Mm³ tkPw tbmt\m….??

“”tI¨n…””

“”AkÄ A_n]nÃ….””

“”Dw..””

“”B^pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv A_n]nà tfmav tbXn¡*….””

“”Dw…””

“”CknsX Bt\m tfmav NnX¡m_v …??

“”AÃ AXn]nÂ…””

“”Cs¶t´ CknsX B¡n]Sv….??

“”C¡ k¶m CknsX]m NnX¡m^v….””

“”CWn fpSÂ CknsX Bt\m NnX¡pN….???

“”A_n]nÃ….””

S` Smjv–¯n C^p¶ gminWmsX SmXn]n bnXn¨p sbm¡n A]mÄ fpOw AXp¸n¨p… Akan Wn¶pw
kfn¨ kmhW thm¸nsâ f\w A]msa bpaNw sNmÅn¨p…..

“”b_]v tfmsa…. Fsâ NqsX CknsX NnX¶qsX F¶pw….??

“”Dw..””

“”F¶pw….??

“”Dw..””

“”Wo C{S sbs«¶v kojpsf¶v Mm³ N^pSn]nÃ…..””

“”MmWtà kojv¯n]Sv…””

“”ASpw l^n]m…..””

“”F{S f\n¡v tbmN\w Mm³….???

“”3.30 ASv tbms^….??

“”F¶ hwhm^n¨p hf]w Na]*….””

“”MmWÃtÃm hwhm^n¡p¶Sv….””

ASv tN«Spw A]mÄ AkapsX Nknan Ip*pNÄ tIÀ¯v H^p D½ sNmXp¯p… SpXp¯ NknapNÄ A]mÄ
ssNNan tNm^ns]Xp¯p sNm*v B N®pNant`¡v tWm¡n…. So B]n^p¶p B N®pNan Nmf So…

“”H^p D½¨n Np«ns] BUyfm]m\v Mm³…””

A]mapsX N®pNant`¡v Ss¶ tWm¡n AkÄ S¡man Ip*v knXÀ¯n bp©n^n¨p…..

“”hSyfm CSv tbms` H¶nsW “”

“”C¡ AÃmsS H^mav BUyfm FWn¡pw…””

“”Wmsa]pw Wo Fs¶ knan¡\w ASvtbm`s¯ b\n Mm³ S^pw….””

“”S^\w F¶mt` knan¡p….””

“”Cu Wm\w Naªp Wo N«¡v Wn¡\w….??

“”Np_¨p Wm\w sb®nsWm^p AjNtÃ….??

“”B\v….””

{bemNt^«³ kn_¡p¶ Ip*pNÄ AkapsX Ipk¶p SXn¨ Ip*pNant`¡v tIÀ¯p……
fm³ tbX N®pNÄ Nq¼n AX¨kÄ Ssâ tIm^ Ip*pNÄ A]mapsX doZnN_ bp^* Ip*nt`¡v Sp_¶p
sNmXp¯p…. kas^ bSns] A]mÄ gminWmsX Ip*ns` tS³ WpNÀ¶p…. N_p¯ t^mf§Ä Wn_ª A]mapsX
fm_n WoafpÅ WO§Ä tNm_n AkÄ A]mant`¡v A`nªp….. {bemNt^«sâ WmknsW Ssâ WmknWmÂ
Ipän k^nªkÄ A]msa Ssâ knNm^w gminW A_n]n¨p…. bp_s¯ fj¡v H^p lfWkpw At¸mjpw
D*m]n^p¶nÃ… C^p ssNNapw AkapsX Nknan`qsX Smtj¡v A^n¨n_§n NqÀ¯v Wn¶ fp`NanÂ
AfÀ¶p…. Hä N¿n HSp§m¯ fp`Nan A]mÄ AfÀ¯n]t¸m Aksam¶p Np_pNn sNm*v A]mapsX Ip*nÂ
NXn¨p…. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv BUysfms¡ kas^ bSps¡ bnjnª fp`NÄ A]mÄ AfÀ¯m³ SpX§n]t¸m AkÄ ho¡m^w
bp_s¸Xpkn¡m³ SpX§n…. C¡ `oknWv k¶m Ss¶ NnX¯pw AXn¨p S^pw F¶ÃmsS C{S]pw hf]w
FXps¯m¶pw Ss¶ D\À¯n]n«nà F¶kÄ HmÀ¯p…. CSv tbm`s¯ H^p b\n¡m^sW Ss¶]m\v SmWpw tk\w
F¶psk¨v WX¶Sv C¡ k¶m`pw C]msa knXnà F¶kÄ D_¸n¨p…. Ssâ WoafpÅ kn^`pNÄ gminW
A]mapsX C^p N£¯nt`¡pw Sn^pNn N]än AknsX bSns] tNm_n k`n¨p….. DfnWo^n ^àw N`^m³
SpX§n]Sv A_nª AkÄ A]man Wn¶pw tkÀsb«p…. N¯n Kz`n¡p¶ fnhn^n N®pNÄ sNm*m]msa
sNm¯n k`n¨kÄ bp©n^n¨p…..

“”Ip*v …. Ip*v sbm«n]tÃm tfmapsX….???

“”hm^fnÃ…..””

“”tkUW Dt*m….???

“”hpOfpÅ WoäÂ….””

AX¡n bnXn¨pÅ AkapsX hwhm^w tN«v A]mÄ¡v gminWmsW NXn¨p b_n¡m³ tSm¶n….. fp¶nt`¡v
ko\v NnX¶ fpXn FXp¯v bn_tNm«v C«v A]mÄ Njp¯n Ip*pNÄ tIÀ¯p….

“”Biviv….””

Akan Wn¶pw D]^v¶ lЯnWv kÃm¯ hpOfm]n^p¶p…. bn³ Njp¯n`qsX A]mapsX H^fpÅ Ip*pNÄ
A^n¨p WX¡pt¼m gminW Ip*pNÄ NXn¨p bnXn¨p Wn¶v sNmXp¡pN B]n^p¶p….

“”{bemNt^«m…… BAivivivi……””

fp`Nsa bnXn¨ k`Sp ssN sNm*m]mÄ AkapsX ssWän]psX hnºv Smjv¯m³ SpX§n…. Np_¨p
Smjv¯n]t¸mÄ B\v A]mÄ¡v fWÊn`m]Sv CSv hmVm^\ ssWän¡v DÅSv tbms` Aà AXn ks^ hnºv
Bs\¶v…. k]_nWv Smsj F¯n]t¸m AkÄ A]mapsX N¿n bnXn¨p…..

“”Ft´….??

“”Dwipw….””

“”Ajn¡t*….???

“”Dw..””

Ajn¨ A{S]pw emPw A]mÄ C^p sshZnt`¡pw knXÀ¯n]t¸m AkÄ sdZnt`¡v WnkÀ¶p NnX¶p…. fp`
N®v f_¡p¶ tfmZ {dm]pw ASnWpÅn sS_n¨p Wn¡p¶ skap¯ tIm^ fp`Napw N*v H^p Wnfngw
A]mÄ ASnt`¡v tWm¡n C^p¶p…….. {dm]psX sNmap¯v FXp¡m³ AXn]nt`¡v ssN C«t¸mÄ AkÄ
b_ªp….

“”AknsX]à fp¶n Ss¶]m sNmap¯v….”” F¶v

sNmap¯v knXpkn¨Spw fp`NÄ ^*pw bp_t¯¡v ImXn…. Wà ssg¸v DÅ fp`NÄ B]n^p¶p AkÄ¡v…
Skn«v Wn_¯n DÅ fp`¡®v A]mÄ kn^`pNÄ sNm*v M^Xn]t¸m gminW N®pNÄ AX¨p Sp_¶p….. ^*p
ssNNÄ sNm*pw AfÀ¯n bnjnªt¸m AknsX tIm^ Wn_fmNm³ SpX§n….

“”F´m tfmsa C¡ bnXn¨p DX¨n«ntà CSv ks^…..???

“”Ft´….??

“”NÃv N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tbms` C^n¡p¶p Ct¸mjpw…..””

“”Bt\m…. “”

“”Mm³ DX¨p S^s« W¶m]n….??

“”ASnWtà Mm³ NnX¶v S^p¶Sv….. “”

f_pbXn b_]m³ H^p§n] {bemN^³ AknsX C^p¶ tcm¬ sd tN«v F\oäv tbm]n…. tcm¬ FXp¯v
AkÄ A]mtamXv b_ªp…

“”tbXn¡* C¡]m\v…. C¶v knan¨n«nÃ…. Mm³ FXp¡m³ tbmkm\v «m…””

ASnW]mÄ S`]m«n AkapsX AXp¯n^p¶p….

“”imt`m…..””

“”fiv… “”

{bemNt^«³ Ss¶ tWm¡p¶Sv N*v AkÄ tcm¬ hv–boN^n C«p…..

“”tfmWp_§nt]m….???

“”D_§n….. “”

Ak^psX hwhm^w tN«v Np_¨p tW^w C^p¶v hinsN« {bemNt^«³ bSps¡ AkapsX A^nNnt`¡v Wo§n
C^p¶p…. gminW A]mapsX ssN bnXn¨v Ssâ fm_nt`¡v NnX¯n S`]n SjpNm³ SpX§n…. Nm^yw
fWÊn`m] A]mÄ k`Sp fp` km]n`m¡n fp`¡®v bSns] NXn¨p…. H¶v CaNn] gminW A]mapsX
S`]n bnXn¨v fp`]nt`¡v AfÀ¯n…..

“”C¡m…..??

“”Fs´Xn…. Ft´ Io_pt¶….??

“”fiv…. C¡msW knan¨Sm….””

“”tfmÄ¡v SpX§n] H`n¡Â….??

“”WÃ fj CknsX….””

“”Np_¨p NqXn lfn¡v Mm³ k¶n«v SoÀt¯maw «m….””

“”C¡m¡v tk*n Mm³ F{S Nm`w tk\sf¦n`pw Nm¯n^n¡mw….””

“”AsSWn¡v A_n]mw…..””

“”NX§Ä FÃmw koXn]n«v k¶m fSn….””

ASv b_ªn«v AkÄ {bemNt^«sW H¶v tWm¡n….. sb®v knaª sFäw Bs\¶v A]mÄ¡v fWÊn`m]n….
fp`NÄ fm_n fm_n A]mÄ k`n¨p NpXn¨p ssWän]psX hnºv fpjpkWm]pw Smjv¯n t_mhm¸qknsâ
In{SfpÅ skÅ gZn ASn A]mÄ kn^`pNÄ HmXn¨t¸m gminW N®pNÄ C_p¡n AX¨p….. kn^nª
A^sN«nsâ C^pklkpw bnXn¨v {bemNt^«³ AkapsX sbm¡nan fpOw bqjv¯n…..

“”fiv–fiv–fiv–fiv…….””

AkÄ lÐw bp_¯v k^mSn^n¡m³ Wt¶ bmXv sb«p…. BjfpÅ Npjn]n A]mÄ Wmkns«m¶v N_¡n]t¸m
sdZn Wn¶pw gminW sbm´n…..

“”C¡ Wmsa knan¡ptfm….??

“”Ft´….??

“”D_¡w WtÃmw D*v….””

“”F¶ tfmap_§nt¡m….””

“”l^n….””

tcm¬ N«v sI]vSv AkÄ sdZnt`¡v F_nªp sNm*v D_s¡ Io_n….

“”Fsâ tI«m….. fivivi…..””

sbm¡nan Wn¶pw Smtj¡v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Cjª {bemN^³ AkapsX C^p SpXNan`pw bnXn¨p… Fs´m^p k®fm\v AkäNÄ¡v….
ASn bqjv¶v NnX¡p¶ sgZn]psX fpNan A]mÄ AfÀ¯n H^p D½ sk¨p….. A_n]msS gminW SpXNÄ
AN¯n tbm]n…. ASnsâ knXknt`¡v fpOw bqjv¯n A]mÄ AknsXs]Ãmw Wmkn«p^¨p…. {beNt^«sâ
Npän t^mf§Ä DÅ SmXn Ssâ fnWphfmÀ¶ SpXNan tNm_n k`n¨t¸m AkÄ ssNNm`pNÄ C«Xn¨p…..

“”{bemNt^«m….. “”

“”F´m tfmsa…..??

“”Ft´m tbms` BNp¶p G«m….””

“”BNm³ NnX¡p¶sS DÅp…. tfmav CSv ks^ A_n]m¯ ^Sn hpOw Mm³ bNÀ¶p S^mw…..””

“”fiv…..””

“”A_n]t*…..??

“”fiv…””

“”fqatà b_]v….””

“”tk\w FWns¡Ãmw A_n]\w…..””

gminWmsW sdZn Wn¶pw FjptW`vbn¨v A]mÄ ssWän]pw {dm]pw Du^n Naªp … Ss¶ tWm¡n Wn¶
gminWmsW A]mÄ sdZnt`¡v Nfjv¯n NnX¯n]n«v AkÄ¡v A^nNn N]_n C^p¶p…..kn^nªp D´n
Wn¡p¶ I´n]n sgZn¡v fpNan`qsX SXkn sNm*v A]mÄ ASv k`n¨q^n… H^p N_p¯ Np¯p tbm`pw
CÃm¯ I´n tPmaw bnXn¨p Djnªp sNm*v C^p klt¯¡pw AN¯n…. fp_n]ns` skan¨¯n sk«n
Sna§n] NqSn tbm«nt`¡v A]mÄ fpOw Smjv¯n….. bq_n Wn¶pw H`n¨ fVWK`w AknsXs]Ãmw
b^¶n^p¶p… sNmjp¯ WWkn`qsX kn^`pNÄ HmXn¨v {bemN^³ Wmkv sNm*v Spa]n sSm«p….
BUyWpek¯n km sbman¨p NnX¡msW AkÄ¡v NjnªpÅp…. ^*p N¿pw bn_tNm«v C«v Ssâ sNmjp¯
I´n bmanNÄ AkÄ Ss¶ AN¯n bnXn¨p sNmXp¯p……G«sâ Wmkv AknsX Cjªp Spa]n Np¯n]t¸m AkÄ
A_n]msS SÅn sNmXp¯p tbm]n….. C{S]pw Nm`¯nWnX¡v Ct¸mjm\v Ssâ l^o^w H^mÄ W¶m]n
Dbt]mPn¡p¶Sv F¶kÄ¡v tSm¶n…. fmkv Npj¡p¶Sv tbms` AknsXs]Ãmw A]mÄ Npj¨p f_n¡p¶p…..
C]mÄ CÃmsS SWn¡nWn bänà F¶v AkÄ¡v tSm¶n…..AknsX Wn¶pw A]mapsX fpOw bn³
SpXNan`qsX Smtj¡v A^n¨n_§n]t¸m C¡nan sNm*v gminW bpaªp….. tW^s¯ A]mapsX ko«nÂ
Wn¶pw N* N^nko^sW Np_n¨p HmÀ¯t¸mÄ AkÄ bpaªp tbm]n…. F{S]pw sbs«¶v AsSm¶v
N]_ns]¦n F¶kÄ B{Pin¨p…..

“”tfmsa F´v l^o^fmXn CSv….. “”

“”Ft´….??

“”sW¿`pk tbms` D*v….””

“”Dw..””

“”C{S]pw Nm`w Han¨p sNm*v WX¶ntÃ….””

“”Cs¸m S¶ntà tI«m….””

“”Mm³ Wmsa]pw k^pw….””

“”k¶nsæn N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Mm³ At§m«v k^pw….””

“”CãvXt]m Fsâ b\n….””

“”KoknS¯n BUyfm]n B\v C{S tW^w””

“”C¡ tbms^….??

“”CSnWv fp¼n tbm^m….””

“”hf]w H¶v Njnªp….””

“”fq¶^¡v tbm]m fSn ASv ks^ Mm³ NnX¶p S^mw tbms^….??

“”AXp¯ Q«¯nt`¡v NX¶mt`m….??

“”b_ªm fSn AWph^nt¨mamw…..””

“”f`À¶v NnX¡v Fsâ D½¨n Np«n…..””

fqan sNm*kÄ sdZn Nm`pNÄ AN¯n f`À¶p NnX¶p…

“”fSnt]m….AtSm CWn]pw AN¯t\m….??

“”fSn….””

skap¯p koÀ¯p Wn¶ A¸Snt`¡v A]mÄ tWm¡n C^p¶p sNm*v kn^`pNam t]mWn Ip*v AN¯n….
Wo^p_k H`n¨n_§n] bq_nt`¡v A]mÄ fpOw AXpbnXn¨v b_ªp…

“”C{S]pw skap¸pw kr¯n]pw DÅ hmVWw Mm³ N*n«nÃ…..””

“”l^n¡pw.??

“”Wq_p k«w…. CSv tks_ s`k B\v tfmsa…..””

koÀ¯ A¸Snt`¡v A]mapsX Ip*pNÄ AfÀ¶Spw gminW WXpskm¶v sbm¡n sbm]n…. WoafpÅ Wmkv
Ssâ bq_nt`¡v Duan]n«v C_§n]t¸m b^fmkVn AkÄ Ssâ SXn¨ SpXNÄ AN¯n sNmXp¯p…..

“”tI«m Fs´m^p hpOfm\v….. NXn¨p b_n¡v… D½mivivivivi……””

tIm^ Wn_fpÅ AkapsX SpXNan AfÀ¯n bnXn¨p sNm*v A]mÄ Ssâ Wmkv DÅnt`¡v NX¯n kn«p….
AkapsX A`À¨ bp_s¯ fj]n A`nªp CÃmSm]n…. b_ª_n]n¡m³ bäm¯ hpO¯m AkÄ NnX¶v bpaªp….
Ssâ DÅn Wn¶pw H`n¨n_§n k¶ tS³ SpÅns] k`n¨p NpXn¡p¶Sv N*v gminWm¡v A]mtamXv kÃm¯
CãvXw tSm¶n… Ssâ l^o^s¯ C{S fm{Sw hpOn¸n¡p¶ A]msa gminW C¡m¡v Sp`yfm]n Nm\m³
SpX§n….. AXnk]än sbm«n sS_n¡p¶Sv A_nª AkÄ Nm`pNÄ sNm*v A]msa S¶nt`¡v k^nªp
fp_p¡n…. Wmkv sNm*v ^SnfqÀÑ AWpeks¸Xp¶Sv BUyfm]m\v… ASv A]mÄ NpXn¡s« F¶kÄ
So^pfmWn¨p….

“”G«m D½¨n Np«n¡v k^p¶p….. BAivivivi WnÀ¯tà sbmt¶…. fiv–fiv…… k`n¨p Np«n¡v……””

AkÄ D_s¡ b_ªSv tN«v A]mÄ W¡`nWv tkPw Nq«n… Ssâ km]nt`¡v AkÄ Wn_s]mjn¡pt¼m A]mÄ
H^p SpÅn tbm`pw bp_¯v tbmNmsS tWm¡pN B]n^p¶p…. knÃv tbms` kaªp sNm*kÄ sdZnt`¡v
ko\v NnS¨p…..

“”F§sW D*v tfmsa….????

“”hzÀ¤w N*p…..””

“”CÃ Nm\m³ tbmNpt¶ DÅp….””

“”MmsWm¶v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Nm\n¡s« tI«sW….??

“”F´v…??

“”Mm³ bYn¨Sv….””

“”Dw..””

gminW sdZn F\oän^p¶v {bemNt^«sW sdZnt`¡v f`À¯n NnX¯n….. CXSv ssN sNm*v fXnNp¯nÂ
bnXn¨p k`n¨v A]mapsX fp«pNm`nt`¡v– N]_n C^p¶p…. H«pw CXnªp kojmsS tbm^nWv Wn¶
fp`Nsa A]mÄ bnXn¨t¸m AkÄ klyfm]n In^n¨p…… fXnNp¯nWv AXn]n Wn¶pw b¯n knXÀ¯n]
N^nfqÀ¡sW Ssâ t`m`fm] ssN kn^`pNÄ sNm*v H¶v SXkn]t¸m A]mapsX fpOemkw fm_p¶Sv AkÄ
N*p…. Bsa f]¡p¶ bp©n^n Ip*n H`n¸n¨v gminW A]mapsX fpOt¯¡v Smjv¶p…. F¶n«v tW^s¯
Ssâ fVWK`w Duän NpXn¨ B Ip*pNÄ Ssâ km]n`m¡n I¸n k`n¨p…… ^*p Wnfngw ASv SpXÀ¶v
AkÄ WoafpÅ Ssâ fpXn tN«v A]mapsX sW©nt`¡v C«v Smtj¡v k`n¨t¸mÄ t^mfw F\oäv
tbm]n….. NqÀ¯ WO§Ä sNm*v A]mapsX sW©n tNm_n k`n¨v AkÄ Smtj¡v Wo§n… Ajnª fp*v
FXp¯v Wn`t¯¡n«p sNm*v ^*p ssN sNm*pw B tb^pw Np®]n bnXn¨p AkÄ sfmjnªp….

“”CSv sNm*ms\m tI«m Fs¶ hzÀ¤w Nm\n¡m³ tbmNp¶Sv….??

“”Biv….””

Np® S`¸ns` sSm`n fpt¶m«pw bnt¶m«pw bSns] Wo¡n AkÄ S¯½ Ip*pNÄ sNm*v sfmjnªp….

“”ASnWv fp¼v Mm³ H¶v Nm\n¡s« ??

“”F´v…??

“”CksW hzÀ¤w…..””

“”Nm\n¡v….””

A]mapsX N®pNan tWm¡n Nojv Ip*v Smjv¯n bnXn¨p AkÄ ASnt`¡v fpOw bqjv¯n….

“”tfmÄ¡v CãvXm]n Cksâ k`n¸w….””

“”C¡msX C{S CtÃ….??

“”CÃ….””

“”F¶ tfmanSv– FXpt¯m….””

“”FXp¯p….””

F¶v b_ªSpw km]nt`¡v NX¯n]Spw H^pfn¨m]n^p¶p……. sSm`n]pÅ fNpXw WmknWm Djnªp sNm*v
A®m¡v ks^ AkaSv N]än….. F¶n«v bp_t¯¡v FXp¯v km]nt`¡v N]_m¯ AXn emPw AkÄ W¡n
SpkÀ¯n…. Sp§n BXp¶ kr£\ h©nNÄ km]nt`¡v C«v AkÄ I¸n knan¨t¸m A]mÄ SpXNÄ AN¯n
sNmXp¯p…..Nmfw S`¡v bnXn¨ gminW {bemNt^«sâ SpXNÄ sbm¡n bnXn¨v t^mf§Ä Wn_ª I´n
knXkn W¡m³ SpX§n….. A³bSv k]ÊnWv DÅn BUys¯ AWpekw B]n^p¶p A]mÄ¡v ASv…..

“”Hmiv….. tfmsa tk* Io¯]m AknsX…””

“”A§sW Dt*m Fsâ tI«m….. Io¯ WÃSv F¶v…. ??

“”CÃ tfmsa….””

“”Fsâ AXp¯pWn¶v tbmNpt¼m tI«³ im¸n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Bk\w ASnWv Mm³ F´pw sI¿pw…..””

“”MmWpw…””

{bemN^³ Ssâ SpXNÄ C^pklt¯¡pw W¶m]n AN¯n bnXn¨p sNmXp¯p…. Np®]n Wn¶pw bnXp¯w
knXmsS AkÄ Wmkv I´n knXkn`qsX I`n¸n¨p sNm*n^p¶p…. DfnWo^n WWª Ip*pNÄ sNm*v
ko*pw Np® S`¸v km]n`m¡n]t¸m A]mÄ NnX¶v fp^am³ SpX§n… A{S¡v hpOfm]n^p¶p AkapsX
b\n¡v….. A®m¡n sI¶v fp«n] Np®]psX AXnemPw bnXn¨ AkÄ W¶m]n AXn¨p sNmXp¯p….

“”tfmsa tk* km]n tbmNpw….””

hin¡ k¿msS A]mÄ b_ªp…. ASv Ss¶]m\v Akapw Dt±ln¨Sv…. H^p k«w tbm]m bns¶ SWn¡v
fSnk^ptkmaw ASnsW DÅn N]än Nan¡mw … ASm]n^p¶p AkapsX Dt±lw….. ¥¡v ¥¡v F¶ lÐw
fp_n]n`msN A`]Xn¨p… AVnN tW^w A]mÄ¡v gminWmsX fp¶n bnXn¨p Wn¡m³ Njnªnà WmXn
M^¼pNÄ k`nªp fp_pNn Np® S`¸nt`¡v lp¢w HjpNn k^p¶Spw ASv AkapsX km]nt`¡v ImXp¶Spw
A]mÄ A_nªp…. N®pNÄ C_p¡n AX¨v AkÄ ASnsWs]Ãmw k`n¨p NpXn¨p…… Ssâ km]n C^p¶v b¯n
Smjv¯n] Np®s] bp_s¯Xp¯v AkÄ A]mÄ¡^nNn NnX¶p……

“”F´nWm tfmsa NaªSv…..???

“”Fsâ AXpt¯¡v CWn]pw k^t*….. ASnWv…””

“”Fsâ tfmsa….. Wns¶ kn«v tbmNmtWm….””

“”A{S¡v CãvXt]m Fs¶…??

“”Dw..””

“”F¶ F¶pw ^m{Sn C§p tbms^…. Fsâ NqsX NnX¡m³…..””

“”k^pw..””

“”As¸m tI¨n….??

“”tbmNm³ b_]v AktamXv…””

“”F´v b_ªm`pw tk*nà F¶pw k¶v H^p b\n FWn¡v S^\w….””

“”S^mw…. C¡ DÅ hf]t¯m….??

“”DÅt¸mjtÃ…. As¸m tWm¡mw….””

“”Dw…””

“”tW^w sskNn……””

“”Ck³ F\o¡t*….??

“”ASnWtà Mm³ DÅSv…. F\o¸n¡m³…””

“”FWn¡v H^p B{Piw tfmsa….””

“”F´m….??

“”Wns¶ bÀU C«v Nan¡\w….””

“”Cs¸m tkt\m…..??

“”ifv….””

“”AXn]n tbmN\w…. Mm³ FXp¯n«v k^mw…””

“”tk* Wmsa fSn…..””

“”Dw…””

gminW AXn]nt`¡v ssN C«v Np®]n bnXn¨p….

“”Fjpt¶änÃ….””

“”b\n]m\v….””

“”Fsâ AXpt¯m….. Cu D½¨n Np«n]psX AXp¯mt\m…. Nm\n¨p S^mw….””

“”Nm\s«….””

sdZn N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv F\oän^p¶v AkÄ fpXn km^n bn¶nt`¡n«p A]mapsX Np®]psX fpNant`¡v
N]_n]n^p¶p…. b¯n Smjv¯n NnX¶ N^nko^sW FXp¯v I´n knXkn sk¨v AkÄ A^n B«p¶Sv tbms`
Wm`v k«w N_§n]Spw Ak³ ImXn F\oäp…..

“”Wo Bav bp`n]m\v tfmsa….””

“”ASv fSn….””

“”S^s« b\n….??

“”ifv…””

“”F§sW]m tfmÄ¡v tk*Sv….???

“”G«Wv F§sW]m CãvXw….””

“”FWn¡v FÃmSpw CãvXfm….””

“”FWn¡pw…. tI«Wv tSm¶p¶ tbms` FÃmw sI]vtSm….. “”

“”FÃmw sI¿s«…..??

“”ifv… “”

“”Np*n]n`pw “”

“”C¡ b^o£n¡m¯ Ø`fm\v…. “”

“”CãvXftà AknsX…??

“”B\v tbXn]m….””

“”F¶ tk*….””

“”tk* G«³ sI]vtSm..””

“”C¶v tk* bns¶s]m^n¡Â fSn….””

“”iw….””

sdZnt`¡v WnkÀ¯n NnX¯n AkapsX Nm`pNÄ sdZn Np¯n sk¨p F¶n«v A]mÄ At§m«v N]_n
NnX¶p…. gminW Ss¶ Ahn]nt`¡v ssN C«v AksW bnXn¨p …. Ssâ bqÀ Im`n C«v D^¨p sNm*v
DÅnt`¡v kjn Nm«n….sNmjp¯ fVWK`w sNm*v Wn_ª bq_nsâ DÅnt`¡v A]mapsX Np® Sn§n Wn_ªp
N]_n…. bNpSn]n AVnNw N]än A]mÄ bp_t¯¡v FXp¯p ko*pw N]än…

“”Biv… G«m…. “”

“”WÃ ssXäv bqÀ tfmsa….””

“”Biviv…. bSps¡ Fsâ D½miviv….. “”

“”tkUW Dt*m ….??

“”fpjpk³ N]äv sbmt¶ Cu tkUW H^p hpOftÃ….””

“”N]ämXn…. tfmsa….””

“”AXn¨p N]äv….””

A]mav H¶v fpNant`¡v D]À¶v Hä AXn B]n^p¶p ASn fpjpkWpw DÅnt`¡v N]_n….

“”BBivivivivi…… Fsâ PÀebm{Sw ks^ F¯n…..””

“”bnXn¡ptfm DÅn tbm]mÂ….””

“”bnXn¡s« ASpw N^pSn DÅn Nam]Sn^n¡^pSv…..””

“”AsS´mXn….??

“”A{S¡v CãvXfm FWn¡v….. Bivivivi….””

{bemNt^«sâ WoafpÅ Np® gminWmsX C_pNn] bq_nt`¡v Bjv¶n_§n sNm*n^p¶p….. bqÀ en¯nNÄ
kNªp fmän ASv N]_n C_§pt¼mÄ AkÄ BNml¯v bm_n bm_n WX¶p…..

“”tfmsa ….. ??

“”fiv…..””

“”tfmsa….””

“”Ft´ sbmt¶….???

“”tfmÄ¡v hpOw Dt*m….??

“”D*v…. H^pbmXv….””

“”Fs¶ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AÑm F¶v knan¡Xn…..””

“”hz´w tfmsa Bt\m Bivivi Cu AXn¡p¶Sv…..??

“”BXn Fsâ hz´w tfmatÃ……??

“”ASv AÀ¨W AsÃ….??

“”AÀ¨W Ss¶….””

“”Aksa HmÀ¯mt\m FWn¡v AXn¨p S^p¶Sv….???

“”BXn…. “”

“”Nn«pw….. AkapsX eÀ¯mkpw PÄcn AsÃ….. Fs¶ tbms` bmNfm]n WX¡pN BNpw…..””

“”D_¸mt\m…..??

“”BAivivivi….. D_¸v….. sI¶v AXn¨p sNmXp¡v tfmapsX bq_nÂ…..””

“”AXn¡pw….. CSv tbms` AksaWn¡v NnX¶p S^pw…..””

“”As¸m Fsâ AXp¯v k^ntÃ….””

“”k^msS…. Wo tks_ s`k AsÃ…..””

“”ifv… AtS…. AXn¡v FWn¡v Ft´m tbms` BNp¶p*v…..””

“”Wnsâ tfm³ CSv N*v km¶t`m….???

“”Nm\s« D½ NÅ skXn¡v NnX¶v sNmXp¡p¶Sv….. Aksâ D½ hpOn¡p¶Sv…..””

“”Npj¸fnà WnW¡v..???

“”CÃ… CSv tbm`s¯ Nan Ak³ N*n«p*mNnÃ….””

“”AkWpw tk\sf¶v b_ªmt`m…..??

“”F´v….??

“”Wns¶….””

“”sNmXp¡t\m….???

“”tkt\m….””

“”Wnsâ CãvXw b_]v….””

“”A§sW B{Piw Ds*¦n sNmXp¡mw….””

“”CSv tbms` Ajn¨n«v NnX¶p sNmXp¡ptfm….???

“”Dw… sNmXp¡pw…. Bivivivivivivi…..””

“”Np® N]äpw D½msX bq_nÂ….””

“”ASnWtà AN¯n NnX¶p sNmXp¡p¶Sv…. Ak³ A_n]s« D½msX bq_nsâ hpOw….””

“”Wo]mXn sb®v…. “”

“”MmsWm¶v Nan¨p S^s« ….??

“”sbmSn¡m³ Bt\m….??

“”AÃ B«m³ fmkv B«n S^mw… Fsâ sbm¶nWv….””

AkapsX fpNan Wn¶pw C_§n NnX¶v A]maksa k`n¨p fpNant`¡v N]än…. sNmjp¯ bqÀ tSWnÂ
Npan¨ Np® FXp¯v W¶m]n SjpNn AkÄ ASnt`¡v AfÀ¶n^p¶p…..

“”Biviv tI«m….. “”

“”AXn¨p sbman¡Xn….””

“”sbman¡* Fsâ C¡ bmkfm….””

“”Ak³ k^pt¼mtj¡pw Wns¶ MmsWm^p knVfm¡pw…..””

“”C¡ k¶m`pw B¡\w…. Mm³ knan¡pw…..””

“”Aksâ AXp¯v NnX¯n Wns¶ sI¿\w….””

“”Fsâ C¡mXv kà tUgykpw Dt*m….??

“”ASÃ…. B b\n hq¸À B]n^n¡pw….””

“”tI«³ b_]p¶Sv tbms` N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv FÃmw Mm³ S^mw…. Bivivi…. CSv F§sW D*v….??

AkÄ A^s¡«v C«v Ipjän sNm*v tImUn¨p….

“”WÃ b\n¡m^n BXn Wo…””

“”ASv fSn…. CãvXfm]m fSn…. Biviv…. G«sâ Np® Fsâ bq_n`n^p¶v Cj]p¶p….. Bivivi….””

“”FWn¡v k¿ bnXn¨p Wn¡m³ Na]s«….??

“”Dw… Natªm…. Np® bm Natªm Fsâ DÅnt`¡v……NnX¶p S^mw….””

“”Ft´….??

“”As¸m AXn¨n«v Hjn¡mt`m…. AStà hpOw…..””

k`n¨p sdZnt`¡v C«v sMmXn]nX]n A]mÄ Akant`¡v N]_n…. fp`Nsa AfÀ¯n bnjnªp sNm*v
AkapsX DÅnt`¡v bm`entgNw WX¯n….. Ip*pNÄ tNmÀ¯v bnXn¨v Ak^§sW NnX¶p………..

dddddddddddd

bntä¶v hf]w bSnsWm¶v B]n Nm\pw tNmanwPv sd AXn¡p¶Sv tN«m\v gminW St`¶s¯ £o\¯nÂ
f]§n tbm] AkÄ D\À¶Sv…. fpXn km^n sN«n kmSn Sp_¶ AkÄ fp¶n Wn¡p¶ C¡msX
tIã¯ns]]pw f¡sa]pw N*v BUysfm¶v A¼^¶p….

“”AÃ CSm¯t]m….. km….””

“”WnWs¡m^p hÀss{bhv B]nt¡ms« F¶v N^pSn] knan¡msS tbm¶Sv….””

“”FWns¡´nWm hÀss{bhv…..””

N¿ns` sbmSnNÄ tXdnan sk¨v hpi_ b_ªp….

“”Aà AKvf C¶s` knan¨n^p¶p…. AktWmXv MmWnt§m«v k^p¶Spw b_ªp….. As¸m Ak³ b_]pN]
Wm`v Unkhw CknsX Wn¶n«v tbm]m fSns]¶v….””

DÅn k¶ tUgyw bp_¯v Nm\n¡msS gminW In^n¨p sNm*v b_ªp…

“”Wm`v AÃ sb^p¶mÄ Njnªn«v tbmNmw….””

“”ASv bänÃ… D¸msX HmÀZÀ FÃmk^pw sb^p¶manWv ^*v Unkhw fpt¶ S_km«n imK^mk\w
F¶….””

At¸mjm\v gminW B Nm^yw HmÀ¯Sv…. Fà sb^p¶mapw S_km«n sk¨m\v BtQmgn¡p¶Sv…. St`¶v
tW^s¯ Ss¶ tbmNÂ D*v At§m«v…. FÃk^pw NqXn WÃ ^hfm\v… bs£ C¡p_n Ssâ ¹mWnwPv
tbmNmsS Wn¡\w F¶m]n^p¶p… CWn ASv WX¡nÃ…. C¯S]psX k^kv N*n«v tWs^ ko«nt`¡v BNpw
As¸m C¶pw tI«sW knan¡m³ bänÃ…. CWn sb^p¶mÄ Njn]\w HmÀ¯t¸mÄ Ss¶ gminWm¡v tUgyw
A^n¨p N]_n…..

“”tfmsWknsX….??

“”B… Ak³ bp_¯v tbm]n Ct¸m k^pw….””

bns¶ hwhm^w B]n tWm¼v Sp_¡pÅ b`im^§Ä S¿m_m¡p¶ Sn^¡v A§sW tW^w tbm]Sv A_nªnÃ……

sskNpt¶^w C¡ knan¨v S_km«n tbmNm³ b_ªp… AWph^\]pÅ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Np«ns] tbms` AkÄ AsSÃmw tN«p….. {bemNt^«sW knan¨p Nm^yw b_ªt¸m
Wn^mlt]msX H¶pw b_]msS tcm¬ sk¡pN]m\v sI]vSSv…… lmWpknWv S_km«n tbmNp¶Sv
b_tªt¸mtj N`n N]_n….. Aksâ N_¡w WX¡nà ASv Ss¶ Nm^\w….

“”D½ C¡p_n sb^p¶mÄ ^mknWv M§Ä b`Spw ¹m³ sI]v–SS….””

“”F´v….??

“”^m{Sn Xu\n tbmN\w… bX¡w sbm«n¡\w A§sW b`Spw….””

“”S_km«n tbm]m FÃmw WX¡pw….””

“”AsSs¶ b_]p¶Sv tbmN* F¶v….””

“”D¸ b_]p¶Sv AWph^n¡msW FWn¡v Njn]q….. Cs¸m Wo]pw AWph^n¡v….””

“”tk*p½…. ¹ohv….. Fs´¦n`pw b_ªp tWm¡v D¸mXv….””

“”D¸ Ct§m«v b_]p¶Sv tNÄ¡pN ASm fq¸À¡v CãvXw…. Wo tbm]n NnX¡m³ tWm¡v….””

“”F¶ H^p him]w sI¿ptfm….??

“”ifv… F´m….???

“”F´v b_ªm`pw tNÄ¡ptfm….???

“”A§sW F´pw tNÄ¡nÃ…. Fsâ tfm³ b_]v….””

“”Wfp¡v S_km«n tbm]m D½_s¯ fp_n FXp¡mw…..””

sb^p¶manWv S_km«n tbm]m gWpknsâ NqsX]mNpw NnX¯w… Nm^\w FÃmk^pw k¶m ANs¯
fp_ns]Ãmw cpÄ BNpw….

“”AsS´nWmX….???

“”F¶ FWn¡v D¸q¸ Nm\msS tbm]n«v k^mt`m….””

“”A¿X WÃ bqSn…. MmWnSnsWms¡ Nq«p Wn¡\w AsÃ…..??

“”F´p½…. sb^p¶mÄ B]n«v tbm`pw bp_t¯¡v A]¡msS…. NãvXw D*v «m….””

tbm¯v tbms` B] sI¡³ Ssâ fp¶n`n^p¶v sN©p¶Sv N*n«v AkÄ¡v In^n k¶p…..

“”CWn]pw D*v fq¶v Unkhw…. Wfp¡v Bt`mIn¡mw… tfmWv sbm]n NnX¶ms« Cs¸m….””

ht´mgw sNm*v gmWn F\oäv D½s] sN«nbnXns¨m^p fp¯w sNmXp¯p…. F¶n«k³ Ssâ fp_n]nt`¡v
tbm]n….. St`¶v {bemNt^«³ Nm«n Nq«n] Nm^y§Ä HmÀ¯v Akapw D_¡¯nt`¡v kjpSn ko\p………

C¯ k^m³ N* tW^w … ^*p Unkhw tbm]Sv ^*v sNmÃw tbms` B]n^p¶p AkÄ¡v….

“”gminW.. Wmsa ^mkns` Ss¶ tbmN\w Wfp¡v….””

AXp¡a]n bm{S§Ä NjpNn sk¡pN B]n^p¶ AkÄ C¯msW Sn^nªp tWm¡n….

“”D¨¡v tlgw tbm]m tbms^….???

“”bnXn¸Sp b\n Nm\pw AknsX…. Wfp¡v Nm`¯v Ss¶ tbmNmw….””

“”B]nt¡ms«…. “”

Wmsa sb^p¶mÄ ^mkv… fä¶mÄ sb^p¶mÄ.. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv A¶v sskNo«v Ss¶ Ct§m«v tbm^\w… kÀg§Ä Nm¯n^p¶n«pw C{S]pw Nj¸v AWpek
sb«n«nÃ…. k¶ A¶v Ss¶ FÃm NXkpw ko«\w…. ^m{Sn D_§m³ tW^w AkÄ {bemNt^«sW knan¨p….

“”imt`m…””

“”gminW…. tfmtam C¶v bäptfm….??

“”CÃ G«m AkÀ D*v CknsX….””

“”CWn F¶…???

“”Wmsa S_km«n tbmNpw… fä¶mÄ k^pw…””

“”A¶nWn Bs^¦n`pw k^ptfm NqsX….??

“”k¶m Mm³ C_§n k^mw…. tbms^….??

“”fSn…. bämªn«m tfmsa…””

“”CknsX Hjp¡m\v “”

“”SoÀ¡mw Wfps¡Ãmw….””

“”ifv…””

“”l^n….””

“”l^n….””

bntä¶v Nm`¯v b¯v f\n B]t¸mÄ Ss¶ gminW]pw hpiv–_]pw f¡apw S_km«nt`¡v tbm]n… gmWp
A§p kt¶mamw F¶v b_ªp…..Gäkpw BUyw F¯p¶Sv M§Ä BNpsf¶v N^pSn] gminWm¡v sSän Gäkpw
AkhmWfm]n^p¶p AkÀ F¯n]Sv….. Np«nNapsX ldv–U sNm`ia§Ä¡nX]n B kosXm¶v D\À¶p….
FÃmk^pw Ak^k^psX Sn^¡pNant`¡v NX¶t¸mÄ hf]w tbm]Sv A_nªnÃ….. ^m{Sn e£\w Njn¨p
Njnªv FÃmk^pw NnX¡m³ DÅ H^p¡§Ä SpX§n]t¸m gmWp k¶v D½mXv b_ªp….

“”D½… D¸q¸mXv b_]v….””

“”F´v….???

“”tNm`m]ns` fp_n S^m³…..””

“”Wns¶ sNm*v Mm³…..””

ASpw b_ªkÄ D¸sX AXpt¯¡v tbm]n….
D½_s¯ Im^p Nth^]n bp_¯v sb¿p¶ fj]pw tWm¡n NnX¡pN B]n^p¶p A]mÄ…. AkÄ ekySt]msX
bn¶n sI¶p knan¨p…

“”D¸..””

“”B …. F´m gminW…??

“”tNm`m]ns` fp_n]psX Smt¡m FWn¡v S¶msa….””

“”Wo AknsX]mt\m NnX¡m³ tbmNp¶Sv….??

“”gmWpkpw D*tÃm….””

“”^*v tbÀ¡v NnX¡m³ DÅ Ø`sfm¶pw Cà tfmsa AknsX….””

“”ASv hm^fnÃ…..””

“”F¶ Wnsâ B{Piw tbms` WX¡s«….””

F¶v b_ªp A]mÄ A^]n Wn¶pw Smt¡m Nq«w FXp¯v ASn Wn¶v sI_n] H^p Imkn tkÀsbXp¯n
AkÄ¡v sNmXp¯p…. ASpw km§n fp_n Sp_¶v tWm¡pt¼m sbmXns]m¶pw bnXn¨n«nÃ…. F¶m`pw
sdZnsâ kn^n]Ãmw AkÄ fmän kn^n¨p…. D¸ b_ªSv l^n]m H^mÄ Wn`¯v NnXt¡*n k^pw…. gmWp
sb^p¶mÄ ^mkv BtQmgn¨p Ft¸mjm k^nNs]¶v A_n]nÃtÃm…. Ak³ k¶m Smtj¡v C_§n NnX¡mw
F¶kÄ Bt`mIn¨p….. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv

ko«ns` ss`äv Hmcv BNp¶Sv ks^ gmWp D½sX NqsX C^p¶p…. b¯v b¯^ B]t¸mÄ D½mXk³ bSns]
b_ªp…

“”Mm³ tbmNs«….??

“”Xm MmWo _qfn Hä¡m Ft¸mjm k^nN….???

“”11.30 G_n k¶m b{´*v..””

“”G_*….. 11.30 ¡v F¯nt¡m\w….””

“”l^n F¯mw….””

NÅ·ms^ tbms` Ak³ kmSn Sp_¶p tbmNp¶Sv N*v AkÄ¡v In^n k¶p…. Ak³ tbm]Spw AN¯v Wn¶v
kmSn`X¨v gminW t`m¡v sI]vSp….. ^m{Sn D_§m³ tW^w sgZv–[n]pw {dm]pw CXmsS B\v
gminW NnX¡m_v…. C¶v fN³ DÅSv sNm*v {dm C«v gZn AkÄ Ajn¨p fmän fmN-vhnt]maw
N«n]pÅ ssWän FXp¯n«v NnX¶p…….

gmWp tWs^ tbm]Sv b©m]¯v {Pu*nsâ dm¡v kl¯pÅ Hjnª b_¼nt`¡v B]n^p¶p….. gWpknsW
N*Spw AknsX C^p¶ hptKgpw… Ahv–`fpw NqXn b_ªp….

“”FknsX B]n^p¶X C{S]pw tW^w…..???

“”AknsX Aks^m¶p NnX¡t* k«m]n tbm]n….. F´m]n Njntªm…..???

“”M§Ä Hmt^m s_u*v Njnªp… CSm….””

AkWv tWs^ Wo«n] do]À km§n gmWn AkÀ¡v A^nNn C^p¶p…. b¯v fnWp«nWpÅn ASv NpXn¨n«v
Np¸n Ak³ Wn`t¯¡n«p….

“”F´Xn]mXm CSv….””

hptKgv ASpw b_ªp AXp¯Sv Wo«n]t¸m gmWp b_ªp….

“”AVnNw tk* C¶v D½sX NqtX] NnX¯w…. bnXp¯w sNmXp¯m Fsâ S` tbmNpw….””

“”D½sX NqsXt]m…..??

Ah`vfm\v knlzhn¡m³ Njn]m¯ tbms` ASv tImUn¨Sv….

“”BXm S_km«n Asà M§Ä….””

“”F¶ HmkÀ BN*….””

hptKgv b_ªSnsW Nan]m¡n sNm*v Ahv–`w b_ªp…

“”Wo Bt^mXm hptKtg Cu b_]p¶Sv…. A^ Np¸n do]À AXn¨m Nn^p§n WX¡p¶ BtamsXm…..””

“”ASv Ss¶]m MmWpw HmÀs¯…. Cu sS*n Bs\¦n H¶^ Cs¸m Ss¶ AN¯m¡n….””

“”CWn FWn¡v tk*…. Cs¸m hf]w bSnsWm¶v…. A^f\n¡qÀ C^p¶m sN«v C_§nt¡mapw….””

ASv tN«v NqsX D*m]n^p¶kÀ In^n¨p…..

kmSn fp«v tN«m\v gminW F\oäSv… ^*v fq¶v sh¡âv tk*n k¶p AkÄ¡v C^p«pfm]n
sbm^p¯s¸Xm³…. sdZnsâ A^nNn C^p¶ sfmssd FXp¯v tWm¡pt¼m hf]w 12 Njnªn^n¡p¶p….
SmWnt¸mÄ S_km«n Bs\¶pw gmWp k¶n«nöpw fWÊn`m¡n] gminW ss`äv C«v tkPw sI¶v kmSnÂ
Sp_¶p…. N«na bXn]n ssN Np¯n S` Smjv¯n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Wn¡p¶ fNsW N*v AkÄ¡v Ft´m b´ntNXv tSm¶n….

“”Fs´Xm…..??

“”ti]v…””

“”F´m sskNn]Sv….???

“”fj Nm^\w….””

Ft´m kr¯nsN« f\w Ak³ hwhm^n¡pt¼mÄ AkÄ¡v AWpeksb«p…..

“”F´m Wns¶s]m^p f\w….??

“”F´v… f\w…??

“”Ct§m«v N]_v…..””

AkWv NX¡m³ kjn fm_n]t¸m gmWp S` D]À¯n D½s] tWm¡n…. ssWän]psX hnºv bNpSn Smjv¶v
NnX¶ fm_nt`¡v Ak³ H^p Wnfngw tWm¡n Wn¶p…. gmWpknsâ tWm«w AkÄ Ns*¦n`pw Aksâ fp¶nÂ
Wn¶v f_¡m³ AkÄ¡v tSm¶n]nÃ…. Ak³ tWm¡p¶Sv Sm³ Ns*¶v Ak³ N^pS* F¶v N^pSn….. ^m{Sn
Ak³ CXm_pÅ XogÀ«pw dÀfqX]pw gminW dmPn Wn¶pw FXp¯v AkWv sNmXp¯p….. dmSv–_qfnÂ
ASpw km§n N]_n] gmWp Sn^n¨p k^p¶Sv ks^ gminW sdZn Ss¶ C^p¶p….. Sn^n¨p k¶ gmWp
Nm\p¶Sv D½ AknsX Fw Ss¶]pw tWm¡n C^n¡p¶Sm\v….

“”D½ … D½ NnX¶ntÃ…..??

Aksâ km¡pNÄ Npj]p¶Sv AkÄ A_nªp….

“”CÃ… In`Sv tImUn¡m³ D*v….””

“”CknsX sk¨v tk*…. Wmsa ko«n tbm]n tImUn¡mw….””

“”CknsX F´m Npj¸w….””

“”F¶ FÃmks^]pw D\À¯n ht½aWw WX¯n tImUnt¨m….””

“”F´m WnW¡v bäns]….??

“”H^p do]À NpXn¨p…. A{S Ss¶….””

“”Wo Xm….””

A`_n sNm*v Aksâ AXpt¯¡v sI¶t¸m Ak³ fm_n Naªp….

“”D½ bSps¡….. AkÀ F\o¡pw….””

“”F\o¡s«….. Wm_n…. F¶v fpS`mXm Wo NpXn SpX§n]Sv….””

Ssâ tWs^ Io_n k¶ D½s] Ak³ bn_tNm«v fm_n k«w bnXn¨p F¶n«v D½sX dm¡nt`¡v Wn¶v
bn¶n Wn¶v H^p ssN sNm*v km]]pw sbm¯n…..

“”D½ sSäv bän…. CWn AkÀ¯n¡nÃ…. hSyw….””

fNsâ N^ k`]¯n Wn¶pw NpS_n fm_m³ tWm¡n AkÄ … fp_ps¡ bnXn¨Sv sNm*v AkÄ¡SnWv
NjnªnÃ….. D½ NpS_p¶SnWv H¸w Ak³ bnXp¯¯nsâ làn]pw Nq«n…. ^*v fnWpäv A§sW Wn¶
gminW SaÀ¶t¸m NpS_n fm_m³ DÅ {lfw Dtb£n¨p… B sSm«Xp¯ Wnfng¯n B\v AkÄ Ssâ
bn³emP¯v làn]m]n Ft´m Np¯p¶Sv A_nªSv…. sM«t`msX AkÄ AkWn Wn¶pw AN`m³ {lfn¨p…
bs£ Ak³ bnXn knXp¶nÃ…. km] sbm¯n bnXn¨ Nm^\w AktWmXv H¶pw b_]mWpw k¿….. hÀÆ
làn]pw FXp¯v AksW bn_tNm«v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv SÅn]t¸m ^*p tb^pw NqXn sdZnt`¡v ko\p… gminW ko\Sv Aksâ fpNanÂ
B]n^p¶p…. AkWn Wn¶pw tkUW B] lÐw bp_t¯¡v k¶Sv AkÄ tN«p….Aksa]pw sNm*v sdZnt`¡v
f_nªt¸m gminW AXn]n`pw Ak³ fpNan`pw B]n fm_n….. fp«p Nm Wn`¯pw A^¡v H¸fpÅ emPw
sdZn`pw….

“”knXv gmWp….””

f_n]p¶SnWnX]n km] sbm¯n] ssN fm_n]t¸m AkÄ b_ªp…. DXWXn ko*pw sbm¯n bnXn¨v Ak³
D½sX fpNan N]_n NnX¶p….. bmkmX]pw sgZv–[n]pw CÃm¯ I´n knXkn fNsâ hmVWw Np¯p¶Sv
AkÄ A_nªp….

“”D½ D_§n]ns« Mm³ F\o¡p…..””

sIkn]n Ak³ f{´n¡p¶Sv tbms` b_ªt¸m Aksam¶v CaNn…. {bemNt^«³ A¶v b_ª Nm^y§Ä B\v
AkapsX fWÊnt`¡v HmXn k¶Sv….. A¶v b`Spw SmWpw b_ªp… AsSÃmw hSyw BNm³ tbmkpN]mt\m…
ASv HmÀ¯Spw AkapsX DsÅm¶p NnXp§n …. sdZn ssN Np¯n fpNant`¡v D]^m³ tWm¡n gminW
ASv A_nª gmWp CXSp ssN sNm*v bp_¯v AfÀ¯n bnXn¨p sdZnt`¡v…..

“”D½ AX§n NnXt¶m…. Mm³ b_ªntà CWn sI¿nà F¶v….. Wmsa ko«n tbm]n Fs¶ SÃn
sNms¶m….. ssN FXp¡m³ tbmkpN] D½ H¨ sk¨m MmWn_§n HmXpw Cu K·w Fs¶ Nm\m³
bänÃ…..””

ASv tN«v AkÄ¡v e]w tSm¶mSn^p¶nÃ…. bSns] ssN A]¨t¸m AkÄ tWs^ lzmhw FXp¯p….. F¶n«v
b_ªp….

“”F\o¡v….””

“”F\o¡pw H¨ sk¡^pSv….??

“”H¨ sk¡p¶nÃ…. Wo NpXn¨p k¶SnWv H¶pw b_]p¶pfnÃ…. Wo Wnsâ Cã¯nWv Koknt¨m….””

“”CWn sI¿nà F¶v b_ªntÃ….””

“”tk* sI]vtSm…..””

ASv ks^ F\o¡m³ tWm¡n]n^p¶ gminW ASpw b_ªp sdZnt`¡v fpOw bqjv¯n…. ASv N*v gmWp
fpOw bnXn¨p tWm¡n]t¸m N®pNÄ AX¨p NnX¡p¶p… AX¨ N®nsâ sshZn`qsX N®oÀ H`n¡p¶p*v…
D½sX Ip*pNÄ kn_¡p¶p*v….

“”D½ hSyw CWn sI¿nÃ….””

N^]p¶Sv tbms` b_ªp sNm*v Ak³ D½sX k`Sp Nknan fp¯w sNmXp¯p….. AXn]n`qsX ssN C«v
CXs¯ NknÄ bnXn¨v fpNant`¡v sbm¡n tIm^ Wn_fpÅ D½sX Ip*v Ssâ fpO¯nWv AXp¯v Wn¶v
kn_¡p¶Sv N*v Ak³ FÃmw f_¶p…. N®pNÄ AX¨p NnX¶ D½sX Ip*pNÄ bSns] Ak³ km]n`m¡n…..
.sM«n F\oä gminW fNsâ {bkÀ¯n N*v sM«n S^n¨p…. AksW SÅn fmäm³ {lfn¨ AkÄ¡v
Wn^ml]m]n^p¶p c`w… H^p ssN Ipf^nt`¡v Wo«n ss`änsâ hzn¨v Hmcv sI]vSp…..
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Nq^n^p«n Ak³ Ip*pNÄ k`n¨p NpXn¨p…. gmWp Wmkv Ssâ km]nt`¡v Sn^pNn
N]än]t¸m NXn¨p b_n¡m³ B\v AkÄ¡v tSm¶n]Sv…. F¶m km Sp_¶p sNmXp¡pN]m\v AkÄ
sI]vSSv….. Ssâ ssWän fpNant`¡v N]_p¶p*v AtS Ak³ sS^pNn N]äpN]m\v…. WnÝ`fm]
AkapsX l^o^w F´v tk\sf¶v A_n]msS AkWXn]n NnX¶p…..

BUysfms¡ D½ H¨ sk¡p¶Sv Bs^¦n`pw tNÄ¡pw F¶ e]¯m B\v fp_psN bnXn¨sS¦n Cs¸m DÅns`
fUy `i^n]n D½msW sk_pw sb®m]n N*m\v Ak³ sb^pfm_n]Sv…. D½]psX fpOw N*v Sm³
bn_tNm«v tbmN^psS¶v N^pSn]m\v Ak³ ss`äv Hmcv sI]vSSv…. ssWän Ssâ SpXNapsX bNpSn
F¯n]t¸m AkÄ ssN bn¶nt`¡n«v Smjv¯m³ {lfn¨p….. At¸mjpw gmWpknsâ Wmkv Ssâ km]]nÂ
Cjªp WX¶n^p¶p…. e`fm]n Ss¶ Ak³ D½sX ssN knXpkn¨p sNm*v ssWän Hä k`n B]n^p¶p
fpNant`¡v No_n tbm] ssWän I´n]psX fpNant`¡v sbm¡n sk¨v Ak³ WPvWfm] bman bnXn¨p
AfÀ¯n…… NnX¶v f_n]m³ tWm¡n] gminWmsW Ak³ Ssâ Fà N^p¯pw Dbt]mPn¨v Nojvs¸Xp¯n….

D½sX fpNan Wn¶v H¶v sbm´n Ak³ sh¡âv sNm*v dÀfqX Ajn¨p fmän ko*pw fpNant`¡v Ss¶
N]_n NnX¶p…. DÄ NnXn`t¯msX gminW A_nªp fNsâ hmVWw Ssâ WPvWfm] I´n knXkn k¶p
Np¯p¶Sv…. Wn`¯v fp«v Np¯n A^¡v fpNan DÅ emPw sdZn B]SnWm AkWv FÃm¯nWpw
Fap¸fm]n… CXSv N¿n DfnWoÀ FXp¯v gmWn Np®]n tS¨n«v D½sX I´n H^p klt¯¡v AN¯n
bnXn¨p…. F¶n«v Np® FXp¯v bqÀ Im`n C«v W¶m]n D^¨p sNm*v DÅnt`¡v NX¯n kn«p…….
km]n D*m]n^p¶ fNsâ Ip*n AkÄ A_n]msS NXn¨p tbm]n…. A^s¡«v D]À¯n Ak³ ^*v AXn
hvboZn AXn¨t¸m gminW Ssâ Np¯n sk¨ Nm`pNÄ Np_¨v AN¯n sNmXp¯p….. SXn Np_km]n^p¶
gmWpknsâ Np®¡v Wà Woaw Ds*¶v AkÄ¡v fWÊn`m]n… Ak³ ss`äv Hmcv sI]v–SSpw W¶ms]¶v
AkÄ¡v tSm¶n….. fNsâ Np®]m\v N]_p¶sS¶v bq_nWv A_n]ptfm….. AkÄ tS³ Ip^¯n sNmXp¡m³
SpX§n]t¸m gminWmsX]pw l^o^¯n fmä§Ä k^m³ SpX§n….. gmWp AXn¡pt¼m AkÄ A^s¡«v C«v
Ca¡mWpw AksW DÅnt`¡n«v C_p¡mWpw SpX§n…. ssWän¡v AXn]n`qsX ssN C«v gmWp {dm]psX
tNmaps¯XpSv B ssN fp¶nt`¡n«p … Nm^yw fWÊn`m] gminW sWt©m¶v sbm¡n sNmXp¯p AkWv
bnXn¡m³…… D½ hiN^n¡m³ SpX§n]S_nª gmWp Ip*pNÄ tkÀs¸Xp¯n sNm*v sIkn]n knan¨p….

“”D½m…..

gminW N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv knan tNÄ¡msS S`]n\]n fpOw bqjv¯n…. D½sX k`Sv Nm sdZnt`¡v N]än
sk¨v Ak³ bnaÀ¶p Wn¶ bq_nt`¡v tkP¯n AXn¨p sNmXp¯t¸m Akan Wn¶pw H^p ho`vNm^w
bp_t¯¡v k¶p…..

“”D½m…..””

“”ifv…””

“”D½miviv….””

BªXn¨p sNm*km³ D_s¡ knan¨p…… knXÀ¶ I´n Ak³ ^*v ssN sNm*pw AN¯n bnXn¨v BhzUn¨p
AXn¡pt¼m AXn]n C^p«¯v NnX¶v gminW NnS¡pN B]n^p¶p …. Ssâ tfmWtà Cu N]_p¶Sv…..
NpätdmVw tbm]n AknsX hpOw N]_n k¶t¸m Akapw {bSnN^n¡m³ SpX§n….. Aksâ Nm«nNq«Â
N*n«v AVnNtW^w bnXn¨p Wn¡m³ Njn]nà F¶kÄ¡v fWÊn`m]n….. H^n¡`pw f_¡mWmkm¯ H^p
sb^p¶mÄ ^mkv h½mWn¨ AksW sk_psS knXmWpw AkÄ¡v tSm¶n]nÃ…..

fp`¡®v bnXn¨v M^Xn StâSnt`¡v AXn¨p sNm*n^p¶ fNsW AkÄ sdZnt`¡v f`À¯n]n«p…. sb«¶v
D½ A§sW sI]vSt¸mÄ AkWv bnXn¨p Wn¡m³ B]nÃ….. Nq^n^p«n gminW Ssâ ssWän Du^n
fmän]t¸mÄ bp_¯v sb¿p¶ fj]psX Npan^v AkapsX l^o^w Sn^n¨_nªp….. F\o¡m³ tWm¡n]
gmWpknsâ Njp¯n bnXn¨v AkÄ Aksâ fpN`nt`¡v N]_n C^p¶p….. ssN fpNant`Nv sbm¡n]
gmWp WPv–Wfm] D½sX fp`Nman sSm«t¸m AkWv fWÊn`m]n sNmÃmWà F¶v…. Aksâ SpXNanÂ
C^p¶ gminW CXSv ssN sNm*v C{S]pw tW^w Ss¶ Nan¨ Np®]n AfÀ¯n bnXn¨p… fUW K`¯nsâ
sNmjp¸pÅ Np® Aksam¶p Djnªp sNm*v ASnt`¡v fpOw Smjv¯n….. D½sX IpXp Wnlzmhw Np®]nÂ
S«n]t¸m Ak³ BNmwg sNm*v H^p sh¡âv NnX¶p…. Ip*ntWmXv AXp¸n¨ Np® knXmsS AkÄ tWs^
Sn^nªp Ssâ knXÀ¶ I´n fNsâ fpO¯nWv tWs^ sk¨p sNmXp¯p…. Np® Ip*pNÄ AN¯n km]nt`¡v
NX¯n kn«Spw gmWpknsâ S`¡v A¸p_kpw C¸p_kpw sk¨n^p¶ SpXNÄ ko*pw AN¯n A^s¡«v Aksâ
fpOt¯¡v AfÀ¯n sNmXp¯p…..

D½sX km]]n C^p¶v kn§n sbm«p¶ Np® A®m¡n sI¶v fp«pt¼m H^n¡`pw A_n]m¯ hpOw B\v
Ak³ A_nªSv…. fmwhw Sn§nWn_ª D½]psX DÄ SpXNÄ AN¯n Ak³ bqÀ Ip*n Ip*pNÄ tIÀ¯t¸m
Aksam¶v CaNn….. gmWp k`Sp ssN sNm*v fp_n]ns` ss`äv C«t¸m N* Nmj¨ kÃm¯Sv
B]n^p¶p….. CSv ks^ ssWän¡pw fNhn¡pw DÅn NnX¶v D^*p N]_p¶Sv fm{Sw N* D½sX BW
Np*n CSm Ssâ fpO¯v…. fNsâ Np® S`¸n bÃfÀ¯n H¶v NXn¨t¸m Ak³ Io_n tbm]n….

“”D½…..””

At¸mjm\v AkÄ N*Sv fp_n]n skan¨w N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv sSanªSv…. Ipän`pw H¶v tWm¡n] gminW Sn^nªp AksW tWm¡m³ Wn¶nÃ….
I´ns¡m¸fpÅ Wo*p WnkÀ¶ fpXn FÃmw Ajn¨n«v D½msW N*t¸m Aksâ Fà Wn]{´\kpw tbm]n…..
D½msW Ssâ fpNan Wn¶pw sdZnt`¡v SÅn]n«v Ak³ F\oäv D½msW tWm¡n… ASv Nm\m³ BkmsS
AkÄ N®pNÄ AX¨p NnX¶p…. Wq`nj CÃmsS D½ sdZn Wo*p WnkÀ¶p NnX¡p¶Sv H^p Wnfngw Ak³
tWm¡n Wn¶p….. ^*p k]Êp ks^ SWn¡v NpXn¡m³ S¶ fp`¡®v Ak³ Ssâ km]nt`¡v NX¯n I¸n]t¸m
AkÄ S`]v¡v bn¶n bnXn¨v ASnt`¡v AfÀ¯n……Np_¨p tW^w Njnªt¸m AkÄ S` FXp¯v AXp¯
fp`]nt`¡v sk¨p sNmXp¯p…. ^*pw fm_n fm_n AksWsNm*v AkÄ NpXn¸n¨p……

tcm¬ sdÃXn tN«Spw ^*mapw sM«n F\oäp…. fm_n Wn¶pw S` sbm¡n gmWp B^m\v F¶ tImUy
emk¯n D½s] tWm¡n… Aksâ N®pNant`¡v tWm¡n f_pbXn b_]msS AkÄ tcms\Xp¯p….

“”imt`m…””

H^p Wnfngw AW§msS Wn¶ gmWp At§ S`¡Â B^ms\¶v A_n]m³ D½s] tWm¡n…. Ss¶]pw tWm¡n D½
tcm\n fqapN]pw D_¡ IXtkmsX hwhm^n¡p¶Spw Ak³ tWm¡n C^p¶p…. sIkn]n Wn¶pw
tcms\Xp¯v gminW fNsW tWm¡n sNm*v hv–boN^n C«p….

“”gmWp D_§nt]m…..??

At§ S`¡Â Wn¶pw tN« D¸sX lÐw tN«v AksWm¶v WXp§n…..H^p Wnfngw fn*msS Wn¶ gminW H¶v
fqan…..

“”As¶t¶mXv Nq«pNmt^m¯v {Xn¸v tbmNp¶ Nm^yw b_ªn^p¶p Wo e`w bnXn¡m³ Wn¡* Ak³
sbm]vt¡ms«…””

“”Dw…””

“”Ak³ tNÄ¡ptfm hwhm^n¡p¶Sv….???

“”CÃ D_§n….””

ASv tN«Spw gmWn D½sX fp`Nan AfÀ¯n bnXn¨p sNm*v Smtj¡v fpOw sNm*p tbm]n….. CXSv
ssN sNm*v D½ sdZv goäv bnXn¨p k`n¡p¶Sv N*v AkWv D½ fqZn`m\v F¶v fWÊn`m]n……
sbm¡nan fNsâ Ip*pNÄ AfÀ¶t¸m AkÄ H¶v Np_pNn…..

“”C¡……””

“”Ft´ tfmsa…..???

“”Ft´ fn*m¯Sv….???

“”Wo FknsX]m MmWtà Cu b_]p¶Sv….””

“”WÃ fj C¡ CknsX….””

“”As¶m^p Unkhw fj sb¿pt¼mÄ Asà Wo N]_n]n^p¶v B«n S¶Sv…..””

“”Dw…””

“”Wnsâ B«Â H^p hpOw Ss¶]m tfmta…..””

“”C¡ k¶m MmWnWn]pw B«n S^mw….””

ASv tN«t¸mÄ gmWp S` D]À¯n D½msW tWm¡n….. D½ Ssâ S`fpXn¡nX]n ssN kn^ HmXn¨v
sNm*v Ss¶ tWm¡n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tcm\n b_ªp….

“”C¡p_n k¶m C¡msX B{Piw Mm³ WX¯n S^p¶p*v….””

“”Fsâ FÃm B{Pikpw Wo WX¯n S¶n«ntÃ….. CSv GSm bpSn]Sv….??

gmWpknsâ N®pNant`¡v Nmft¯msX tWm¡n AkÄ sfmjnªp…

“”Fsâ bn¶n “”

“”D_¸mt\m….??

“”Dw… D_¸v ….””

“”F´m Cs¸m C§sW tSm¶m³….??

“”B hpOw NqXn A_n]\w F¶v tSm¶n….””

ASv b_ªn«v AkÄ Aksâ S` bnXn¨v Smtjm«v Wo¡n…. Ssâ SXn¨ SpXNÄ fNsâ fp¶n AN¯n sk¨v
AkÄ NnX¶p….

S^n t^mfw CÃm¯ D½msX bqÀ N* Ak³ ASnt`¡v Ss¶ tWm¡n]n^p¶p…. CSn Asà SmWnt¸mÄ
AXn¨Sv…. sNmjp¯ skÅ bl tbms` H`n¨n_§n] bqÀ Ip*pNÄ AN¯n Ak³ ASnt`¡v Wmkv NX¯n
kn«p….

“”C¡mivivi….””

“”F´mXn Io_n sbman¡ps¶….???

“”C¡msW HmÀ¯v MmsWm¶v sSm«p AknsX….””

“”gmWp tNÄt¡*….””

“”tN«mÂ….??

“”Ak³ kÃSpw sI¿pw Wns¶….””

“”CRv k^s« sNm¯n A^n]pw Mm³….””

“”BsN DÅ H¶…. “”

“”ASnWv Mm³ NnX¶p sNmXp¡t\m….??

“”tk*…… “”

“”Dw…””

“”H`n¡p¶pt*m WnW¡v….???

“”bjp¯p Wn¡pN] C¡ Bivivi… k`n¨p NpXn¡m³ fm{Sw D*v….””

“”AN¯n sk¨v NnX¡Xn…..””

“”b_]* ASv tbms`]m NnX¡p¶Sv….””

gmWp Ssâ Ip*pNÄ sNm*v bqÀ Ip*v k`n¨q¼n kn«t¸m AkÄ tIm^ N®pNÄ sNm*v AksW tWm¡n
In^n¨p….. D½m¡v ASv W¶m]n CãvXsbs«¶ AkWv fWÊn`m]n…. ASv ko*pw ko*pw SpXÀ¶v
sNm*k³ D½msW sManbn^n sNmÅn¨p…..

“”tfmsa kn^`n«m Ak³ A_n]ptfm….??

“”CÃn¡…. Ak³ WÃ D_¡fm…..””

“”F¶ CXXn…..””

“”CXmw….””

“”F¶n«v Fs¶ HmÀ¯v AXn¡v….””

gminW fNsW bnXn¨p k`n¨v fpNant`¡v ssNS]n NnX¯n CXSv ssN sNm*v Np®]n bnXn¨v Ssâ
bq_nt`¡v N]än kn«p…..

“”C¡m Bivivi C«p…. fiv–fiv…..””

“”F{S kn^Â C«p…..””

“”ssXäv B\v…. “”

“”AXn¡Xn….””

“”AXn¡v….””

gmWpknsâ fpOt¯¡v tWm¡n]m\v AkaSv b_ªSv….

“”F´v…??

“”AXn¡mw…. F¶v b_ªSm….””

gmWp N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv D½sX WnÀt±l {bNm^w AXn¡m³ SpX§n…..

“”hpOw Dt*m tfmÄ¡v…??

“”C¡m Np® N]_p¶ hpOw D*v….. BBivivivivi……””

“”lÐw tNĸn¨p SmXn FWn¡v….””

gminW tcm¬ FXp¯v I´n]psX AknsX sk¨p F¶n«v AktWmXv bSns] b_ªp…

“”D¸m¡v tNĸn¨p sNmXp¡v…. D½msW AXn¡p¶ lÐw…..””

S¯½ Ip*pNÄ kn_¡p¶Sv N* gmWp ASn NXn¨p k`n¨p sNm*v lÐw D*m¡n AXn¨p sNmXp¯p…..
F¶n«v D½]psX sIkn]n f{´n¨p….

“”CSv tbms^….???

“”tbm^….. WÃ AXn AXn¡v At¸mtj tNÄ¡p….. tfmsW….””

“”AXn¡mw D½….. bns¶ FWn¡m hUy tk\w….””

“”GSv….??

“”D¸m¡v Nn«m¯ Ø`w….””

“”Fsâ tfm³Nv D½ S^mw…. Cs¸m AXn¨p hpOn¡v…..D½msX tfmsW…. Wo k¶ Ø`w Asà Cu AXn¨p
sbman¡p¶Sv….. Biviv…..””

“”F´v hpOfm D½ FWn¡v…..””

“”Fsâ tfm³ hpOnt¨m…. B tcm¬ FXpt¯…. lÐw tN«v D¸m¡v tbmt]m Btkm….””

gmWp tcms\Xp¯v D½m¡v sNmXp¯p sNm*v AXn SpXÀ¶p…..

“”it`m… C¡m tNt«m….???

“”tN«p…. CSv F´m C{S¡v lÐw….???

“”tNÄ¡m³ tk*n AXn¨Sm…..””

“”WnW¡v tbmNm³ Bt]m….??

“”ASnWv Np® Ss¶ N]_\w….. F¶m`pw B]n k^p¶p*v….””

“”Na]Xn “”

“”Natªmamw…. Nps_ tW^w AXn¡s«….””

“”Wà fqZn B\tÃm Fsâ sbm¶v…..””

“”Cs¸m Fs¶ Nfjv¯n NnX¯n Np*n]n N]äm³ tWm¡n]m Mm³ sbm¡n bnXn¨p S^pw…. A{S¡v
fqXn`m….””

gmWpknsâ Nknan St`mXn sNm*m\v AkaSv b_ªSv…. DXsW Ss¶ Ak³ D½msW Nfjv¯n NnX¯n
NqSn Im`n`pw Spa]n`pw W¶m]n W¡n sNmXp¯p….. AkÄ b_ªSv tbms` Ss¶ fp«pNm`n Wn¶v
I´n bn_tNm«v SÅn sbm¡n sNmXp¯p…. D½msX I´n]psX kn^nkpw k`n¸kpw N*v N®v SÅn] gmWp
Np® FXp¯v Spa]nt`¡v sk¨fÀ¯n….

“”Bivivi… C¡m…. “”

“”tbmt]m….???

“”CÃ…. fiv–fiv…. C¡ Fsâ bn¶n N]äp¶Sv tbms` tSm¶p¶p…..””

“”D*v…. N]äp¶p*v tkUW Dt*m WnW¡v….???

“”ifv…. D*v…. “”

ASv tN«t¸m gmWp bNpSn N]än]Sv A§sW Ss¶ sk¨p…..

“”WtÃmw Dt*m…??

“”WnÀ¯tà N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv N]äv…. fpjpk³ N]_n]m Asà hpOw D*mNp…..””

“”CÃXn N]ämw…..””

“”F¶ N]än AXn¨p tbman¡v….. F´nWm\v C{S]pw k`n] Np*n bns¶….””

“”tfmsa FWn¡v tbm\v…..””

gminW Sn^nªp lmWpknsW tWm¡n AXn¡m³ b_ªp….

“”FWn¡pw….””

“”tbm]….””

“”Dw…””

“”F¶ D_§nt¡m….””

“”Biv… l^n…””

“”CuUv fpdm_Nv….””

“”CuUv fpdm_¡v….””

tcm¬ N«v sI]vSv AkÄ D_s¡ Wn`knan¨p…..

“”gmWp tfmsW D½msW sNmÃtÃ….. BBivivi….””

“”tkUW sNm*mt\m….??

“”AÃX Wà hpOw bn¶n N]äpt¼m AXn¨p SmXm D½m¡v….””

“”Cu emPyw FWn¡tà Nn«nt]….????

“”WnW¡v Ss¶…… “”

“”ko«n sI¶mt`m….??

“”W½psX _qw H¶m¡mw tbms^…..???

“”fSn…. D¸ k^p¶Sv ks^ Fsâ f\km«n….””

“”Dw….””

gminW fNWv Nm`pNÄ H¶v NqXn Nk¨p sk¨p sNmXp¯p…. D½msX I´n]psX C^p klkpw bnXn¨v
gmWp bn¶nt`¡v Bjv¶n_¡n Ssâ ko^sW…..

“”D½m…. D¸ b_ªSv Mm³ tN«p…. FWns¡m\v B«n S^ptfm…..???

“”ifv…. S^mw tfmWv NnX¡v….””

D½sX DÅn Wn¶pw Np® bp_t¯¡v FXp¯v Ak³ sdZn f`À¶p NnX¶p….. Aksâ A^tN«nt`¡v Ssâ
knXÀ¶ I´n N]än sk¨v AkÄ Np®s] bnXn¨p tImUn¨p….

“”Fsâ tfmWv D½ F´n`n«m\v B«n St^*Sv…..???

“”^*n`pw….””

“”BUyw FknsX]m b_]X……””

“”bq_nÂ…..””

N]n`pÅ fNsâ Np® gminW bq_nt`¡v N]än kn«v ASnt`¡v AfÀ¶n^p¶p…. H^p Wnfngw AW§msS
C^p¶v AkÄ fNsâ N®pNan tWm¡n tImUn¨p…..

“”AXn¡s«…..???

“”B«n S¶m fSn…..””

“”CSv fSnt]m….??

F¶v b_ªkÄ A^s¡«v Cs«m¶v Ipjän… km Sp_¶p tbm] gmWp f_pbXn H¶pw b_ªnÃ…..

“”Aæn CSv tbms^….??

BWNp*n C«v AkÄ Wm`v AXn AXn¨v tImUn¨p….

“”^*pw hq¸_m…. D½ AXn¡v….””

Aksâ sW©n ssN Np¯n AkÄ A^s¡«v sbm¡n AXn¡m³ SpX§n…. WnÀ¯msS tkP¯n AkÄ fNWv
sI]vSp sNmXp¯p….. N®pNant`¡v tWm¡n gminW Bsa f]¡p¶ In^n Ip*n kn^n]n¨v
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv sNm*m\v AkWv b\nSp sNmXp¯Sv…..

“”Xm FWn¡v tbm\v…. tfmsW D½m¡v tbm\v…..””

“”tbmNs« D½….. AXnt¨m…..””

“”WnW¡v…. WnW¡v B]ntÃ…. Nps_ tW^w B]ntà Bivivi….””

“”BNp¶p*v…. D½m¡v tbmNs« “”

“”F´v hpOfmX tfmsW D½m¡v….. fiv–fiv … Fsâ C¡m N*ntà W½psX tfmsW Mm³ sI¿p¶Sv…..
ÊvÊvÊv……””

fn¶Â tkP¯n B\v gminW A^sN«n C^p¶v D]À¶v Smjv¶Sv…. bqÀ Ip*pNÄ sNm*v Np®s] k`nªp
fp_pNn AkÄ Ssâ FÃ Njnkpw bp_s¯Xp¯p…..SWn¡v tbm]n«pw fNWv H¶pw BNmsS NnX¡p¶Sv
N*kÄ¡v AÛpSw tSm¶n…. C¡]pw {bemNt^«Wpw bnXn¨p Wn¶n«nà CSnsâ fp¶n Ck³ Bav
sNmÅmftÃm….. kn«v sNmXp¡mWpw AkÄ H^p¡fm]n^p¶nÃ…. bq_n Wn¶pw FXp¯ Np® AkÄ bn³
Spa]nt`¡v Sn^pNn sk¨v AfÀ¶n^p¶p….

“”Fsâ tfm³ CSn Natªm ….””

“”ASnWm\v Mm³ bnXn¨p k¨Sv C{S]pw tW^w……””

“”F¶ WnW¡Sv b_ªqsX D½mXv….??

“”D½msX b\n N*t¸m b_]m³ tSm¶n]nÃ…..””

NXks^ DÅn N]än AkÄ C_p¡n bnXn¨v D]À¶p Np®]psX S`¸v ks^ F¯n AkÄ ko*pw Smtj¡v ….

“”tfmsW D¸ k^pt¼mtj¡pw CSn FWn¡v Zn{Pn FXp¡\w…. “”

“”Fsâ Np®]n D½ {bäohv sI]vtSm….. F´v hpOfm D½m….””

“”hpOw CÃmSn^nt¡m hz´w D½sX¯n Asà N]än]n^n¡p¶Sv…. Wà hpOw D*v D½m¡pw…..””

bXNv bXvN F¶ lЯn gminW A^s¡«v sNm*v fNWv AXn¨p sNmXp¯p….

“”D½ k^p¶p*v Bivivi….””

“”tfmWv AXn¨p Na]t\m…..??

“”Ft´….??

“”WÃ AXn AXn¡mw tbmNp¶ tW^¯v NnX¶v S^s«…..???

“”Dw….””

sdZnt`¡v f_nªv AkÄ Nm`pNÄ AN¯n NnX¶Spw bq_nt`¡v Ss¶ Ak³ N]än….

“”bq_n Bt\m Na]p¶Sv…..??

“”BUys¯ Asà bq_n B]nt¡ms«….””

“”F¶ AXns¨mjn¡v D½sX bq_nt`¡v…..””

“”D½mivivivi….. Bivivivi k¶p “”

A`_n sNm*v Ak³ Xt¸ Xt¸ F¶v AXn¨p …. fNsâ Nknan St`mXn AkÄ AksW S¶nt`¡v
hzoN^n¨p…..

“”Na]s«….??

“”Natªm….. tfmsW ASnWtà D½ C{S]pw tW^w Nm¯n^p¶Sv…..””

gmWp A^sN«v Ca¡msS H^p Wnfngw Np® AfÀ¯n bnXn¨p NnX¶p…. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Ssâ bq_nsâ DÅn fN³ Wn_s]mjn¡p¶Sv A_nª AkÄ Nm sdZn Np¯n A^s¡«v
AkWnt`¡v D]À¯n sNmXp¯p….

“”tbm]n Njnª…..??

“”B D½ Njnªp….””

“”CãvX]m tfmWv….??

“”AXnsbman…..””

“”MmWpw hpOn¨p W¶m]n…..””

“”CWn]pw tk\w FWn¡v..””

“”Ct¶m….??

“”Dw…””

“”FXpt¯m….. FWn¡pw tk\w…..””

Ssâ fm_nt`¡v S` sk¸n¨v AkÄ fNsâ S` fpXn¡nX]n kn^`pNÄ N]än In{Sw k^¨p A§sW
NnX¶p……………….

? AkhmWn¨p ?

km]n¨n«v FÃmk^pw Aen{bm]§Ä b_]t\……

? A³hn] ?

Leave a Reply