എൻ്റെ ഭാരതിചേച്ചി [ ശ്രീജി ]

Posted by

എൻ്റെ ഭാരതിചേച്ചി [ ശ്രീജി ]

ENTE BHARATHY CHECHY BY SREEJI

Fsâ em^y]psX Nq’pNm^n]pw MmWpw S½n Nan¨NT]m\v b_]m³ tbmNpSv. dmw¥q^n`m\v NT
WX¡pSv. Fsâ tb^v BUn Hm^p tcmt’m{Pmc_m\v. em^Sn Fm]n^pp Nq’pNm^n]psX tb^v Aks^
Nm\m³ tlzSm tftWmsâ H^p Jm]]p*m]n^pp. Nq’pNm^n Fp b_ªm AkÀ¡v 38 k]Êp*v FWn¡pw
em^y¡pw 30 k]Êm\v. M§apsX sSm’Xp¯ koXm]n^pp Ak^ptXSv. 2 Bf¡apÅ tI¨n¡v eÀ¯mkv
Nymdv ss{ZkÀ B\v. AkÀ CX¡v ko’n k^m_pÅtbmÄ Mm³ AVnNsfmpw hwhm^n¡m_nÃ. H^n¡Â
koXnWXp¯pÅ A¼`¯n ^tTmÕkfm]n^pp. bp`Às¨ 2 f\n¡m\v ^Tw tbmkpN. Av AkÀ kvv
em^ys]]]pw Fns]pw ^tTmÕkw Nm\m³ knan¨p. SmSvb^yfnÃmsS]m\v MmWpw tbm]Sv.
^*^]m]t¸mÄ ^tTmÕkpw B^wen¨p. M§Ä Hmt^m ^Tkpw N*psNm*n^n¡p hf]¯v em^Sn tI¨n
FtmXpw em^yt]mXpw NqXn Np_¨v bnnt`¡v WXm NqXpS ^T§Ä k^pSv Nm\msfv b_ªp. AªsW
MmWpw Ak^psX Ca]fNWpw NqsX fpn WXp em^Sn tI¨n]pw Akapw NpXn bnn WXpkp. sbs’v
Ak^psX tfm³ Aksâ Nq’pNms^ N*t¸mÄ At§m’m tbm]n… Mm³ SWn¨m]n. bns N¿n`pÅ sfmssdÂ
Nyf_]n Nm\p ^T¯nsâ tcmt’ms]Xp¯v WX¡m³ SpX§n. B tW^¯nWv CkÀ ^*ptb^pw Fs HmkÀt’¡
sI]vSv WXp SpX§n]n^pp. sbs’v Aksas knan¨n’v tI’m tkPw km Fv b_ªp ASpw b_ªv
2tb^pw WXp. Mm³ Ak^psX bnn WX¡m³ SpX§n…. At¸mjm\v Mm³ tI¨ns] {l²n¡m³ SpX§n]Sv
WÃ kn^nkmÀ I´nNÄ … ASv AkÀW¡pSnWWph^n¨v SpÅnNan¡pp. FWn¡Sv N*t¸mÄSs N¼n]m]n
bnsMm³ ASpw tWm¡n WX¡m³ SpX§n. AkÀ hwhm^n¨v WX¡pSnWnX¡v sbs’v em^SntI¨n Sn^nsªs
tWm¡n…. Fn’v AkÀ hm^nS`¸psNm*v Ak^psX B fmUafm] sNmjp¯ I´n f_¨p. AkÀ¡v Mm³ ASv
tWm¡nfWX¡pN]ms\v fWhhn]m]n… sJ FWn¡v H^pfmSn^n I½`m]n…CX¡v Aks^s tWm¡pSv Mm³
N*p.FWn¡ms\¦n`v H^pfmSn^n… Aks^´mkpw Fs N^pSnNm\pN Fm]n.. bns bns ^*ptb^pw WXv
hwhm^n¨v WX¡pSnWnX]n In^n¨psNm*v Fs Sn^nªptWm¡pw. B hf]¯m\v em^y]psX
NqsXkÀ¡psI¿p H^p sb®nsW N*Sv. sbs’kÄ Ak^psX AXpt¯¡v tbm]n. MmWpw tIIn]pw AknsX
Np_¨v fm_nWnp. tI¨n FâXp¯ kn’v tImUn¨p.. F§sW]p*v Fv H^pUz]mÀU°¯n tImUn¨p.
Mm³þF´v tI¨n … AÃ F§sW]p*v FÃmsfv … sNmÅmw Mm³ b_ªp…. F´v sNmÅmsfv. tI¨n
tImUn¨p… AÃ ^TsfÃmw sNmÅmsfv MmWpw b_ªp. ^Tw fm{Stf sNmÅmtkm AtSm…. tI¨n
tImUn¨psNm*v Fsâ fpOt¯¡v Ws¯ tWm¡n Mm³ NnXv kn]À¡m³ SpX§n. sbs’ tI¨n b_ªp.. ipw
Mm³ N*p. Wos]sâ I´n tWm¡pSv. ASv bns N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tI¨n B^m]m`pw tWm¡ntbmNnà Wnn§aptXSv. A{S¡v ewPn]tà ASv. Rpw l^n Fv
tI¨n b_ªp. At¸mtj¡pw AkÄ Sn^ns¨¯n. km tI¨o Fpw b_ªv AkÄfptm’v WX¡m³ SpX§n..
Wo]mt]m*v sNmj¸fnà Fpw b_ªv tI¨n hm^nS`¸v Smsjt¯Nn’v FtmXv tWm¡nt¡m F f’nÂ
In^n¨psNm*v WXp. bns]pÅ WX¯¯n tI¨n I´n HpNqXn B’n WX¡m³ SpX§n CX¡v Han®n’v Fs
tWm¡n In^n¡pw.. Fsâ Np’³ ko*pw N¼n]m]n.B^pw Nm\mSn^n¡m³ gZn¡v fpNant`¡ Sn^pNn
Mm³ WX¡m³ SpX§n. Cu hf¯m\v tI¨n]psX tfm³ ko*pw M§apsX NqsX NqXn]Sv. Ak³ Fsâ
em^y]psX N.¿pw bnXn¨v WX¡m³ SpX§n. M§apsX fpn`m]n k`n] H^p ^Tw k^m³ SpX§n.
ASnWXp¯v e]¦^ Sn^¡v AWpeks¸Xm³ SpX§n. sbs’m Sn^¡ AXp¯pkp. ASn tI¨n]psX tfmsW
AkÄ fpnt`¡m¡nWnp AkapsX bnn tI¨n]pw tI¨n]psX bnn MmWpw.Sn^¡ ko*pw NqXnSpX§n.
M§apsX ^*psshZnÂWnpw KW§Ä Sn¡m³ SpX§n MmWms\¦n Cu N¼n]m] Np’³ tI¨n]nsX Np*n]nÂ
S’tà F {bmÀTW]n Np_¨v Pym¸n`m\v WnSv. Mm³ {bSo£n¡pSnWv ftpSs Sn^¡n Mm³
tI¨n]psX I´n¡v Km¡n sk¨p. sbss’sâ em^y FtmXm]n b_ªp tI’m tI¨ns] bnXnt¨m e]§^
Sn^¡ms\v. Cu hf]w tI¨n FâF em^y]psX tSma¯m\v ssN k¨n^nSv. Mm³ tWm¡n]t¸msX
FWn¡k^psX A^s¡’m\v N*Sv. Mm³ Fsâ ^*pw ssN]pw tIÀ¯v tI¨n]psX A^s¡’n bnXn¨p. sim
Fs´m^p thmcväms\tm AknsX… tI¨n]ms\¦nt`m Ak^nsX Np*n FWn¡v bnnt`¡v {bÊpsI]vSv
bnXn¡pp*m]n^pp.tI¨n]psX WX¯¯n I´n]psX Smaw Fsâ Np®]n MmW_nªp. Mm³ tft`m’p]À¯n]
Fsâ Np® Mm³ Smtj¡v B¡n tI¨n]nsX Np*nknXknt`¡v Sn^pNnsk¨p… tI¨n sfsà Sn^nsªs Hp
tWm¡n In^n¨p.sbs’ks^sâ k`t¯ ssNs]Xp¯v Ak^psX I´n]n sNm*pk¨v Fsâ N¿Â Wm]n
{bÊpsI]vSp. Ak^psX I´n]n {bÊpsI¿mWm\v b_]pSv FWn¡vfhÊn`m]n… {bmÊpsI]vSp SpX§n
CX¡v tI¨n Fsâ Np®s] ssN bnnt`¡m¡n SjpNpp*m]n^pp. Ak^psX B SjpN`n FWn¡v skÅw
tbm]n…. At¸mtj¡pw Sn^¡pw Njnªn^pp.. M§saÃmk^pw Np_¨v fm_nWnp. At¸mtj¡pw GNtUlw 5
f\n]m]n^pp. sbs’v tI¨n Fsâ em^yt]mXm]n b_ªp. FWn¡v Np_¨v tcmt’mhv FXp¡\w WnWv–s_
sI¡³ FWn¡v FXp¯pS^ptfm Fv b_ªpsNm*v sFtWm¡n… At¸mtj¡pw AkÄ tI’m tI¨n¡v Np_¨v WÃ
tcmt’mhv Wn§av FXp¯v sNmXp¡q Fv. FXp¯psNmXp¡mw bt£ M³ MlWn]mjv¨]tà `oskmÅq MmWv
b_ªp. l^n As¸m Mm³ lWn]mjv¨ k^mw tI¨n b_ªp.
hmVm^\ lWn]mjv¨ Fsâ em^y¡ D¨ks^]m\v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tKm`n]pÅSv Fsâ emPysfv b_]s’ Cu lWn]mjv¨ Ak^psX Hmcohnsâ
kmÀgnNfm]SnWm AkÄ¡m\v t{bm{Pmfnsâ C³ImÀKv. F´m]m`pw Aka Mm³ ^m{Sn b]n
bn¡psIt¿*nk^pw FWn¡_n]mfm]n^pp. tI¨n lWn]mjv¨ ^mkns` 11 f\n¡v kp. At¸mtj¡pw Mm³
Nyf_]pw ss`äpw shä¸m¡n k¨n^pp. ko’nt`¡v kSpw AkÀSs¯ tZm_X¨n’v Fs sN’nbnXn¨v Fsâ
Ip*pNÄ Du¼n k`n¨p. Mm³ Ak^psX B k`n] I´nNÄ bnXn¨pX¨psNm*n^pp. A§sW H^p
A^f\n¡pt_maw M§Ä Wnp. Mm³ tI¨nt]mXm]n b_MMp Wfp¡v Np_¨v tcmt’mshXp¡mw AsænÂ
A`av kv tImUn¨m MmsW´m Nm\n¡m Fv. tI¨n l^opw b_ªv M§Ä H^p f\n¡qt_maw 20
tcmt’mt]maw FXp¯p.Mm³ tI¨ns] sN’nbnXn¨v Fsâ Wm¡nWm tI¨n]psX Wm¡nsW Du¼nk`n¨p.
Fn’v tI’n]psX hm^n k`n¨q^n. bp_t¯¡v ImXm³ S¿m_m]n Wn¡p tI¨n]psX fp`NsaMm³
hzS{´]m¡n tI¨n]psX fp`sM’pNsa fm_n fm_n Mm³ C_n©p. B fp`sM’pNÄ k`pSmNpSv FWn¡v
Nm\mfm]n^pp. tI¨n]psX hoÂNm^§Ä Fs NqXpS f¯pbnXn¸n¨p. tI¨ns]sâ H^p ssNs]Xp¯v
Ak^psX bq_nWNt¯¯v k¨v {bÊv sI¿m³ b_ªp. bq_n ssNsSm’Spw tI¨n im… Fpw b_ªv M^§m³
SpX§n. MmWks^ bqÀ® WPvW]m¡n Aks^ thmc]n sNm*n^p¯n Ak^psX ^*pNm`pw AN¯n Ak^psX B
tS³ bq_n Fsâ Wm¡n’ W¡m³ SpX§n. Mm³ tI¨n.psX N´n W¡o³ SpX§n… tI¨n NnXv bpa]m³
SpX§n.. im.. im.. ARnsW Bªv W¡Xm ssft^… Fs b®nsNmÃXm… Fsms¡ b_]m³ SpX§n. tI¨n
làn]m]n Fsâ S` Ak^psX bqänt`¡v AfÀ¯n. sbs’v tI¨n l^o^w tft`m’v D]À¯n bqänÂWnpw
tÌmd_n]spX hv–sftÃmsX sNmjp¯ {UmkNw FWv–s_ km]n kp Wn_ªp. MmWsSÃmw W¡n¡pXn¡pSv
tI¨n ht´mgt¯msX N*p. Fn’ks^s bnXn¨n^p¯n Fsâ Np® Du¼m³ SpX§n. FWvXpk`nbbfmXm
ASnWv Fpw b_ªv km]n`m¡n Du¼ns¡m*n^pp. Np_¨v Njnªt¸ma# FWn¡v k^m_m]n Fv Mm{W#
b_ªp.ASv tN’SpwtI¨n làn]m]n NXks^ Du¼m³ SpX§n Fsâ Np®¸mÄ tI¨n]psX A®m¡nt`¡v Mm³
Ioän. Fâ Np® SaÀp. At¸mÄ tI¨n b_ªp Wos]sâ bqs_mpNqXn Du¼n]m Wnsâ Np®
Cs¸msSC]^pw Fv b_ªtbms] Du¼n¯pX§n]s¸mSWsv Fsâ Np® N¼n]m]n. N¼n]m]pw tI¨ns]s
Wn`¯v NnX¯n FWn¡v fnNan`n^pv tI¨n]psX bqänt`¡v Fsâ Np®s] AkÀ Bkmin¨p. bqän Np®
Sn§ntN_p hpOw M§Ä ^*mapw BhzUn¨p. tI¨osX bq_nWv Wà C_p¡fm\tÃm Mm³ tImUn¨p. ASv
bns Npt_Wmam]ns` Hjnªvv NnX¡tÃ… Ct¸mjmXm CsSm^p bq_m]Sv tI¨vn b_ªp. Fsâ Np®
Ak^nsX bqän ko*pw ko*p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv C^¨pN]_n. tI¨n]psX A^s¡’nsâ tkP¯n`pÅ I`Wkpw làn]pw Ak^psX bqänÂ
tN{µoN^n¨p.b®`nsâ làn kÀ²n¨t¸mÄ Ak^psX M^s¡sbm§n kp. fp`Napw k]_pw Spap¼n]mXn.
Ak^psX I´nNsa Sm§n Mm³ AkÀ¡v ht¸mÀ’v sI]vSv–sNmXp¯p. Wp^]pw bS]pfm]n Fâ Np®¸mÂ
bqänÂWvnpw Ioän.H^p NnSt¸msI tI¨n Fsâ tf`v NoXp. Fn’v b_ªp… D^pbmXv WmapNÄ¡v
tlgfm\v MmWn§sWHWvv–Wvv hpOn¡pS. FWn¡v kas^ ht´mgfm]mXm.. Fv b_ªv Fs D½k¨p.
F§sW]ps*Xm WnW¡v Cãfmt]m…bSnªhz^¯n FtmXv tImUn¨p. A§sW M§Â Npt_ tW^w sN’nbnXn¨p
NnXp. bnt]pw ^*p NanNjnªm\v tI¨n tbm]Sv. S^wN’pt¼msjÃmw M§Ä Hn¡m_p*v. CWo Cu k^p
kngp 2018Wv tI¨nt]]pw sNm*vv Ak^psX Wm’n tbmNmsfv h½Sn¨n’p*v.

Leave a Reply