ദീപ്തം 5 [ വൈഗവ് ]

Posted by

ദീപ്തം 5 [ വൈഗവ് ]

DEEPTHAM PART 5 BY VYGAV | PREVIOUS PART [https://Muthuchippi.net/?s=deeptham]

[http://kambikuttan.net/wp-content/uploads/2018/06/deeptham.jpg]

bntä¶v ^mkntà Fjpt¶äp Npan¨p {ZÊv fm_m³ tW^w B\v Bt`mIn¨Sv

fp*pw gÀ«pw Atà tk*Sv ? dmPv Sn^ªp H^p ZdnÄ fp*v Nn«n gÀ«v tWm¡n]t¸mÄ f\kma³
hvssä`nWp bän] H¶pw N*nÃ

H^p ss`äv »q NaÀ gÀ«v FXp¯n«p tWs^ sfÊnt`¡v WX¶p

F´m bSnknÃmsS WX³ tkg¯n ? sfÊns` tI¨n tImUn¨p

{btSyNn¨v H¶pw Cà tI¨n H¶v A¼`¯n tbm\w bns¶ H^p N`ym\w Njn¡\w

At¿mXm tfmsâ DÅn^n¸v sNmÅmw AtÃm ASnWv H¶v NqsX fq¡m³ D*v F¶v b_Mv I¸m¯n]pw UmÂ
N_n]pw S¶p

Mm³ fWÊn HmÀ¯p H^p hSyw b_ªt¸mÄ knlzhn¡m³ bäp¶nÃ

e£\w FÃmw NjnIv tI¨ns] knan¨p

{bn]]psX ko«n Wn¶pw C_§n Np«m MRÄ b¯p fnWnän F¯pw bp_¯p C_§n Wn¡v

l^n Mm³ s_Zn B\v

Hms¡ Ct¸mÄ F¯pw

Mm³ tcm¬\pw tWm¡n Wn¡pt¼mÄ B\v tim¬ AXn¨psNm*p H^p k*n A^nNn sNm*v k¶v Wn_p¯n

tWm¡n]t¸m tI¨n]psX tbmtam B\v {bn] B\v k*n HmXn¡p¶Sv tI¨n fp³bn C^n¡p¶p*v

Mm³ dm¡v tZmÀ Sp_¶v DÅn N]_n

{bn] Fs¶ tWm¡n In^n¨psNm*v b_ªp Wfhv¡m^w hms_

Wfhv¡m^w

tI¨n tWs^ fp¶n C^n¡p¶SnWm FWn¡v Nm\mtW NjnªnÃ

CknsX H^mÄ {bhk tkUW FXp¯n«v Blpb{Sn]n tbmNp¶tbms` B]n^p¶p tkPw tbm tkPw tbm
F¶v b_ªn«v
F¶n«v Ct¸m tWm¡v H¶pw fn*p¶nÃ

AsS´pbän ?

A_n]nà tW^n«v tImUnt¨m !

FWn¡v H¶pw bän]n«nà A¼`¯n t`äv Bkpw F¶v N^pSn]n«v B\v

AsS AsS

Mm³ sk_psS In^n¨p

tI¨n H^p Ip^nUmÀ B\v F¶v bp_Nn`qsX tWm¡n]t¸mÄ fWhn`m]n

{bn] hm^n]pw

M§Ä A¼`¯n F¯n MmWpw tI¨n]pw bp_¯n_§n {bn] NmÀ bmÀ¡v sI]nSp k^mw F¶v b_ªp

tI¨n Sm`n FXp¡\w

Mm³ k^pt¼m FXp¡mw F¶v b_ªp {bn] k*n]pw B]n tbm]n

M§Ä H^p sshZnt`¡v fm_n Wn¶p

tI¨n Fsâ fpO¯ptbm`pw tWm¡p¶nÃ

F´p bän ?

H¶pw CÃ CknsX F´mkpw F¶v H^p tbXn

H¶pw D*mknà Mm³ Atà DÅSv

{bn] k¶p tbmkmw

M§Ä tWs^ tbm]n sSmjp¯p emPy¯nWv A_n]p¶ B^pw CÃm]n^p¶p

hSognsW tWm¡n]t¸mÄ DÅn bqK]n B]n^p¶p

tI¨n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tWs^ Xn¡äv Nu*_n tbm]n FÃmk^psX]pw tb^n bpgvbmMvK`n In«m¡n

Mm³ bn¶n Wn¶v b_ªp H^p Sm`n bqK]pw H^p l{Sp hwim^kpw F¶v b_Mv ssbh sNmXp¯p

tI¨n Fs¶ Sp_n¨p tWm¡n Mm³ N®n_p¡n Nm\n¨p

{bn] H^p Npªpsbm«v Sm`n C`]n k¨v FWn¡v tWt^ Wo«n

Mm³ ASpw km§n {bn]s] knan¨p CSv hSognsâ fp¶n Wn¶v FN-vhvtI©v sI¿\w

Fsâ N¿n`n^p¶ tfmSn^§Ä {bn]¡v sNmXpSpsNm*v Mm³ sIkn]n b_ªp

{bn] tI¨ns] tWm¡m³ N®pNÄ sNm*v B£³ Nm\n¨p

Mm³ tI¨ns] tWm¡n]t¸mÄ BsN kn_§`n¨ tbms` Wn¡p¶p

Mm³ UobvSn Ct§m«v km F¶v b_ªp bmkw sM«ns¡m*v Fs¶ tWm¡n

BUyw B]n B\v Mm³ tI¨n]psX tb^v knan¡p¶Sv .

M§Ä {lo tNmkn`nWp fp³bn Wn¶p

bpgvbmMvK`n]psX Xn¡äv Mm³ {lotNmkn`n k¨p

bqKNjnªp hSogv bp_t¯¡v k¶p M§apsX tf bp\ymiw San¨p

ASnWp tlgw B\v hSognWv M§sa fWÊn B]Sv

ASv fWhn`m] DXsW Ss¶ Sn^nMv bpgvbmMvK`n]psX _hoäv FXp¯psNm*v DÅnt`¡v WX¶p

Mm³ tI¨n]psX ssNbnXn¨v fpt¶m«v Wo§nsNm*v knan¨p

“”Sn^ptfWn …….. H^p Sm`n bqK

tI¨n km§n] Sm`n fmän Mm³ km§n] Sm`n C`]n k¨v Mm³ {lo tNmkn`n k¨p. H^p l{Sp
hwim^kpw D*v

hSogv Sn^nªp sNm*v Sm`n]pw ^loSpw FXp¯v DÅn N]_n tbm]n

tI¨n]psX fpOw BsN Ipk¶p SpXp¯p Mm³ tI¨n]psX ssNNÄ CXp¡n bnXn¨p

Np_¨p Njnªp hSogv bp_¯p k¶p Sm`n H^p kmj C`]n k¨v Wo«n

Mm³ tI¨n]psX ssNkn«v Sm`n km§n

hSognWv H^p 500 ^qb U£n\ sNmXp¯p

Bav BsN kn]À¯p Npan¨n«p*v hwim^w sskNos« BkpÅp

Npj¸w Cà Sn^ptfWn sI]vSm fSn. H^p tfmSn^ fmäw D*v F¶v b_Mv Mm³ {bn]s] tWm¡n

{bn] tfmSn^w hSognsâ N¿nt`m«v sNmXp¯p

tI¨n S_]n Ss¶ tWm¡n Wn¡pN]m\v

hSogv Np_Iv bp®ymiw Hjn¨v tfmSn^w tb^v tWm¡n UobvSn F¶v b_ªp

tI¨n]n Wn¶v H^p sI_n] fqa tN«p Mm³ tkPw ssNWo«n km§n

ftä tfmSn^w tI¨n¡v tWs^ Wo«n ASv sNmXp¡pt¼mÄ hSognsâ ssNNÄ sI_pSm]n kn_¨n^p¶p

Nnj¡v emPt¯¡v Sn^nªpsNm*p b^hv¸^w tfmSn^w fmäm³ b_ªp sNm*v hSogv M§apsX tfÂ
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv bp\ymiw sSÅnIv tWs^ DÅnt`¡v N]_n tbm]n

Mm³ Sm`n fm` {bn]s] G¸n¨p tfmSn^w tI¨n]psX kn^`n A\n]n¨p. Mm³ ssNWo«n]t¸mÄ Fsâ
kn^`n tI¨n tfmSn^w C«p Mm³ tI¨n]psX ssNbnXn¨v H^p {bU£n\w WX¯n tWs^ bp_t¯¡v
tbm]n

{bn] Sm`n fm` C` AX¡w tI¨n¡v tWs^ Wo«n NWw NqXpSÂ tSm¶n]Sp sNm*mNmw tI¨n ASv
Sp_¶p tWm¡n

{bSo£n¡msS Nn«n]Sv sNm*mNmw tI¨n]psX N®n Wn¶v ht´mgm{lp¡Ä kn^nªp sNmt* C^p¶p

{bn] Fsâ fp¶n Wn¶v ssNNq¸ns¡m*v b_ªp

W½n¡p¶p tfmsW Wns¶ Wà fVp^fm] {bSnNm^w CSn NqXpS Ak³ Sm§nÃ

Mm³ k*n]psX Smt¡m km§n k*n FXp¯p k¶p

tI¨n]pw {bn]]pw dm¡v hoän N]_n

ASpl^n Mm³ Ct¸m ss{ZkÀ B]n Atà ? Mm³ k*n tWs^ tI¨n]psX ko«nt`¡v FXp¯p

ko«n A½]pw f¡apw {ZÊv FÃmw fm_n Wn¡p¶p*m]n^p¶p

C¶s` Mm³ sNmXp¯ b«pbmkmX]pw A½ bpSn] hm^n]pw B\v DXp¯n«pÅSv

fp*pw gÀ«pw FXp¡m¯Sn Mm³ kas^ AVnNw kngfn¨p

A½ e£\w Njn¡m³ knan¨p Wn§Ä fq¶ptb^pw fmt{S Njn¡m³ DÅq

ssN NjpNn tXdnan C^p¶p A½ CZ`n]pw hm¼m_pw kna¼n

{bn] A¼`¯n k¨p*m] Nm^y§Ä kÅn bpÅn knXmsS A½¡v b_ªpsNmXp¯p

A½ ASv W¶m]n tfmsW F´m]m`pw Fsâ Np«n A{S¡pw AWpekn¨n«p*v

tI¨n Ft´m BsN fqNfm]n C^n¡pN]m]n^p¶p

Mm³ NjnIv ssNNjpNn shän sI¶n^p¶p Pu^n]pw Npªpkpw Xn kn ]n Fs´ms¡t]m
Nm\p¶p*m]n^p¶p

Np_¨p NjnMv {bn]]pw A½]pw shän]n k¶n^p¶p. tI¨n _qfnt`¡pw tbm]n

Mm³ {bn]t]mXv tImUn¨p tI¨n¡v F´v bän ?

Wo tbXn¡* AkÄ l^n]m¡pw hSognsW N*Snsâ B\v sb«¶v f_¡m³ bänÃtÃm

tfm³ tbm]n {ZÊv fm_v M§Ä Aksa l^n]m¡s« B _qfn gÀ«pw bmâpw D*v hf]w Bkm³ B]n

AkÀ tWs^ tI¨n]psX _qfn tbm]n kmSn AX¨p

Mm³ _qfn tbm]n tWm¡n]t¸mÄ {Now NaÀ gÀ«pw tPmÄZv N^]pÅ fp*pw

Mm³ {ZÊv fm_n fpXns]Ãmw IoNn HSp¡n N®mXn]n tWm¡n

Wm«n Bt\ bntÅ^pw Aan]³ fm^pw NqXn Fs¶ sNmt¶sW CSv ASv H¶pw CÃmt`m

Mm³ ko*pw bj] Ø`¯p k¶n^p¶p

Pu^n S`sbm¡n tWm¡nsNm*v– b_ªp hpµ^³ B]n«p*v Fsâ shs`£³ B\v

Mm³ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Sm¦yq b_ªp AkÄ Sn^n¨p Ft¶mXpw Sm¦yq b_ªp Mm³

F´nWv ? AkÄ b«p bmkmX sbm¡n Nm\n¨p. Mm³ AkÄ¡v H^p cv`]nRv NnÊv sNmXp¯p

{bn] kmSn Sp_¶p bp_¯p k¶p s_Zn Bt]m F¶v tImUn¨p

f_pbXn b_ªSv Pu^n]m\v M§Ä sI_p¡sâ BÄ¡mÀ Ft¸mtj s_Zn A¶v Wn§Ä B\v t`äv

{bn] A½s] knan¨p A½ H^p kna¡pw B]n k¶p {bn] bm] kn^n¨p H^p bm{S¯n Np_¨p A^n]pw
bq¡apw kna¡nWXp¯pk¨p

F¶m sI_p¡sW knan¡mw Atà At½ {bn] k¶v M§tamXv b_ªp sI_p¡Wpw BÄ¡m^pw At§m«v N]_n
C^n¡v

Pu^n Fsâ]pw Npªpknsâ]pw ssN bnXnIv fp¶n WX¶p Mm³ bn¶ms` Aks^ AWpPfn¨p

{bn] Ft¶mXv bm]]n C^n¡mWpw Pu^nt]mXv Wo sI¡sâ sb§Ä Atà Sm`n sN«pt¼mÄ sb®nsâ
fpXn sbm¡n sNmXpt¡*Sv
Wnsâ NXf]m\v F¶v b_ªp

ASv Mm³ Gäp tI¨n sb®nsW knan¡v fpiqÀ¯w B]n

{bn]]pw A½]pw NqsX DÅnt`¡v tbm]n Fsâ irU]w sb^p¼_ fpj¡nsNmt* C^p¶p ssNkn_¡ptfm
F¶pÅ tbXn tks_]pw

tI¨n H^p Ipk¶ b«p hm^n]pw N¿n bj§apw km¡®mXn]pw hnµq^ sI¸pw H^p SanN]nÂ
G´ns¡m*p bp_t¯¡v WX¶p k¶p

fpXns]Ãmw sfXªp S`]n fpÃbqkpw Njp¯n H^p sI_n] sWNv–t`hpw ^*v fm`]pw D*v A½
tI¨n]psX hm^n bnXn¨p sNmXp¡p¶p*v Mm³ C^n¡p¶SnWv Ipäpw 3 {bU£n\w k¨v Fsâ
AXp¯n^p¶p

A½ WnlÐfm]n {bmÀ°n¡m³ b_ªp ASpNjnMv Sm`n fm` sNmap¯jn¨p FWn¡v S¶p Pu^n tI¨n]psX
bp_Nnt`¡v Wn¶p fpXn sbm¡n Sm`nsN«pkm³ DÅ huN^yw H^p¡n.

{bn] Nymf_]n tcmt«mhv FXp¯p A½ Sm`nsN«p¶SnWv fp³bv 3 Sk\ Sm`nsN«s« Sm`nsN«s«
Sm`nsN«s« F¶v b_]m³ b_ªp

Mm³ bSps¡ Sm`n Njp¯n A\n]n¨p A½ bn¶n k¶v fm`]psX sNmap¯p AfÀ¯n D_¸n¨p

tI¨n]psX N®v Wn_ªp HjpNp¶p*m]n^p¶p N®pWoÀ SpX¨psNm*v M§tamXv FjptWäp Wn`v¡m³
b_ªp Fsâ N¿n NpwNpfw S¶v tI¨ns] A\n]n¡m³ b_ªp

Mm³ hnµq^w FXp¯v tI¨n]psX sW_pN]n k^¨p

A½ tI¨n]psX ssN bnXn¨p Fs¶ G¸n¨p

M§Ä A½]psX Nm¡ Wfh-vN^n¨p

{bn] M§sa FÃmks^]pw tIÀ¯p Wn_p¯n tcmt«m FXp¯p

Fs¶]pw tI¨ns]¿pw b` tbmhn Wn_p¯n tcmt«mhv FXp¯p

A½ M§tamXv– shän]n C^n¡m³ b_ªp AXp¡a]n tbm]n ^*p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ¥mhn bm`pw B]n k¶p

M§Ä¡v Hmt^m ¥mÊv bm S¶p Np_¨p NpXn¨SnWptlgw b^hvb^w fm_n W¡mNmWpw b_ªp

Np_¨p Njnªp hUy Njn¡mw. Wn§Ä tbm]n tk\w F¦n _Ìv FXps¯mÅq F¶p A½ b_ªp

tk* At½ Cu s{ZÊv H¶v fm_n]m fSn Wà IqXv

l^n]m F¶m f¡Ä tbm]n fm_nt¡m

tI¨n {bn]t]]pw knan¨p sNm*v DÅn tbm]n Mm³ _qfnÂtbm]n bj] tkg¯n k¶n^p¶p

A½ Wm^§m skÅw sNm*pS¶p tfm³ kngfn¡* AkÄ l^n]mkpw H¶v bp_s¯ms¡ tbm]n k¶m fSn

l^n At½ FWn¡v fWÊn`m¡m³ Njn]pw C{Ss]¦n`pw sI¿t* AktWmXv

tfm³ sI]nS¯n H^p sSäpw CÃ

tI¨n {ZÊv fm_n {bn]]pw B]n bp_¯p k¶p tI¨n]psX tkgw H^p skÅ]n H^p Caw b¨ Ip^nUmÀ
B\v

hmUm^\ CXp¶Sn`pw kySyhvSfm]n Wà ssXäv cnäv B]n S¿n¨ Ip^nUm_n tI¨n]psX AwP`mk\yw
Fs¶ kas^ sNmSn¸n¨p

fp`NapsX emPw Wà tbmt` FXp¯p Nm\p¶ ^oSn]n B]n^p¶p ASnsâ QXW fp`Im`nsâ SpX¡w
tI¨n C^p¶t¸mÄ bp_¯p Nm\mw

At½ CkÀ¡v Mm³ H^p knkmi h½mWw sNmXp¡p¶p*v F¶p b_ªp {bn] H^p Smt¡m FWn¡v tWs^
Wo«n

Mm³ Smt¡m km§n CSv F´m hwekw ????

f¡Ä tkPw cpZv AXn¨p Ø`w knt«m fä¶mÄ Sn^n¨p k¶m fSn

F´m F¶v b_]q {bn]

tI¨ns] Iq*n sNm*v b_ªp FÃmw CknsX b_ªn«p*v FknsX Wn¶v H^p 40 Nnt`mfoäÀ fm_n Fsâ
H^p H^p cmw knà D*v tkPw knt«m AknsX Bkpt¼m Wn§apsX FÃm {blvW§apw thmÄkv sI¿mw
B^pw D*mknÃ

As½ tkPw e£\w sNmXpSv Cks^ b_ªp knXv F¶n«p tk\w W½p¡v H¶v N_§m³ tbmkm³

A½]pw {bn]]pw e£\w FXp¡m³ tbm]n bn_sN tI¨n]pw

FÃmk^pw NqsX e£\w Njn¨p A½ bm`X D*m¡n]n^p¶p

M§tamXv tbmkm³ tWm¡m³ b_Mv {bn]]pw A½]pw bm{S§Ä NjpNm³ tbm]n

FWn¡v H¶v _qfn tbm\w {ZÊv FÃmw FXp¯v k^mw

AsSm¶pw tk* FÃmw CknsX D*v F¶p {bn] b_ªp

ASv bänà Mm³ tkPw k^mw Np_¨p tbÀh\ hmVW§Ä FXp¡\w bns¶ timÌ`n b_ªn«nÃ

Mm³ tI¨n]psX Nm_pw B]n timÌ`nt`¡v tbm]n

_qw Sp_¶v fp*v fmän bmâvhv FXp¯n«p Wm«n Wn¶v sNm*pk¶ dmPn Wn¶v tI¨n¡v tk*n
km§n] b«pbmkmX]pw Be^\§apw Fsâ C¶À khv{S§apw H^p gÀ«pw bmâpw FXp¯p bm]v¡v
sI]vSp. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv bns¶ tI¨n¡v B Nnak³ ¢n]nâv WÂNn] Pncväpw FXp¯v timÌ`n ^*p Unkhs¯
`okv b_ªp C_§n

hmVWNÄ FÃmw Ss¶ Nm_nsâ Zn¡n]n k¨v tI¨n]psX ko«nt`¡v Sn^n¨p.

ko«n F¯n]t¸mÄ dmPpw fäpw bm]v¡v sI]nSp fp¶n k¨n«p*v tI¨n]psX tkgw bj]Sp Ss¶
Mm³ sI¶ DXsW A½ b_ªp F¶m f¡Ä C_§nt¡m tW^w sskN* hf]w GNtUlw ^*^ Njnªp. tI¨n H¶v
kmgv _qfn tbm]n k^mw F¶v b_ªp MmWpw {bn]]pw NqsX dmPv FÃmw k*n]n N]än

{bn] F§sW tbmkpw ?

ASv {blvWw B¡* Mm³ H¶v NzmÀt«jvhn tbm]n Nm_pw {ZÊpw FXp¯p Sn^n¨p k^pw A½]pw
f¡apw B]n H^p Hu«nRv D*v Atà Pu^o

Pu^n In^n¨p sNm*v S`]m«n

tI¨n k¶p A½t] sN«nbnXn¨p tbm]n k^mw F¶v b_ªp

At½ tbm]nk^mw

F¶m {bn] H^p Nm^yw sI¿v M§Ä tbmNp¶ kjn NzmÀt«jvhn C_¡mw

tk* Mm³ H^p XmN-vhn FXp¯p tbmNpw

M§apw Bkjn B\v tbmkpN

l^n At½ Mm³ F¶m tbm]n Nm_pw FXp¯p k^mw

M§Ä tWt^ {bn]]psX NzmÀt«hnWp fp¶n C_¡n

tI¨n C_§n {bn]t]mXv Wµn b_ªp

F¶m f¡Ä knt«m

M§Ä Nm_n N]_n

Mm³ {bn]t]mXv Sm¦vhv b_ªp ssN sNmXp¯p

l^n kNk¨n^n¡p¶p

{bn] tI¨ns] tWm¡n sNm*v b_ªp

Zo Nnap´p b¿³ B\v hq£n¡\w

A{S]pw tW^w fqXn]m] tI¨n tbmXo AsSms¡ Mm³ tWm¡nt¡mamw

Mm³ NmÀ FXp¯p CWn H^p 40 Nnt`mfosäÀ tbmk\w

Mm³ bSps¡ tI¨n]psX CXSp N¿n bnXn¨psNm*v tImUn¨p

F´pbän Wà sXWvgWn B]n^p¶mt`m ?

H¶pw CÃ

bns¶ F´nWm BsN fqXn B]n C^p¶n^p¶Sv hSogntWmXv A§sW sI]vSSv sNm*mt¶m ?

AsSm¶pw Aà hSognsW N*t¸mÄ sb«¶v Ft´m B]n tbm]n

Ct¸m Wà Np«n B]ntà ?

Òvfv

fm` F§sW D*v F´nWm ASpw tWm¡n N^ªn^p¶Sv

Mm³ NjnªnÃtÃm

Mm³ N*tÃm N®n Wn¶v fp¯p f\nNÄ sbmjn]p¶Sv

ASv ht´mgw sNm*m]n^n¡pw

l^n l^n Mm³ knlzhn¨p

fm` F§sW CãvXw Bt]m ?

Dw WÃ D_¸pÅ b\n B\v WÃ NWkpw Nps_ ssbh Naªn«p*tÃm ?

WnW¡v tk*n Atà ? bns¶ hzÀ®w AtÃ

FWn¡v– ewPn Dt*m ?

AXnsbman B]n«p*v Ip^nUm_nsâ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Njp¯p Np_¨p NqsX C_¡n C«m H¶v NqsX ewPn NqXpw

A¿Xm A§sW Ct¸m NqX*

C«p tWm¡v F¶m Atà A_n]q Dt*m CÃt]m F¶v

ifv F¶v fqansNm*v tI¨n Ip^nUm_nsâ fp³ klw fp³bnt`¡v C_¡n]n«p

C{S]pw fSnt]m ?

Hmtim At¸m A_n]mw F§sW Hs¡ CX\w F¶v Atà ?

bns¶ FWn¡v CSm]n^p¶mt`m b\n F¶v b_ªp tI¨n Fsâ SpX]n AfÀ¯nWpaan

bns¶ H¶pw A_n]m¯ sNm¨p Np«n. ^*p bntÅ^psX A½]m]n F¶n«pw H¶pw A_n]nà AtÃ

hSym]n«pw MmWpw hSogpw B]n kn^`n F®mkp¶ Sk\ fmt{S lm^o^nNfm]n dÔs¸«n«pÅq
F§sWt]m ^*v bntÅ^p*m]n AÃmsS H¶pw Nm^yfm]n WX¶n«nà hSogv fn¡km_pw bqK A¼`w A§sW
B]n^p¶p fm{Skpw Aà ^m{Sn ko«n k^kv kas^ Np_kv Atà D*m]n^p¶pÅq

At¸m l^o^¯nsâ Bkly§Ä F§sW Wn_tkän ?

Pu^n D*m] hf]§an kÃm¯ B{Pikpw fäpw D*m]n^p¶p As¶ms¡ ssNkn^`pw bj§apw fäpw B]n
NXn¨fÀ¯n WX¶p bns¶ bns¶ tKm`n fm{Sw B]n FÃmw bn¶oXv F§sWt]m Npªp D*m]n AkÄ¡v
hpOw CÃmSm]t¸mÄ bns¶ AkÄ¡v tk*n B]n.

At¸m W½Ä C¶v fpS W½Ä FÃm Np_kpNapw WnN¯pw

i½v tWm¡mw

tWm¡pN]à WX¯pw Mm³. bns¶ CknsX H^p do¨v D*v F¶v N*tÃm PqPnÄ fm¸n tbm]mt`m ?

tbmkmw 2 Nnt`mfoäÀ D*v F¶v tN«n«p*v

M§Ä tWs^ do¨n F¯n tI¨n Fsâ N¿nsâ CX]n NqsX N¿n«p Fsâ N¿n IpänbnXn¨p Np_¨p
hf]w WX¶p.

H^p NpÂcn sFhv{Now Ìn¡v km§n H^p f^¯nsâ S\`n C^p¶p Mm³ sFhv–{Now NkÀ sbman¨p
tI¨n¡v sNmXp¯p

Fsâ sbmanIv Mm³ Njn¡m³ tWm¡n]t¸mÄ tI¨n sFhv{Now Wp\¿p¶Sv tWm¡n Wn¶p Mm³ Fsâ
sFhv{Now fq¶p Wm`pSk\ Wp\ªp tI¨n ASn `]n¨p Wp\ªp sNmt* C^n¡pN]m]n^p¶p

Mm³ tI¨ns] tWm¡n C^p¶p At¸mjm\v Mm³ tWm¡n]n^n¡p¶Sv {l²n¨Sv

Ft´ ? CSv tk\tfm ? tI¨n FWn¡v tWs^ Wo«nsNm*v tImUn¨p

Mm³ ASv km]n B¡n Wp\ªp Fsâ tI¨n¡pw sNmXp¯p

Np_¨p hf]w NqsX M§Ä hwhm^n¨n^p¶p NqXpS`pw Mm³ Wm«n tbm]SnsW Np_n¨v B]n^p¶p

tfQ§Ä hq^ysW f_¨p C¶v AhvSf]w Nm\m³ bänà F¶v b_Mv M§Ä Nm_ntáv WX¶p

tbmNp¶ kjn¡v ko*pw tW^s¯ km§n] AtS sFhv{Now Nm^sW N*p

tI¨nt]mXv tkt\m F¶v tImUn¨p

fv N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tk\w

A¿Xm Mm³ Ip½m tImUn¨Sm skt®Â _qfn tbm]n«v S^mw Hs^\w F¶v b_ªp

At¿ Ñv¨n

Ft´ tkt* ?

FWn¡v A_¸m

Hm bns¶ AsSms¡ Mm³ fmän¯^mw

bns¶ Mm³ H^p Nm^yw b_ªm kngfw Bkptfm ?

F´m Np«m Ft¶mXv F´nWm Cu fpOkp^ ?

FWn¡v Wns¶ Fsâ bj] tI¨n B]n Nn«\w Mm³ tI¨n Ft¶ knan¡q

ASm\v H^p {Sn Fs¶ bj] tbms` tfmtW Ft¶m Zm Ft¶m knant¨m

Hm At{S DÅq Mm³ tbXn¨p tbm]n

M§Ä Nm_n N]_n {bn] b_ª knÃ]ns`¯n

koXv Sp_¶p DÅn N]_n At¸mtj¡pw shNyq^nän HmXn k¶p

Mm³ {bn] b_ªntà F¶v tImUn¨p

fmZw knan¨n^p¶p hms_. hm_pw em^y]pw k^pw F¶v b_ªp

Fs´¦n`pw Bklyw Ds*¦n knant¨mÅq Mm³ A¸p_¯p D*mkpw

l^n Mm³ knan¡mw bns¶ FknsX WÃ e£\w FknsX Nn«pw

hc]n tbm]m fSn hms_ FÃmw D*mkpw FknsX Wn¶v s`cv_v Sn^nªp 1 hm tbm]m fSn

l^n Mm³ knan¡mw

F¶v b_ªp Mm³ DÅn N]_n tI¨n hmV§Ä FXp¡t*

ASv Mm³ f_¶qXm km W½p¡v FXp¯p k^mw

tI¨n Fsâ N¿n Sq§n Nm_nsâ AXpt¯¡v WX¶p tI¨n k`Sp fp` Fsâ ssNNan D^Ên]pw
AfÀ¯n]pw B\v WX¶Sv
M§Ä Nm_n Wn¶v dmPpNÄ FÃmw _qfn k¨p

Mm³ sdZn NnX¶p tI¨n]pw Fsâ AXp¯p k¶p N¿n S` k¨v NnX¶p

Aà tfmtW Wm«n tbm]n k^pt¼m FWn¡v Fs´ms¡t]m sNm*v k^mw F¶v b_ªn^p¶tÃm ?

ASv A½ S¶ntà hm^n ?

At¿m ASv FÃmkÀ¡pw km§n]t¸m km§n]Stà Mm³ FWn¡v hvsbgy H¶pw sNm*v k¶ntà F¶m
tImUn¨Sv

H^p hmVWw D*v Mm³ FXp¯p S^mw Fjpt¶Â¡v

Mm³ B Nnak³ S¶ sb«n tI¨n¡v sNmXp¯p

tI¨n kas^ BNmw£t]msX sb«n Sp_¶p

ASn H^p bmk]pw 3 kn`¸nXn¸pÅ hm^n]pw f¡Ä¡v Hmt^m DXp¸pw B]n^p¶p

CSÃ CSv hm_v S¶StÃ

tks_ F´m ?

H¶pw CÃ Mm³ Npan¡m³ tbmkm F¶v b_ªp tI¨n b^nekw WXn¨p

Ft¶w sNm*v tbmkptfm Npan¡m³

CÃm ! F¶pw b_Mv Fs¶ sNmªWw Np¯n tI¨n tI¨n]psX dmPv FXp¯p

F´m dmPn ??

D* F´m tkt\m ??

D* tk* H^p Wà hpµ^n D½ S¶m H^p hmVWw S^mw Ct§m«p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv km

tk* Fs¶ bän¡m³ Atà ?

AÃ km Mm³ GjptWäp tI¨n bSps¡ Fsâ AXp¯p k¶p Wn¶p

Mm³ tI¨ns] bSps¡ bp\À¶p tI¨n Fsâ Nknan H^p D½ S¶p

CSv bänà CknsX tk\w F¶v b_Mv Mm³ Fsâ Ip*p Nm\n¨p sNmXp¯p

Ft¶mXv A§sW H¶pw b_ªnÃmt`m tW^t¯

F¶m Ct¸m b_ªp Sm ?

tI¨n bSps¡ Fsâ Fsâ Ip*nt`¡v tI¨n]psX Ip*pNÄ fp«n¨p Fsâ Ip*pNÄ bSps¡ Wp\ªp sNm*v
H^p D½ S¶p Mm³ tI¨nt] F¶nt`¡v– NqXpS tIÀ¯v Wn_p¯n

CWn km¡v bm`n¡v F¶n«v fSn

i½v l^n l^n Mm³ Fsâ sb«n Sp_¶v b«p bmkmX bp_s¯Xp¯p N®X¡v F¶m S^mw

Òvfv N®X¨p

ssN Wo«p Mm³ NkÀ AX¡w tI¨n]psX N¿n k¨psNmXp¯p

tI¨n N®pSp_¶v NkÀ Sp_¶p tWm¡n

im]v b«pbmkmXt]m ?

CãvXw Bt]m ?

Òvfv bs£ CSv FWn¡v sNmÅptfm ? N*n«v WÃ ssX]näv Bkpw F¶m tSm¶p¶Sv

FXm FWn¡v CSn«p bp_¯p H¶pw C_§m³ bänà Wm«pNm^psX N®p fpjpk³ Fsâ fäv b`]nX¯pw
Bkpw

B^p b_ªp bp_¯p tbmkm³ FWn¡v Nm\m³ tk*n]m AÃmsS Wm«pNmÀ¡v Nm\m³ AÃ

Mm³ Npan¡s« F¶n«v cpZv km§n k^mw

tI¨n FWn¡v tSmÀ¯v fp*v FXp¯p S¶p Mm³ Npan Njnªp tSmÀ¯pw DXp¯p k¶p

tI¨n Fs¶ tWm¡n In^n¨p Mm³ Ft´ F¶v tImUn¨p

H¶pw CÃ

Òvfv Mm³ H^p {Xm¡vhq«pw Xn gÀ«pw C«p tbmNm³ C_§n tI¨nt]mXv Npan¨p Wà Np«n B]n
b«p bmkmX]pw C«p Wn¡m³ b_ªp Mm³ C_§n

k*n tim«`nWp sshZn bmÀ¡v sI]nSp tImaw s_m«n]pw Im\m N_n]pw HmÀZÀ sI]nSp 15
fnWnäv hf]w Bkpw F¶v b_ªp

Mm³ ko«n`nt`¡v knan¨p hwhm^n¨p sNm*n^n¡pt¼mÄ NmÄ k¶p tI¨n B\v

A½t]mXv Wmsa knan¡mw F¶v b_ªp NmÄ k¨p

tI¨ns] Sn^n¨p knan¨p FXm tfmtW CSv WÃ C_p¡w B\v

ASnWp F´m bm«pbmkmX Np_¨p ssX]näv Ds*¦nt` ewPn D*mkpÅq

Òvfv l^n l^n

bns¶ Sm`n fm`]pw hnµq^kpw f_¡* bm tkt\m cÌv ssWäv Hs¡ Atà ?

tk* Fsâ N¿n D*v Mm³ S^mw

N¿nt`m ? FknsXWn¶v ko«n Wn¶v sNm*v k¶Smt\m ?

AÃXm sbm«m Wà fVp^fpÅ bm Fsâ AXp¯p*v

Hm `§sW Mm³ knIm^n¨p A½S¶p kn«Sp B\v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv F¶v

At¸mtj¡pw bmÀh s_Zn B]n tcm¬ N«v sI]nSp

cpZpw km§n ko«nt`¡v b_¶p fWÊp fpjpk³ tI¨n B\v

Mm³ NmÀ bmÀ¡v sI¿vSp sd AXn¨p tI¨n k¶v kmSn Sp_¶p

bm«pbmkmX C«p W{ffpOn B] tI¨ns] N*v Fsâ N®v fªan¨p

fpXn bn¶n]n«v Wo«n hnµq^w k^¨p bm«pbmkmX]n sNmÅm¯ fp`NapsX fpNÄ emPw Np¶pNÄ
tbms` bp_t¯¡v SÅn ASnWp fpNan A^¸« sN«n] tbms` Sm`nfm`]pw tI¨n]psX Na_nWv bän]
NXpw b¨]pw Ipk¸pw b«pw N`À¶ tdmÀZ_pw FXp¯p Nm\n¨p

F´m Fs¶ knjp§m³ tWm¡p¶tbms` tWm¡p¶Sv

bns¶ C{S]pw Mm³ {bSo£n¨nà fpt¯ AXnsbman

CWn e£\w Njn¨n«v dm¡n F¶v b_ªp Mm³ NkÀ tI¨n]psX N¿n sNmXp¯p

tI¨n tbm]n H^p t¹än s_m«n]pw H^p bm{S¯n N_n]pw B]n k¶p

CsS´m 1 bm{Sw ?

CWn W½Ä H¶tà tfm³ Njn¨n«v tI¨n¡v S¶m fSn

ASptk* FWn¡v km^n S¶m fSn F¶v b_Mv Mm³ tI¨ns] Fsâ fXn]n C^p¯n

tI¨n s_m«n sbm«n¨p S¶p tI¨n]psX Np*nNapsX fmÀ±kkpw IqXpw Fsâ Np«sW D\À¯n

Ak³ D\À¶Sv fWhn`m¡n] tI¨n bSps¡ H¶v sbm´n Mm³ k`n¨v tI¨ns] ko*pw C^p¯n

tI¨n H¶v Ca¡n C^p¶t¯msX Fsâ Np«³ thcv thm¬ B] tI¨n]psX Np*nknXkn N]_n kn{lfn¨p

Ak³ ko*pw k`pSm]n tI¨ns] Np¯n tWmkn¨p sNmt* C^p¶p

tI¨n Ca¡n ko*pw C^p¶p

Mm³ F´v bän F¶v tImUn¨p

H¶pw CÃm Bt^m bn¶n k¶p Np¯p¶p

iii tI¨n]psX IqXv B\v AksW D\À¯n]Sv

A¿Xm tkPw Njn¡v

Òvfv Cu ss`äv FÃmw Hmcv sI]v–tSm Mm³ bm{Sw NjpNn k^mw

l^n tI¨n

Mm³ {câv tZmÀ t`m¡v sI]nSp ss`äv Hmcv sI]nSp _qfn tbm]n kmgv _qfn tbm]n k¶p

At¸mtj¡pw tI¨n k¶p kmSn Npän]n«p

Mm³ F´nWm kmSn Np«n]nXps¶

Wo tbmkmsS C^n¡m³ F´m tbXn Dt*m ?

Aà W½Ä ^*p tb^pw fmt{S CknsX DÅq bns¶ F´nWm F¶v tImUn¨Sm

bm FknsX ? hf]w Bkpt¼mÄ S^mw

Mm³ FXp¯p NpXn¨psNmÅmw F¶v b_Mv Mm³ tI¨ns] ImXn bnXn¨p tI¨n NpS_n HmXn

Mm³ bn¶ms` sI¶v tI¨ns] k«w bnXn¨p sNm*v NnX¡]ntáv f_nªp tI¨n]pw MmWpw b^hvb^w
k^nªp fp_p¡n

Mm³ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tI¨n]psX Ip*pNÄ tSXn tI¨n]psX fpOw fpjpk³ IpwdW§Ä sNm*v Wn_¨p

HXpkn `£y ØmW¯p Fsâ]pw tI¨n]psX]pw Ip*pNÄ b^hvb^w b^n\]n¨p sNmt* C^p¶p

Np_¨p tW^¯nWp tlgw MmWvN tI¨ns] bnXn¨p Fjpt¶Â¸n¨p Fsâ fXn]n C^p¯n

tI¨n]psX Ip*pNÄ Wp\ªp sNm*v tImUn¨p Mm³ bm N_s¶Xp¡s«

tI¨n NqXpSÂ B]n Fs´ Ip*pNÄ k`n¨p NpXn¨psNmt* C^p¶p

Mm³ bSps¡ tI¨n]n Wn¶v AXÀ¶p fm_n

tI¨n]psX fp`NÄ¡v fpNan`qsX Fsâ ssNNÄ HmXn¨p sNmt* C^p¶p

Mm³ ^*p ssNNÄ sNm*pw tI¨n]psX fp`NÄ bSps¡ sM¡n bSns] bSns] Mm³ hvboZv NqXn
sNm*pfp`NÄ làfm]n DX¨psNmt* C^p¶p Mm³ sM¡p¶SnWp AWph^n¨p tI¨n]psX fp`NÄ làn
{bmbn¨p k¶p

tI¨n]psX b«pbmkmX]n fp`NÄ¡v fpNan WWkv– bXÀ¶p sNmt* C^p¶p Mm³ ASn kn^ fp¡n
^pIn¨p

Wà fVp^fpÅ bm Mm³tI¨n]psX fp`NÄ¡v fpNan NqsX fp` sM«nWm]n Sn^ªp

C_p¡fpÅ bm«pbmkmX¡p fpNan`qsX fp`Nsa Mm³ sM^n¨p sNmt* C^p¶p

Mm³ tI¨n]psX ^*p fp`NapsX]pw sM«n AfÀ¯n sM^n¨p

At¿m B At½ B iq F¶v b_ªp Fsâ fXn]n Wn¶v Fjpt¶äp

Mm³ b«p bmkmX]psX fpNan NqsX bp_t¯¡v SÅn Wn¡p¶ fp`NapsX fpNÄ emPs¯ SjpNn]pX¨p

tI¨o

½v F´mXm Np«m ?

tkUWnt¨m ?

CÃXm Np«m

Mm³ ko*pw ^*p fp` sM«pw bnXn¨p NqXpS làfm]n AfÀ¯n sM^n¨p

BB Zm tfmtW Np«m knsXXm tkUWn¡p¶p B As½CuCu

tI¨n Ct¸m tkUWnt¨m?

Dw ½v tkUWn¨p

Mm³ Cu »uhv Du^s« ?

i½v Du^nt¡m AkäNÄ¡v H¶v lzmhw Nn«s«

dm¡v Hm¸¬ B]SnWm Mm³ Hmt^m ip¡pw Du^n

tI¨n]psX knlm`fm] bp_w sSanªp k¶p

»uhv tI¨n ssNNan Wn¶v Du^n fmän

Mm³ tI¨ns] Sn^n¨p Wn_p¯n

tI¨n ^*p ssNNÄ sNm*pw fm_p f_¨pbnXn¨p

tI¨n]psX skap¯ l^o^¯n N_p¯ {dm Wà tbms` FXp¯p Nm\n¨p

Mm³ bSps¡ tI¨n]psX ssNNÄ fmän fp`NapsX ewPn BhzUn¨p

tI¨n]psX f_pNn Mm³ H¶v WpÅn

tI¨o CWns]¦n`pw FWn¡v bm`p S^ptfm ?

tI¨n Fsâ fXn]n Wn¶pw FjptWäv NnX¡]n C^p¶p

Ft¶mXv fXn]n NnX¡m³ b_ªp

Fsâ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv S` bnXn¨p tI¨n ^*p fp`NÄ¡v fpNan C«p AfÀ¯pN]pw D^]v¡pN]pw sI]nSp

bSns] Fsâ S` tI¨n]psX fXn]n k¨v tI¨n {dm]psX DÅn Wn¶pw H^p fp` bp_s¯Xp¯p

Wà bn¦v Na_n DÅ fp` sM«v tI¨n bSns] Fsâ Ip*n k¨p S¶p

Mm³ Ip*pNÄ¡nX]n k¨v fp` Bªp k`n¨p tI¨n H^p ssNsNm*v fp` sM¡n FWn¡v bmÂ
W`vNnsNm*v C^p¶p

Mm³ bSns] tI¨n]psX ftä fp`]pw sM¡n sNmt* C^p¶p

Np_¨p bm km]n Wn_¨p Mm³ tI¨n]psX km]nt`¡v bNÀ¶p WÂNn

M§Ä ko*pw Ip*pNÄ WpNÀ¶p

Mm³ tI¨ns] bSps¡ Fjpt¶Â¸n¨p

tI¨n]psX bmkmX `qhv B¡n C_¡n sN«m³ b_ªp

tI¨n bmkmX]psX sN«v Ajn¨p Smjv¯n sbm¡nanWp Smsj k¨v sN«m³ SpX§n Mm³ Np_¨qsX
Smjv¯ns¡«ns¡m

AXnk]_nsâ Smsj

tI¨n A§sW k¨v sN«n

H^p ¥mÊv tS³ sNmÅp¶ WÃ Npjnª skap¯p SpXn¨ sbm¡nÄ Npjn Mm³ tI¨ns] AXp¯p knan¨p

tI¨n]psX sbm¡nan kn^ C«psNm*v Mm³ ASnsâ Bjw Aa¶p

Zo tI¨n fpt¯ F¶v b_ªp Mm³ tI¨n]psX Njp¯nWp Np¯n bnXn¨p Mm³ D]À¯n

H^p h½mWw S^s« ?

i½v F´m ?

F´m¶v tI¨n b_

A_n]nsÃXm Np«m

Mm³ b_ªp B N_p¯ dmPv tbm]n Sp_¡v

tI¨n H^p fp`]pw bp_¯n«psNm*v tWs^ dmPnsâ AXpt¯¡v WX¶p

hndv Sp_¶p

ASnsâ DÅn H^p sb«n]p*v N®X¨p sNm*v ASv sNm*v km

tI¨n B sb«n]pw B]n N®pw AX¨p Fsâ AXpt¯¡v WX¶p k¶p

Mm³ sb«n Sp_¶p A^ªm\w GXp¯p tI¨nt]mXv N®v Sp_¡m³ b_ªp

Fsâ N¿n DÅ A^ªm\w N*v tI¨n N®pw fnjn¨p

Mm³ tI¨n]psX N¿n sNmXp¯p

CXZo tI¨n Mm³ H¶v Nm\s«

F´nWmXm Np«m C{S]pw ssbh sNmXpSv

AsSms¡ W½p¡v bns¶ b_]mw

Fsâ ^Sn _m\n]psX A^]n`pw NnXs¡s« Zo e^Ssâ ssNs]m¸v–

tI¨n A^ªm\w C«psNm*v Ft¶mXv sX]väv B¡m³ b_ªp

Mm³ bÃpsNm*v A^ªm\¯nsâ ip¡v AfÀ¯n sNmXp¯p ASnsâ Aä¯p Wo*pNnX¡p¶ H^p Npªp f\n]pw
Np_¨p Woaw D*v tI¨n ASpbnXn¨p Ipän k¨p

Mm³ ASv Ajn¨p Sq¡n C«p sNm*v Mm³ tI¨ns] bnXn¨p Fsâ sftáv– f_n¨n«p

tI¨n Fsâ fpOw fpjpk³ D½ sNm*v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Wn_¨p tI¨n tI¨n]psX WmkpsNm*v Fsâ sIkn¡pÅn`pw fpO¯pw In{Sw
k^¨psNmt* C^p¶p

tI¨n Fsâ eXn þgÀ«v fpNantáv k`n¨q^n

Fsâ Njp¯n`pw fp` sM«n`pw Wmkv sNm*v In{Sw k^¨pw fp`sª«n NXn¨p sNm*pw W¡n]pw Fs¶
NqXpSÂ Btklw sNmÅn¨p

Mm³ tI¨n]psX bmkmX sN«n bnXn¨p k`n¨p

Mm³ Fjpt¶äp tI¨n]psX bmkmX Mm³ k`n¨q^n

tI¨n H^p N_p¸v NaÀ bmân B\v V^n¨n^p¶Sv

Mm³ bSps¡ tI¨n]psX Nm`v– fpNant`¡v D]À¯n

tI¨n]psX hwPfØmWw fpjpk³ WWªp NpSnÀ¶p C^n¡pN]m\v

A^ªm\w FXp¯ sb«n]n Wn¶v 2 bmUhkpw FXp¯p H¶v tI¨n]psX Nm`n A\n]n¨p ftäSp ftä
Nm`n`pw A\n]n¨p

tI¨ns] Fjpt¶Â¸n¨p sNm*v Mm³ tImUn¨p F§sW CãvXfmt]m

CSv b*pNm`¯p tklyNÄ Dbt]mPn¨n^p¶ tbmt` D*v bt£ WÃ hpOfp*v CXm³ WÃ lÐkpw

Wo Fsâ tkly]pw sk¸m«n]pw Atà bns¶ F´m

Mm³ Wnsâ AXnf]pw

Mm³ tI¨ns] NnX¡]nt`¡v Saan]n«p

tI¨n]psX Ip*pNÄ NXnIo¼n bSns] Smtj¡v C_§n tI¨n]psX {dm Du^n Naªp ASn Wn¶pw H^p
NknÄ bm FXp¯p tI¨n]psX sbm¡nÄ Npjn]n Wnt£bn¨p

Mm³ WmkpsNm*v sbm¡nanWpÅn In{Sw k^¨p Mm³ bm fpjpk³ W¡n NpXn¨p

sbm¡nÄ Npjn fpjpk³ kr¯n]m¡n

Mm³ tI¨n]psX bmâohv Wp fpNan`qsX tI¨n]psX hwPf dnµp Sn^ªp

bmâohv fpjpk³ WWMp NpSnÀ¶ bmâohv Mm³ bSps¡ Ajn¨p fmän

Mm³ tI¨n]psX fUW bpgvbw DuSn sNmXp¯p

Mm³ tI¨n]psX Nm`pNÄ sshZnt`¡v kNªp fmän

tgkv sI]nSp Wà kr¯n]n sNm*v WX¡p¶ tI¨n]psX fUW bpgvb¯nsâ CSapNÄ Mm³ bSns] ssNNÄ
sNm*v kNªp fmän

tI¨n]psX hwPf ØmWw Ipk¶p SpXp¯n^n¡p¶p

Mm³ ssNNÄ sNm*v CSapNÄ kNªp fmän Mm³ bSps¡ W¡n

tI¨n Fsâ fpXn]n bnXn¨p sNm*v H¶v bnXªp

Mm³ tI¨n]psX N´pw CSapNapw WmkpNÄ sNm*v Ca¡n f_n¨p

Mm³ C^n¡m³ hpO¯nWp N«n`nsâ Smsj C^p¶p tI¨ns] Aät¯¡v k`n¨p NnX¯n Mm³

tI¨n]psX N´pNÄ k`n¨o¼n

tI¨n]n Wn¶pw b`^oSn]n`pÅ lÐ koInNÄ bp_s¸Xpkn¨p sNmt* C^p¶p

tI¨n knNm^w sNm*v bpaªv Fsâ S` fmN-vhnfw ASnWpÅnt`¡v SÅn

tI¨n Fsâ ssN bnXn¨p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv sNm*v fp`]n bnXn¸n¨p

Mm³ W¡p¶Snsâ NqsX Fsâ H^p kn^ tI¨n]psX bpgvb¯nWpÅnt`¡v N]än ASnWpÅn Wo^p_k
tbmt`

fUWK`w H`n¨n_§n

Mm³ ASv W¡n NpXn¨p sNm*v kn^Â Du^n FXp¯p ko*pw N]än C_¡n

fUWK`¯n Npan¨pWn¡pW Fsâ kn^ Mm³ bSns] tI¨n]psX f` Uzm^¯nWp fpNan k¨p

fUW K`w AknsX SpX¨p sNm*v Mm³ ko*pw ASv DÅnt`¡v C«p

Mm³ H^p kn^Â sNm*v tI¨n]psX bpgv¸s¯ Aa¶p

tI¨n¡v AVnN hf]w CWn bnXn¨p Wn`v¡m³ Njn]nà F¶v FWn¡v fWhn`m]n

Mm³ H¶v NqsX tI¨n]psX AXpt¯¡v tIÀ¶n^p¶p sNm*v Wm¡v NqXpS DÅnt`¡v Saan

tI¨n]psX fp¡`pw fqa`pw NqXn k¶p tI¨n Fsâ H^p ssN FXp¯p tI¨n]psX fp`]n k¨p AfÀ¯n

Mm³ ^*p ssNNÄ sNm*pw tI¨n]psX fp`Nsa Nq«n Npj¨p Fsâ ssNNÄ¡v fpNan NqsX tI¨n]pw
AfÀ¯n sM^n¨p sNmt* C^p¶p

At¿m Biv At½ Biv DDu ½vfv im_v ivi

tfmtW tI¨n¡v Ct¸m k^pw Zm Np«m tkPw B¡Xm

BAt½ ABiv Biv At½

Mm³ H^p ssNsNm*v tI¨n]psX fp`NÄ sM^n¨p sNmt* C^p¶p NqsX tI¨n]pw H^p kn^Â Mm³
tI¨n]psX bpgv¸¯nWpÅn N]än sNmt* C^p¶p

tI¨n¡v GSmWpw Wnfng§Ä¡pÅn k^pw F¶v fWhn`m¡n Mm³ H^p kn^ tI¨n]psX f` Uzm^¯nWp
fpNan s_Zn B¡n Wn_p¯n tI¨n fp`NÄ¡v fpNan Fsâ ssN AfÀ¯n sNm*v tI¨n]psX ^*p
ssNNapw Fsâ S`]n fpXn¡Ä¡nX]n h©^n¨p sNmt* C^p¶p tI¨n Fsâ S` tI¨n]psX DÅnt`¡v
AfÀ¯n sNm*v

BB tfmtW iviv– ½v At½ Biv DDu ½vfv im_v ivi

F¶v b_ªp sNm*v tI¨n A^s¡«v sbm¡m³ SpX§n Mm³ W¡`nsâ hvboZv Nq«n Mm³ Fsâ kn^Â
tI¨n]psX f` Uzm^¯nWpÅnt`¡v Np¯n]n_¡n ASn`n«p Sn^n¨p

kn^ DÅn N]_n]Spw tI¨n¡v k¶Spw H^pfn¨m]n^p¶p

tI¨n NnS¨psNm*v Fsâ S`]n fÊmKv sI]nSp Mm³ tI¨n]psX DÅn Wn¶p k^p¶ {hk§Ä W¡n
kr¯n]m¡n tI¨n Fs¶ k`n¨p NnX¡]n C«p Fsâ fpNan N]_n C^p¶v Fsâ Ip*pNÄ NXn¨p k`n¨p

Leave a Reply