പ്രണയാനുഭവങ്ങൾ 2

പ്രണയാനുഭവങ്ങൾ 2 Pranayanubhavangal Part 2 bY Norest Shotgun | Previous Parts AkaqsX WWªp NpSnÀ¶ BXnkhv{S¯n Aksâ Ip*qNÄ bSns] AfÀ¶p, AknsX Wn¶pÅ fmhvf^nN PÔw Aksâ Wmh^{µ§sa f¯v– bnXn¸n¡m³ tbm¶Sm]n^p¶p, Wn]{´\w Wãsb« ky{Qs¯ tbms` Ak³ AkapsX gÍn]psX fpNan`qsX knX^m³ S]m_sX¡p¶ ^Sn bpgvbs¯ Ak³ AfÀ¯n AfÀ¯n Ipwdn¨q, AXnk]_n Wn¶pw tS³ D_k]nt«mjpNp¶Sv– B`hyt¯msX AkÄ BhzUn¨q NnX¶p, Ak³ gÍn kNªp fmän […]

Continue reading

രതി ലയം 10 [ഉണ്ണി]

രതി ലയം 10 Rathilayam Part 10 bY Unni  | Previous Part km]W¡mÀ¡p dp²nfp«v tW^n«Sn tOUn¡p¶p… Mm³ W½psX NTmbm{S§Ä hnWnf Sm^§Ä sI]vSm Bs^ms¡ Bkpw F¶ H^p emPw BZv sI¿m³ {lfn¨Sm\v sSäp k^m³ Nm^\w. thm_n.. Cs¸m FÃmw AbvtZäv B]n«p*v… {bSnN^\w Np_km\p… tif]pw, Wn½n]pw tWm¡n WnÂt¡ WfnS tff F³s_ Np® NjpNn sNm*n^p¶p… F¶n«p ASp ko*pw km]n`n«p… At¿m fmZw CWn […]

Continue reading

രതി ലയം 10 [ഉണ്ണി]

രതി ലയം 10 Rathilayam Part 10 bY Unni  | Previous Part km]W¡mÀ¡p dp²nfp«v
tW^n«Sn tOUn¡p¶p… Mm³ W½psX NTmbm{S§Ä hnWnf Sm^§Ä sI]vSm Bs^ms¡ Bkpw F¶ H^p
emPw BZv sI¿m³ {lfn¨Sm\v sSäp k^m³ Nm^\w. thm_n.. Cs¸m FÃmw AbvtZäv B]n«p*v…
{bSnN^\w Np_km\p… tif]pw, Wn½n]pw tWm¡n WnÂt¡ WfnS tff F³s_ Np® NjpNn sNm*n^p¶p…
F¶n«p ASp ko*pw km]n`n«p… At¿m fmZw CWn […]

Continue reading

ഷീബ യുടെ ജോയിച്ഛൻ 1

ഷീബ യുടെ ജോയിച്ഛൻ ഇതൊരു സങ്കല്പിത കഥയാണ് Sheebayude Joychan bY ലക്ഷ്മി എന്ന ലച്ചു       F³s_ tb^v `£vfn, Ft¶ A_n]p¶kÀ FÃmk^pw `¨p Fs¶ knan¡pw . tNmjnt¡mXv dm`ptÈ^n `m\v koXv. Aѳ Nrgv\NpfmÀ A]À`³Zntâ Nm¸nä`m] Z»n³ `m\v .H^p kÀg¯n fq¶v fmhw `okv .A½ Xo¨À B\v. F³s_ sdÌv {c*pw A½ Ss¶]m\v H^p hzNm^yw tbm`pw M§Ä¡nX]n CÃ.A½s] Nm\m³ Wà ewPn]m\v […]

Continue reading

ഷീബ യുടെ ജോയിച്ഛൻ 1

ഷീബ യുടെ ജോയിച്ഛൻ ഇതൊരു സങ്കല്പിത കഥയാണ് Sheebayude Joychan bY ലക്ഷ്മി എന്ന
ലച്ചു       F³s_ tb^v `£vfn, Ft¶ A_n]p¶kÀ FÃmk^pw `¨p Fs¶ knan¡pw . tNmjnt¡mXv
dm`ptÈ^n `m\v koXv. Aѳ Nrgv\NpfmÀ A]À`³Zntâ Nm¸nä`m] Z»n³ `m\v .H^p kÀg¯n fq¶v
fmhw `okv .A½ Xo¨À B\v. F³s_ sdÌv {c*pw A½ Ss¶]m\v H^p hzNm^yw tbm`pw M§Ä¡nX]nÂ
CÃ.A½s] Nm\m³ WÃ ewPn]m\v […]

Continue reading

എയർഹോസ്റ്റസ് ശിവന്യ 3 [MAHADEV]

എയർഹോസ്റ്റസ് ശിവന്യ- 03 AIRHOSTESS SHIVANYA PART 3 AUTHOR : MAHADEV || PREVIOUS PART hf]w 6 .30 B]n^p¶p .. ^mKoknsâ tcm¬ WnÀ¯msS A`m_w AXn¨psNm*n^p¶p … A`£yfm] fpO emkt¯msX lnkWy N®v Sn^p½nsNm*p F\o¨p . AkÄ AÑsâ tcm¬ FXp¯v A`m_w hvWqhv sI]vSp… AkÄ bpS¸v bnt¶w fqXn D_§m³ SpX§n…. AkÄNv Wà hpOw tSm¶n.. bp_¯p Wà fj B]n^p¶p .. ^mKokv lnkWysW fp_ps¡ bnXn¨n«p*m]n^p¶p… […]

Continue reading

രതിക്രീഡ [AKH]

രതിക്രീഡ (ചെറു കള്ളവെടി ) Agamyagamanam bY AKH “”F´m C{S…tW^w sskNn]Sv… “” kmSn Sp_¶p AN¯p N]_n] bmsX H^p t_mhv ssWäv {ZÊv– C«v bq©n^n¨p sNm*v AkÄ AksW k^tkäp… “”H^p c¦vg³ D*m]n^p¶p ASp Njnªp k¶t¸mÄ hf]w sskNn…”” AkapsX tImUy¯nWv D¯^w b_ªp sNm*v Ak³ AkapsX AXpt¯¡v sI¶p. … “”F{S tW^w B]n Mm³ Nm¯n^n¡\Sv,, CknsX FÃmk^pw D_§n… “” “” thm_n […]

Continue reading

നിലാവിലേക്കിറങ്ങിപ്പോയ ഇസബെല്ല 2 [SMiTHA]

നിലാവിലേക്കിറങ്ങിപ്പോയ ഇസബെല്ല 2 NILAVILEKKIRANGIPPOYA ISABELLA PART 2 BY SMiTHA | Previous Parts ^mkns` D_¡fp\À¶v- Kho´ SnXp¡¯n Fjpt¶äp. AVnNw hf]fnà . tkPw H^p§\w. C¶s` ^m{SnSs¶ fmtWKÀ dmipt`]tWmXv `okn³s_ Nm^yw knan¨pb_ªn^p¶p. Ah´pãvXnt]msX]ms\¦n`pw A]mÄ `okv AWpkUn¨p. CWn A]mÄ AWpkUn¨nsæn`pw SWn¡v `okv FXp¡msS bänÃ. Nm^\w CSv S³s_ fNapsX emkn]psX {blvWfm\v. C¶s` N*Sm\v AkapsX AhpO¯n³s_ eoN^fm] AkØ. A½s]s¡m*v AÇo` NTNÄ km]n¸n¡pN, […]

Continue reading

ലീന ചേച്ചി

ലീന ചേച്ചി Leena Chechi bY Jayadevan 300-3     `oW]psX kosX¯n. K]tUk³ tbmÀ¨n ssd¡p WnÀ¯n]t¸mÄ Ss¶ `oW kmSn`nsâ Smt¡m sbjvhn Wns¶Xp¯p Nmtk^n¡p WÂNn. F¶n«v b_ªp. K]m C¯n^n tW^w C^n¡msf¦n Mm³ Nm¸n]n«pS^mw. Np«n kmSn Sp_¡m³ tbm]t¸mÄ AkÄ Aksâ NmSn ldvUw Smjv¯n. Wo tbmNtà K]m.. FWns¡m¶p sI¿\w. Ak³ S`]m«n. Nmtk^n kmSn Sp_¶Spw b_ªp. At½ Mm³ sNX¡m³ tbmNpkm. […]

Continue reading

ലീന ചേച്ചി

ലീന ചേച്ചി Leena Chechi bY Jayadevan 300-3     `oW]psX kosX¯n. K]tUk³ tbmÀ¨nÂ
ssd¡p WnÀ¯n]t¸mÄ Ss¶ `oW kmSn`nsâ Smt¡m sbjvhn Wns¶Xp¯p Nmtk^n¡p WÂNn. F¶n«v
b_ªp. K]m C¯n^n tW^w C^n¡msf¦n Mm³ Nm¸n]n«pS^mw. Np«n kmSn Sp_¡m³ tbm]t¸mÄ AkÄ
Aksâ NmSn ldvUw Smjv¯n. Wo tbmNtà K]m.. FWns¡m¶p sI¿\w. Ak³ S`]m«n. Nmtk^n
kmSn Sp_¶Spw b_ªp. At½ Mm³ sNX¡m³ tbmNpkm. […]

Continue reading