ഞാൻ സീത [ Manu ]

Posted by

ഞാൻ സീത

NJAN SEETHA BY MANU | OTHER STORIES BY MANU
[https://Muthuchippi.net/author/manu/]

[http://kambikuttan.net/wp-content/uploads/2018/05/njan-seetha1.jpg]

Mm³ Wn§apsX hz´w fWp. Np_¨p Nm`§Ä¡v tlgw Mm³ ko*pw FjpSp¶p. Cãfm]m ^omm`nt
CXpN. Cãfm]næn`pw ^omm`nt CX\w

Fsâ tb^v hoS. 26 k]hm]n. N`ym\w Njnªn«v Ct¸mÄ 4 kÀgw BNp¶p. eÀ¯mknsâ tb^v
hpt^gv. M§ÄNv C{S]pw Wm`m]n«pw Np«nNÄ H¶pw B]n«nÃ. Nps_ kjnbmXpNapw tWjv–INapw
Hs¡ sI]v–sS¦n`pw H^p c`kpw D*m]nÃ. tZmÎs_ Nm\mw F¶p b_ªm hpt^tg«³ h½Sn¡nÃ.
ssUkw S^pt¼mÄ fSn. Ct¸mÄ Wfp¡v hf]w B]n«nà F¶p b_]pw. hpt^tg«Wv Ct¸mÄ 30 k]hm]n.
tI«³ dm¦v fmtWKÀ B\v. koXnsâ AXp¯p Ss¶ B\v dm¦v. Mm³ Zn{Pn Nw¹oäv sI]vSSv
Bs\¦n`pw tKm`n H¶pw tWm¡m³ tI«Wv Sm`vb^yw CÃ. sSm«Xp¯ ko«ns` 2 Np«nNÄ¡v Xqg³
FXp¡p¶p*v. HWvb¯n`pw ¹hv–Xpkn`pw bYn¡p¶ ^mip`pw WkoWpw. ASpw tI«Wv k`n] SmÂb^yw
H¶pw D*m]n«Ã. Ak^psX Aѳ ^tftg«³ k`n] dnhnWnh-vNm^³ B\v. bpÅn]psX ANu*pw
fäpsfms¡ tI«sâ dm¦n B\v. bpÅns] sk_p¸n¡m³ bäm¯ Nm^\w h½Sn¨Sm\v. Np«nNÄ CÃm¯
FWn¡ms\¦n AsSm^p k`n] Blzmhw B]n^p¶p. bns¶ hpt^tg«sâ AÑWpw b_ªp F´m]m`pw C{S
ks^ bXn¨Stà F´¦n`pw H^p DbNm^w Bks« F¶v. ko«n M§sa NqXmsS hpt^tg«sâ Aѳ fm{Stf
DÅp. A½ ^*v kÀgw fp³bv f^n¨p. G«Wv H^p sb§Ä fm{Stf NqXbn_¸m]n HÅp. tb^v hpfSn.
tI¨n]psX N`ym\w Njnªp eÀ¯mknsâ NqsX B\v Smfhw. Aѳ tbm`ohn B]n^p¶p. CN B]n«m\v
kn^fn¨Sv. tKm`n]n C^p¶ Nm`¯v Bsam^p KPKnÃn B]n^p¶p F¶m sN«n^n¡p¶Sv. NqXmsS WÃ
ssN¡q`n Nm^Wpw. bs£ ko«n Bsam^p bmkw B\v. Ct¸mÄ 60 k]hN^]n. tKm`n]n Wn¶v
kn^fn¨ tlgw Nrgn]pw fäpfm]n hf]w Nm`]p¶p. ssN¡q`n km§n km§n B Wm«n Nps_ Ø`w Hs¡
Aѳ km§n C«n«p*v.

KoknSw k`n] Npj¸§Ä H¶pw CÃmsS tbmNp¶ps*¦n`pw Np«nNÄ CÃm¯Snsâ kngfw F¶nÂ
A`«nsNm*n^p¶p. A§sW C^ns¡ H^p Unkhw D¨¡v AÑWv tIm_v– kna¼nsNm*n^p¶t¸mÄ Aѳ
Ft¶mXpw NqsX C^n¡m³ b_ªp. Aѳ tImUn¨p.
“”tfmsa Mm³ tImUn¡p¶Sv sNm*v H¶pw tSm¶^pSv. CknsX Wnt¶mXv CsSms¡ hwhm^n¡m³ H^p
A½ CÃ. em^Sn ( hpt^tg«sâ A½) D*m]n^ps¶¦n CsSms¡ AkÄ tWm¡pfm]n^p¶p.””

“”Aѳ b_ªp k^p¶Sv””

“”tfmsa Wn§apsX N`ym\w Njnªn«p Ct¸mÄ 4~5 kÀgw B]ntÃ. CSpks^ Cu ko«n H^p Npªn¡mÂ
Nm\m³ t]mPw D*m]nÃtÃm.””
Fsâ N®n Wn¶p N®pWoÀ HjpNn. ASv

N¼nNp«³.sWäv N*p Aѳ SpXÀ¶v

“”tfmsa kngfn¸n¡m³ b_ªSÃ. em^Sn B B{Piw hmVn¡msS B\v f^n¨Sv. CWn FWn¡pw AtS PSn
k^ptfm F¶v e]¶n«m\v.””

“”ssUkw F´m N^p¯n]n^n¡ps¶ F¶v– Wfp¡_n]nÃtÃm AÑm.””
bns¶ Np_¨p tW^w M§Ä¡nX]n WnlÐS B]n^p¶p. Np_¨p Njnªp WnlÐS fp_n¨v Aѳ tImUn¨p.

“”Wn§Ä¡v H^p tZmÎs_ tbm]n N*qsX.?””

“”Mm³ Nps_ Sk\ b_ªSm AÑm bs£ G«³ h½Sn¡p¶nÃ. ssUkw S^pw F¶ b_]pt¶.””

“”ssUk¯nWv CSm\tÃm b\n. tfmav H^p Nm^yw sI¿v. Wmsa H^p tZmÎs_ tbm]n N\v. Ak³
A_n]*. CWn tfmÄ¡m\v Npj¸sf¦n Wo f^p¶v Njn¨ fSn]tÃm.””

“”tI«³ A_nªmÂ..?””
“”Ak³ A_n]nÃ. Mm³ Asà b_]p¶Sv. tfmav Wmsa Ss¶ tbm]n sXtÌms¡ sI¿v.””

A§sW bntä¶v tI«³ dm¦n tbm]n Njnªp AÑWpÅ e£\w FÃmw s_Zn B¡n Mm³ timhvbnä`nt`Nv
tbm]n. Xu\ns` {blhvS]m] tZmÎÀ PoSs] tbm]n N*p.

ko«n F¯n]t¸mÄ fq¶v f\n Njnªp. ko«n F¯n]t¸mÄ Ss¶ Aѳ Fs¶ knan¨p.
“”F´m]v tfmsa tbm]n«p. sI¡¸v Hs¡ sI]vtSm?””
“”sI]vSv AÑm.””
“”F¶ns«´p b_ªp tZmÎÀ?””
“” FWn¡v Npj¸sfm¶pfnà F¶v b_ªp. tI«Wpfm]n sIÃm³ b_ªp. tI«tWw NqXn sXÌv sI]vSn«p
{XoXvsfâv FXp¡mw F¶p b_ªp. bs£ tI«sW Mm³ F§sW sNm*v tbmNmWm\v.?””
“”Mm³ b_]mw AktWmXv. tZmÎs_ tbm]n Nm\m³. tfmav kngfn¡msS C^n¡v.””

A§sW ^m{Sn e£\w Njn¡m³ C^p¶t¸mÄ Aѳ kng]w AkS^n¸n¨p.

“”FXm hpt^tg Wn§ÄNv H^p tZmÎs_ tbm]n N*qsX. F{S Wmam]n N`ym\w Njnªn«v. CSv ks^
H^p Np«n B]nÃtÃm.””N¼nNp«³.sWäv
“”ASnWp tZmÎs_ N*ns«´p Nm^yw. ssUkw M§Ä¡v Np«ns] S^m³ knUn¨n«ps*¦n Np«n KWn¡pw.
AÃmsS tZmÎs_ N*ns«´p Nn«mWm. B tb^n Nps_ Nymgv Nm`]mt\m?””
B{S]pw b_ªp hpt^tg«³ tUgys¸«p FjptWäv tbm]n. MmWpw N^¨n AX¡WmkmsS FjptWäv
fp_n]ntÃNv tbm]n.

bntä¶v tI«³ tbm]n Njnªp Aѳ Fs¶ fp_n]nt`¡p knan¨p. Fsâ fpOs¯ kngfw N*v Aѳ b_ªp.
“”tfmav kngfn¡msS C^n¡v.””
“”FWn¡v Cu K·w H^p A½ BNm³ Njn]nà AÑm.””
“”tfmav Mm³ b_]p¶Sv {l²n¨p tNÄ¡v. F¶n«v Bt`mIn¨p H^p So^pfmWw FXp¡\w.””
Mm³ AÑsâ fpOt¯¡v tWm¡n.
“”Mm³ D*m¡n] Cu hz¯p¡Ä fpjpk³ AWymVoWs¸Xp¯n Na]m³ Mm³ h½Sn¡nÃ. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ASp sNm*v CSnsWms¡ H^p AkNmln F¶ Wn`¡v Cu ko«n WnW¡pw hpt^gnWpw
B]n H^p fNtWm fNtam tk\w.””
“”bs£ AÑm…””
“”F´m]m`pw hpt^gnsW sNm*v ASnWv Njn]pw F¶v FWn¡v tSm¶p¶nÃ. ASv sNm*v….””
Mm³ AÑsâ fpOt¯Nv tWm¡n.
“”ASv sNm*v WnW¡v Cãs¸« Bt^]pw WnW¡v Cu ko«n N]än NnX¸_ b¦nXmw. B^n D*mNp¶
Np«n Bs\¦n`pw B Np«n Cu ko«n hpt^gnsâ fNtWm fNtam B]n ka^pw.””
“”AÑm… Aѳ F´m Cu b_]pt¶.?””
FWnNv tUgyw k¶p.
“”tfmsa. tUgys¸tX*. CSÃmsS WnW¡p H^p A½ BNm³ tks_ kjn H¶pw CÃ.””
“” Fsâ sN«ns]mWv ASnWpÅ Njnknæn FWn¡v H^p A½ BN*. AÃmsS sN«nt]msW sNm*v
bänsæn N*k·mÀNv fp¶n Sp\n D^n]m³ Fs¶ Nn«nÃ. hz´w f^pfNtamXv C§sW Hs¡ b_]m³
AÑWv F§sW fWhv k¶p.””
“”tfmsa CSn C{S kngfn¡m³ H¶pw CÃ. AksW sNm*v NjnknÃmªn«tÃ. fm{Skpfà , CsSms¡ Cu
Wm«n F{St]m tb^v sI¿p¶p*v.””
“”A§sW b`^pw sI¿pWfps*¶p sk¨v Fs¶ ASnWp Nn«nÃ. A§sW hpt^tg«sW ISn¨p sNm*v FWnNv
H^p sNm¨nsW tk*.””
“”tfmsa CSn H^p ISn]pw CÃ. CSv W½psX Bklyfm\v F¶p knIm^n¨m fSn. Cu Mm³ Ss¶ Fsâ
B] Nm`¯v F{S sb®p§sa Du¡n]n«p*v F¶SnWv H^p N\¡pw CÃ. em^Sn A_nªpw A_n]msS]pw Mm³
b`s^]pw b\n]n«p*v. Wnsâ Wm¯q³ hpfSn Ctà AkÄ Fsâ hz´w fNÄ AÃ. Mm³ em^Sns]
sN«pt¼mÄ AkÄ 3 fmhw PÀen\n B]n^p¶p. Fsâ tf`pUyPØsâ fNam] e^Sns]]pw k]än`pÅ
Np«ns]]pw NqXn hzoN^n¨SnWpÅ {bSne`w B]n^p¶p Fsâ XN B]pÅ s{bmtfmg³. ASnWv tlgw
AXp¯ {btfmgWv tk*n Aksa Mm³ 3 tbÀ¡v Nmjv¨ sk¡pN]pw sI]vSn«p*v.N¼nNp«³.sWäv F¶v
sk¨v MmWpw em^Sn]pw S½n F¶pw hvtWit¯msX fm{Stf Njnªn«pÅq. CsSms¡ Mm³ Ct¸mÄ
tfmtamXv b_ªSv FÃm ko«n`pw CSv tbms` b`Spw WX¡p¶p*v. bp_¯m_n]p¶nà F¶p fm{Sw. CWn
tfmav Bt`mIn¨v So^pfmWn¡v.””

CsSms¡ tN«v FWn¡v S` N_§p¶ tbms` tSm¶n. FÃmw FWn¡v bpSn] A_nkm]n^p¶p. A½s]]pw
AÑsW]pw bän A§sW H¶pw FWn¡v In´n¡mtW Njn]p¶nÃ. hpfSn tI¨ns] Aѳ hz´w fNsa tbms`
Ss¶ B\v Nm\p¶Sv. tI«sW¡mÄ AÑWv Cãkpw hpfSn G«¯ns] B\v.
Fsâ fWhn Hmt^mt^m In´NÄ B]n^p¶v. H¶n`pw H^p {l²]pw Nn«p¶nÃ. sskNn«v ^mip`pw
WkoWpw XqgWp k¶t¸mÄ S`tkUW Bs\¶v b_ªp Hjnkm¡n. ^*p Unkhw FWn¡v D_¡w tbm`pw k¶nÃ.
^*v Unkhw AÑWv fpOw sNmXp¡msS N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv WX¶p. bs£ Aѳ b_]p¶Sv FWn¡v tk*n Asà Fs¶m^p tSm¶Â F¶n D*m¡n.
fq¶nsâ A¶v Aѳ tImUn¨p.
“”tfmÄ¡v Ft¶mXv sk_p¸mt\m. tfmÄNv Sm`vb^yw Csæn Mm³ H¶pw b_ªn«nà F¶v knIm^n¨
fSn.””
“”ASÃ AÑm FWn¡v F´m sI¿*Sv F¶v– A_n]nÃ.””
“”Mm³ fWhn`m¡n]Xpt¯maw tfmav bp^pg hpOw F´m F¶p tbm`pw W¶m]n A_nªn«nÃ. Ip½m C§sW
Kokn¨p f^n¨m fSns]¦n tfmapsX Cãw. ASà Cu t`mN¯p DÅ hpO§Ä Hs¡ A_n]\sf¦n H^p A½
BN\sf¦n Mm³ b_ªSv tbms` sI¿v.””
Fsâ fWhn sI_n] Im©m«w k¶p SpX§n]n^p¶p.
“”hpt^tg«³ F§mWpw A_nªmÂ?””
“”Ak³ A_n]msS Mm³ tWm¡ns¡mÅmw. tfmÄ¡v Bt^msX¦n`pw Sm`vb^yw Dt*m.?””
“”G]v A§sW H¶pw CÃ AÑm.””
“”tfmÄ¡v ^mip`ntWw WkotWw F§Wm CãtWm. Ak^mNpt¼mÄ sI_n] b¿·m^m Wo H¶v fWhv sk¨mÂ
WX¡pw.””
“”Akt^m? Mm³ Aks^ Np_n¨v A§sW H¶pw In´n¨n«nÃ.””
“”CWn H¶v In´n¨v tWm¡v. C¶kÀ k^pt¼mÄ W¶m]n {l²n¡v– ^*mtaw. F¶n«v Bs^ tk\w F¶v
sk¨m b_. km¡n Hs¡ Mm³ b_]p¶ tbms` sI]vSm fSn.””
Fs¶ fsäm^mapsX NqsX NnX¯m³ AÑsâ Sm`vb^yw N*v Mm³ ASnl]n¨p tbm]n. Mm³ S`]m«n
AXp¡a]nt`¡p tbm]n.

sskNn«v Xqg³ FXp¡pt¼mÄ ^*mtaw Mm³ fm_n fm_n tWm¡n. bs£ ^*an`pw FWn¡v {btSyNn¨p
Sm`vb^yw tSm¶n]nà sSm«Xp¯ Unkhw Mm³ ASp AÑtWmXv b_]pN]pw sI]vSp
“” AÑm AkÀ sI_n] Np«nNÄ AsÃ. Mm³ F§sW]m…””
“”Hmiv At¸mÄ hoS tfmÄNv {bm]w DÅkt^mXmt\m Sm`vb^yw. F§sW]m Fsâ At{Sw {bm]w
tkt\m?””
“”Jo.. Cu Aѳ…””
“”tfmÄNv Bs^s]¦n`pw Sm`vb^yw Dt*m. ?””
“”CÃ AÑm””
“”F¶m CWn Mm³ b_]mw. Mm³ So^pfmWn¡p¶ Bav Wnsâ H¸w NnX¡pw h½Sfmt\m?””
“”h½Sw””
“”F´m]m`pw Np«ns] tk*Sv W½psX NpXpwd¯nt`¡tà . Ft¶msXm¸w NnX¡ b¦nXm³ Fsâ
f^ptfmÄNv Sm`vb^yw Bt\m?””
Mm³ sM«n tbm]n. AÑWn Wn¶v C§sW H^p tImUyw Mm³ {bSo£n¨nÃ. Fsâ hz^w CX_n. lÐw
bp_t¯¡v k^p¶nÃ. Aѳ At¸mÄ b_ªp.
“”tfmav Bt`mIn¨p So^pfmWn¨m fSn. Cãfsæn Aà F¶v b_tªm. FWnNv 60Wv AXp¯p {bm]w
D*v. AtSm¡v tWm¡n So^pfmWn¨m fSn. F´ms\¦n`pw Ft¶mXv b_]mw. tW^n«v b_]m³
dp²nfp«ms\¦n W¶m]n Bt`mIn¨p So^pfmWw FXp¡v. F¶n«v h½Sw Bs\¦n Wmsa D¨¡v Du\nWp
fp^n§¡ tSm^³ sk¡p. fp^n§¡ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv F´m]m`pw C§sW H^p Nm^y¯nWv fp³bv Njn¡p¶Sv WÃm¯\tÃm.””
Mm³ H¶pw fn*n]nÃ.
Mm³ A¶v WtÃm\w Bt`mIn¨p. F´m]m`pw Aѳ Nps_ sb®p§apsX NqsX NnX¶n«pÅ BatÃ. At¸mÄ
H^p sb®nsW F§sW ssNNm^yw sI¿\w F¶v AÑWv A_n]m³ bäpw. bns¶ FWn¡v tk*n Aѳ F´pw
sI¿m³ S¿m_m\v. Mm³ Bs^ tk\w F¶v b_ªm`pw Fsâ fp_n]n F¯n¡m³ s_Zn B]n Wnt¡\v– Aѳ.
Bt¸mÄ bns¶ AÑWv Mm³ Fs´¦n`pw sI]vSp sNmXp¡t*. Fsâ l^o^w Aѳ Bln¨n«ps*¦n Aѳ ASp
FXp¡t«. AÑsâ fp¶n Ss¶ BUyfm]n Sp\n D^n]m³ Mm³ So^pfmWn¨p.
ASnsâ h½Sw A_n]n¡m³ B]n Mm³ sSm«Xp¯ Unkhw Ss¶ fp^n§¡ tSm^³ D*m¡n. Aѳ Du\v
Njn¡m³ C^p¶t¸mÄ Mm³ Hmt^mt^m N_nNÄ B]n sNm*v sI¶p tXdnan sk¨p. fp^n§¡ N_n
AkhmWw B\v sNm*v tbm]Sv. FWnNv Sm`vb^yw CÃ F¶p N^pSn AÑsâ fpOw kmXp¶Sv Mm³ N*p.
At¸mÄ Mm³ fp^n§¡ N^n]pfm]n AkntX¡p sI¶p. F¶n«v AÑWv Mm³ kna¼n WÂNn. AÑsâ fpOw
sSan]p¶Sv Mm³ N*p. Aѳ Fsâ fpOt¯¡v tWm¡n.Mm³ Wm\w sNm*v S` Smjv¯n. F¶n«v AÑtWmXv
b_ªp
“”FWn¡v h½Sw B\v””
F¶p b_ªp Mm³ AXp¡a]nt`m«p HmXn.
Np_¨p Njnªp Aѳ AXp¡a]nt`¡v k¶p. F¶n«v b_ªp.
“”At¸mÄ Fsâ hoS tfmÄNv Cu AÑsW CãfmWtÃ?””
Mm³ H¶pw b_ªnÃ.
“”Wmsa ^mkns` hpt^gv tbm]n Njnªp sI¿mw. N¼nNp«³.sWävW½psX BUy^m{Sn Wmsa bNÂ B\v.
H^p WkkVpknsW tbms` tk\w Fsâ fp_n]nt`¡p k^m³. Njnª Hm\¯nWv km§n] shäv hm^n
DXp¯m fSn. ASn hoS tfmsa Nm\m³ Wà I´w D*v.””
Mm³ H¶v fqan.
“”Wmsa ^mkns` Mm³ fpøq km§n S^mw. AsSms¡ sk¨p tk\w k^m³. bns¶ ftä Ø`s¯ t^mfw
Hs¡ NatªNv.””
“”l^n AÑm””
FWnNv AÑsâ fpO¯p tWm¡m³ H^p Wm\w B]n^p¶p.
A¶s¯ Unkhw Mm³ AÑsâ fp¶n sbXmsS Hjnªp fm_n WX¶p. tk*n]n^p¶nà F¶ tSm¶Â B]n bns¶.
A¶v ^m{Sn H^p tbma N®X¨nÃ. bntä¶v hpt^tg«³ tbm]n Njnªv F´p hwekn¡pw F¶ In´
B]n^p¶p.
tI«³ ^mkns` H^p 8 30 B]t¸mÄ bSnkv tbms` ko«n Wn¶v C_§n. tI«³ tbm]n Njnªp DXsW
Mm³ tbm]n A`fm^]n Wn¶p Aѳ b_ª Hm\¯nWv FXp¯ shäv hm^n]pw skÅ {dm bmân bmkmX
F¶nk]pw FXp¯p N«n`n C«p. bmkmX]pw »uhpw {dm]pw bmân]pw FXp¯v Mm³ dmSv–_qfnÂ
N]_n Npan¡mWm]n. h´qÀ thm¸v– Dbt]mPn¨p WtÃm\w tSs¨m^¨p Npan¨p. t^mfw Hs¡ C¶s`
Ss¶ kXn¨n^p¶p. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Npan Njnªp Mm³ tUis¯ skÅw FÃmw SpX¨p Naªp. skÅ Wn_¯ns` N¸pÅ {dm
U^n¨p bmân]pw C«p. C¶v Npan Njnªt¸mÄ Ss¶ Ft´m H^p DÕmiw tSm¶n. bmkmX]pw »uhpw
V^n¨v dmSv–_qfn Wn¶v C_§n. Mm³ tWm¡pt¼mÄ N«n`n Fsâ hm^n]psX sshZn H^p sbmSn
C^n¡p¶p. fp_n]n BsN b^¶ f\w sNm*v ASv fpøq Bs\¶v FWn¡v fWhn`m]n. Aѳ ^mkns`
Ss¶ tbm]n fpøq km§n k¶n^n¡p¶p. Mm³ _qfnsâ kmSn AX¨v N®mXn]n tWm¡n. Fsâ l^o^
ewPn Mm³ Ss¶ H¶p BhzUn¨p. 34_ sshhv fp` Ipk¶ »uhn HSp§msS SÅn Wn¡p¶p. Cu »uhnsâ
Njp¯v– kas^ AVnNw C_¡n sk«n]Sv B\v. fp`sk«p W¶m]n Nm\mw. Fsâ Sm`n fm` fp`
CXp¡nt`¡v ko\v NnX¡p¶p.Mm³ Fsâ k]_nt`Nv tWm¡n. kas^ hpµ^fm] k]À Bs\¶v FWn¡v Ss¶
tSm¶n. bmkmX C{S]pw N]än DXp¡* F¶v Mm³ So^pfmWn¨p. bmkmX]psX tN«v Ajn¨p Smjv¯n
sN«n. Ct¸mÄ sbm¡napw Njnªp kas^ Smsj B\v .B Ipk¶ bmkmX CSn NqXpS Smjv¯n DXp¡m³
hmVn¡nà . Fsâ k]_pw hpµ^fm] sbm¡nÄ Npjn]pw N*v FWn¡v Ss¶ AenfmWw tSm¶n. BsN
sfm¯w H^p i³hnN]psX `p¡p*v Fs¶ Nm\m³ F¶p tSm¶n. GNtUlw A{S]pw k®sfms¡ B\v FWn¡v.
Mm³ hm^n Hs¡ DXp¯p. k]À C{S]pw Nm\n¨v Mm³ BUyfm]n B\v hm^n DXp¡ps¶. S`]nÂ
fpøqkpw IqXn Mm³ H¶p NqXn N®mXn]n tWm¡n. Cu tNm`¯n Fs¶ BÀ¡v Hä¡v Nn«n]m`pw
Fs¶ tN_n Du¡pw F¶p FWn¡v tSm¶n. Mm³ AÑsâ fp_n]nt`¡v fµw fµw WX¶p. BUy ^m{Sn]nÂ
Mm³ hpt^tg«sâ fp_n]nt`¡p NX¶v sI¶tbms` Mm³ AÑsâ fp_n]nt`¡p AtS Dt±lt¯mXv NqXn
tbmNp¶p. A¶v Fsâ fWhn D*m]n^p¶ AtS BNmw£]pw ht´mgkpw B\v Ct¸mjpw Fsâ fWhnÂ. Fsâ
Nm sb^pfmäw tN«v Aѳ Fs¶ tWm¡n tImUn¨p
“”Bim Fsâ hoS Np«n C{S sbs«¶v kt¶m.?””
Mm³ H¶pw fn*msS S` Smjv¯n S` Smjv¯n Wn¶p. Aѳ Fsâ A^nNnt`¡v k¶v Fsâ N¿n bnXn¨p
k`n¨p N«n`n C^p¶p. Fs¶ AÑsâ fXn]n B\v C^p¯n]Sv. F¶n«v Aѳ H^p ssN sNm*v Fsâ
fpXn H^p sshZnt`Nv Wo¡n . fpXn]n sk¨n^p¶ fpøqkn fpOw tIÀ¯v B W_pf\w BhzUn¨p.
Aѳ Fsâ bn³ Njp¯n Ipwdn¨p sNm*v Fsâ Ipf`n ssN sk¨p AfÀ¯n. F¶n«p Fsâ ssNNan`qsX
ssN Smtj¡v sNm*v tbm]n. AÑsâ fXn]n C^p¶Sv sNm*v AÑsâ hmVWw d`w. sk¡p¶Sv FWn¡v
fWhn`mNp¶p*m]n. Aѳ b_ªp.
“”Mm³ b`s^]pw Nan¨n«p*v. bs£ C{S hpµ^n B] H^p¯ns] b^hvb^ h½St¯msX BUyfm. fäpÅkÀ
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Hs¡ Fsâ eog\n¡v kj§n]kÀ B]n^p¶p. “”
Mm³ H¶pw fn*msS C^p¶p. AÑsâ ssNNÄ Fsâ fm_n AfÀ¶p. Aѳ kas^ frUpkm]n Fsâ fp`Nsa
AfÀ¯n. M§Ä C^n¡p¶SnWv tWs^ fp¶n H^p N®mXn D*v. Mm³ ASn`qsX AÑsâ {bkÀ¯nNÄ
N*psNm*n^p¶p. AÑsâ fpOw Ct¸mjpw Fsâ bn³Njp¯n Ss¶ B\v. Fsâ fmVmWsbm]vN tS³ Ip^¯n
SpX§n F¶v FWnNv fWhn`m]n. Aѳ Fsâ fm_n Wn¶v hm^n fmän. F¶n«v Ft¶mXv Fjpt¶Â¡m³
b_ªp. Mm³ FjptWäp Njnªt¸mÄ Aѳ Hä sh¡³Zn Fsâ hm^n fpjpk³ Du^n fmän. Aѳ F´v
f_nfm]w B\v Nm\n¨Sv F¶v– fWÊn`m¡p¶SnWv fp³tb Mm³ AÑsâ fp¶n Ipk¶ bmkmX]pw »uhpw
fm{Sw C«v Wn¶p. Aѳ Fs¶ AÑWv AenfpOw B]n WnÀ¯n. Mm³ Wm\¯m ssNNÄ sNm*v fm_v f_¨p
S` Smjv¯n Wn¶p. Aѳ FjptWäv k¶v FWnNv Ipäpw H¶v k`w sk¨p. F¶n«v Fsâ AenfpOw B]n
Wn¶v Fsâ fpOw D]À¯n tImUn¨p. “”Fsâ hpµ^n Np«n¡v Ct¸mÄ Ss¶ Wm\w Bt]m. CWn At¸mÄ
km¡n NqXn Du^n Njn]pt¼mtam? Fsâ hoS Np«n B ssNs]m¶p fmäns¡. Aѳ Nm\s« B
fp`s]ms¡.”” Aѳ Ss¶ Fsâ ssNNan bnXn¨p fmän. Aѳ Fsâ fp`Nant`¡v Iqjv¶p tWm¡n.
F¶n«v Fsâ Ipf`pNan ssN sk¨v bSns] ssN Smtj¡v sNm*v tbm]n. Fsâ WPvWfm] CXp¸nÂ
B\v B ssNNÄ F¯n Wn¶Sv. CXp¸n ssNNÄ bSns] AfÀ¶p. F¶n«v A¨³ Fs¶ sN«n¸nXn¨p. Fsâ
fp`NÄ AÑsâ sW©n AfÀ¶p. AÑsâ ssNNÄ Fsâ fpSpNn Cjªp Wo§n. Fsâ I´n]n H^p ssN
AfÀ¶p. f_p ssN Aѳ Fsâ bmkmX I^Xv `£yw B¡n Wo¡n. bmkmX]psX sN«jn¨ DX³ Aѳ Fs¶
Ssâ Nm^hvb^vl¯n Wn¶v tfmIn¸n¨p. bmkmX S¶¯m³ SmtjNv ko\p. Aѳ Fs¶ Sn^n¨p WnÀ¯n.
Mm³ Ct¸mÄ N®mXn¡v AenfnOw N¼nNp«³.sWäv B\v Wn¡p¶Sv. Aѳ ASnWnX]n hz´w gÀ«v
Du^n fmän. Aѳ Fsâ l^o^¯nt`¡v tIÀ¶v Wn¶p. AÑsâ B]pVw Fsâ I´n]n Np¯n tWmkn¨p.
AѳsI¿p¶ {bkÀ¯nNÄ Mm³ N®mXn]n`qsX tWm¡n N*p. AÑsâ k`Sp ssN Fsâ Ip*pNÄ `£yfm¡n
k¶p. Fsâ Nojv¨p*v Aѳ kn^`pNÄ¡nX]n C«v sM^n¨p. Mm³ GtSm H^p D×VkØ]nt`Nv tbmNpw
tbms` tSm¶n. Aѳ Cu hf]¯nWpÅn CXSv ssN Fsâ fp`¡v fpNan sk¨p. k`Sp N¿pw fp`
`£yfm¡n Wo§n. C^p fp`Napw ^*v ssNNÄ sNm*v W¶m]n sM^n¨pX¨p. hSy¯n C{S
WmapNÄ¡nX]n Fsâ eÀ¯mkv fp`Nan sSmXpN]pw SXkpN]pw AÃmsS CSptbms` sM^n¨n«nÃ.
AÑsâ {bkÀ¯n Fs¶ NqXpS hpOn¸n¨p. Aѳ Fsâ »uhnsâ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ipNv Hmt^m¶m]n Du^n. Fsâ »uhv Aѳ Du^n. Ct¸mÄ Mm³ sk_pw H^p {dm]pw
bmân]pw fm{Sw C«m\v AÑsâ fp¶n Wn¡ps¶. Aѳ ko*pw Fsâ fp`NÄ Nl¡n. Aѳ Fsâ
t{d¡pÅn ssN NX¯n fp`NÄ Nl¡n DX¨p. Mm³ sb^pkn^`n Wn¶v tbm]n. Fsâ fmVmWsbm]vN A\
sbm«n HjpNm³ SpX§n. Aѳ Fs¶ Sn^n¨p WnÀ¯n. Mm³ Fsâ Ip*pNÄ AÑsâ Ipt*mXv tIÀ¯p.
AÑsâ Nojv¨p*v Mm³ k`n¨o¼n. Aѳ Ssâ ssNNÄ Ct¸mÄ Fsâ Np*n¡p fpNan sk¨n^p¶p.
bmân]psX DÅn`qsX ssN NX¯n Aѳ Fsâ NqSn]n kn^ N]än. Cu hf]w A{S]pw Mm³ AÑsâ
Nojv¨p*v Du¼n NpXn¡pN]m]n^p¶p. Aѳ Wmkv Fsâ km]n¡pÅnt`Nv SÅn S¶p. Mm³ B Wmkv
kas^ hzmtSmsX Wp\ªp. Np_¨p Njnªp Aѳ Ft¶mXv tImUn¨p. “”tfmÄ¡v AÑsâ hmVWw
Nm\t*?””. “”N* fm{Sw tbm^””. “”F¦n tfmÄ Ss¶ Cu fp*v Du^n tWm¡nt¡m””.. Mm³ ASp
tNÄ¡m³ Nm¯p Wn¡pN]m]n^p¶p. Mm³ AÑsâ fp*q^n k`ns¨_nªp. A¨sâ Np® N*v Mm³ N®v
fnjn¨p Wn¶p. ASp N* Aѳ tImUn¨p. “”F´m tfmsa C§sW tWm¡n Wn¡ps¶””. “”CSp Fs´m^p
k`pSm AÑm. tI«tâSv CSnsâ fq\ns`m¶p tbm`pw CÃ. CSv FtâSn N]_ptfm AÑm””. “”tfmav
tbXn¡* AsSms¡ Mm³ tNän sNmÅmw. “” Mm³ AÑsâ Np®]n ssN sNm*v SjpNn. F¶n«v Mm³
AÑsâ fp¶n fp«pNm`n Wn¶p. Mm³ B Np® Fsâ fpOt¯mXv AXp¸n¨p. ASnsâ fmNpX¯nÂ
Han¨n^p¶ tS³ Mm³ Fsâ fpOs¯ms¡ tS¨p. Mm³ AÑsâ Np® sNm*v Fsâ ^*v Nknan`pw AXn¨p.
F¶n«v Mm³ B Np® fpjpk³ Wmkv sNm*v W¡n. ASnsâ fpNpX¯n Mm³ H^p fp¯w WÂNn. tlgw
Mm³ B BW Np® km]nt`¡v N]än. ASv Fsâ km]n fpjpk³ B]n N]_n]nÃ. Mm³ H«pw
{bSo£n¡msS AÑsâ Fsâ fpXn Np¯n bnXn¨p SÅn. Np® fpjpkWm]pw N¼nNp«³.sWävFsâ
km]n¡pan N]_n. Fsâ A®m¡n sI¶v B\v Np® Wn¶Sv. Fsâ N®v SÅn Wn¶p. Aѳ fpXnNp¯nÂ
Wn¶v ssN FXp¯t¸mÄ Ss¶ Mm³ km]n Wn¶v Np® bp_s¯Xp¯p. At¸mjm\v FWn¡v lzmhw tWs^
ko\Sv. Mm³ Np_¨p tW^w lzmhw k`n¨p kn« tlgw AÑtWmXv b_ªp. “”A½m]n AÑsâ Np® km]nÂ
FXp¯t¸mÄ lzmhw fp«n f^pfNÄ f^n¨p F¶p tb¸_n kt¶sW”” Aѳ NpXpNpX In^n¨p. F¶n«v
Np®]n Fsâ DfnWoÀ bp^«n] tlgw ko*pw bSns] km]n`n«p. hpt^tg«sâ Np® Du¼n Wà b^nI]w
DÅ Nm^\w FWnNv CSp H^p i^w B]n^p¶p. Mm³ AÑsâ Np® km]n`n«v W¶m]n Du¼n. Cu hf]w
Aѳ Fsâ fp`]n Wà bnXp¯w B]n^p¶p. AÑsâ huN^y¯nWp tk*n

N¼nNp«³.sWäv Mm³ t{dhn]À Du^n sNmXp¯p. Aѳ Fsâ fp` sM^n¨pX¨p. Fsâ fp`¡®pNÄ AÑsâ
ssN kn^`pNÄ¡nX]n C«v S«n Nan¨p. Mm³ Btklt¯msX AÑsâ Np® Du¼n sNmXp¯p. Np_¨p NqXn
Du¼n]m Fsâ km]n bm`entgNw WX¯pw F¶p tSm¶n]t¸mÄ Mm³ Np® km]n Wns¶Xp¯p. At¸mÄ
Aѳ b_ªp “”tfmsa´v b\n]m\v Nm\nt¨. ? FWn¡v k^m_m]Sm.”” ”At¿mX A§sW Fsâ km]nÂ
AXns¨mjn¨m F§sW l^n]mNpw. ASp sfm¯w Fsâ bq_n Hjn¡mWpÅSm.””…”” F¶m Wo C§p kmXn
bq_n tfmsa hotS.”” F¶p b_ªp Aѳ Fs¶ sbm¡n FXp¯v N«n`n NnX¯n. Aѳ Fsâ bmâo Du^n
fmän. eÀ¯mknsâ fp¶n AÃmsS fsäm^p AWy bp^pgsâ fp¶n Mm³ BUyfm]n bqÀ® WPvW]m]n
NnX¶p. Aѳ Fsâ tUi¯pNqXn NnX¶p.N¼nNp«³.sWäv F¶n«v Fsâ Ip*n D½ sk¨p. Fsâ
Nojv¨p*v I¸n kan¨ tlgw fpOw Fsâ fp`NÄNv CX]n sk¨p. Mm³ Fsâ ^*v fp`NapsX]pw
CX]n AÑsâ fpOw skIv AfÀ¯n. Aѳ Fsâ k`s¯ fp` km]n`m¡n I¸n. CXSv fp` Aѳ ssNNÄ
sNm*v sM^n¨p. Aѳ Fsâ fp` sM«n bSns] NXn¨p. Mm³ AÑsâ fpXn]n bnXn¨p k`n¨p.
tkUWn¨Sv sNm*ms\¶v tSmWp¶p Aѳ fpOw D]À¯n F¶n«v ko*pw fp` km]n`m¡n Np_¨p tW^w
Wp\ªp. bns¶ Aѳ fpOw bSns] Smtj¡v sNm*v tbm]n. Fsâ sbm¡nÄ Npjn]n Wmkn«v N_¡n]
tlgw Fsâ bq_n fpOw AfÀ¯n. Aѳ Fsâ Nm`pNÄ bSns] AN¯n Fsâ bqÀ f\¯p tWm¡n. F¶n«p
Fsâ bqÀ ^*v kn^`pNÄ sNm*v bnaÀ¯n tWm¡n. Fsâ bq_nWv Ipäpw Aѳ BUyw W¡n kr¯n]m¡n.
F¶n«v Wmkv bSns] bqänt`¡v N]än. Fsâ BUys¯ AWpekw B]n^p¶p CSp. Fsâ eÀ¯mkv Fsâ
bq_n W¡pN tbm]n«v H¶v f\¯pN tbm`pw sI]vSn«nÃ. Aѳ Fsâ bq_n Btklt¯msX W¡n. Mm³
AÑsâ S` Fsâ Nm`nsâ CX]nt`Nv ko*pw SÅn N]än. Fsâ FÃm tNmt{*mapw tbm]n. Fsâ bq_nÂ
Wn¶v fUK`w sbm«n HjpNn. AsSÃmw Aѳ W¡n NpXn¨p. “”AÑm Np® N]än AXn¡v. FWn¡v– CWn
bnXn¨p Wn¡m³ bänÃ. “” Mm³ b_ªp. Aѳ Fsâ fp`]n H¶v WpÅn] tlgw Np® FXp¯v Fsâ
bq_n D^¨p. F¶n«v Np_¨p DfnWo^v Np®]n bp^«n] tlgw bSns] bqänt`¡v SÅn. Fsâ bqÀ
WÃ fp_p¡w B]n^p¶p. Mm³ AÑsW SXªp sNm*v b_ªp. “”At¿m. AÑm… tkUWn¡p¶p. Np® Du^n
FXp¡v AÑm…”” “”tfmav tbXn¡tà Mm³ bs¿ tkUWn¡msS N]ämw…”” Aѳ bSns] bSns] Np®
Npt_sÈ N]än. Mm³ Nm ^*pw AN¯n sk¨v AÑsW him]n¨p. bSps¡ bNpSn kt^w N]än] tlgw
Aѳ Np_¨p tW^w Np® AW¡msS

N¼nNp«³.sWäv NnX¶p. tlgw Mm³ H«pw {bSo£n¡msS C^p¶t¸mÄ Np® Hä Saan fpjpk³ Fsâ
bq_n N]än. Mm³ At½ F¶v D_s¡ knan¨p tbm]n. Aѳ bnt¶w Np_¨p tW^w Np® AW¡msS sk¨p.
bns¶ bSps¡ Du^n AXn¡m³ SpX§n. tkUW bSps¡ hpOw B]n fm_n. Aѳ tkPS Nq«n. ¹Nv ¹Nv
F¶ lÐw fp_n]n BsN b^¶p. Mm³ bSns] bSns] hpO¯nsâ D¨Øm]n F¯n]n^p¶p. FWn¡v ^Sn
fqÀ¨ hwekn¨n«pw AÑWv k¶n^p¶nÃ. Aѳ bnt¶w AXn¨p. Mm³ Fsâ ssNNÄ sNm*v AÑsW k^nªp
fp_p¡n bnXn¨p. Aѳ ASnNw sskNmsS Fsâ bq_nWpÅnt`Nv bm`entgNw WX¯n. bm`v fpjpk³
Fsâ bq_nt`Nv Ss¶ Aѳ Ioän¨p. bm`v sfm¯w tbm]n«pw Aѳ Np® Du^msS Fsâ tfs` NnX¶p.
MmWpw AÑWpw bqÀ® WPvW^m]n sN«n bnXn¨p NnX¶p Np_¨p tW^w. Mm³ tImUn¨p. “”AtS AÑm
C§sW NnX¶m fSnt]m D¨¡v Ft´`pw Njn¡t*.. fm_v Mm³ tbm]n kÃSpw sk¡s«.”” “”Hm C¶nWn
H¶pw skt¡*. FWn¡v Wns¶ Sn¶m fSn. Wo CknsX AX§n NnX¡Xn.”” “”Ct{Sw tW^w Sn¶Sv
tbms^ ?”” Mm³ ASp tImUn¨t¸m Aѳ Fsâ fp`sM«n bnXn¨p sM^Xn. FWn¡v tkUWn¨p. Mm³ H¨
sk¡m³ km Sp_¶t¸mÄ Aѳ Fsâ km]n¡pÅnt`Nv AÑsâ Wmkv SÅn N]än. Mm³ B Wmkpw Ip*pw I¸n
k`n¨v A§sW NnX¶p.

Leave a Reply