എയർഹോസ്റ്റസ് ശിവന്യ 2 [MAHADEV]

Posted by

എയർഹോസ്റ്റസ് ശിവന്യ- 02

AIRHOSTESS SHIVANYA  AUTHOR : MAHADEV || PREVIOUS PART
[https://Muthuchippi.net/?s=AIRHOSTESS+SHIVANYA]

[http://kambikuttan.net/wp-content/uploads/2018/05/Title-1.jpg]

CâÀ tNm*nsWâ fss_³ ss{Zkv Fs¶m^p {So ÌmÀ tim«n`nWp fp¶n`m\v NmÀ k¶p

Wn¶Sv… lnkWy ]pw lnk {bhmUpw Nm_n Wn¶n_§n..

fpwd]ns` d{µ Nm]`nWXp¯p ØnSn sI¿p¶ tim«Â B]n^p¶p ASv…

Nm_n Wn¶pw dmtPKv FXp¯psNm*p lnk {bhmUv _nhbvg³ Nu*_nt`¡v WX¶p….

_nhbvgWn Wà Ipų b¿·mÀ Wn`vNp¶Sv AkÄ N*p…. Ak^psX FÃm^psX]pw tWm«w

lnkWy ]psX fm_nX¯n`m]n^p¶p..

AkÄ¡p tUgyw k¶p.

AkÄ tim«`ns` thmc ]n tbm]n C^p¶p… dp¡v km]n¡p¶ ^oSn]n GtSm fmPhn³ N¿n`vbnXn¨p
km]n¡m³ H^p§n….

. lnk{bhmUv _qw dp¡v sI]vS]pX³ lnkWy]psX AXp¯v sI¶p ..

“”tfmsa….””?

“”Bwiv AÑm””…

“”tfmsa H^p dm{Sqw … … H^p dm¡\n … k¬ imÄ ASns`m^p sdZv … C{S]pw DÅ H^p 45
h-vNz]À coäv DÅ Ìm³tZÀZv F]À N*ng³Zv _qw B\v tfmsa dp¡v sI]vSSv. Nn¨¬ H¶pfnÃ…
ss{bkäv dnhnWÊv hyp«v _qw B\v .. ASv tbms^ .?””

“”Bwiv… Cs¶m^p ^m{Sn D_§m³ Asà AÑm.. CSpfSn..””

“”tfmsa CknsX AXp¯v Ft´m t{bm{Pmw WX¡ps¶m*v _qw Hs¡ cpÄ B\v.. H^p _qw fm{Stf
Nn«nt]map … tfmav hyp«v _qfn tbm]n NnXt¶map.. FWn¡v H^p tWm¬ F hn _qw l^n]m¡n
S^msf¶p _nshbvtägWnhv_v b_ªn«p*v.””

“”ASnWp W½Ä ^*p tbÀ fm{Sftà DÅp .. bns¶ F´nWm AÑm ^*p _qw..?””

“”AÃ tfmapsâ ss{bkhn NqsX Mm³ tWm¡\ftÃm..???””

“”F´nWm AÑm AWmkly In`skms¡..?? ASv Nym³h sI]vtS¡v…”” AkÄ kmlnbnXn¨p

“” F¶m bns¶ A§sW BNs«… tfmap 11 cvt`mÀ C`m\v _qw… _qw s_Zn BNpt¼m _qwtdm]v
knan¡pw .. dmtPKv Hs¡ AkÀ FXpt¯mapw… Aѳ Cs¸m k^mw “”

“”Aѳ FknsX tbmNp¶p..””.??

“”Cs¸m k^mw tfmsa… WnW¡v Ft´`pw km§t\m ?””””

½v … AÑm b¸]v¡ Nn«ptkm..??

^m{Sn b¸]v¡t]m .??? ASnsW´nWm Cs¸m b¸]v¡v.?? B¸nÄ Hm fm§t]m km§n] fSnt]m.?

AÑm cvss`än sk¨v Njn¨ b¸]v¡v Kyqhv FWn¡v Cãs¸«p.. FWn¡v b¸]vN fSn…

Bwiv . Nn«pkmt\Â km§mw.

lnk{bhmUv AknsX Wn¶v C_§n… H^p XmN-vhn knan¨p…

.lnk{bhmUv tWs^ dnkt_Khv `£yfm¡n kn«p… fpwd]n Wà S\p¸v D*m]n^p¶p.

Unkhkpw H^p B_v þ Fs«®w AN¯p sIÃmsS A]mÄ¡p D_§m³ Njn]nÃm]n^p¶p…

A]mapsX AemPyw sNm*mk\w dnkt_Khv tgm¸v Hs¡ t¢mhv sI]vSn«p*m]n^p¶p… bs£

A]mapsX fpOw kmXp¶Sv N*v XmN-vhn ss{ZkÀ H^p _n«t]ÀZv fn`nä_nNm^sâ ko«nt`¡p

kn«p…

A^ f\n¡qÀ Hmaw lnkWy sk]vänwPv tNmÀ\_n`n^p¶p .. _qw s_Zn Bs]¶p _nshbvgWnhv_v

b_ªp… As¸m Ss¶ H^p _qw tdm]v k¶p dmtPKv Hs¡ FXp¯psNm*p `ncvän N]_n…

lnkWy ]pw H¸w tN_n… sFÀ timÌnwPv Nym^oÀ bYn¡m³ k¶kam\v. `ncvän N]_m³

tbm`pw AkÄNv tbXn]m]n^p¶p

`ncväv ]qhv sI¿t\m s̸v ]qhv sI¿t\m . ??AkÄ Bt`mIn¨p..

tbXn¨^*m\v AkÄ `ncvän N]_n]Sv .

`ncväv .D]À¶p SpX§n… 8 Bfs¯ cvt`m_n F¯n]n^p¶p…

N_*v tbm]m F´v sI¿pw.?

F¶kÄ sk_psS In´n¨tS DÅp… N_âv tbm]n… `ncväv ÌmÄ sI]vSp Wn¶p …

lnkWy sbm«n N^ªp SpX§n… `ncväv F¶Sv AkÄ¡p bs* tbXn B]n^p¶p…

_qw tdm]v H^p bmkw sI¡Wm]n^p¶p… AkWpw sM«n tbm]n…

AkÄ Cw¥ogn Fs´ms¡t]m b_ªp.. B b¿Wp fWhn`m]nÃ… f_m¯n f_m¯n F¶k³

CX]v¡p b_]p¶p*m]n^p¶p… f_m¯n emg AkÄ¡_n]nÃm]n^p¶p..bN^w inµn ss{X sI]vSp

tWm¡n ..AkapsX emPyw ..AkVn¡m`¯p inµn bYn¡m³ tbm]SpsNm*v ^£]m]n …

Ak³ DXsW _nhbvgWn knan¨p… bkÀ sc]n`ns]À D*m]n F¶pw `ncväv 8 Bfs¯

cvt`m_n Kmw Bs]¶pw sf¡mWn¡Â Xow CtWmXv sb«¶v k^mWpw b_ªp…

15 fnWn«nWv Njnªn«pw B^pw ^£n¡m³ AknsX F¯o`…

AkÄ e]¶p… b^nI]fnÃm¯ BÄNmÀ.,Ø`w., `ncväv., NqsX AÑWpfnÃ… GsSm^p

sb®m]m`pw Cu H^p AkØ]nÂ
tbXn¡pw…[http://kambikuttan.net/wp-content/uploads/2018/05/SHIVANI-2-2.jpg]

bs£ Ak³ bmkw H^p sI¡Wm]n^p¶p… ASpsNm*p Ss¶ Aksa tN_n bnXn¡psf¶p

H¶pw AkÄNv tSmWo`…

AkÄ ssV^yw hwe^n¡m³ {lfn¨p ..

AkÄ AÑsW knan¨p… Aѳ tcm¬ FXp¯n^p¶nÃ..

30 fnWnäv Njªp… B^pw k¶nÃ… AkÄ¡p tUgyw k¶p SpX§n..

AkapsX fpOw fm_p¶Sv N* Ak³ b_ªp::

“”sf¡mWn¡Â Xow skÅw AXn¨p Hmcv Bs\¶pw .. N_âv k¶mt` Ft´`pw sI¿m³ bt«map

F¶v Ak³ b_ªp …CSv fpwd]n hÀk hmVm^\w Bs\Wv Ak³ b_ªp…

5 fnWnäv Njnªt¸m Ss¶ FfÀK³hn ss`äpw cmWpw Hmcv B]n….

`ncväv F§mWpw Smsj tbmNptfm F¶m]n^p¶p lnkWy]psX tbXn…AkÄ BsN kn]À¯p

Npan¨p… AkapsX N¿NÄ kn_]v¡p¶p*m]n^p¶p..

“”3 ÌmÀ tim«Â Ìm³tZÀZv D*m]n«pw C§sW]mt\m Wn§apsX hÀkohv Xow kÀ¡v

sI¿p¶Sv.? tImUn¡mWpw b_]mWpw H¶pw B^pfnÃ.? “” lnkWy tUlyt¯msX inµn]n tImUn¨p .

“”fmw .. Cs¶m^p hvsbgy t{bm{Pmw WX¡p¶p*v… Smjs¯ t`mdn]n Cu ØmbW¯nsâ

Fw.Zn ]psX fNapsX fmt^yKv _nhbvg³ WX¡pN]m\v… FÃm^pw fUy`i^n]n`m\v.. thm_n fmw””

. F¶k³ b_ªp…

AkapsX tUlyw N*p tbXn¨^*v Wn¡pN]m]n^p¶p b¿³.. ASv N*kapsX DÅn In^n sbm«n…

AkWpw bq¨N®pNam\v… sbmXn fol fpa¨p k^p¶tS DÅp… A{S SXns]m¶pfnÃ. H^p s_Zv Xn

gÀ«pw »m¡v bmâpfm\v Aksâ tkgw…AVnNw {bm]kpfnà … Aksa¡mÄ sI_p¸m]n«p

AkÄ¡p tSm¶n . AkWpw tbXn]m\v F¶v AkÄNv tSm¶n…ASv fsäm¶pw sNm*à ..

Ssâ tUlyw Nm^\fms\¶v AkÄ N^pSn…

Sm³F´m fUybn¡msS..? lnkWy tImUn¨p

“”Fsâ Aѳ Fs¶ A§Wm\v kaÀ¯n]Sv fmw…”” Ak³ b_ªp

AksWm^p f^n]TmNm^³ Bs\¶v AkÄ¡p fWÊn`m]n

“”SWnNv F{S k]Êp*v?””

“”17 fmw.. “”

lnkWyt]¡mÄ H^p k]ÊnWp Ca]Sm\v Ak³…

“”Fs¶ fmw Fs¶m¶pw knan¡*.. lnkWy F¶v knan¨mfSn..””

“”l^n fmw..””

bnt¶w Ak³ A§sW knan¡p¶Sv sN«kÄ In^n¨p..

AkWpw In^n¨p

AkapsX tbXns]ms¡ fm_n k^p¶p*m]n^p¶p.. AkÀ b^hvb^w N^y§Ä tImUn¡pN]pw

b_]pN]pw sI¿p¶p*m]n^p¶p…

Aksâ tb^v AfoÀ F¶m]n^p¶p…

Aks^ sM«n¨psNm*m\v lnkWy]psX tcm¬ _nRv sI]vSSv.

AkapsX Aѳ B\v tcm\n knan¨Sv..

“”it`m…. tfmsa.?””

“”F´m AÑm….””

“”AÃ tfmsa H^p fnÊvZv NmÄ N*p.. Ft´`pw t{bm»w Dt*m .??””

“”ASv AÑm….. “”

“” F´m tfmsa…??? _qfn tN_os`.?? D_§nt¡m.. Aѳ H^p 1 f\n¡q_nWNSv k^pw..””

“”Bwiv.. l^n AÑm.. “”

“”A]mÄ tcm¬ sk¨p “”

lnkWy tcm¬ N«v sI]vSp…

tcm¬ N«v sI]vSpsX³ AkÄ AksW tWm¡n… b_t]*SnÃtÃm.. Np_p¡·m^psX N®v Ft¸mjpw

tNmjn¡q«n Ss¶ B\tÃm … bs£ AksWm^p Wm\wNpXp§n B]n^p¶p..

Aksâ bmânsâ CX]n Aksâ `Pm³ W¶m]n fpj¨p Wn¡p¶Sv AkÄ N*p

lnkWy]psX Aѳ CWn H^p f\n¡qÀ Njntª k^q… ASpks^ F´v WX¶m`pw AkapsX Aѳ

A_n]nÃ… AÑsW¶p fm{Sfà `ncvänWNSv Nymf_ CÃm¯SnWm B^pw H¶pw A_n]nÃ..

B Nnak³ dm¡n sk¨ Ft´m H¶v bqÀ¯n]mNm³ lnkWy]psX bq_p sNmSn¨p…

AkapsX fWÊn B knIm^§Ä DsXs`XpSpsX³ AkapsX bq_p S^n¨p… Nj¸naNn ..

`ncvänWNs¯ IqXv sNm*v AkÄ W¶m]n kn]À¯p… kn]À¸p SpÅnNÄ AkapsX sWän]nÂ

Wn¶pw HjpNn AkapsX Ip*nWp fpNan sN«n Wn¶p ..

kn]À¸p SpÅnNÄ AknsX Wn¶v HjpNn AkapsX fp` Im`nWnX]v¡p HjpNn…

Nj¸v fq¯p k¶SnWm AkapsX fp` ko*pw SpXp¯p… WnºvÄ NqÀ¯pWn¶p.. AkapsX

sW©ns` N_p¯bmXpw B Im`pw fp`]psX SpXp¸pw AksW]pw {em´Wm¡n…

AkapsX sshZn`m\v Ak³ Wn¶Sv… AkÄ WX¶p AkWXpt¯¡p Wo§n…

Sp_¡nsö_nªn«pw AkÄ tZmÀ Sp_¡mWm]n tWm¡n..

Sp_¡m³ Njn]nà F¶v b_ªpsNm*v Ak³ AkapsX N¿n bnXn¨p…

AkÄ N®p^p«n H¶p tWm¡n]t¸mÄ Ak³ tbXn¨p Ns¿Xp¯p..

AkÄ At¸mjp DÅn In^n¨psNm*n^p¶p…

fäpÅk^n Nmf {em´v Ca¡p¶Sn`pw fäpw A½]psX fNÄ Ss¶]n^p¶p lnkWy..

lnkWy AktWmXp tIÀ¶v Wn¶v… A_n]msS sI¿p¶tbms` k`t¯ N¿v skÑv Aksâ `PmWnÂ

X¨v sI]vSp…

{bm]s¯ Nm fq¸p Ak¶ps*¶v AkÄ¡p fWÊn`m]n…

AkÀ S½n S½n tWm¡n… Akans` NmftUkS]pw.. AkWns` NmftUkWpw D\À¶p…

AkÄ A`vbw bp_tNm«p fm_n `ncväns` timÄZnRv dm_n C^p¶p .. Nm`pNÄ Nk¨p sk¨p …

Ssâ Iq*p kn^ sk¨v AksW Ssâ AXpt¯¡v AkÄ fmXn knan¨p…

fXn Nm\n¨ AksW AkÄ Aksâ gÀ«n bnXn¨p k`n¨p…

Aksâ Ip*n AkÄ fp¯fn«p…. AkapsX CXs¯ N¿v Cjªp bq_p `£yfm¡n I`n¨p…

Aksâ Ipk¶ Ip*kÄ NXn¨p k`n¨p…

””Nmfw F´ms\¶ A_nª sb®pw.. tbmÀ¡aw N* NpSn^]pw H¶m\v””’…

AkÄ AkapsX gÀ«v Ajn¨p fmän… b¿Wv hnN-vhv bm¡v H¶pfnsæn`pw Wà s{c]nw tdmZn

D*m]n^p¶p… Aksâ l^o^w BsN AkÄ fp¯fn«p..

N¿v Cjªp Cjªp Aksâ Np®]n bnXp¯fn«p…

At¼m….

Abm^w Ss¶…. tS§m sbmSn¡p¶ bm^m Ss¶… WÃ fpjp¸pw k®kpw Woakpw D*v…

AkÄ hf]w Na]m³ Wn¶nà … Ft¸mjm\v N_âv k^p¶sS¶v b_]m³ bänÃtÃm…

AkÄ fp«pNp¯n Wn¶v Aksâ Np® km]n`m¡n..

Aksâ l^o^w H^p £\w H¶v sk«n kn_¨p… ^*ptb^pw kn]À¯p HjpNpN]ms\¶p.. Aksâ

l^o^¯nsâ f\w AkÄ¡p Wt¶ tdmVn¨p..

km]n`n«p ^hw fq¯ t¸mÄ Ak³ Ss¶ AkapsX S` bnXn¨p At§m«pw Ct§m«pw B¡n…

CX]v¡v CX]v¡v At§ Aäw ks^ N]än Ak³ Np® WnÀ¯pw… AkapsX sSm* Npjn Njnªpw

ASn_§pfm]n^p¶p…

Aksa S`]n bnXn¨p Ak³ Fjpt¶Â¸n¨p… ko*pw AkÄ AksW fp¯fn«p. C¯k\

Aksâ Wm\w Hs¡ Ak³ fmän sk¨p .. Aksâ Wm¡v BkÄsX km]nt`¡v Np¯n C_¡n

sNmXp¯p… Ak³ Aksa `ncvänsâ kmSn`n Im^n WnÀ¯n sNm*v fp`Nan bnXn¨p…

sM«n NXn¨p…

H^p Npªp Np«n fp` NpXn¡p¶ tbms` Ak³ ASv NpXn¨p.. AkapsX lzmthmIzmh¯nsâ

hu*v B `ncväv fpjpkWpw fpj§n… Ak³ Aksâ SpX AkapsX Nk¨p sk¨n^n¡p¶

AkapsX bq_nsâ emPt¯¡v N]än… fp«pNm sk¨v Ak³ ASv SXkn….

AkÄ At¸mjm\v Aksâ Np®]n Wn¶pw bnXn kn«n^p¶nÃ… Ak³ Aksa sN«n bnXn¨p..

Aksâ ssN]v¡pÅn HSp¡n.

AkÀ ^*ptb^pw Wn`t¯¡v ko\p… b^hvb^w km^n bp\À¶p…

AkÄ S_]n NnX¶p AkapsX tf khv{S§Ä FÃmw Ajn¨p Naªp…

“”CWn Wo AXn¨p Sm… bmâv Du^p Zm …. “”

[http://kambikuttan.net/wp-content/uploads/2018/05/IMAGE-3.png]

Ak³ AkapsX bmâv sfsà k`n¨p Sm]vSn …. Ak³ AkapsX Wo* N´n bnXn¨p k`n¨p…

Ak³ AkapsX A¸¯n W¡n…. N´p NXn¨p k`n¨p…

At¸mjm\v AkapsX bq_nWpÅn Wn¶pw bm HjpNn k¶Sv…

ASv B Nnak³ K] {bhmUnsâ SmsW¶v AkÄ¡p fWhn`m]n… fXn¨p Wn¶ Aksâ S`

d`fm]n bnXn¨p AkÄ k`n¸n¨p…

AkÄ hpOt¯msX tkUWn¡p¶p F¶v b_ªp…

Ak³ AkapsX bq_nWpÅnt`Nv Aksâ N¿v Np¯n N]än…

Ak³ W¶m]n kn^`n«p . AXn¨p sNmXp¯p….

Êv….Êv…hv…Biv.. BBiv…. AXn¡p AXn¡p…ABiv…

BBiv..Bim,.. FÊv..

AkÄ AkapsX CXs¯ N¿v sk¨v N´nWp fpNan`qsX N_¡n SXkn sNm*n^p¶p….

N]äp Zm…. N¿v sfm¯w N]ä_p…. F¶mt` FWn¡v tbmNp…. AkÄ ]mIn¨p….

Ak³ A¼^t¸msX Aksa tWm¡n….

BUyfm]n«mkpw, C{S Nj¸pÅ H^p sb®nsW Nm\p¶Sv… lnkWy N^pSn…

“”N¿v sfm¯w N]ämtWm tI¨n..””.?

“”Biv Zm.. tkPw N]äp…. N¿v N]äp “”

H^p Nmf {em´n]m] Ak³ A¶v tW^n«v N*p..

Ak³ N¿v N]äm³ {lfn¨p…. F{S {lfn¨n«pw N¿v sfm¯¯n DÅnt`¡p N]_p¶nÃ.. SÅn

N]äm³ AkWp St¶ tbXn D*m]n^p¶p…

fXn¨p Wn`vNp¶p Aksâ N¿v SÅn AkÄ DÅn N]än…

Aksâ N¿v bnXn¨p AkÄ DÅn W¶m]n«p N]än… .. km]n skÅw H`n¸n¨p Ak³ Wn¡pkm]n^p¶p …

Wn`knan NqXn]t¸mÄ Ak³ Ss¶ AkapsX km]nt`¡p ko*pw Aksâ Np® C_¡n

sNmXp¯p… AkÄ Np_n¨p tW^w Np® Du¼n… H^p 10 þ16 k«w Np® hvt{Xm¡v sI]vSp sNmXp¯p…
AkhmWs¯ hvt{Xm¡n Ak³ SaÀ¶Sv N*v AkÄ N®v Sp_¶v tWm¡n..

b\nªp AVnNw b^nI]fnÃm¯k³ B]n^p¶p AfoÀ… Ak³ H^p fp¶_n]n¸v WÂNmsS AkapsX km]nt`¡v
Wn_ Hjn¨p…. H^p SpÅn tbm`pw Na]msS AkÄ ASv NpXn¨n_¡n…

AkapsX N_p¯ fgn BsN bXÀ¶n^n¡p¶p… fpOw knNrSfm]n tbm]n…

H^p 10 þ20 AXn Aksâ N¿v DÅn k¨v AXn¨t¸m Ss¶ AkapsX skÅw tbm]n…. cvss`än sk¨v
D*m]Sptbms` AÃ…

l^o^w W¶m]n kn]À¯p D^pNn C^pt¶m*v C{¸mklyw Nps_ AVnNw tbm]n… AkÄ knÃp tbms`
kaªn^p¶p… `ncväv BsN AkapsX tS³ bXÀ¶p HjpNn…

AkÄ F\o¨p Nm`pNÄ Nk¨p sk¨psNm*v Im^n C^p¶p…

AkâXpSv ASv W¡n NpXnt¨ma\sf¶ps*¦n NpXnt¨mam³ lnkWy b_ªp…

NmftUkS S^p¶ {bhmUw Bs\Wv AkÄ sfmjnªp…

AkÄ ASv f`]ma¯n b_ªSnWm AkWSp fWhn`m]nÃ…

Nym Nym… F¶k³ tImUn¨t¸mÄ AkÄ b_ªp “”””Nmf tUkS Nm {bhmUv Um F¶v””””

Ak³ ko*pw sbm«sW tbms` Wn¶t¸mÄ ….

AkÄ B fpjp¯ Np®]n bnXp¯fn«psNm*p b_ªp

Zm sbm«m Np® tkPw bq_n Np¯n N]äm³….

AkÄ Ss¶ Np® hz]w bq_nt`¡v k`n¨p N]än…

Aksâ Np® BUysfm¶p lÀUn¨n^p¶SnWmÂ

BUyw H^p ÌmÀ«nRv {XdvÄ D*m]n^p¶p…

bs£ lnkWy B^m tfmÄ… bq_p Nk¨p sk¨ AkÄ Np® DÅn N]än..

Ak³ Bªp b®p¶p*m]n^p¶p …

Ak³ S_]n NnX¶psNm*v Aksa sM^p¡n sk¨psNm*v Bªp SÅn..

Ak³ b_¶p Wn¶Xn¨p… AkWp Aksa Nt*m*p AXn¡\sf¶p b_ªt¸m Ss¶ lnkWy

sfmssd`n cv`mgv ss`äv Hm¬ B¡n… AkWp ht´mgfm]n

3 þ6 AXn AXn¨t¸m Ss¶…. Ak³ H¶v Wn¶p …NnS¨p ..

“”””k^m_mt]m.??”””” AkÄ tImUn¨p…

“”Bwiv tI¨n….””

“”F¶m sbm¶p tfm³ Np® bq_n Wn¶v Du^n FXp¡v . tI¨n¡v CWn]pw _nh-vNv FXp¡m³ k¿ Zm
“”

AkÄ Aksâ hmUWw AkapsX N¿n FXp¯Spw

`ncvän N_âv k¶p… cm³ cpÄ hvboZn N_§n….

hzÀPw N* hpOfm]n^p¶p AkÀ¡p ^*ptbÀ¡pw.. AkÄ AksW SÅn fmän…

F\o¨p Wn¶v bmâv k`n¨p N]än… At¸mjpw Ak³ AkapsX Sq§n Wn¶ fp`]nÂ

bnXn¡p¶p*m]n^p¶p…

bmkw FWn¡v skÅw tbm]n.. Blzmhw Nn«n.. AktWm.?? AkÄ HmÀ¯p …

Aksâ Nm^ytfmÀ¯t¸m AkÄ¡v kngffm]n… AksW _qfn sNm*ptbm]n Nan¡msf¶p AkÄ knIm^n¨p…
AkÄ dWn]³ CXm³ SpX§n]t¸m Ss¶ `ncvänsâ tZmÀ Sp_¶p…

AkWpw dWn]³ CXmsS Wn¡pkm]n^p¶p …

sb«¶nSm H^p b©mdn. S`¸mtkms¡ sk¨v sNänäp*v ASpw H^p Nnak³ B\v.. tNm«pw hyp«v Hs¡
C«p fp¼nÂ
Wn¡p¶p….[http://kambikuttan.net/wp-content/uploads/2018/05/SHIVANI-4.jpg]

At§^p kyàfm]n AkapsX fp` N*p… AkÄ e]¶p kn_¨p…. A]mÄ¡v AN¯p

WX¶sSÃmw fWÊn`m]n ..

AfoÀ DX³ Ss¶ dmtPKpw sNm*v `ncvänWv skan]n C_§n… Akapw C_§n… At§^p

At¸mjpw `ncvän N]_msS Aks^ tWm¡n Wn`vbp*m]n^p¶p…

Ak³ dnhnWÊv hyp«v _qw Sp_¶p .. dmtPKv H^p sshZn sk¨v…

F .hn Hm¬ B¡n..

lnkWy Ssâ AÑsâ im³Zv dmtPKv fnÊnwPv Bs\¶pw `ncvän ASn^n¡pkms\¶pw fWhn`m]n…

AfoÀ sshZnÂWn¶p bmânsâ hn¸v CXpkms\¶m\v AkÄ knIm^n¨Sv… hSy¯nÂ

Ak³ ASv Ajn¡pkm]n^p¶p… Ak³ ASv Ajn¨pX³ N«n`nt`¡v NnX¶p…

AkÄ Vm k^p¶p F¶v b_ªpsNm*v `ncvänt`¡v im³Zv emPv FXp¡m³ sI¶t¸mam\v

B Nnak³ H^p hvtbmÀXvhv {Xm¡v hyp«pw C«p Wn¡p¶ H^p fmftWmXv Nm^yfm]n«v Ft´m

knk^n¡pkm]n^p¶p .. A]mÄ fol Hs¡ sk¨n«pÅ H^p skàn B]n^p¶p.. f`]man `p¡v

Hs¡ D*v A]mapsX N¿n tim¡n ÌnNv Hs¡ D*v….

N*t¸mÄ Ss¶ AkÄ e]¶p…

AkÄ dmPpw FXp¯psNmt*mXn _qfn sI¶p …. AksW S«n knan¨psNm*p F\o¸n¨p…

“”AWn]m Wo Cs¸m tbm… Mm³ knan¡mw””..

Ak³ bnXnkmln Nm\n¨t¸m . lnkWy]v¡p tUlys¸tX*n k¶p…

Ak³ kngfn¨psNm*p _qfn Wn¶pw tbm]n…AkÄ¡pw kngffm]n..

“”AWn]m….””.

“”Zm … Bs^s¡t]m `ncvänWXpSv Wn`vbp*v… Ct§m«p k^m³ hmVyS D*v… Wo Cs¸m tbm… Mm³

Wmsa knan¡mw …bns¶ Bs^¦n`pw tImUn¨m FÃmw W½Ä tW^s¯ N* Nnak³

b_ªnXms\¶p Wo ‘sI]vSsS¶v b_ªmfSn.””.

“”B^v F´v tImUn]v¡m³..??””

“”Zm sbm«m tImUn¡psf¶Ã… tImUn¨m b_ªmfSn…””

Aksâ fpOw sSanªp… Ak³ sÌ]ÀtNhv kjn Smtj¡v tbm]n…

lnkWy AksW tWm¡n Wn`vbp*m]n^p¶p … ssd ssd …

H^p cv`]nRv NnÊpw WÂNn AkÄ _qfnWpÅn N]_n.

AkÄ As¸m Ss¶ tZmÀ t¢mhv sI]vSp… hf]w As¸m 12 .30 B]n Njnªn^p¶p …

lnk{bhmUv dNmÀZn]psX s`f¬ H^p tdm«ns`]pw km§n Nm_n N]_n.

NmÀ d{µ WUn]psX N^]n`m\v bmÀ¡v sI]vSp .. B NmÀ Nm^sâ NqsX C^p¶p skÅfXn

B]n^p¶p lnk {bhmUv …. hmVm^\ 6 þ7 sbPv AN¯p sIÃpt¼m Ss¶ lnk {bhmUv Nn¡v

Bkp¶Sm\v… bs£ fpwd]ns` ss¢fäv At§^v WÃ fqZm¡n]m]n^p¶p…

A¶v At§^p Np_¨p AVnNw Njn¨n^p¶p.. Hjn¨psNmXp¡p¶ NmÀ ss{ZkÀ WÃ sNmtfZn]³

B]n^p¶p… NÅv NpXn¨p fq¯t¸mÄ At§À¡p sb®v bnXn¡\sf¶m]n^p¶p…

At§sW B]nsNmt«ms« F¶v Nm^v ss{Zk_pw b_ªp..

lnk{bhmUnsâ tbm¡än`pÅ tWm«nsâ N«n N*psNm*m\v NmÀ ss{ZkÀ SpÅn]Sv …

NmÀ ss{ZkÀ A§sW lnk {bhmUnsW fq©n¡mw .. F¶ In´]n`m]n^p¶p… NmÀ ss{ZkÀ

5 fn³ AN¯p Ss¶ H^p I^¡v skXnsW shäv sI]vSp sNmXp¯p..

Nm^v ss{ZkÀ Nm_nsâ dm¡v hoäv W¶m]n bp_tNm«p SÅn sdZv tbms` B¡n sNmXp¯p..

AkÀ ^*ptb^pw ASn C^p¶p…

A¶v WÃ Wn`mkpÅ Unkhfm]n^p¶p…

B sb®nWv lnk{bhmUnsâ fNta¡mÄ 2 k]Êv fq¸p fm{Stf D*m]n^pt¶map. AkÄ WÃ Iºn
B]n^p¶p… SpXp¯ Nknapw Ip*pw … FÃmw sNm*v H^p Abvh^Êv…

NmÀ ss{ZkÀ fm_n Wn¶v H^p sNm¨p NnRvhpw k`n¨p sNm*n^p¶p… k`n¨Sv NnRvhv Bt\`pw
k`n¸n¨Sv lnk {bhmUnsW B]n^p¶p…

A`vbw hf]w Njnªt¸m Ss¶ A]mapsX NmÀ bmks] tbms` BXm³ SpX§n…

b^pbmXn SpX§n F¶]mÄ¡v fWÊn`m]n…

‘””Biv…hv….ABiv….ABiv…..ABiv…..

Fhv Fhv … c¡v fo Zn]À….

cmÌv cmÌv… s]hv Fhv…. ss`Nv Umäv….. sF `kv ]p Zn]À ….””

k*n¡pÅn Wn¶pw b` AblЧapw A]mÄ tN«p ..

A§sW lnk{bhmUv AXn¨p bqhm]n B sb®nsW b®n…

b®n Njnªt¸mÄ AkÄ AkapsX bq_pw sbm¯n bnXn¨psNm*p Nm_n Wn¶pw skan]n C_§n…

AkÄ bpN]p¶p*m]n^p¶p…

lnk{bhmUv fUy `i^]n bq_p AXn¨p No_n F¶]mÄ¡v fWhn`m]n… AkÄ bq_pw fäpw NjpNn

Nm_n k¶n^p¶p…

hÀ Nymgv .??AkÄ tImUn¨p

Hmiv ]p X¬ sk^n skÂ… iu fÑv _p¸ohv .??

AkÄ 5000 F¶v b_]m³ H^p§n]Spw ImXn N]_n 7000 sf¶p NmÀ ss{ZkÀ b_ªp…

7000 F¶v knIm^n¨p tdmVfnÃmsS 10000 lnk{bhmUv FXp¯psNmXp¯p…

“”hmÀ Cs¶m^p ssWäv tk\sf¦n CkÄ hm_nsâ NqsX Nm\pw””

‘AsSm¶pw tk*… _qfn fNap*v “”

“”Wo Cksa sNm*m¡n«p km… k^pt¼m Np_oÑv b¸]v¡ ]pw km§n«p km…”” lnk {bhmUv b_ªp

“”hm_nWv F´nWm Cs¸m bm¸]v¡”” ….

“”FWn¡sÃtXm .. fNÄ¡m\v…. AkÄ t{bSoNw km§\sf¶v b_ªpkn«Sm\v…””

“”Hm… f¡Ät¡m… ? A]mÄ AÛpSt¯msX tWm¡n…

hm_nsâ fNsa A]mÄ N*n«nsæn`pw ^m{Sn AkÄ b¸]v¡ Hs¡ km§\sf¶v sf¶p

b_ªp kn« ØnSn¡v AkÄ InÃ_ Nm^ns]m¶pfÃ…. Aksa b^nI]s¸tX*Sv

ASymkngfm\v…. A]mÄ fWÊv sNm*v knIm^n¨p….

NmÀ ss{ZkÀ Aksa sNm*m¡n .. d{U Nm]`nWXpSv Nm]v¨p Wn¡p¶ Nps_ b¸]v¡]pw b_n¨p
sNmXp¯p…

… Hm¸¬ sF_n WUn]psX N^]n Aѳ b®n SNÀ¯psNm*n^p¶t¸m tfmaknsX t¢mhvZv sF_nÂ
`ncvänWN¯p Du¼n SNÀ¡pN]m]n^p¶p .. ^*pw N\¡p Ss¶… As¸m hf]w GSm*v 12 .45
Njnªn^p¶p

A`vbw hf]¯nWNw Ss¶ AXn¨p bqhm]n b®n SaÀ¶ lnk{bhmUntWw Sm§n bnXn¨psNm*p Nm^v
ss{ZkÀ cv`mänWpÅnt`Nv N]_n k¶p

b¸]v¡]psX NkÀ FXp¡m³ A]mÄ f_s¶¦n`pw .. NmÀ ss{ZkÀ ASv f_¡msS FXp¯n^p¶p… fNÄ¡p
sNmXp¡m³..

kas^ k`y imÄ B\v hyp«nWN¯pÅSv… iman Ss¶ k`y H^p cÀ\ngvZv kpZv N«n`p*v .

ASn Wà thmcväv sdZv goäpw kn^n¨n«p*m]n^p¶p… lnkWy ASn k¶n^p¶p.. WÃ

bªnsN«ptbm`p*m]n^p¶p. F hn ]n`vWn¶pw WÃ S\p¯ Nmäv C^n¼n¨p N]_p¶p*m]n^p¶p.

fm{Sfà thmcväv Npgy³ sI]À … H^p ssZWn§v tXdnÄ. FÃmw D*v…

ZnssWWnRv tXdnÄ CWv fpNan H_nKnW t_mhmbqkpw k]`äv cvamtkmÀhpw sNm*v

sZ¡t_äZv B\v .. ASnWXp¯ H^p Ìm³Zn H^p Npªp {cnZvKp*m]n^p¶p… ASnWN¯p H^p fnWn
dmÀ ]n^p¶p

AÑWv tk*sSÃmw ASnWpÅn D*m]n^p¶p.. AkÄ ASn Wn¶pw H^p sbbvhn

FXp¯p NpXn¨p.

_qw fpjpkWpw WÃ sbÀ cyqfnsâ f\fm]n^p¶p… kmansÃÃmw t{bsSN

tcmt«mhpw bq¡apw sNm*v sZ¡t_äv sI]vSn«p*m]n^p¶p .

4 h sâ WsÃm^p NÀkvZv ZHD Xn kn ]pw imans` sdZv CWv Hmt¸mhnäv sk¨n«p*m]n^p¶p…

i.Zn _ v _ s¹]_pw . t¹]v tÌgWpw fäpw Xn .kn ]psX Smsj D*m]n^p¶p… As¸m CSm\tÃ

dnhnWhv hyp«v _qw… Aksam^p sWXpkoÀ¸n«p..

BsN fpgnªp kn]À¯p C^n¡p¶SnWm lnkWy Ssâ dmPv sdZnt`¡p FXp¯p sk¨p…

ASnsâ hnbv Sp_¶p AkÄ AkÄ¡p NpanNjnªn«v CXmWpÅ s{ZÊpw ..

sc]nhv kmgpw.. gkÀ sKÃpw H^p XuÆ`pw si]À Hm]n`pw FXp¯psNm*p dmSv_qfn tbm]n…

C«n^p¶ {ZÊv AkÄ Du_n H^p Nk_n`m¡n…

AkÄ tim«v km«À gkÀ Hm¬ B¡n ASnsâ fq«n`n^p¶p.. AkapsX l^o^w Wo_p¶p*m]n^p¶p… AknsX
AknsX fp_nkpNapw N*p…

gkÀ sK bS¸n¨p AkÄ l^o^¯n tS¨p…. AkÄ bq_nWN¯p N¿n«p NjpNn kr¯n]m¡n…

CsS´m A£] b{Stfm.??? AkÄ AkapsX bq_p tWm¡n hz]w b_ªp

F{S WpÅn Naªn«pw AkapsX bq_n Wn¶pw B Nnaksâ bm Wn¶n^p¶nÃ….

NWyN ^àw AkapsX N¿n bp^*p….

AkÄ cvss`änWN¯p WX¶ Nm^y§apw HmÀ¯p gk_nWp Nosj C^p¶p…

A`vbw Njnªp Npan fSn]m¡n S`]n F®]pw tS¨p bnXn¸nt¨m*p .. dm{Sqw XÆ`n Ssâ WPvWS
A^¨v sNm*v Cu_tWmsX AkÄ N®mXn]psX fp¶ns`¯n…

Znw ss`äv Hm¬ sI]vSpsNm*v . dm{Sqw Xuk fm{Sw DXp¯psNm*p N®mXn]psX fp¶n`n^p¶p…

Ssâ l^o^¯nsâ ssXQXv sWhv Wãs¸«n^n¡p¶p…. fp`Napw I´nNapw

Ajnªn^n¡p¶p….BUy^m{Sn Njnª tI¨nfms^ tbms` l^o^w BsN DXªn^n¡p¶p …

AtSm SXnsk¨Smt\m.?F´ms\¶p skàfÃ… AkapsX l^o^¯nWv WÃ fmäfp*v…

Nps_ tW^w AkÄ Sn^nªpw f_nªpw Wn¶v _nhÀ¨v WX¯n.

l^o^¯n AknsX CknsX sI_n] fp_n bmXpNap*m]n^p¶p.. Ip*nsâ A{P¯n ^àw N«n

bnXn¨n^n¡p¶p… bm`ptbms` skap¯ l^o^¯n AXnsNm*tbms`^àw sN«n¡nX¶p

tfm]nhvssähnRv {Now N¿n FXp¯kÄ tUi¯v bp^«n… AkapsX B`n` k]_n`pw N£¯pw

A^]n`pw FÃmw AkÄ ASv bp^«n …

gn]m d«_nsâ f\fpÅ B {Now AkÄ Ssâ sk®¯pX]n`pw Nm`vbmU¯n`pw tS¨p…

ASnWm]n Smtjm«p NpWnªp Wn¶t¸mÄ AkapsX Xuk Ajnªpko\p…

At¸mÄ B\v N®mXn]n AkÄ ASv N*Sv k`y kn^`X]ma§Ä AkapsX fp`]nÂ

.bSn]n^n¡p¶p. ASv H^pbs£ B Nnak³ K] {bhmUv CsâSmk\w …

Nnak³ sM^n¨p DX¨Sm\v… As¸m AkÄ ASv BhzUn¡pN]m]n^p¶p… bs£ Cs¸m

Wm¶m]n«p tkUWn¡p¶p*v…

AkÄ DÅn {dm CXmsS C_¡n Njp¯psk«n] H^p tPmÄZv b«p tXm¸pw … bmâohv CXmsS

ASnâ fpNan`qsX H^p »m¡v h-vNÀ«pw FXp¯n«p … {dm CÃm¯SnWm {câv sshZv fpjp¯p

SpXp¯p C^n¡p¶p…

AkÄ ^m{Sn tfNv A¸v CXm_nÃ…. N®pNÄ `nNznZv »m¡v sF ss`WÀ sk¨kÄ Wo«n k^¨p…

bq¨N®pNÄ¡p Smsj fgn bXÀ¶t¸mÄ ASv Nmfw Umin¡p¶ ]£ns] tbms` N¯n Wn¶p

F]ÀtbmÀ«n sk¨v N*pfp«n] ]£nN]psX hvssä tNm¸n sI¿pN]m]n^p¶p AkÄ…

AkapsX Ip*pNÄ sZknÄ s_Zv `nbvÌn¡v sk¨kÄ Ipk¸n¨p…

AkÄ F.hn Hm¬ B¡n N«n`nt`¡v Imªp.. Ft´m AkÄ¡p D_¡w Sos^ D*m]n^p¶nÃ.

Aѳ k^msS AkÄ¡p NnX¡mWpw bäo`.. hf]w GSm*v 12 .30 B]n^p¶p.

`mbvtXm¸v Hm¬ B¡n AkÄ sWänÂ
N]_n..[http://kambikuttan.net/wp-content/uploads/2018/05/shivani-5.jpg]

tim«`ns` ssk ssc Wà hvboZv B]n^p¶p.. hvssN¸n ‘A½ Hm¬ss`³ B]n^p¶p…

A½]psX NÅ¡anNÄ CX]v¡p CX]v¡p lnkWy N*pbnXn¨n«p*v… bs£ sSantkmsX

sbm¡m³ CSpks^ Njnªn«nà F¶Sm\v kmhvSkw…

‘A½ A{S InÃ_ Nm^n H¶pfnÃm]n^p¶p..

AkÄ A½¡v koZnt]m NmÄ _nNzÌv Ajn¨p.. bs£ Nms`À dnhn F¶m\v PqPnÄ

AktamXv b_ªSv…

‘A½ Bt^mXm]n^n¡pw hwhm^n¡pN.?

Aѳ.? G]v… Aѳ `mbvtXm¸nÂ

Wn¶v fm{Stf Imäv sI¿m_pÅp..

bn¶m^m]n^n¡pw .? hf]w 1 .00 B]tÃm.?

AkÄ b`Spw In´n¨psNm*v N«n`n Wn¶pw F\o¨p dm`vN\n]nt`m«p

WX¶p…..

AkapsX ‘A½ lnO]v¡p 18 k]ÊpÅt¸mam\v AkapsX AÑWpw B]n {b\]¯n`mkp¶Spw. N`ym\w
Njn¨Spw… 19 k]Êv B]t¸mÄ Ss¶ ‘A½ SWn¡p K·w WÂNn]n^p¶p…

ASm]Sp Cs¸m Ssâ A½]v¡ Cs¸m 37 k]Êv fm{Stf {bm]fpÅq.

lnO ]psX Abvt{PZZv fnWn skÀg³ B]n^p¶p lnkWy… As¸m lnO lnkWy]psX Zu¬t{PZZv sf]n³
tkÀg³ B]n^p¶p…

hpµ^n]m] em^ys] ]pw ASn hpµ^n]m] fNsa ]pw Nn«n] Aѳ kas^ emPykm³ B]n^p¶v… bs£
F_n]m³ A_n]mkp¶ksâ N¿n ssUkw kXn sNmXp¡nà F¶pÅSv… b^fmÀ°w B\v.

FÃm]nX¯pw DÅ tbms` Ss¶..

“”””ko¡v eÀ¯mknWv tbm¡v em^y””””…

Hmt^m¶v HÀ¯p lnkWy]psX DÅn In^n sbm«n… lnkWy At¸mjm\v Hmt¸mhnäv cv`män Bt^m
hm^n AXn¡n sk]v¡p¶Sv N*Sv…

Wmsa hm^n DXp¯mt`m..?? AkÄ In´n¨p

Aksa BUyfm]n«v hm^n DXp¡m³ bYn¸n¨Sv lnO B]n^p¶p….. At½sX k]_p {ln] l^¬ sW tbms`
cv`mäv B]n^p¶p… A½]v¡v Fsâ AsS Wn_w B]n^ps¶¦n`pw Fs¶¡mÄ D^p* fp` D*m]n^p¶p.. bs£
A½t]¡mÄ SXn¨ SpX]pw I´n]pfm]n^p¶p FWn¡v..

‘A½ Ct¸mjpw hm^n sbm¡nanWp Smsj B\v DXp¯n^p¶Sv… t`m sskhvZv hm^n B\v A½]v¡p
{bn]w

{bn]w F¶v b_ªt¸mjm AkÄ¡p Hm^vf k¶Sv… AXp¯ ko«ns` {bn] Bân]psX eÀ¯mkv
^mKokpfm]n«p A½]v¡v `nän N\£³hv Hs¡ D*v…

AkÀ Nm_n N_§m_p*v… hnWnf]v¡v tbmNm_p*v… Aѳ B hf]§an b«ns] tbms` b\n
FXp¡pkm]n^n¡pw… skÅt¸msj¦n`pw AÑWv A½s] H¶v hpOpbn¨p sNmXp¯qsX.?

Mm³ KWn¨tSmsX AÑWv CWvs{XhvXv tbms]¶pw… A½]v¡v CWn]pw H^p Np«nNqsX tk\sf¶pw AkÀ
b^hvb^w b_]p¶Sv AkÄ tN«n«p*v…

As¸m sI_pSm]n fj sbmXn]p¶p*m]n^p¶p..

A§sW C^ns¡ Sm³ +1 bYn¡p¶ H^p Unkhw lnkWy D¨]v¡v h-vNqÄ kn«p ko«n k¶p…WÃ

fj]m]n^p¶p A¶p .. fj]ms¡ sNm*v WWªp dÊns` Km¡n sk]vtbms¡ Gäp km§n… sW©nÂ
H«n¸nXn¨ ]qWntcmfnWN¯p fp`]pw I´nNapw SÅn sk¨psNm*v AkÄ ko«n N]_n k¶p…

{dm bt* CXm¯SpsNm*pw .. skÅ ]q\ntcmw gÀ«v B]SpsNm*pw Ak fj]pÅ hf]¯p

lnkWy]psX l{Sp B]n fm_pfm]n^p¶p… ASptbms` Ss¶ bmâohv

CXm¯SpsNm*pw fp«pks^ Nãn¨v C_¡fpÅ bmkmX B]SpsNm*pw Nmän CX]v¡v CX]vNv

ASpw bqÀ {bUÀlWw WX¯m_p*v..

F{S sdÃv AXn¨n«pw ‘A½ A¶v kmSn Sp_¶n^p¶nÃ..

AkÄ koXv sfm¯w Ipän N_§n.. Bt^w N*nÃ… Fsâ _qfn skan¨w N*t¸m Mm³ ASn`qsX tWm¡n…
NÀ«³ f_ªp NnX¡pN]m\v… Bt^m AN¯ps*¶v AkÄNv fWhn`m]n cm³ N_§p¶ lÐkpw tNÄ¡mw….

CX]vNv NÀ«³ fm_n]t¸m A½]psX S` N*p… ‘A½ BN¯ _qfn NnX¡pN]ms\Wv AkÄ

N^pSn…

AkÄ WOw sk¨v AÅn KW Sp_¶p.. NÀ«³ fmän ‘A½ F¶v knan¨p…

bs£ AkÄ ANs¯ NmjvI N*p hvSwen¨p tbm]n…

Nq«pNmÀ b_ª A_nkÃmsS CsSms¡ tW^n«v Nm\p¶ AkÄNv tdmVw Wãs¸«n^p¶p…

tbm]n^p¶p …

AkapsX l^o^w kn_¨p.. bÃpNÄ Nq«n CXn¡p*m]n^p¶p…

lnO AN¯p H^p Ff*³ ZnÂtZm sk¨v Nan¡pN]m]n^p¶p… AkÄsX ‘A½ siZvshäv

sk¨p Ft´m `mbvtXm¸n Nm\p¶*n^p¶p…

lnO tXdnan Im^n C^p¶p N]än Nan¡pN]m]n^p¶p… H^p 15 fn³ Njnªpw ‘A½ kmSn Sp_¡s¯
k¶t¸mÄ… ASnsW Np_n¨ NqXpS A_n]\sf¶v AkÄ¡p tSm¶n…

ssV^yw hwe^n¨psNm*p AkÄ _qfnsâ sshZnt`¡v bnt¶w I`n¨p… KWÂ Sp_¶p ko*pw tWm¡n…

NmSpNÄ Spa¨p N]_p¶ lo`vNm^ lЧą

“”””Biv… A½t½……Êv… Êv…….ABiv…Biv…..Biv..

ABiv..Biv… “”””””

A½]psX AXp¯v `q{dnt¡g³ Hm]nÂ… Fs´ms¡t]m {Now… F¶nks] D*m]n^p¶p…

‘A½ FWn¡v tWs^ N«n`n Bs\¦n`pw … `mbvtXm¸n F´m\v Nm\p¶sS¶v

AkÄ¡_n]m³ hmVn¨n^p¶nÃ..

CX]v¡p CX]v¡p

”Fhv…..Fhv…. ^mKokv .. c¡v ss`Nv Umäv Hm¬ ssf bpÊn “” Fs¶ms¡ b_]p¶p*m]n^p¶p…

^mKokv H^p C´y³ tbm¬ÌmÀ BNpsf¶m\v AkÄ knIm^n¨Sp….

“”:ABiv… Biv…..Biv….Biv…..””

CX]v¡p CX]v¡p AXn WnÀ¯n.. ‘A½ ZnÂtZm k`n¨q^n skan]n FXp¡pfm]n^p¶p… F¶n«p

W¶m]n«p `q{dnt¡g³ Hm]n sk¨v SXkpw .

A½]psX]pw Fsâ]pw bq_p fp_n¨p sk¨tbm`ms\¶p AkÄNv tSm¶n… AsS Woaw.. SpXp¸v… N´v ..

AkapsX ‘A½ N´n WpÅp¶p*m]n^p¶p..

A½]psX AXp¯n^p¶ bjw .. knl¡pt¼m Njn¡mWms\¶m\v AkÄ knIm^n¨Sv… bs£ AkapsX ‘A½ ASv
I´n knXknt`¡v CXn¨p N]äpN B]n^p¶p… ASpw 3 k`y G¯¸jw ..

As¸m CSnWm\tà Cu ko«n . Nnt`m N\¡nWv bjw ‘A½ km§n¨p Nq«p¶Sv… Cs¸m {Xn¡v
fWÊn`m]n ..

AkapsX ‘A½ ZnÂtZm N¿v sNms*Xp¯p… ¥mhv sNm*v WnÀfn¨ H^p k`y ZnÂtZm,,, Fsâ SpX]psX
A{S]pw k®w k^pw… A½]v¡v hpO {bhkw B]SpsNm*v .. F´pw AN¯p N]_pw..

ZnÂtZm]v¡p fpNan k`y fpÅpNÄ D*m]n^p¶p… ‘A½ ASv bq_nWpÅnt`Nv hpPfm]n AN¯p N]än
AXn¨p..

18 Bfs¯ AXn]n .. ….””BBBBBB ….BBt½”” .. Fs¶m^p knan.

At½sX tS³ Ioän… Np_¨p Fsâ fpO¯pw ko\p… Mm³ AknsX Wn¶v HmXn hnäv Hu«n tbm]n
C^p¶p…

5 fn³ Njn¶t¸m Ss¶ ‘A½ kmSn Sp_¶p… kXn¨ N£kpw Nm\n¨psNm*v fpXn km^n sN«pkm]n^p¶p
….

‘A½ Fs¶ Nt*]ptX¬ sM«ns¡m*p tImUn¨p

“”Bwiv.. tfmÄ Ft¸m k¶p…”” lnO tImUn¨p

“”Bwiv Mm³ k¶n«v 10 þ16 kÀgfm]n..””

“”tim .. sb®nWv CsS´p b«n .?””

AkÄ N`n SpÅnsNm*p koXnWpÅnt`Nv tN_n….

“”Giv … Zo .. sbs® WnW¡v CsS´pbän….C¶v D¨]vs¡ h-vNqÄ knt«m.?”” lnO AkapsX bp_sN
tbm]n.

“”Fs´ dp±nfp«mt]m .??””

“”BÀ¡v FWnt¡m ??…. lnO In^n¨p.

“”Zo tfmsa Npan¨nXv km… Mm³ e£\w FXp¯p sk]v¡mw.””

“”½v .. As½ Mm³ F{S tW^fm]n k¶n«v.? F{S tW^w knan¨p..??

“”thm_n tfmsa… Mm³ fj]psX C^¼`n tN«nÃ.””..

“”Bwiv tNÄ¡nÃ….””

lnkWy AkapsX N¿n tWm¡n]t¸m Ft´m H¶v skap¯ bl tbms` bän bnXn¨n]v¡p¶Sv N*p..

“”Fs´ At½.?? ‘A½ fmkv B«pN]n^pt¶m .???””

“”lnO]psX fpO¯v emk§Ä fn¶n f_]p¶Sv lnkWy N*p… Nů^w Han¸n¡m³ AkÄ
NãsbXpkm]n^p¶p..””.

“”B B ..AsS tfmsa….””

lnkWy DXsW AkapsX _qfn N]_n… kmSn t¢mhv sI]vSp..sdZvgotäms¡ fmän kn^n¨n«p*v.
‘A½ .

Fsâ `mbvtXm¸v ImÀKnWp C«n^n¡p¶p…

^mkns` AkÄ h-vNqan tbmNp¶SnWp fp¼v cpÄ ImÀKv B]n^p¶p… 6 f\n¡qÀ dmä_n dm¡¸v
bu_pÅ Ahyqhv Csâ bp¯³ `mbvtXm¸v B]n^p¶p… Cs¸m ImÀKv t`m… As¸m Nps_ tW^fm]n Cu
hw{edw SpX§os«¶p AkÄ¡p fWÊnÃm]n^p¶p..

AkÄ DXsW tfl bp_¯p tN_n… lnO tW^s¯ sk¨v Nan¨psNm*n^p¶ ZnÂtZm tWm¡nt¡m*n^p¶p….

Nps_ S¸n b_¡n]t¸m… A½]psX hm^n]psX AXn]n Wn¶pw AkÄs¡m^p k`y sbmSn Nn«n«n^p¶p.

c¬ cmÎ_n F¶jpSn] H^p k`y s_ÎAwPp`À hn`n*À NkÀ Nn«n…

ASv Sp_¶t¸m H^p s`f¬ cv`mkÀ `pdv sK`pw, tIm¡t`äv cv`mkÀ `pdv sK`pw, tNmco ,

hv{Xusd_n , tImt¢äv cv`mkÀ tNm*kpw Nn«n.. H^p ¹mÌnNv NnänWN¯m]n^p¶p ZnÂtZm…

SnsN¨pw ¥mhv ZnÂtZm .. hvssbNptbm`pÅ fpÅpNÄ ASn`p*v . H^p N¿v k®f¯nWp*v ..

b^nbmXn¡v tlgw NjpNn kr¯n]m¡n sk¨n^n¡pkmWv lnO ..

`mhv_v B Nnän Wn¶pw H^p s`ä_m\v AkÄ¡p Nn«n]Sv .ASn H^p tcmt«m D*m]n^p¶p..
ASntWmsXm¸w C§sW FjpSn]n^p¶p ..

“””” tcmÀ ssf hzo_v imÀ«v lnO

35 Sv dÀSvtZ]v knsghv

kn¯v `kv ^mKokv “”””””

As¸m ^mKokv tbm¬ÌmÀ H¶pfÃ… tks_ Bt^m B\v… At½sX dÀSvtZ]v¡p Bt^m km§n

sNmXp¯Sm\v… F´m]m`pw Aѳ AÃ…

‘A½ Bav sNmÅmt`m…’

lnkWy As¸m Ss¶ `mbvtXm¸v Hm¬ B¡n {duh_ns` inÌ_n tWm¡n…

d«v ‘A½ H^p Nm´m^n B]n^p¶p .. inÌ_n]n H¶pw CÃ… FÃmw ¢n]À sI]vSn^p¶p…

lnkWy B^m tfmÄ .. B `mbvtXm¸ns` PqPnÄ A¡u*v lnkWy]psX tb^n`m]n^p¶p..

PqPnÄ BÎnknän F¶ sshän .. FÃm Unkhs¯]pw skºv BÎnknän ASn Nm\mw..

lnO Bt^mXm\v hvssN¸n Imäv sI]vSsS¶v AkÄ N*p… hvssN¸v sFZn 354178 ..

AkÄ ASv shÀ¨v sI]vSt¸m ^mKokv l¦À Bs\¶v N*p… AkÄ H¶v km sbman¨p Wn¶p …

[http://kambikuttan.net/wp-content/uploads/2018/05/SIVANI-6.png]A½]v¡nsS´p bän
.. 52þ56 k]ÊpÅ H^p A¦nÄ B]n^p¶p ^mKokv… W½psX A]Âb¡ Nm^m]n^p¶p ^mKokv…At§Às¡m^p
ssktc]pw D*v .. f¡sa FÃmw sN«n¨p kn«p

AksW Nt¿msX bnXn¡\sf¶v lnkWy¡v kmln]m]n..

sb®tà kÀPw ..

SWn¡p Nn«m¯ hpOw H¶pw BÀ¡pw Nn«t* F¶ kmln N`À¶ tUgyw B]n^p¶p lnkWy¡v ..

“”Zo sW CSpks^ Npan¨p Njnªnà .? “”lnO Io_p¶p*m]n^p¶p …

lnkWy sb«¶v Ss¶ `mbvtXm¸n AX¨p.. ^*p f¤v skÅw Hjn¨v Npans¨¶p k^p¯n. {ZÊv Hs¡
fmän _qfn Wn¶pw skan]n C_§n..

e£\w Hs¡ Njn¨p.. Np_n¨ tW^w Zn. kn Hs¡ N*p… C^p¶p..

A¶v BUyfm]n«m\v lnkWy]psX bq_p S^n¨Sv … ASnsW Np_n¨v NqXpS A_n]m³ AkÄ¡p tSm¶n…

AkÄ _qfn N]_n kmSn`X¨p AkapsX tcm\n ZnÂtZm ¶p fäpw shÀÑv sI]vSp tWm¡n…
hwl]Wnkm^\w B]n^p¶p AkapsX Dt±lyw..

A¶v BUyfm]n«m\v lnkWy tbmÀ¬ koZnt]m Nm\p¶Sv.. fXn¨pfXn¨m\v AkÄ tWm¡p¶Sv…

Nq«pNm^nNÄ ¢mÊn C¯^w koZnt]m Nm\pt¼mÄ Aks^ DbtUln¨n^p¶ H^p sb®m]n^p¶p lnkWy…
H^p 6 þ7 koZnt]m N*t¸mÄ Akapw CsSms¡]m]n«p sbm^p¯s¸«n^p¶p..

AkapsX Nq«pNm^nNÄ CsSÃw sI¿m_p*v… AkÀ b_]p¶Sv Sm³ tN«n«p*v… C¶v ‘A½ sI¿p¶Sv Sm³
tW^n«v N*p… Akapw H^p sb®tÃ… SWn¡pw CSv tW^n«v b^o£n¡\sf¶pw.. CSns` hpOw F´ms\¶p

A_n]\sf¶pw ASv WpN^\sf¶pw AkÄ¡p tSm¶n….

Akav AkapsX ¢mÊns` Nq«pNm^n bm_p (bmÀÆSn A¿À ) sW tcm¬ sI]vSp.. Akav B\v ¢mhns`
sf]n³ tbmÀ¬ Nm´m^n ..

“”it`m ..?? bm_p …””

“”ssi … Zo lnk….. b_]Xm…””

“”Zo….ASv….ASv….½v … Mm³ H^p Nm^yw tImUn¨m Bt^msX¦n`pw b_t]m.??””

“”F´mXn b_ …””

“”Zo ASv Cu kn^Â CXp¶sS§Wm ….???””

“”ii…..i i….im …….. AtSm Np¯n N]än]m fSn Zo ….””

“”Zo Nan¡msS Nm^yw b_…””

“”Zo Wo S¶mt\m Cu hwhm^n¡p¶Sv..??? WnW¡p CsS´p bän .? ¢mhn]ns` DbtUlnÊväv
B]n^p¶tÃm..??””

“”Zo Mm³ H^p ZnÂtZm tbmÀ¬ koZnt]m N*p… FWn¡pw b^o£n¨m sNmÅmsf¶p*v..

“”W¶m]n Zo… Ct¸msj¦n`pw tdmVw D*m]tÃm…. Wo H^p Nm^yw sI¿v Wnsâ WXpkn^ Ctà ASv
fqXmNpt¼mÄ sfsà N]äp… N]_ns`¦n skà sKÃpw Dbt]mPn¨mfSn….

BUytf ZnÂtZm H¶pw N]ätÃ…. “”

“”l^n bm_p .. Mm³ H¶v ss{X sI]vSp tWm¡s«…….””

“”Wo Wmsa ¢mÊn k^pt¼m Mm³ Np_n¨p {Xn¡pw fäpw b_ªpS^mw…””

“”Bwiv l^n Zo… tcm¬ sk]vNpkm\v … ssd ssd …””

hf]w 7 .30 B]n^n¡p¶p…

Aѳ Ft´m Hcogy Nm^yfm]n dÔsb«p k^nsöv A½t]mXv b_ªn^p¶p….

‘A½ tW^s¯ Ss¶ kmSns`ms¡ t¢mhv sI]vSn^p¶p…

9 .30 B]t¸m Ss¶ lnk]v¡v e£\w S¶n«p ‘A½ A½t]mXv _qfn N]_n kmSn`X¨p…

Fs´¦n`pw Ds*¦n`pw knan¨mfSn F¶m\v b_ªSv…’A½ AÑWpÅt¸m _qfnsâ kmSn AX]v¡m¯Sm\v…
C¶v F´v bänt]m Btkm.??

lnkWy]pw Ssâ b^o£¯nsâ fqZn`m]n^p¶p…

Akapw _qfn N]_n kmSn`X¨p Npän]n«p.. Nps_ tW^w koZnt]m N*p fqZm]n… AkapsX bq_p
S^n¨p… ASv NXn¡p¶p*m]n^p¶p..

hf]w ^m{Sn 11 Njnªp

AkÄ At½sX s`f¬ `qºv sKÂ FXp¯p tS¨p….

BUyw

AkÄ bq_nWp skan]n Ssâ N¿v b¯n sk¨v Bªp N_¡n SXkn…. S^n¸v NqXn]t¸m AkÄ ASnÂ
W¶m]n AfÀ¯n SXkn… Ft´m H¶v bq_nÂWn¶pw D]À¶p k¶p….ASv N´ms\¶p AkÄ¡_n]nÃm]n^p¶p ….

AkÄ fXn¨p fXn¨p WXpkn^ N]än…. AkapsX Wo* WOw AkÄ¡p t{bSyN hpOw WÂNn..

kn^ W¶m]n bq_nWpÅn`v N]_n… AkÄ kn^ DÅn sk¨v AXn¡m³ SpX§n …

bSns] bSns] hvboZv NqXn… AkapsX l^o^w sfsà IqXm¡m³ SpX§n… AkapsX hn^Nant`¡v B
IqXv bXÀ¶p…

AkÄ AXn CX]v¡p WnÀ¯pt¼mÄ ko*pw ko*pw N]äm³ H^p tSm¶Â

Cu tSm¶`mt\m Nj¸v..?? Bkpw…

AkÄ Nm`pNÄ sk¨v sbm´n kn^ N]än AXn SpXÀ¶p … CSm\tà B hpOw… AkÄ ASn `]n¨p…

AkÄ Wà fqXm]n^p¶SpsNm*p 5 fnWnäv Njn]p¶SnWp fp¼v Ss¶ AkÄ¡p ^Sn fqÀ¨]p*m]n …

AkÄ knÃptbms` kaªp… H^p fn¶Â sk«p¶ tbms` AkÄ¡p tSm¶n… Nps_ H¶pfnà Np_n¨p fm{Stf
AkÄ¡p tbms] DÅp ….

A¶s¯ Nm`mkØ]pw AkÄ¡p AWpNq`yfm]n^p¶p….

Np_n¨ tW^w Kok lkw tbms` AkÄ NnX¶p….

AkapsX BUys¯ ^Sn fqÀ¨… AkapsX l^o^kpw {bNrSn]psX BUys¯ tWfw bm`n¨n^n¡pkm\v ..
AkapsX l^o^¯nWv CWn Nj¸pw S^n¸pw Nmfkpw dmVNfm\v…

AkÄ A`vbw Njnªp F\o¨p… bq_p NjpNn kr¯n]m¡n … bmâv k`n¨p N]än ..

Wà Umiw AkÄ¡p D*m]n^p¶p ..’

AkÄ _qw Sp_¶p imant`¡v WX¶p… K¤n skÅfp*m]n^p¶p… I{µsâ Wn`m skan¨¯n iman`msN
Wo` f]w B]n^p¶p… AkÄ t¢m¡n tWm¡n hf]w 11 .30 Njnªn^p¶p

AkÄ Sn^nsN _qfnt`¡v WX¶p… _qfnt`¡v N]_n]t¸mjm\v Ssâ _qfnsâ F]À timan sk«w fn¶Â
tbms` fn¶n f_]p¶Sp N*Sv… A¸p_¯p At½sX _qw B]n^p¶p…

9 .30 ¡p NnX¶ ‘A½ CSpks^ D_§os`..??

ZnÂtZm CknsX Fsâ _qfn`n^n¸p*tÃm.?? ‘A½ bns¶ F´m sI¿p¶Sv..?? AkÄ¡p BNmwg NqXn…

kmSn`nWXpt¯¡p F¯n]t¸m

AkÄ tW^s¯ tN«Sm] lo`vNm^ lÐ§Ä b`Spw tN«p ..

”Biv…hv…hv…Êv…hv.hv..hv..hv.. Biv…”

AkÄ sfsà Notiman`qsX Hanªp tWm¡n…

‘A½ N«n`n Sn^nªp Nfjv¶p NnX¸p*v…

Wn`mknsâ skan¨¯n ‘A½ H^p tUkSs] tbm`m]n^p¶p…. AkÄ¡p Ss¶ A½s] NXn¨p Sn¶\sf¶p
tSm¶n tbm]n…

ASm…. A½]psX N¿v ^*pw AkÄ N*p… ASpw {co B\v… bns¶ F´nWm ‘A½ lo`vNm^ hu*v
C*mNp¶Sv…

AkÄ¡p Nps_ H¶pw Nm\m³ hmVn¨n^p¶nÃ…

AkÄ AkapsX _qfn N]_n tfl¸p_¯p Wn¶v F]À timapkjn tWm¡n…

Fâ½s]…… AkapsX N®v CaNn S_]n kt¶sW…

AkapsX A½s] Bt^m NpWn¨p WnÀ¯n b®p¶p ..

BUyfm«m\v lnkWy A¯^¯n H^p ^wPw tW^n«nNm\pSv….

A]mÄ B^ms\¶p AkÄ N*nÃ… Aѳ AÃ…

C]mÄ¡p Wà SXn]p*v …

‘A½ NpWnªp Wn¶v I´n W¶m]n«p SÅn sk¨v sNmXp¯n^n¡p¶p… lnO A]mapsX fpOt¯mXp tWm¡n
AkapsX Ip*p NXn¨p bnXn¨psNm*p {ln¦^n¨p ….

AkapsX ‘A½ BhzUn¡pN]m\v…. AkapsX ‘A½ S`t]m\ CXn¸n sk¨v sNm*v tZm¤n hvssä`nÂ
_n`mN-vhv B]n«v NnX¡pN]m\v…

AkapsX ‘A½ Bt\m C¯^¯n Nm\n¡p¶sS¶v ØnSnN^n¡m³ AkapsX fWÊv Nps_ Nãs¸«v…

lnkWy]psX Nj¸pw CaNn… AkÄ A_n]msS Ss¶ AkapsX N¿v AkapsX bq_nt`¡v Cjªp Wo§n…

AkapsX Nj¸v s`k 2 ]nt`¡v fm_n¡jnªp…. lnkWy]pw Bªp bq_nWpÅnt`¡v N]än
AXn¡p¶p*m]n^p¶p…

lnO Sn^nªp NnX¶p… AkapsX fp` sb^p¯n^n¡p¶p… A]mÄ ASv N¿v sNm*v Nl¡n km]n`m¡n…

AkapsX ‘A½ Aksâ Np® ]psX A{Pw bp_Nnt`¡v sk¨v .sIm_nªp .. AksW fp_pNn bnXn¨p…
AkapsX l^o^¯nt`¡v tIÀ¯v bnXn¨p… AkÀ b^hvb^w D½ sk¨p …

A]mÄ lnkWy ¡p FSn^m]n B\v Wn¶Sv

A]mapsX l^o^ {b{NnSw sk¨Sm^ms\¶p AkÄ Bt`mIn¨p…

H^p bnXn]pfnÃ… ^mKokv A¦nanWpw A¨W]pw

C{S]pw SXn H¶pfnÃ…CSv fämt^m B\v F¶kÄ ØnSoN^n¨p.

A]mÄ A]mapsX Ip*v A½]psX Ip*n Wn¶pw k`ns¨Xp¯p… {bn] km^n]_nWp hfm´^fm] emk§Ä
hnO A]msa tWm¡n Nm\n¨p…

A½]psX AXp¯ Wn¶v Ss¶]m\v lnkWy ASv bYn¨Sv… WÃ {bmÎohv BklyfpÅ Nm^y§an`m\v Ak…

A]mapsX Ip*p A½]psX k]_p kjn Cjªp bq_nt`¡v I`n¨p… A½]psX l^o^w C¡nan

bqs*m¶p kn_¨p… A]mÄ A½]psX bq_n D½ sk¨p
…[http://kambikuttan.net/wp-content/uploads/2018/05/SIVANI-7.png]

‘A½ A]mapsX S`]n hpOw fq¯p bnXn¨p… CXs¯ N¿v sk¨v bq_p sIm_nªp sNm*n^p¶p ….

At¸mÄ ASm A½]v¡p H^p NmÄ k¶p….

sb«¶v Ss¶ ‘A½ tcm¬ FXp¯p…

“”b_]v llnG«m ..??””

ASv AÑWm]n^p¶p…. AkÄNv fWhn`m]n… A½]psX f_pbXn fm{Stf lnkWy¡v tNÄ¡m³ Njntªmaq …

lntk«³ B\v… ‘A½ Nan]m¡n knan¨Sms\¦n`pw… H^p b^pSn ks^ Aѳ lln B]n^p¶p

“”””””””””””F§Wm D_§mWm … ??””‘””””””””A½ sNm©p¶p

“”””””””””””””Mm³ bns¶ F´v sI¿m³ tI«sW HmÀ¯p kn^ CXpkm]n^p¶p….””””””””””

lnO AWy bp^pgsâ Np® Ssâ bq_n skt¨m*m\v eÀ¯mkntWmXv hwhm^n¨Sv….

Np® N]än AXn¡mSn^n¡m³ lnO AkapsX k`t¯ N¿v sk¨]mapsX k]_n bnXn¨n«p*m]n^p¶p…

hin sN« A]mÄ CX]v¡p Np® k`n¨q^n bq_p W¡n

A]mÄ At¸mjpw A½]psX bq_n WmNv N]än W¡pkm]n^p¶p…

lnkWy eÀ¯mkntWmXv b_]p¶ Hmt^m Nů^¯n`pw H^p NÅ In^nt]msX A]msa N®n_p¡n
Nm\n¡p¶p*m]n^p¶p..

hpOw fq¯p lnO CX]v¡p CX]v¡p hu*v C*mNp¶pWm]n^p¶p…

“”””””hSyfm G«m kn^Â CXpkm “”””””””….

””””’Bwiv.. tfmap_§n…. ””””’

“”””””””””””Bwiv l^n .. ssd ssd… Wmsa tkPw k^\w …””””””””””

AkÄ tcm¬ N«v sI]vSpZ³ A]msa tWm¡n ko*pw N®n_p¡n Nm\n¨p….

“”””H^p 5 fnâv sk]näv sI¿m³

k¿tÔ”””? F¶v tImUn¨psNm*v lnO A]msa WpÅn…

sNm©n Npjªp …..

A]mÄ¡v CaNn.. At§^p ImXn F\o¨p… A]mapsX Np® ko*pw {Xuh_nWpÅn Wn¶pw FXp¯p……

AWnf ¹mWäv ImW`n tbm`pw C{S]pw k`y bm¼nsW lnkWy N*n«nÃ..

N_p¯ ^mK sk¼m`. Zypbv C« tbm`p*v ….b¯n knXÀ¯n BXp¶p…

CSmk\w At½s] BNÀgn¨Sv AkÄ knIm^n¨p….

lnO N«n Wn¶v ImXn F\o¨p B Np® km]n`m¡n…

At¿… Np® Bs^¦n`pw CSptbms` km]n`ntXm ?? lnkWy AÛpSs¸«p…

AkÄ¡p A_¸p tSm¶n…

C_¨n]psX Nm Du¼n ASn bän]n^n¡p¶ C_¨n Sn¶p¶tbms` AkapsX A½ ASv sSm`n¨p
Sn¶pkm]n^p¶p…

ASnWp C{S]v¡pw tXÌv Nm\ptkm.??lnkWy Bt`mIn¨p..

AVnNw sskNmsS St¶ AkapsX ‘A½ B Np® AkapsX bq_nt`¡v SÅn N]än…

A]mapsX AXn]n lnO fm{SfÃ.. AkapsX N«n`pw Np`p§p*m]n^p¶p…

AXn]psX sb^p¶mam]n^p¶p…

C{S]pw WoafpÅ Np® F§sW A½]psX bq_nWpÅn`v C^n¡p¶p..??

lnkWy]v–¡p b`S^¯n`pÅ hwl]§apw D*m]n^p¶p…

AkapsX ‘A½ W¶m]n«p Nm Nk¨p sk¨v sNmXp¯p… H^p 30 fn³ B]n¡m\pw ..

‘A½ blp bm tIm^p¯n …

AVnNw sskNmsS Ss¶ Ab^nISWm] kn¯p Nma]pw ‘A½ blqsâ bq_n bmÂ

tIm^p¯n …

Ak_v SaÀ¶p ko\p… b^hvb^w sN«nbnXn¨p AkÀ NnX¶p…

lnkWy tflbp_¯pWn¶pw Smsj C_§n…. N«n`n NnX¶vWp .. F{S kn^ N]än AXn¨n«pw AkÄ¡p
skÅw tbm]nÃ…

ASv tbmNmsS AkÄ¡p H^p hfmVmWkpw Nn«nà F¶v fWÊn`m]n …

AkapsX bq_p Cs¸m s`k 2 Bs\¶ Nm^yw AkÄ¡p fWhn`m]nÃ… H^ä kn^ sNms*m¶pw AkapsX
bq_nsâ BßmknsW CWn lfn¸n¡³ Bkpsf¶ Nm^yw AkÄ¡p fWhn`m]nÃ..

AkapsX l^o^¯n Nmf {em´v DXs`Xp¯p…

Aksa B ^m{Sn Wn]{Sn¨Sp B H^p làn B\v…

AkÄ N®pw

bq«n AkapsX A½]psX _qfnt`¡v sI¶v .. kmS`n fp«n…

ANSm^s¡t]m HmXn ImXp¶Snsâ lÐw AkÄ tN«p ….

C¶t¯msX Mm³ CSv WnÀ¯pw… lnkWy ¡p tUlyw hin¨nÃ..

kmSn Sp_¡mSm]t¸mÄ AkÄ làn]m]n ko*pw fp«n…. ‘A½ As¸m kmSn Sp_¶p…

‘A½ H^p s]£ns] tbm`p*m]n^p¶p. N_p¯ fpXn bm_n b_¡p¶p*m]n^p¶p .. S`]psX WXp¡v H^p
k`y hnµq^w ASv bXÀ¶n^n¡p¶p… N®ns` N×gn bXÀ¶n^n¡p¶p… ^à Ip*n Sp¸`pw fäpw bän
bnXn¨n^n¡p¶p .. sb«¶v km^n Ipän] Wo` hm^n… SpXp¯ Wnºapw fp`]pw

Wn`mknsâ sk«¯n H^p Nmf tUkS k¶p Wn¡p¶ tbm`p*m]n^p¶p …

‘A½ A]mapsX S`]n hpOw fq¯p bnXn¨p… CXs¯ N¿v sk¨v bq_p sIm_nªp sNm*n^p¶p ….

At¸mÄ ASm A½]v¡p H^p NmÄ k¶p….

sb«¶v Ss¶ ‘A½ tcm¬ FXp¯p…

“”b_]v llnG«m ..??””

ASv AÑWm]n^p¶p…. AkÄNv fWhn`m]n… A½]psX f_pbXn fm{Stf lnkWy¡v tNÄ¡m³ Njntªmaq …

lntk«³ B\v… ‘A½ Nan]m¡n knan¨Sms\¦n`pw… H^p b^pSn ks^ Aѳ lln B]n^p¶p

“”””””””””””F§Wm D_§mWm … ??””‘””””””””A½ sNm©p¶p

“”””””””””””””Mm³ bns¶ F´v sI¿m³ tI«sW HmÀ¯p kn^ CXpkm]n^p¶p….””””””””””

lnO AWy bp^pgsâ Np® Ssâ bq_n skt¨m*m\v eÀ¯mkntWmXv hwhm^n¨Sv….

[http://kambikuttan.net/wp-content/uploads/2018/05/shivani-8.jpg]

Np® N]än AXn¡mSn^n¡m³ lnO AkapsX k`t¯ N¿v sk¨]mapsX k]_n bnXn¨n«p*m]n^p¶p…

hin sN« A]mÄ CX]v¡p Np® k`n¨q^n bq_p W¡n

A]mÄ At¸mjpw A½]psX bq_n WmNv N]än W¡pkm]n^p¶p…

lnkWy eÀ¯mkntWmXv b_]p¶ Hmt^m Nů^¯n`pw H^p NÅ In^nt]msX A]msa N®n_p¡n
Nm\n¡p¶p*m]n^p¶p..

hpOw fq¯p lnO CX]v¡p CX]v¡p hu*v C*mNp¶pWm]n^p¶p…

“”””””hSyfm G«m kn^Â CXpkm “”””””””….

””””’Bwiv.. tfmap_§n…. ””””’

“”””””””””””Bwiv l^n .. ssd ssd… Wmsa tkPw k^\w …””””””””””

AkÄ tcm¬ N«v sI]vSpZ³ A]msa tWm¡n ko*pw N®n_p¡n Nm\n¨p….

“”””H^p 5 fnâv sk]näv sI¿m³ k¿tÔ”””? F¶v tImUn¨psNm*v lnO A]msa WpÅn…

sNm©n Npjªp …..

A]mÄ¡v CaNn.. At§^p ImXn F\o¨p… A]mapsX Np® ko*pw {Xuh_nWpÅn Wn¶pw FXp¯p……

AWnf ¹mWäv ImW`n tbm`pw C{S]pw k`y bm¼nsW lnkWy N*n«nÃ..

N_p¯ ^mK sk¼m`. Zypbv C« tbm`p*v ….b¯n knXÀ¯n BXp¶p…

CSmk\w At½s] BNÀgn¨Sv AkÄ knIm^n¨p….

lnO N«n Wn¶v ImXn F\o¨p B Np® km]n`m¡n…

At¿… Np® Bs^¦n`pw CSptbms` km]n`ntXm ?? lnkWy AÛpSs¸«p…

AkÄ¡p A_¸p tSm¶n…

C_¨n]psX Nm Du¼n ASn bän]n^n¡p¶ C_¨n Sn¶p¶tbms` AkapsX A½ ASv sSm`n¨p
Sn¶pkm]n^p¶p…

ASnWp C{S]v¡pw tXÌv Nm\ptkm.??lnkWy Bt`mIn¨p..

AVnNw sskNmsS St¶ AkapsX ‘A½ B Np® AkapsX bq_nt`¡v SÅn N]än…

A]mapsX AXn]n lnO fm{SfÃ.. AkapsX N«n`pw Np`p§p*m]n^p¶p…

AXn]psX sb^p¶mam]n^p¶p…

C{S]pw WoafpÅ Np® F§sW A½]psX bq_nWpÅn`v C^n¡p¶p..??

lnkWy]v–¡p b`S^¯n`pÅ hwl]§apw D*m]n^p¶p…

AkapsX ‘A½ W¶m]n«p Nm Nk¨p sk¨v sNmXp¯p… H^p 30 fn³ B]n¡m\pw ..

‘A½ blp bm tIm^p¯n …

AVnNw sskNmsS Ss¶ Ab^nISWm] kn¯p Nma]pw ‘A½ blqsâ bq_n bmÂ

tIm^p¯n …

Ak_v SaÀ¶p ko\p… b^hvb^w sN«nbnXn¨p AkÀ NnX¶p…

lnkWy tflbp_¯pWn¶pw Smsj C_§n…. N«n`n NnX¶vWp .. F{S kn^ N]än AXn¨n«pw AkÄ¡p
skÅw tbm]nÃ…

ASv tbmNmsS AkÄ¡p H^p hfmVmWkpw Nn«nà F¶v fWÊn`m]n …

AkapsX bq_p Cs¸m s`k 2 Bs\¶ Nm^yw AkÄ¡p fWhn`m]nÃ… H^ä kn^ sNms*m¶pw AkapsX
bq_nsâ

BßmknsW CWn lfn¸n¡³ Bkpsf¶ Nm^yw AkÄ¡p fWhn`m]nÃ..

AkapsX l^o^¯n Nmf {em´v DXs`Xp¯p…

Aksa B ^m{Sn Wn]{Sn¨Sp B H^p làn B\v…

AkÄ N®pw bq«n AkapsX A½]psX _qfnt`¡v sI¶v .. kmS`n fp«n…

ANSm^s¡t]m HmXn ImXp¶Snsâ lÐw AkÄ tN«p ….

C¶t¯msX Mm³ CSv WnÀ¯pw… lnkWy ¡p tUlyw hin¨nÃ..

kmSn Sp_¡mSm]t¸mÄ AkÄ làn]m]n ko*pw fp«n…. ‘A½ As¸m kmSn Sp_¶p…

‘A½ H^p s]£ns] tbm`p*m]n^p¶p. N_p¯ fpXn bm_n b_¡p¶p*m]n^p¶p .. S`]psX WXp¡v H^p
k`y hnµq^w ASv bXÀ¶n^n¡p¶p… N®ns` N×gn bXÀ¶n^n¡p¶p… ^à Ip*n Sp¸`pw fäpw bän
bnXn¨n^n¡p¶p .. sb«¶v km^n Ipän] Wo` hm^n… SpXp¯ Wnºapw fp`]pw

Wn`mknsâ sk«¯n H^p Nmf tUkS k¶p Wn¡p¶ tbm`p*m]n^p¶p …

NmanRv sd fpj§n … lnkWy AkapsX HmÀfNan Wn¶pw F\o¨p …

tim…. Ct¸msj¦n`pw Aѳ k¶tÃm.?.?

AkÄ k`y {bUo£t]msX kmSn Sp_¡mWm]n HmXn….

AkÄ kmSn Sp_¶p…

ASv Aѳ AÃm]n^p¶p… tW^s¯ `ncvänWXpSv Aksa N* Nnak³ hwhm^n¨psNm*n^p¶ H^mÄ…

fol fm{Stf DÅp.. SmXns]ms¡ ¢o³ sgkvZv B\v… fn`nä_n si]À hvssä B\v…

tfminSv ss_Ws] tbms` Wà fÊn Hs¡ D*v… Nm\m³ Wà I´w.. At¸mjm\v

A]mapsX Nm`n Nm¡n Wn_¯n`pÅ tgmN-vhv N*Sv… bs£ tWmÀf hnknÂ

s{ZÊn`m\v bpÅn k¶n^n¡p¶Sv…..

CSv tbm`ohv Ss¶… lnkWy ØnSoN^n¨p…

AkapsX I¦nXn¸nsâ hu*v AkÄ¡v AkapsX sIkn]n tNÄ¡mfm]n^p¶p ..

it`m….

itÃm … hÀ… iq BÀ ]p .???

A]mÄ In^n¡]ÃmsS H¶pw fn*o`…

sk]À BÀ ]p {cw ..??

fo .?? tN^am hÀ..

Hmiv f`]man Bt\m… ASv l^n…

Mm³

ANt¯m«p N]_nt¡ms«…

bvaohv hÀ tPäv C³

hmUm^\ Aksa Nm\pt¼mÄ FÃm b¿·m^pw BÀ¯nt]msX B\v Aksa tWm¡p¶Sv.. bs£

C]mÄ fmWyWm] kyàn]m]n^p¶p… AWmklyfm]n H^nX¯pw A]mÄ tWm¡o`

tfmÄ Hä]v¡mt\m ??

Aà hÀ… Aѳ skan]n tbm]n^n¡pkm\v ..

tfmsa´nWm CksX fpwd]n k¶Sv…

hmÀ FWn¡v CknXs¯ {cm¦cnWv CWvhvXnXyq«n AZvfng³ Nn«n …ASvsNm*m\v …

b_ªp fpjpkn¸n¡m³ A]mÄ h½Sn¨nà ..A]mÄ FWn¡v tWs^ N¿v Nm\n¨psNm*v

AZvfng³ s`äÀ tImUn¨p ?…

Mm³ ASv sNmXp¯p

A]mÄ ASv km]n¨p tWm¡n… F¶n«kÄ¡p Sn^n¨p sNmXp¯p..

Hmiv… lnkWy .F¶m\tà sW]nw.. PpZv.. ÌZn skÂ

F¶n«]mÄ _qw fpjpkWpw… dm{Sqfpsfms¡ …Sp_¶p b^ntlmUn¨p….

b´ntNXv tSm¶n] AkÄ At§m«v b_ªp ::: hmÀ f`]man B]Sp W¶m]n… hmÀ fpwssd tbm`ohv
tÌg³ FknsX B\v hmÀ.. FWns¡m^p Nwss¹âv_v D*v.. …

F´m tfmsa {blWw .?

ASv hmÀ… Fsâ AÑWm\v b_ªSv _qw tdm]v k¶p knan¡pt¼m Aksâ NqsX _qfnt`¡v

k^m³ …bs£ Ak³ `ncvän sk¨v Fs¶ N]_n bnXn¡m³ H^p§n … ASv Njnªp Mm³

cvt`m_nt`m«v C_§n]t¸mÄ H^p hyp«v C« H^p b©mdn]pw N]_n bnXn¡m³ k¶p A]mÄ B _qw

tdmt]mXv b_ª«p*s{S sNm¨p sb¬bntÅs^ Nn«pt¼m _qfns`¯n¡\sf¶p.. ASm\v

Ak³ N]_n bnXn¨Sv….. Mm³ HmXn _qfn N]_n hmÀ .. .

½v … B bMmdns] N*m CWn fWhn`mNm³ btäm .???

(lnk\y]psX Aѳ NÌwhv HmcohÀ B\tÃm.. Ssâ AÑsâ {NnfntWmaKn F¶ s{X]nWnRv

dp¡v lnkWy km]n¨n«p*v … As¸m {NnfntWmaKn bYn¨ tbm`ohpNmÀ

F§Wm\v Ssâ {bSns] tImUyw sI¿p¶sS¶pw… knUPv²fm]n F§sW Aks^ NÅw b_ªp

knlzhn¸n¡\sf¶pw AkÄ¡_n]mw… D¯^w b_]pt¼mÄ fpO¯p*mkp¶ emk§sa Nt{*mÄ

sI¿pt¼m ASv hmVyfm\v .

ASv A_n]m¯ skàn Bt\ SoÀ¨]m]pw tbm`ohnWv fWhn`mkpw… {NnfntWmaKn

s{X]nWnWnPnsâ emPw B]n Aks^ bYn¸n¡p¶Sm\v..

ASpsNm*m\v tImUyw tImUn¡pt¼m tbm`ohv {bSn]psX N®n tWm¡n tImUn¡p¶Sv..NÅw

b_ªm As¸m Ss¶ ¢n¸v CXpN]pw sI¿pw .. )

bäpw hmÀ ..

B Nnak³ b\n S¶ AsS Wm\]¯n Ss¶ lnkWy Sn^n¨Xn¨p..

A]mÄ Sm³ b_ªSv knlzhns¨¶p AkÄ¡p fWhn`m]n

A]mÄ _qfn Wn¶pw C_§n tbm]n…

At¸mÄ ASm k^p¶p NpXn¨p bqhm]n Ssâ Aѳ.. Nm^v ss{ZkÀ A]msa Sm§n

bnXn¨n^n¸p*m]n^p¶p…

AkÄNv ASv N*]pXsW tUgyw k¶p..

Fs´ms¡]m AÑm CSv…??? AkÄ Io_n…

tfmsa thm_n…..

CSnWm\tà Vm k^p¶p F¶v b_ªp tbm]Sv… Mm³ f½nt]mXv b_ªp sNmXp¡pw…

At¿m tk* tfmsa …..

Fsâ N¿n bnXn¡m³ ImªSpw dm`³hv sSän S_]n kojm³ tbm]n…

iqcv…… Ct§m«p km… CSm _qw….

A]mapw NmÀ ss{Zk_pw NqsX AÑsW bnXns¨\o¸n¨p sNm*v N«n`n sNm*v NnX¯n..

NnX¯n] DX³ Ss¶ Aѳ D_§n…

Mm³ NpWnªp Wn¶v AÑsâ gq Du^n fmän…

NmÀ ss{ZkÀ Aksa Ss¶ tWm¡n Wn`vbp*m]n^p¶p…

knaª fpjp¯ B¸nÄ tbms`]m\v sb®v… {dm CÃm¯ fpa]psX Wnº`pw I´n]pw A]msa

N¼n B¡n…

AkÄ Sn^nªp Wn¶t¸mÄ sgZn]nÃm¯ AkapsX I´n ]psX CX]nt`¡v AkapsX

sdÀfpZ N]_n C^n¡p¶Sv A]mÄ N*p…

AkÄ A]msa tWm¡n sI_ªp … F´m…..?

As¸m A]mÄ AkÄ¡p tWs^ b¸]v¡]psX NkÀ Wo«n…

AkÄ ASv km§n….

A]mapsX fpO¯v H^p Aanª In`n D*m]n^p¶p….

lnkWy]v–¡p AkÄ b\n sI]vSp sk¨n«p*m]n^n¡psfWv A]mÄ¡v– fWhn`Ãm]n^p¶p…

“”¹ohv sPäv Hu«v””…. A]msa tWm¡n AkÄ b_ªp

“”500 _p¸ohv ..XmN-vhn

ImÀKv fmw”” …

AkÄ N«n`n fp«pNp¯n N]_n AÑsW Sn^n¨n«psNm*p tbjvhv FXp¯p… ASn Wn¶pw 500

^qbs]Xp¯p…

A`vbw tW^w NqsX Njnªn^ps¶¦n A]mapsX N®v dpÂh¿v Bt]sW…

sb®nsâ fp`]psX Im`pw ^*p Unl]nt`¡p Wn¡p¶ fp`Napw A]mÄ N*p skÅfn_¡n Wn¶p ..

A]mapsX bmânWpÅn Ft´m fpj¨pWnÂNp¶Sv AkÄ N*p…

A]mÄ ASn sM¡p¶p*m]n^p¶p…

A]msa AkÄ¡p H«pw Cãm]nÃ….

“”km«v BÀ ]p Zq]nRv .??? sPäv Hu«v …””

“”fmw tXm]v`äv …. A]mÄ NÅw b_ªp…””

“”ssUÀ …””

A]mÄ HmXn ASnWpÅnt`¡v N]_n…. 10 fn³ Njnªn«pw A]mÄ ASnWpÅn Wn¶v C_§oà …

Ssâ AÑsW Cu AkØ]n Cu hf]Sv sNm*m¡n] BatÃ.?? ASpsNm*p AkÄ fuWw

bm`n¨p..

15 fn³ Njnªt¸mÄ sWXpkoÀ¸n«psNm*p BsN kn]À¯p At§^p skan]n C_§n…

AkÄ 500 A]mÄ¡v tWs^ Wo«n…

AkapsX N¿n bnXn¨psNm*p A]mÄ ASv km§n…

AkapsX fpOw bnt¶w fm_n…

“”sPäv Hu«v…”” lnkWy Io_n..

At¸mÄ ASm tZm_n H^p NtWm¡v tN«v AkÄ skan]nt`m«n_§n….

tW^s¯ _qfn k¶ hm_pw B NnakWpw skan]n Wn¡p¶p… hmÀ Ckm³ B^ms\¶p Ft¶mXv tImUn¨p…

“”AÑsW sNm*mNm³ k¶Sm hmÀ..””

“”Aѳ kt¶m.???”” A]mÄ ANt¯¡v tWm¡n… AXn¨p bqhm]n NnX¡pkm\v A]mÄ..

“”k¶p hÀ..””

[http://kambikuttan.net/wp-content/uploads/2018/05/shivani-9.jpg]

“”Aѳ F´m sI¿p¶Sv…. ??””

“”{Xnkm³Z_pw F]À tbmÀ«ns` NÌwhv HmcohÀ B\v hmÀ,,,””

“”C]mtam… sF Zn NmÀZv FXp¡v “”

AkÄ sF Zn NmÀZv sNmXp¯p….

“”A³i… C{S]pw k`y sbmhngWn Wn¡p¶ Ct§^mt\m C§sW AXn¨p bqhm]n Wn`vNp¶Sv.. ASpw
{bm] bqÀ¯n]m] H^p fNsa cv–amän HäsbXp¯nsNm*v.???””

lnkWy Ak^psX fp¶n Wm\w tN«v Wn¶p …

N®psNm*p Fsâ DÅns` ^àw Duän FXp¯psNm*n^p¶ NmÀ ss{Zk_nsW A]mÄ N*p…

“”Wo B\tà C]mÄ¡v fUyw km§n sNmXp¯p bqhm¡n]Sv””… A]mÄ inµn]n Nm^v ss{Zk_ntWmXv
tImUn¨p…

“”AÃ hmÀ””…

“”¸m….. At§m«v fm_n Wn¡Xm Njptk_n””””… Io¯ f`]ma¯n Ss¶ knan¨p…

B gu«n B cvt`mÀ Ss¶ NnXp§n tbm]n…

lnkWy sM«n S^n¨p Wn¡p¶p*v…

“”tfmsa lnkWy C]mamt\m Wo b_ª B kàn tWm¡nt¡””?… hm_nsâ bp_Nn B

b©mdn NnakWpfp**m]n^p¶p…

“”AsS hmÀ…””AkÄ ssWhv B]n«v b\n sNmXp¯p.

“”D_¸m\tÃm AsÃ…?? “”F¶m Cu s`äÀ bmXnt`m«p ssh³ sI¿v ..”” dm¡n Mm³ FjpSn
tIÀs¯maw ..

lnkW]v¡p tWs^ A]mÄ H^p s`äÀ Wo«n…

AkÄ H¸n«p WÂNn…

‘””tfmsa Fsâ tb^v kntWmUv. Ø`w hn .sF B\v… tfmav Cu NmÀZv skt¨maq… CSn`nâ W¼À

D*v…. ´mkly¯nWpw knan¨sf¯n… Cu Ø`w A{S l^n AÃ… _qfnWp skan]n A§sW

C_§* Hmt¡…?

AkÄ B NmÀZv km§n¨p… “”Sm¦v ]p hmÀ .””.

“”^mkns` AÑâXp¯p Fs¶ k¶p H¶v Nm\m³ b_]\w… Mm³ _qw W¼À 1 1 2 C`p*v.. tfmav
kmSn`X¨p NnXt¶map… Ck·m^psX Nm^yw Mm³ tWm¡nt¡mamw …””

“”l^n hmÀ..””

AkÄ AN¯p N]_n kmSn`X¨p… B Nnak³ Aksa sI_ªp tWm¡p¶p*m]n^p¶p..

AkÄ A]msa tWm¡n N®n_p¡n Nm\n¨p… H^p cv`]nRv NnÊpw WÂNn…

A]mÄ At§ A{Sw tUgy¯n`m]n^p¶p .. A]mÄ fpãn Ip^p«p¶p*m]n^p¶p…

kntWmUv Aks^ ^*ptbt^w bq¨Np«nNsa sNm*v tbmNp¶Sptbms` Sq¡ns]Xpt¯m*p tbm]n…

AkÄ kmSm`X¨p…

lnk {bhmUv NqÀ¡w k`n SpX§n… hf]w 2 .30 B]n…

CWn F´nWm D_§p¶Sv Npan¨p ^mkns` tNmtaKn tbmNmw.. AÃmsS´p sI¿m³..??

AkÄ ss`äv Hmcv sI]vSp N«n`n N]_n NnX¶p..

D_¡w k^p¶nÃ..

AkÄ `mbvtXmsbXp¯p

… Sp*p Nm\m³ SpX§n… sk«fXn¡mSn^n¡m³ AkÄ AÑsW goäpsNm*p bpS¸n¨p… AÑsâ sWän]n D½
sk¨p ..

“”PpZv ssWäv ZmZn…””

AkÄ 4 .30 ks^ Sp*p N*psNmt*mXn^p¶p…

CX]v¡v CXtkaNan AkÄ b¸]vNv Njn¨p SoÀ¯p … CX]vs¡t¸mtjm AkÄ N«n`n k¶p NnX¶p…

bp^pg l^o^w sNmSn¡p¶ AkapsX l^o^w AkapsX D_¡¯n AkapsX AÑsâ l^o^w C\]psX
l^o^fm]n N*p sN«nbnXn¨p… AkÄ¡p B bp^pg IqXv Nn«n….

GtSm H^p ]mf¯n AkÄ f]§n…

SpX^pw……

Leave a Reply