താജ് മഹൽ റീ ലോഡഡ് 2

Posted by

താജ് മഹൽ റീ ലോഡഡ് 2
TAJMAHAL RELOADED PART 2 BY KUTTOOSE

Fsâ kn^`pNÄ¡nX]n`qsX gdo_nsâ lp¢w H`n¨n_§p¶SnWnX]n`pw, Ak³ b_ª km¡pNÄ Fsâ fWÊnÂ
A`]Xn¨p WnWs¡sâ D½s] Nan¨qsX,
iq, Fsâ km]n Wn¶pw B hz^w k¶Sv, Ak³ Smtj¡v fp«n C^p¶p Fsâ A*n km]nt`¡v sk¨t¸mÄ
B\v, sbs«¶v Nn«n] B Du¼`nsâ hpO¯nÂ, Mm³ Fsâ ssN sNm*v Aksâ S`]n bnXn¨p Fsâ
A*n]nt`¡p AXp¸n¨p. Aksâ km]nt`¡v Fsâ A*n fpjpk³ N]_n, Aksâ A®m¡n fp«p¶Sv Mm³
A_nªp. Fsâ D*Nsa SjpNn sNm*v Ak³ Fsâ A*n I¸n k`n¨p sNm*n^p¶p.
Mm³ OUoKp½s] HmÀ¯p GtSm fmhvf^nN t`mNs¯¶ tbms` Aksâ km]nt`¡v Fsâ A*n AXn¨p
sNmXp¯p sNm*n^p¶p, As¸m Ak³ Fsâ Np® km]n Wns¶Xp¯p Sp¸Â tS¨p ssN sNm*v AXnt¨m*p
tImUn¨p, Zm AWs¡ sâ D½ C§sW Du¼n St^mXm F¶v, Mm³ Aksâ fpOt¯¡v tWm¡n H¶pw fn*msS
Wn¶v, Zm Wo fWhv sk¨ sâ Ds½ Nan¡mw, Asâ Cu A*n FWn¡v Cãm]ntà ASv tbms` sâ D½¡pw
Cãmkpw, sâ D½msX km]n`pw, bqän`pw NqSo`pw sfmt`wtf`pw Hs¡ Asâ Cu Np® tN_p¶Sv
FW¡v Nm\\w Zm. Ct{Sw b_ªn«v ko*pw Fsâ Np® Ak³ km]nt`¡v knjp§n.
Aksâ km]nt`¡v Np® N]_n tbmNp¶Spw Ak³ ASv k`n¨nDu¼p¶Spw Mm³ f_¶p. Fsâ fp³bn As¸m
OUoKp½ B^p¶p. sâ fp³bn fp«v Np¯n C^p¶p, sâ Np® ssN sNm*v bnXn¨p, A{Pw W¡n
k`n¨p, 2 ssN sNm*pw bnXn¨p sfsà OUoKp½ Fs¶ tWm¡n In^nt¨m*v Fsâ Np® Smtj¡v
sSm`n¡pkm^p¶p, sSm`n¨t¸m sâ Np®]psX Ipk¶ fNpXw sSanªt¸m D½ ASnt`¡p sfsà kn^Â
sNm*v SXkn, Bkn^ hvb^vlWw Gät¸mÄ Fsâ Np® H¶v sk«n kn_¨p , As¸m D½ sfsà Fsâ
Nps¶sX AXpt¯Nv fpOw sNm*v k¶n«v, sâ Np®]psX f\w fq¡nt`¡v k`n¨p N]än. N®X¨v ko*pw
ko*pw sâ Np®]psX f\w AkÀ k`n¨p FXp¯p, fq¡n`qsX lzmhw k`n¨p FXp¯n«v km]n`qsX
lzmhw knXpt¼m B IqXv Nmäv Fsâ Np®]nt`¡v S«n Fsâ Np®s] {bN¼Ww sNmÅn¨p sNm*n^p¶p.
sfsà AkÀ Fsâ Np®]psX Aäw fq¡nt`¡v fp«n¨p, ]m AÅm, Ak^psX km]n Wn¶pw B hz^w Mm³
tN«p.
Fsâ Np®]n H¶v NqsX fp_ps¡ bnXn¨p AkÀ knan¨p, tfmsW, Bivi F´v Np®]mXm Wnsâ,
CSnsW´mXm C{S kmhW, Mm³ b_ªp A_n]nà D½, ^mkns` Npan¡msS Fsâ Np®]n bänbnXn¨n^p¶,
St` Unkhs¯ lp¢¯nsâ f\kpw Aklnãkpw D½mNv Cãfmkp¶sS§nsW F¶v Mm³ Bt`mIn¨q.
AkÀ sfsà Fsâ Np® ssN sNm*v Djnªn«p sSm`n fpjpk³ bp_Nnt`¡v fmän. F¶n«p Fsâ Ipk¶
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv A{Pw D½]psX Nknapw fq¡n`pw D^¨p sNm*n^p¶p, F¶n«p CXs¯ ssN sNm*v Fsâ
tdmÄhv St`mXns¡m*v D½]psX Wmkp Fsâ Np®]psX A{P¯n sSm«p …simDuDu Mm³ B Wnfng¯nÂ
H¶v ImXn, tfmant`¡p sI_pSm]n.
D½ In^n¨p sNm*v Fs¶ tWm¡nsNm*v–, k`Sp N¿n fp_ps¡ bnXn¨n^p¶ Np®]psX A{Pw sfsÃ
D½]psX km]nt`¡v N]än, N]än] DXsW ko*pw Du^n, F¶n«p Wmkp sNm*v Ipjän W¡n Fsâ St`
Unkhs¯ lp¢¯nsâ lnãw fpjpk³ W¡n FXp¯p. W¡n tSmÀ¯n Fsâ Np®]psX sSm`n]psX hwPf
ØmW¯p Wmkp sNm*v W¡n Ipjän. NqsX kn^`pNÄ sNm*v Fsâ tdmÄhpw sM^XnsNm*n^p¶p. ko*pw
Np®s] bp_s¯Xp¯p F¶n«p ssN sNm*v Np_¨p hvboZn sSm`n¨Xn¨n«p ko*pw D½ Fs¶
tWm¡nsNm*v– Np® km]nt`¡v N]än, F¶n«p Fs¶ tWm¡nsNm*v– Ss¶ làn]m] Du¼pkm³ SpX§n.
Fs¶ tWm¡nsNm*v– Du¼p¶Sn D½m¡v hpOkpw knNm^kpw C^p¶p F¶v fWhn`m¡n] MmWpw D½s]
Ss¶ tWm¡nsNm*v– sfsà Np® D½]psX km]nt`¡v AXn¨p sNmXp¡m³ SpX§n. CX]v¡p D½ k`Sp
ssN sNm*v Np®]psX NX¡Â bnXn¨n«p Np® A®m¡nt`¡p Sn^pNn N]än, Fsâ Np® bqÀ\fm]pw
A®m¡nt`¡p N]än]SnWp tlgw, AN¯p sk¨v Ss¶ Fsâ Np®]psX AXn]n Wmkp sNm*v W¡n AfÀ¯n,
Np® fpjpkWm]pw D½]psX A®m¡n N]än sk¨v Wmkp sNm*v W¡n sNm*v D½ Fs¶ tWm¡n simDuDu
Biviivi Mm³ hpOw sNm*v Wn`knan¡m³ SpX§n. DXsW CXs¯ ssN sNm*v D½ Fsâ
tdmÄhpwSn^p½n HmHmHmiv– Biviviv D½miviviv Biviivi Mm³ làn]m]n Np® ANt¯¡v SÅn.
As¸m ¥Nv F¶ hz^w D½]psX sSm*]n Wn¶pw k¶p, NqsX Sp¸Â sNm*v Wn_ª Fsâ Np®]pw
Np®]psX km]n Wn¶pw bp_t¯¡p k¶p km]pkn Wn¶v BXn.. CXSp ssN sNm*v Fsâ Np®]nÂ
bnXn¨p sSm`n¨Xn¨p sNm*v D½ ko*pw Fsâ Np® W¡n km]nt`¡v FXp¯p …. F¶n«p ko*pw
làn]m] Du¼n SpX§n. CX]v¡p Np® bp_s¯Xp¯p làn]m]n Np®]nt`¡v Sp¸n ko*pw Du¼p¶p.
Biviiviivi Fsâ hN` M^¼pNapw bnX]p¶p, h-vN`Ww AXp¯v k^p¶Sv Mm³ A_nªp SpX§n.
D½miviviv Biviivi iq simDuJv D½miviviv Biviviviviv Fsâ N®nt`¡p tWm¡n ASn làn]m]
D½ Np® Du¼ns¡m*n^p¶p. Duiviviviv Fsâ tdmÄhv sM^Xn k`n¨p làn]m]n DÅ Du¼`n Sp¸Â
Wn_ª D½]psX km]n Fsâ Np®]psX ¥Nv ¥Nv ¥Nv hz^w k¶p sNm*n^p¶p, Biviviviviviviv B
Wnfng¯n D½]psX S`]v¡p bnXn¨p Fsâ Np®]n¡p AfÀ¯n bnXn¨p Fsâ lp¢ SpÅnNÄ D½]psX
A®m¡nt`¡p Mm³ bm]n¨p Biviivi D½m]viviviv N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv BiviDuDu iq D½m Biviivi AkhmWw SpÅn]pw D½]psX km]nt`¡v AXns¨mjn¨
Mm³ Ø`Nm` tdmVw kos*Xp¡m³ Np_¨p sh¡âv FXp¯p, bns¶ tWm¡n]t¸m Fsâ lp¢¯pÅnNÄ
NpXn¨n_¡p¶ sgdo_nsW]m\v , sbs«¶v Mm³ sM«n H¶v bp_tNm«p fm_n, Culz^m Cksâ D½]psX
tb^v knan¨p Asà Mm³ Cs¸m Fsâ Np®¸m`v Ioän¨Sv, ASpw Aksâ km]nt`¡v Ss¶. FWn¡ksW
fpOt¯¡v tWm¡m³ fXn]m]n. bs£ Ak³ Ft¶mXv b_ªp, Zm Fsâ D½m¡v hpOw sNmXp¡m³
Wns¶s¡m*p bäpw, Wns¶s¡mt* bäq. Wo CWn FSn^v H¶pw b_]^pSv. H¶pw fn*mWmkmsS Mm³
AksW Ss¶ tWm¡n Wn¶p..

A§nsW Nps_ Unkh§Ä hmVm^\ tbms` Ss¶ NX¶p tbm]n.
OUoKp½s] Hm^v¯p hz]w ^*p fq¶p Sk\ sI]vSp, Ak³ b_ªSnWv tlgw OUoKp½]psX l^o^w Fsâ
fWÊn fp¸¯ns]«p k]hpÅ H^p sW]v Nj¸v fpän] hv{So]psX fm{Sw B]n. Ak^psX fpjp¸pw
sNmjp¸pw Fsâ A*n]n Wn¶pw skÅw Na]m³ DÅ Nm^\§Ä B]n.

H^p Unkhw sskNpt¶^w H^p bpSn] Np¯p hnZn]pfm]v Mm³ Aksâ ko«n sI¶p,

As¸m Wnh-vNm^ ssXw B]Sp sNm*v Fs¶ AN¯p N]än C^p¯n] tlgw AkÀ ANs¯ fp_n]nÂ
Wnh-vN^n¡m³ C^p¶p.
hzoN^\ imansâ tWs^ FSnÀ sshZn DÅ _qfn bm kn^n¨p bÀ± C«p AkÀ Wnh-vN^n¡m³ C^p¶p.
N_p¯ bÀ±]n C^p sshZnt`¡pw D^p*p C_§n C^n¡p¶ Ak^psX sNmjp¯ I´n Fsâ N®nWp
kn^pt¶Nn. tWm¡* F¶v b` k«w fWhn b_ªn«pw Ak^psX sNmjp¯p sW]v fp«n] B I´nNant`¡p
FWn¡v tWm¡mSn^n¡mWm]nÃ. fp«v fX¡n C^n¡p¶ OUoKp½]psX sNmjp¯ SpXNapw I´n]pw Fsâ
Np«Wn {bN¼Ww hrãn¨p. ^*p ssN]pw D]À¯n AkÀ fpOt¯¡v sbm¡n]t¸m B fp`NÄ NqÀ¯p Fs¶
tbm^nWv knan¡p¶ tbms` tSm¶n. AknsX C^p¶m b¨¡p Np® FXp¯p Np`p¡\w F¶ hnäptkg³
B]t¸m Np`¨ Np®]pfm]n Mm³ Ak^psX dmSv–_qfn tN_n. dmSv–_qfn N]_n, Np® FXp¯p
skan]n C«p ^*p Np`p¡n]t¸mÄ B\v Mm³ N*Sv, fpjnª Sp\nNÄ im§_n NnX¡p¶Sp, sk_psS
Hmt^m¶m]n Mm³ tWm¡n, BUyw H^p ssWän, bns¶ H^p bmkmX, bns¶ tWm¡n]t¸mÄ H^p t_mhv
NaÀ bmân]pw »m¡v NaÀ {dm]pw. B bmân]n`pw {dm]n`pw bnXn¨t¸m Ss¶ Fsâ ssN kn_¡pkm³
SpX§n. kn_]v¡p¶ ssNNtamsX Mm³ B fpjnª bmân]pw {dm]pw FXp¯p Fsâ fq¡nt`¡v AXp¸n¨p.
OUoKp½]psX kn]À¸p bp^* AXn khv{S§Ä Fsâ Np«sW ko*pw D\À¯n, Mm³ sfsà {dm]psX N¸p
Fsâ fpOt¯¡v AfÀ¯n, F¶n«p N®X¨v lzhn¨p, N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv kn_¸nsâ]pw buZ_nsâ]pw NqXn N`À¶ f\w Fsâ Whm{µ§ant`¡p Spaªp N]_n.
sfsà 2 N¸pw Mm³ fm_n fm_n f\¯p sNm*v Fsâ Np«sW sSm`n¨Xn¡m³ SpX§n.
Np«Wn Wn¶v k¶ {bo Nw Mm³ B N¸pNan sfsà tS¨p sk¨p, F¶n«p N®mXn]n tWm¡nsNm*v– B
{dm Mm³ C«p.
Ft´m H^p {btSyN hpOw FWn¡v tSm¶n, Mm³ F¶n«p OUoKp½]psX t_mhv NaÀ bmân FXp¯p. ssN
sNm*v Mm³ B bmân SXkn, D½]psX bqÀ sbmSnªp sk¡p¶ Sp\n F¶ knNm^w Fs¶ D·¯Wm¡n, Mm³
sfsà B bmân Fsâ fq¡nt`¡Xp¸n¨p, F¶n«p N®X¨v hN` {l²]pw B bmân]nt`¡p tN{µoN^n¨p
sfsà lzmhw ANt¯s¡Xp¯p, Fsâ OUoKp½]psX, sW]v fpän] I^¡nsâ, H^p kÀgfm]n Np® N]_m¯
B bq_nsâ, H^p kÀgfm]n bp^pg hvbÀlw G¡m¯ B N´nsâ, B sW]v bq_nsâ AkÀ\ khv{Sfm] B
bmân………
sfsà B f\¯n `]n¨p tks_ H¶pw Bt`mIn¡msS GtSm fmhvf^nN k`]¯n Mm³ Fsâ Np®
Np`p¡pkm³ SpX§n. bmân bXÀ¶n^p¶p sI_n] WWkv Fsâ fq¡n fp«n]t¸m Mm³ N®v Sp_¶p
tWm¡n, OUoKp½]psX WWkv bXÀ¶ B bmân]nt`¡p, B bqÀ Af^p¶, WWkpÅ emPt¯¡v Fsâ BUy D½.
Nps_ k«w Mm³ fm_n fm_n D½ sk¨p. ASnWp tlgw B WWknt`¡p Mm³ Fsâ Wmkp sSm«p.
bpan]pw IkÀ¸pw CXN`À¶ B WWkv Fsâ Wmkp sNm*v Mm³ W¡n W¡n FXp¯p sNm*v Fsâ Np®
hvboZn AXn¡pkm³ SpX§n.
CX]v¡p bmân H¶v NfnjnbnXn¨p B sW]v Np*n]n Af^p¶ emPkpw Mm³ Du¼n k`n¨p.
bns¶ Ft´m {em´fm] Btkl¯mÂ. bq_pw sNmSkpw k^p¶ emPw fm_n fm_n Du¼n k`n¨p sNm*v
Mm³ làfm]n Fsâ Np®s] Smt`m`n¡pkm³ SpX§n. Fsâ Np® Mm³ N*Sn sk¨p Gäkpw eoN^fm]
N¼n AkØ]n F¯n, {bo Nw Wn_ª Np®s] Mm³ WnÀ¯msS N®X¨v OUoKp½]psX bmân bq_pw
sNmSkpw k^p¶ emPw fm_n fm_n W¡n Du¼n k`n¨p sNm*v BªXn¨p sNm*n^p¶p.
Biviivi, Fsâ Np®]psX hvO`Ww AXps¯¯n]t¸m Mm³ H¶pw Bt`m¨n¡msS Fsâ Np® B bmân]nt`¡p
sN«n bnXn¨p, B bqÀ WWkv k¶ emPt¯¡v bnXn¨p Bªp Np`p¡n,
H^p kn_]t`msX Fsâ Np® B bmân]nt`¡p lp¢¯pÅnNÄ sI«n sS_n¸n¨p. Mm³ ASv ks^
AWpekn¨Sn sk¨p Gäkpw So{kfm] h-vN`Ww, kas^]VnNw bm B bmân]n ko\p.
SaÀ¶p tbm] Mm³ bp_s¯ fp«v tN«m\v hztdmV¯n F¯n]Sv, “”Wo Fs´Xp¡pkm tfmsW AN¯p,
Nps_ tW^fm]tÃm, tU sgdoÀ k¶p”” F¶ OUoKp½]psX knantN«p bmân]pw {dm]pw Sn^nsN
im§_n C«p Mm³ bp_¯n_§n.

Nps_ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv B]tÃm tfmsW AN¯p N]_o«p, s´ k]_nWp hpOfntà F¶v OUoKp½ tImUn¨SnWv,
SaÀ¶ H^p In^n fm{Sw h½mWn¨p Mm³ WX¶p.
“”CÖv C^n¡v tbmkt`mt«m, Cs¶m^p hvsbgy D*v “”
F¶pw b_ªp D½ AN¯p N]_n, Mm³ H¶pw Bt`mIn¡msS tbm]n iman C^p¶p, As¸m sgdoÀ k¶p ,
´mXm C¿n¶nt§m«p, Mm³ Aksâ N¿n hnZn sNmXp¯p. FWns¡t´m H¶pw b_]mWpÅ fmWhnNmkØ
AÃm]n^p¶p.
Mm³ shän]n C^ns¡ dmSv–_qfn Wn¶pw C_§n k¶ OUoKp½, Fs¶ tWm¡n. F¶n«p AXp¡a]n¡p
tbm]n. B N®pNan N* emkw F´ms\¶v FWn¡v Sn^n¨_n]m³ NjnªnÃ.
Mm³ GtSm t`mN¯p F¶ tbms` B shän]n Ss¶ C^p¶p..

Leave a Reply