Enate Kama Yathrakal 2

Enate Kama Yathrakal 2   കോളേജ് നു ശേഷം ഞാൻ technoparkil ജോലിക്ക് കയറി. കുറെ കഥകള ഒക്കെ കേട്ട് കൊതിച്ചാണ് അങ്ങോട്ട്‌ പോയത്. അവിടെ ബാത്രൂം പൈപ്പ് ഒക്കെ Condom കാരണം എപ്പോളും ബ്ലോക്ക്‌ ആവും എന്നോക്കെയരുന്നു കേട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ കുറെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും മരുന്നിനു പോലും ഒരെന്നതിനെ കിട്ടിയില്ല 🙁 കിട്ടിയ അവസരം ശരിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റിയില്ല. ആയിടെയ്ക്കാന് ഒരു conferencinu പോയപ്പോൾ ലീനയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. കോട്ടയം കാരി അച്ചായത്തി. വയസ്സ് 26 […]

Continue reading

Enate Kama Yathrakal 2

Enate Kama Yathrakal 2   കോളേജ് നു ശേഷം ഞാൻ technoparkil ജോലിക്ക് കയറി. കുറെ
കഥകള ഒക്കെ കേട്ട് കൊതിച്ചാണ് അങ്ങോട്ട്‌ പോയത്. അവിടെ ബാത്രൂം പൈപ്പ് ഒക്കെ Condom
കാരണം എപ്പോളും ബ്ലോക്ക്‌ ആവും എന്നോക്കെയരുന്നു കേട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ കുറെ ട്രൈ
ചെയ്തിട്ടും മരുന്നിനു പോലും ഒരെന്നതിനെ കിട്ടിയില്ല 🙁 കിട്ടിയ അവസരം ശരിക്ക്
ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റിയില്ല. ആയിടെയ്ക്കാന് ഒരു conferencinu പോയപ്പോൾ ലീനയെ
പരിചയപ്പെടുന്നത്. കോട്ടയം കാരി അച്ചായത്തി. വയസ്സ് 26 […]

Continue reading